Strefa użytkownika

Zgłaszanie pomysłów

zamknięte
01.12.2020 — 25.01.2021

Mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, na które ich zdaniem powinny zostać przeznaczone pieniądze z budżetu Warszawy. Mogą to być projekty inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, ale też różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne.

Pomysły mogą dotyczyć zadań, którymi na co dzień zajmuje się Miasto. Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, zdrowie, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Projekt możesz zgłosić:
- internetowo przez stronę bo.um.warszawa.pl
- papierowo

Formularz papierowy otrzymasz w urzędzie dzielnicy. Możesz go pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl i samodzielnie wydrukować.

Wypełniony formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami musisz dostarczyć do urzędu. Możesz złożyć go osobiście lub wysłać listownie z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Formularz musi dotrzeć do urzędu najpóźniej 25 stycznia 2021 r. Pamiętaj, że decyduje data wpływu, a nie data wysłania.

Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, wyślij formularz na adres urzędu dzielnicy. Jeżeli projekt dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, wyślij go do Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Nie. Jeśli projekt zgłosiłaś(-eś) przez internet, nie dostarczaj jego papierowej wersji do urzędu. Jeśli to zrobisz, będzie to osobno zgłoszony projekt.

Tak. Jeśli jesteś zameldowana(-y) w innej miejscowości, ale mieszkasz w Warszawie, możesz zgłosić projekt. Nie potrzebujesz meldunku w stolicy.

Tak. Nie trzeba być pełnoletnią(-m), żeby zgłosić projekt.

Jeśli masz już 13 lat, możesz zgłosić projekt samodzielnie. Jeśli masz mniej niż 13 lat, powiedz rodzicowi (lub opiekunowi), że chcesz zgłosić projekt. Możesz go zgłosić, jeżeli Twój rodzic lub opiekun wyrazi na to zgodę.

Tak. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów. Projekty możesz zgłaszać w jednej lub w różnych dzielnicach. Projekty możesz zgłaszać również na dowolnym poziomie – dzielnicowym lub ogólnomiejskim.

Formularz możesz pobrać ze strony https://twojbudzet.um.warszawa.pl/ lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

Szczegółowe informacje o przyjętych dokumentach programujących rozwój m.st. Warszawy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego (dane kontaktowe TUTAJ).

Nie. Do podpisania się na liście osób popierających Twój projekt musisz przekonać inne mieszkanki i mieszkańców. Zakładamy, że osoby zgłaszające projekt, automatycznie popierają jego ewentualną realizację.

Twój projekt musi poprzeć co najmniej 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszasz projekt. Do zgłaszanego projektu musisz dołączyć listę osób (z ich podpisami), które popierają ewentualną realizację Twojego pomysłu.

Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. Jednak w przypadku osób poniżej 13 roku życia konieczny będzie podpis ich rodzica lub opiekuna prawnego.

Zachowaj oryginał listy poparcia do 4 maja 2021 r. To dzień, w którym opublikujemy informację o wyniku oceny. Możliwe, że do tego czasu pracownicy urzędu poproszą Cię o dostarczenie oryginału listy poparcia.

Tak. Nie musisz mieszkać w dzielnicy, w której chcesz zgłosić projekt. Projekt może dotyczyć innej dzielnicy np. takiej w której pracujesz lub spędzasz czas wolny.

Tak. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Możesz go zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu.

Nie. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Projekty wybrane przez mieszkańców będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Tak. Do 25 stycznia 2021 r., czyli do ostatniego dnia zgłaszania możesz jeszcze edytować treść zgłoszonego projektu.

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

  1. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę Twojego projektu.
  2. Wybierz poziom zgłaszanego projektu, ogólnomiejski lub dzielnicowy. W przypadku poziomu dzielnicowego wybierz dzielnicę, której dotyczy projekt.
  3. Określ jego lokalizację.
  4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań lub elementów będzie się składał. Napisz, w jaki sposób z efektów realizacji Twojego projektu będą mogli korzystać z niego mieszkańcy.
  5. Oszacuj koszt. Określ wstępnie, ile może kosztować realizacje Twojego projektu.
  6. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.

Tak. Możesz wycofać swój do 1 czerwca 2021 r. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy jak najszybciej zaznaczyć to na swoim koncie w strefie użytkownika (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub zgłosić pisemnie do urzędu dzielnicy, jednostki lub biura odpowiadającego za ocenę projektu (jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej).

Nie. Tylko autor(-ka) projektu może wycofać zgłoszonych projekt.

Nie. Wycofanego projektu nie można przywrócić.

 

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, na których Miasto może prowadzić działania, czyli musi posiadać tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością.

Możemy wyróżnić różne formy władania nieruchomością, m.in.:

  • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
  • trwały zarząd;
  • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
  • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg władania zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa.

Zajrzyj na stronę twojbudzet.um.warszawa.pl. Znajdziesz tam informacje o różnych formach wsparcia, które organizujemy w trakcie trwania etapu zgłaszania projektów. Organizujemy m.in. dyżury pracowników urzędu. Możesz z nimi porozmawiać i uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji Twojego projektu.

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego: KOORDYNATORZY ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicach

Skorzystaj z mapy własności gruntów. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

W ten sposób możesz wstępnie zorientować się, czy na danym terenie będzie możliwa realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji. Za ostateczne ustalenie stanu prawnego działki będzie odpowiedzialny urzędnik oceniający projekt.

Tak. Możesz zgłosić projekty ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem mogą wykraczać poza granice jednej dzielnicy.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub 

obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Nie. Projekt możesz zgłosić wyłącznie jako osoba fizyczna.

Tak, ale projekt musi wcześniej spełnić określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą spełniać kryteria oceny, w tym kryteria dostępności – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony mieszkańcom Warszawy zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępności.

Zazwyczaj nie. Projekty muszą dotyczyć terenów, na których miasto może realizować działania, czyli posiada tytuł prawny do dysponowania. W większości przypadków miasto nie może prowadzić działań na terenach prywatnych.

Możesz zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne. Masz naprawdę bardzo wiele możliwości.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura urzędu, urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Nie. Przy zgłoszeniu projektu musisz podać swoje dane osobowe. W budżecie obywatelskim nie możesz zgłaszać projektów anonimowo. Możesz jednak zdecydować, że Twoje dane nie będą widoczne dla wszystkich. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednie pole na formularzu podczas zgłaszania projektu.

Oznacza to, że z efektu realizacji Twojego projektu mieszkańcy powinni móc korzystać nieodpłatnie.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

Projekty, które w wyniku oceny nie będą zgodne z kryteriami dostępności, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.

Szukasz więcej odpowiedzi?

Ikona informacje

Wszystkie potrzebne informacje na temat budżetu obywatelskiego znajdziesz również na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl oraz na stronach urzędów dzielnic i facebooku.

Pytania i odpowiedzi