Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne! Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych

1554
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2019
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Krzysztof Olędzki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
2 157 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne! Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ursynów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Ursynów

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne! Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych.
Opis projektu
Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne! Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych.
Dystrybucja plakatów do wszystkich szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Ursynowa, wszystkich poradni, w urzędzie 2 razy w roku.
Plakat w wersji graficznej jpg. powinien być zamieszczony na stronie www. urzędu i wysłany mailem do wszystkich szkół na Ursynowie.
Treści, które powinny być na plakacie znajdują się w pliku pn. Treść plakatu
Konstytucja RP: Rozdział II, WOLNOŚCI, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁOWIEKA I OBYWATELA
ZASADY OGÓLNE
Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.
Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
Ustawa prawo oświatowe określające zakres obowiązku szkolnego i obowiązku nauki:
Art. 40. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;
4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.
2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.
3. Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.
Oraz
Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:
1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce;
2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki w sposób określony w art. 36 ust. 9 pkt 2 i w przepisach wydanych na podstawie art. 36 ust. 16.
Uzasadnienie realizacji projektu
Prawo mówi wyraźnie, że prace domowe są tylko dobrowolne! Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Projekt graficzny plakatu - 600 zł
Druk 1000 szt. plakatów format B1 - 1057 zł
Koszt dystrybucji plakatów – 500 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
2 157,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

19.03.2018 14:20
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
18.04.2018 15:25
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
18.04.2018 15:25
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
09.05.2018 10:52
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
09.05.2018 11:07
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursynów
28.05.2018 16:06
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany