Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy

2119
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Marek Hys
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 708 317 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 9767 głosów za tym projektem

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnice Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Wesoła Targówek, Białołęka i Wilanów
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny mieszkaniowe i rekreacyjne dzielnic Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Wesoła, Targówek, Białołęka i Wilanów
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Projekt ma na celu rozbudowę miejskiej sieci stacjonarnych czujników jakości powietrza oraz zebranie przekrojowych informacji na temat dynamicznej zmienności jakości powietrza w obrębie dzielnic Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Wesoła, Targówek, Białołęka i Wilanów. Pozyskane dane mogą stanowić wsparcie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, podejmowane przez mieszkańców i Zarządy Dzielnic. Sami mieszkańcy uzyskają też informację o tym, które obszary miasta wokół nich są najbardziej atrakcyjne i bezpieczne pod kątem rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu.

W sumie w ramach projektu przewiduje się zakup i montaż 80 stacjonarnych czujników dla 8 dzielnic objętych projektem, które po zakończeniu projektu pozostaną na miejscach nadal będą pełnić swoją funkcję.

Dzięki pomiarom wykonanym z użyciem stacjonarnych i mobilnych czujników zbadane zostanie stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz dodatkowo stężenie dwutlenku azotu NO2 w przypadku czujników mobilnych. Dane będą zbierane cyklicznie w okresie 6 miesięcy (czerwiec-listopad 2020 r.), z uwzględnieniem pory roku, dnia tygodnia (dni robocze i wolne od pracy), pory dnia (w tym poranny i popołudniowy szczyt komunikacyjny, pory użycia pieców w domach), warunków meteorologicznych (w tym różne natężenia i kierunki wiatru, wpływ temperatury). Dzięki temu zostaną zebrane kompleksowe i przekrojowe informacje na temat sytuacji w całym obszarze dzielnicy w skali półrocza obejmującego zarówno okres wakacyjny z mniejszym natężeniem ruchu, jak i okres jesienno-zimowy.

Zastosowane czujniki powinny charakteryzować się wysoką precyzją i wiarygodnością pomiarów. Dane powinny być zbierane z częstotliwością co najmniej jednego pomiaru na minutę w przypadku czujników stacjonarnych i co najmniej 15 pomiarów na minutę w przypadku czujników mobilnych. Wskazane jest, aby wyniki pomiarów były korygowane w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem wilgotności względnej oraz temperatury powietrza. Dzięki temu wyniki pomiarów będą bardzo dokładne, a więc będą mogły stanowić wsparcie przy planowaniu innych działań i projektów, zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Projekt zakłada wykonywanie pomiarów w oparciu o dwie metody:
1. Pomiar punktowy na wysokości 1,5 - 4 m nad ziemią (metoda 1).
Wykonywany przy użyciu czujników stacjonarnych, zamontowanych w pobliżu arterii komunikacyjnych i skrzyżowań o znacznym natężeniu ruchu. Lokalizacje oraz parametry techniczne czujników zostaną uzgodnione z władzami miasta oraz zarządami poszczególnych dzielnic. Czujniki zostaną zakupione i zamontowane na stałe m.in. w lokalizacjach w pobliżu arterii komunikacyjnych oraz skrzyżowań o znacznym natężeniu ruchu oraz włączone do systemu on-line, na bieżąco prezentującego pozyskiwane z nich dane. Projekt zakłada, że w dzielnicach objętych projektem zainstalowanych zostanie po 10 czujników stacjonarnych na każdą dzielnicę. Po zakończeniu projektu czujniki pozostaną na swoich miejscach i nadal będą wykonywać pomiary jakości powietrza oraz udostępniać te dane on-line wszystkim zainteresowanym.

2. Pomiar mobilny na wysokości ok. 2 m (metoda 2).
Wykonywany przy użyciu czujnika mobilnego, pokonującego wyznaczoną trasę z użyciem samochodu. Trasy powinny przebiegać przede wszystkim przez tereny mieszkaniowe o dużym zagęszczeniu oraz obszary największej aktywności mieszkańców na otwartej przestrzeni. Przebieg tras pomiarów mobilnych (3 trasy dla każdej z dzielnic) zostanie uzgodniony w porozumieniu z władzami Warszawy oraz poszczególnych dzielnic. Istotne jest, aby w przebiegu każdej trasy pomiarowej znalazł się czujniki stacjonarny. Pozwoli to na zweryfikowanie i powiązanie wyników z czujnika mobilnego z wynikami uzyskanymi z czujnika stacjonarnego. Długość pojedynczej trasy powinna wynosić do 10 km.
Pomiary wykonywane cyklicznie 6 razy w miesiącu dla każdej z dzielnic objętych projektem, nie częściej niż raz w tygodniu dla danej trasy. Pory pomiarów dobrane tak, aby w skali roku przeprowadzić badania dla możliwie różnych warunków: poranny i popołudniowy szczyt komunikacyjny, przeciętne natężenie ruchu w ciągu dnia roboczego, przeciętne natężenie ruchu w dniu wolnym od pracy.

Na podstawie pomiarów uzyskanych z każdego przejazdu powstanie przejrzyste i czytelne opracowanie graficzne wyników w formie mapy skupień, przedstawiającej stężenie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 oraz dodatkowo dwutlenku azotu NO2. Dane uzyskane w trakcie pomiarów (dzień, godzina, warunki meteorologiczne) będą przekazywane do Zarządu Dzielnicy i innych jednostek administracyjnych, wskazanych przez władze miasta.
Pod względem warunków meteorologicznych pomiary mobilne będą wykonywane w czasie typowych warunków pogodowych w danym okresie (zakres temperatur). W miarę możliwości pomiary nie będą wykonywane w czasie niesprzyjających zjawisk atmosferycznych.

Po zakończeniu 6-miesięcznego okresu pomiarów oraz na podstawie wszystkich wyników opracowany zostanie raport zbiorczy oraz mapa/infografika jakości powietrza dla każdej z dzielnic. Z punktu widzenia mieszkańców znajdą się tam informacje istotne pod kątem wpływu jakości powietrza na zdrowie i kondycję osób przebywających na otwartym powietrzu w różnych obszarach dzielnic w skali całego roku.

W raporcie zawarte zostaną również sugestie i zalecenia dotyczące:
• Miejsc „pozytywnych”, gdzie ze względu na dobrą jakość powietrza zaleca się uprawiać sporty i rekreację;
• Miejsc „negatywnych”, gdzie ze względu na złą jakość powietrza zaleca się ograniczenie czasu przebywania na otwartej przestrzeni;
• Miejsc, gdzie ze względu na złą jakość powietrza zasadne będzie podjęcie działań, zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza (zmniejszenie natężenia ruchu, wymiana pieców w domach, nasadzenie roślinności, montaż pasywnych i aktywnych urządzeń filtrujących).

Raport zbiorczy oraz mapa jakości powietrza dla każdej z dzielnic zostaną przekazane do Zarządu Dzielnicy.


Uzasadnienie realizacji projektu
Ze względu na zdrowie mieszkańców istotna jest świadomość kiedy, gdzie i przy jakich warunkach występują zanieczyszczenia powietrza w formie pyłów zawieszonych oraz dwutlenku azotu. Dzięki temu będą oni w stanie uniknąć przebywania w czasie i miejscu występowania gorszej jakości powietrza. Co więcej w oparciu m.in. o wyniki badań uzyskanych w tym projekcie Zarządy Dzielnic będą miały możliwość podjąć skuteczne i przemyślane działania w celu poprawy jakości powietrza.

Pyły zawieszone i dwutlenek azotu mają istotny wpływ na zdrowie człowieka. Mogą powodować m.in.:
• choroby oczu, skóry, płuc i dróg oddechowych (schorzenia wywołane osiadaniem pyłów w tkance płucnej, stany zapalne spojówek, wysuszenie błon oddechowych, stany zapalne skóry),
• wzrost zachorowalności na schorzenia dolnych dróg oddechowych,
• ostre reakcje układu oddechowego,
• nasilenie przebiegu astmy,
• zapalenie płuc,
• przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• osłabienie czynności płuc,
• wzrost liczby zgonów,
• skrócenie średniej długości życia mieszkańców,
• wzrost liczby hospitalizacji wśród osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
• zaostrzenie przebiegu dolegliwości tj. bóle gardła, przeziębienie, zapalenie zatok

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w formie pyłów zawieszonych są źródła komunalno-bytowe (przestarzałe piece, opalane paliwem złej jakości) oraz ruch uliczny (spaliny, pył unoszony kołami samochodów). Cząstki pyłu są dla człowieka najbardziej niebezpieczne, gdy ich średnica jest najmniejsza i waha się w granicach < 0,2 - 10,0 µm. Dlatego też w pomiarach należy uwzględnić PM2,5, PM10, ponieważ przy tych wartościach cząstki pyłu przenikają do płuc i mogą powodować poważne dolegliwości zdrowotne.

Źródłem emisji dwutlenku azotu NO2 są głównie: elektrownie, elektrociepłownie i transport. Szkodliwe stężenia dwutlenku azotu dla organizmu u osób zdrowych pojawiają się przy stężeniach 94-188 mg/m3 już przy kilkuminutowej ekspozycji, natomiast typowe bezpieczne stężenia związku wynosi 12 mg/m3. Należy jednak zaznaczyć, że u osób z astmą szkodliwe stężenie wynosi 0,19 mg/m3

Potencjalne działania zmniejszające emisję pyłów zawieszonych i dwutlenku azotu w miastach:
• Wymiana źródła ciepła np. na nowoczesny kocioł gazowy;
• Potencjalna rozbudowa sieci ciepłowniczej w dzielnicach;
• Termomodernizacja budynków;
• Wymiana okien w celu poprawy ich szczelności;
• Zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, szczególnie w przypadku samochodów z silnikiem wysokoprężnym i o dużej pojemności skokowej oraz ruchu samochodowego z dużymi prędkościami;
• Zmiana organizacji ruchu, budowa skrzyżowań bezkolizyjnych, korekty faz sygnalizacji świetlnej;
• Częstsze oczyszczanie ulic w celu usunięcia pyłu (np. polewaczki);
• Nasadzenia drzew i krzewów;
• Zastosowanie biernych i czynnych filtrów powietrza.

W długofalowej perspektywie wyniki powyższych badań mogą pomóc opracować i wdrożyć skuteczne działania, które doprowadzą do poprawy jakości powietrza wybranych dzielnic, a może również całego miasta.

Dzięki podjętym działaniom powstanie pełniejsze zobrazowanie jakości powietrza, które pozwoli pokazać mieszkańcom miejsca o złej, przeciętnej i przede wszystkim dobrej jakości powietrza. Dzięki potencjalnej kontynuacji projektu w kolejnych latach możliwe będzie bieżące typowanie miejsc, które mogą stanowić zielone płuca dzielnic.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.708.317,30 zł
W tym:
590.400,00 - zakup i montaż 80mierników
393.600,00 - koszt utrzymania 80 mierników
29,3 zł - koszt oznakowania 80 mierników
4.000,00 zł/rok - koszt energii do działania 80 mierników
602.208,00 zł - pomiary liniowe dla 1 dzielnicy 75.276,00 zł x 8 dzielnic
118.080,00 zł - Raport zbiorczy dla 1 dzielnicy 14.760,00 zł x 8 dzielnic
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 708 317,30 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zebranie większej ilości danych o stanie jakości powietrza w m.st. Warszawa. Dokładniejsza informacja o jakości powietrza dla mieszkańców w ich sąsiedztwie, co daje możliwość dostosowania swojej aktywności do warunków panujących na zewnątrz. Jest to szczególnie istotne dla grup narażonych na zanieczyszczenia powietrza (dzieci, astmatycy, osoby starsze).
Poszerzona, lokalna wiedza dotycząca jakości powietrza może wpłynąć na codzienne decyzje podejmowane przez mieszkańców, a mające wpływ na to czym oddychamy (korzystanie
z komunikacji publicznej, jazda rowerem oraz w ramach działań inwestycyjnych – termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, OZE, przeglądy kominiarskie, nasadzenia zieleni, itp.).

Modyfikacje

11.06.2019 14:48
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
11.06.2019 15:21
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
12.06.2019 12:01
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
12.06.2019 13:02
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej
14.06.2019 09:24
Koordynator w Dzielnicy Praga Południe
07.08.2019 13:37
Koordynator w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
30.08.2019 09:15
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany