Czyste powietrze - lepsze życie

2152
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski / W trakcie realizacji
Pomysł na rok 2020
Autor pomysłu Mieszkaniec16935
Współautorzy
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
567 430 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 23969 głosów za tym projektem
Zgłoś swój pomysł

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Dzielnice Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Wesoła i Targówek
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny mieszkaniowe dzielnic Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Wesoła, Targówek
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Opis projektu
Kampania edukacyjno-promocyjna, mająca na celu podniesienie świadomości wśród mieszkańców na terenie dzielnic Rembertów, Praga Południe, Praga Północ, Wawer, Wesoła, Targówek na temat źródeł zanieczyszczenia powietrza, wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie i środowisko oraz rozwiązań służących poprawie jakości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem niskiej emisji.

Przekazywanie informacji na temat obowiązujących przepisów (uchwała antysmogowa, programy ochrony powietrza), promowanie działań, które mają na celu poprawę stanu powietrza (w ramach czynności dnia codziennego np. wyłączanie silników samochodów podczas postoju, hamowanie silnikiem, korzystanie z komunikacji publicznej, wspólna jazda samochodem, jazda rowerem oraz w ramach działań inwestycyjnych – termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, OZE, przeglądy kominiarskie, nasadzenia zieleni, itp.) oraz akcji realizowanych przez Miasto w obszarze jakości powietrza – dotacje do likwidacji przez mieszkańców kotłów lub palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy i podłączania nieruchomości do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz dofinansowanie inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii i poprawiających efektywność energetyczną oraz Milion drzew dla Warszawy, mycie ulic, chodniki antysmogowe, elektryczny miejski transport, itp. Przekazywanie informacji dot. systemu „Warszawski Indeks Powietrza” oraz Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (GIOŚ).
Projekt będzie polegał m.in. na promocji idei czystego powietrza poprzez obecność wśród mieszkańców (np. na ulicach, bazarach, centrach handlowych, imprezach miejskich) przygotowanego merytorycznie zespołu, wyraźnie widocznego i oznakowanego, wyposażonego w kamizelki odblaskowe np. "doradca antysmogowy".
Zadaniem zespołu będzie edukacja, informowanie oraz wspierania mieszkańców w podejmowaniu działań na rzecz czystego powietrza, w tym m.in. przekazywanie informacji o możliwościach i zasadach uzyskania dotacji na modernizację źródeł ciepła, termomodernizację oraz OZE (pomoc w wypełnieniu wniosku). Informacje będą udzielane ustnie, w formie ulotek lub elektronicznie (przesłanie na adres mailowy zainteresowanych mieszkańców).

Dwuosobowy zespół doradczy będzie udzielał informacji podczas imprez masowych organizowanych w dzielnicy oraz w miejscach publicznych w sąsiedztwie m.in.: dworca kolejowego, komisariatu policji, lokalnego bazaru, Urzędu Dzielnicy, parku, centrum handlowe, przychodni zdrowia, itp. Zespół będzie obecny w każdej z dzielnic 3 razy w miesiącu, czyli łącznie 18 dni w miesiącu we wszystkich dzielnicach. Dzienny wymiar pracy w terenie to 6 godzin.
Pozostałe dni robocze w miesiącu zespół poświęci na korespondencję mailową z zainteresowanymi mieszkańcami. Akcja prowadzona jest od czerwiec do listopada 2020 r.

Drugim elementem projektu będzie wykonywanie pomiarów stężenia pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 na wysokości 2 m nad gruntem (obszar aktywności mieszkańców na otwartej przestrzeni) oraz na wysokościach do 40 m nad gruntem (emisja niska, wysokość ustalana indywidualnie w zależności od lokalizacji pomiarów i warunków otoczenia – wysokości zabudowy).

Wykonywane pomiary mają przede wszystkim przyciągnąć uwagę mieszkańców. Zastosowanie w tym celu drona czy też wyraźnie oznakowanego samochodu elektrycznego będzie znacznie bardziej skuteczne, niż tradycyjna akcja ulotkowa prowadzona na ulicach. Co więcej istnieje duże prawdopodobieństwo, że pomiary przyciągną i zwrócą uwagę przede wszystkim tych osób, które są użytkownikami przestarzałych pieców oraz złej jakości paliwa. To właśnie takie osoby mogą być najbardziej zaintrygowane prowadzonymi działaniami.

Uzupełniającym celem projektu jest zebranie danych o jakości powietrza. Zgodnie z założeniami pomogą one wykazać, że w obszarze dzielnic mieszkaniowych, w których obecne są lokale z przestarzałymi piecami na paliwo stałe, są to główne źródła zanieczyszczeń, powodujące częste występowanie szkodliwego „smogu” w okresie jesienno-zimowym. Dzięki obecności na miejscu pomiarów wyraźnie oznaczonego i odpowiednio przygotowanego merytorycznie zespołu pomiarowego wiedza ta będzie bezpośrednio propagowana wśród mieszkańców. Osoby zainteresowane będą również w stanie uzyskać obszerne informacje, dotyczące dotacji na wymianę pieców, przyłączeń do sieci gazowych i innych, uzgodnionych z władzami miasta, metod ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
Pomiary jakości powietrza, połączone z kampanią informacyjną, będą wykonywane w okresie 6 miesięcy (czerwiec – listopad 2020 r.) w trakcie kampanii edukacyjno-promocyjnej, w tych samych terminach i miejscu na terenie dzielnic objętych programem. Podsumowanie wyników pomiarów uwzględni porę roku, dzień tygodnia, porę dnia (użycie pieców w domach), warunki meteorologiczne (w tym różne natężenia i kierunki wiatru, wpływ temperatury)

Zastosowane czujniki jakości powietrza powinny charakteryzować się wysoką precyzją i wiarygodnością pomiarów. Wyniki pomiarów będą mogły stanowić dane uzupełniające przy opracowaniu działań zmierzających do poprawy jakości powietrza.

Zastosowany w projekcie samochód powinien posiadać napęd elektryczny, co uwiarygodni prowadzone działania pod względem wizerunkowym.

Pomiary będą wykonywane w trakcie kampanii edukacyjno-promocyjnej, w tych samych terminach i miejscu, dwoma metodami:
1. Pomiary z pokładu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) (metoda 1).
zebrane zostaną dane dotyczące jakości powietrza, w szczególności pyłów zawieszonych PM2,5, PM10. Pomiary będą wykonywane na wysokości dobranej odpowiednio do warunków otoczenia, przez czas pozwalający zebrać wiarygodne dane

2. Pomiary na wysokości 2 m nad gruntem (metoda 2).
W czasie pomiaru zebrane zostaną dane dotyczące jakości powietrza, w szczególności pyłów zawieszonych PM2,5, PM10.

Przez cały czas obecności zespołu pomiarowego w wytypowanej lokalizacji będzie on wyraźnie widoczny i oznakowany: personel wyposażony w kamizelki odblaskowe „pomiary jakości powietrza”, samochód oznakowany napisami „pomiary jakości powietrza”. Co najmniej jeden członek zespołu pomiarowego będzie w stanie udzielać osobom zainteresowanym informacji na temat regulacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z ochroną powietrza, promowanie działań, które mają na celu poprawę stanu powietrza oraz akcji realizowanych przez Miasto w obszarze jakości powietrza, a także przekazywanie informacji dot. systemu „Warszawski Indeks Powietrza” oraz Polskiego Indeksu Jakości Powietrza (GIOŚ).

Na podstawie danych uzyskanych pomiarów powstanie czytelna infografika, przedstawiająca wyniki pomiarów stężenia pyłów PM2,5, PM10. Dane uzyskane w trakcie pomiarów (dzień, godzina, warunki meteorologiczne) będą przekazywane do Zarządu Dzielnicy i innych jednostek administracyjnych, wskazanych przez władze miasta.
Uzasadnienie realizacji projektu
Wykonywanie pomiarów jakości powietrza przez wyraźnie widoczny i oznakowany zespół pomiarowy w istotny sposób zwróci i przyciągnie uwagę mieszkańców. Będą oni mogli obserwować przebieg pomiarów, uzyskać obszerne informacje dotyczące badań i programu dotacji bezpośrednio od zespołu pomiarowego (informacje ustne oraz ulotki), a także przekazać te informacje dalej „pocztą pantoflową”. W ten sposób wydatnie zwiększy się świadomość mieszkańców o możliwości skorzystania z programu dofinansowania modernizacji lub likwidacji pieców na paliwo stałe. Co więcej dron wykorzystany do części pomiarów będzie wyraźnie słyszalny i widoczny w obszarze wykonywanych badań. Dzięki temu tym bardziej zwróci uwagę mieszkańców i sprawi, że temat pomiarów oraz programu dotacji będzie przez nich poruszany również w rozmowach międzysąsiedzkich. Rozszerzy to skutecznie zasięg informacji związanych z badaniami i dotacjami i finalnie wpłynie na zmniejszenie ilości źródeł zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza.

Przy odpowiednim wyborze lokalizacji oraz przemyślanym ułożeniu harmonogramu pozwoli to rozpowszechnić informację o programie dofinansowań i ogólnie o zagadnieniu jakości powietrza wśród bardzo dużej części mieszkańców dzielnic. Część z nich może być beneficjentami programu dotacji. Zarządy Dzielnic oraz Miasta będą mogły wykorzystać dane z pomiarów jako wsparcie do zwiększania skuteczności programów związanych z poprawą jakości powietrza. Mieszkańcy natomiast zyskają narzędzie wsparcia innych inicjatyw związanych z poprawą jakości życia w dzielnicach.

Ze względu na zdrowie mieszkańców istotna jest świadomość, kiedy, jak i przy jakich warunkach powstają zanieczyszczenia powietrza w formie pyłów zawieszonych. Dzięki temu mogą oni podjąć różne działania związane z poprawą jakości powietrza, w tym wymianę pieca, użycie lepszej jakości paliwa, prace naprawcze i remontowe prowadzące do zmniejszenia strat ciepła itp.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w formie pyłów zawieszonych w miastach są źródła komunalno-bytowe (przestarzałe piece, opalane paliwem złej jakości) oraz ruch uliczny.

Pyły zawieszone mają istotny wpływ na zdrowie człowieka. Mogą powodować m.in.:
• choroby oczu, skóry, płuc i dróg oddechowych (schorzenia wywołane osiadaniem pyłów w tkance płucnej, stany zapalne spojówek, wysuszenie błon oddechowych, stany zapalne skóry),
• wzrost zachorowalności na schorzenia dolnych dróg oddechowych,
• ostre reakcje układu oddechowego,
• nasilenie przebiegu astmy,
• przewlekłe zapalenie oskrzeli,
• osłabienie czynności płuc,
• wzrost liczby zgonów,
• skrócenie średniej długości życia mieszkańców,
• wzrost liczby hospitalizacji wśród osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
• zaostrzenie przebiegu dolegliwości tj. bóle gardła, przeziębienie, zapalenie zatok.

Możliwości zmniejszenia emisji pyłów zawieszonych w miastach to przede wszystkim:
• Wymiana źródła ciepła na np. nowoczesny kocioł gazowy/olejowy (ze wsparciem dotacji);
• Termomodernizacja budynków;
• Rozbudowa sieci ciepłowniczej
• Wymiana okien w celu poprawy ich szczelności;
• Nasadzenia drzew i krzewów;
• Zastosowanie biernych i czynnych filtrów powietrza.


W ciągu roku wykonywania pomiarów możliwe będzie wykonanie ok. 1200 pomiarów w różnych lokalizacjach, przy odpowiednim wyborze lokalizacji oraz przemyślanym ułożeniu harmonogramu pozwoli to rozpowszechnić informację o programie dofinansowań i ogólnie o zagadaniu jakości powietrza wśród bardzo dużej części mieszkańców dzielnic. Część z nich może być beneficjentami programu dotacji. Zarządy Dzielnic oraz Miasta będą mogły wykorzystać dane z pomiarów do zwiększania skuteczności programów związanych z poprawą jakości powietrza. Mieszkańcy natomiast zyskają narzędzie wsparcia innych inicjatyw związanych z poprawą jakości życia w dzielnicach.

Ze względu na zdrowie mieszkańców istotna jest świadomość, kiedy, jak i przy jakich warunkach powstają zanieczyszczenia powietrza w formie pyłów zawieszonych. Dzięki temu mogą oni podjąć różne działania związane z poprawą jakości powietrza, w tym wymianę pieca, użycie lepszej jakości paliwa, prace naprawcze i remontowe prowadzące do zmniejszenia strat ciepła itp.

W celu poprawy jakości powietrza oprócz programu wymiany pieców mogą zostać wdrożone również inne działania, jak na przykład montaż filtrów kominowych. Uświadomienie mieszkańcom możliwości skorzystania z dofinansowań na powyższe cele może sprawić, że podejmą oni odpowiednie działania, co znacząco przyczyni się do poprawy komfortu życia w dzielnicy.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w formie pyłów zawieszonych w miastach są źródła komunalno-bytowe (przestarzałe piece, opalane paliwem złej jakości) oraz ruch uliczny.

Pyły zawieszone mają istotny wpływ na zdrowie człowieka. Mogą powodować m.in.:
- choroby oczu, skóry, płuc i dróg oddechowych (schorzenia wywołane osiadaniem pyłów w tkance płucnej, stany zapalne spojówek, wysuszenie błon oddechowych, stany zapalne skóry),
- wzrost zachorowalności na schorzenia dolnych dróg oddechowych,
- ostre reakcje układu oddechowego,
- nasilenie przebiegu astmy,
- przewlekłe zapalenie oskrzeli,
- osłabienie czynności płuc,
- wzrost liczby zgonów,
- skrócenie średniej długości życia mieszkańców,
- wzrost liczby hospitalizacji wśród osób z przewlekłymi chorobami układu oddechowego,
- zaostrzenie przebiegu dolegliwości tj. bóle gardła, przeziębienie, zapalenie zatok.

Możliwości zmniejszenia emisji pyłów zawieszonych w miastach to przede wszystkim:
- wymiana źródła ciepła na np. nowoczesny kocioł gazowy/olejowy (ze wsparciem dotacji);
- termomodernizacja budynków;
- rozbudowa sieci ciepłowniczej;
- wymiana okien w celu poprawy ich szczelności;
- nasadzenia drzew i krzewów;
- zastosowanie biernych i czynnych filtrów powietrza.


Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt całkowity: 567 430,00 zł.
W tym:
199.260,00 zł - DRON ZA 6 MIESIĘCY – JEDNA DZIELNICA: 33.210,00 zł
199.260,00 zł - SAMOCHÓD ZA 6 MIESIĘCY – JEDNA DZIELNICA: 33.210,00 zł
77.490,00 zł - ZESPÓŁ KONSULTACYJNY – MIESIĘCZNY KOSZT ZA WSZYSTKIE DZIELNICE: 12.915,00 zł
66.420,00 zł - KOŃCOWY RAPORT ZBIORCZY – JEDNA DZIELNICA: 11.070,00 zł
25.000,00 zł – OPRACOWANIE I KOORDYNACJA KAMPANII EDUKACYJNO-PROMOCYJNEJ
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
567 430,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Zebranie większej ilości danych o stanie jakości powietrza w m.st. Warszawa. Dokładniejsza informacja o jakości powietrza dla mieszkańców w ich sąsiedztwie, co daje możliwość dostosowania swojej aktywności do warunków panujących na zewnątrz. Jest to szczególnie istotne dla grup narażonych na zanieczyszczenia powietrza (dzieci, astmatycy, osoby starsze).
Poszerzona, lokalna wiedza dotycząca jakości powietrza może wpłynąć na codzienne decyzje podejmowane przez mieszkańców, a mające wpływ na to czym oddychamy (korzystanie
z komunikacji publicznej, jazda rowerem oraz w ramach działań inwestycyjnych – termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła, OZE, przeglądy kominiarskie, nasadzenia zieleni, itp.).

Modyfikacje

07.08.2019 13:39
Koordynator w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej
30.08.2019 09:13
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany