Bezpłatne warsztaty z Porozumienia Bez Przemocy

1273
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
594 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zdrowie
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów metodą Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC) - skierowanych do młodzieży, kadry pedagogicznej, niepedagogicznej w warszawskich szkołach ponadpodstawowych - na terenie publicznych szkół, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Do projektu zostaną włączeni także rodzice, którym kompetencje w zakresie NVC przekaże przeszkolona kadra szkolna. Wiedza i praktyczne ćwiczenia z NVC pomagają w skutecznym, empatycznym budowaniu porozumienia i komunikowania się między ludźmi. Projekt zostanie poddany ewaluacji, to znaczy będzie zawierał elementy monitorowania efektów i konsultacji po zakończeniu warsztatów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Szkoły ponadpodstawowe we wszystkich dzielnicach, podlegające pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy (licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół i szkół specjalnych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, centra kształcenia ustawicznego, szkoły policealne itp).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
W projekcie wezmą udział wszystkie 18 dzielnic m.st. Warszawy - zajęcia zostaną zrealizowane w przynajmniej jednej szkole/ośrodku w dzielnicy, usytuowanym w miejscu dobrze skomunikowanym z daną dzielnicą.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie warsztatów metodą Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC) - skierowanych do młodzieży, kadry pedagogicznej, niepedagogicznej w warszawskich szkołach ponadpodstawowych - na terenie publicznych szkół, we wszystkich 18 dzielnicach Warszawy. Do projektu zostaną włączeni także rodzice, którym kompetencje w zakresie NVC przekaże przeszkolona kadra szkolna. Wiedza i praktyczne ćwiczenia z NVC pomagają w skutecznym, empatycznym budowaniu porozumienia i komunikowania się między ludźmi. Projekt zostanie poddany ewaluacji, to znaczy będzie zawierał elementy monitorowania efektów i konsultacji po zakończeniu warsztatów.
Opis projektu
Projekt zakłada przeprowadzenie w każdej z 18 dzielnic Warszawy - w publicznych szkołach ponadpodstawowych (po jednej na dzielnicę) - otwartych warsztatów dotyczących komunikacji metodą Porozumienia Bez Przemocy (zwaną też m.in. NVC, Językiem Serca, Konstruktywną Komunikacją) w wymiarze:
- 14 h warsztatów dla grupy nauczycieli, pedagogów, psychologów (2 dni) - a np. po miesiącu lub dwóch spotkania konsultacyjne (4 godz. dydaktyczne) z omówieniem efektów wdrażania tej metody na lekcjach, spotkaniach z uczniami. Ponadto po warsztatach 2 spotkania ewaluacyjne.
- 14 h warsztatów dla młodzieży (po 3 klasy w każdej z 18 szkół) w sześciu grupach ok. 15-osobowych (ok. 3-4 dni) – w odstępach czasowych: pierwsze spotkanie - 3 godz. dydaktyczne, a następne po 2 godz. dydaktyczne (lekcyjne)
Ponadto w ramach projektu zostanie opracowane i udostępnione narzędzie dla nauczycieli i kadry pedagogicznej do pracy z rodzicami.
Co wymaga w sumie:
6 h warsztatów dla dyrektorów szkół
14 h x 18 szkół = 252 h warsztatów dla nauczycieli oraz kadry szkoły pedagogicznej i niepedagogicznej
14 h x 6 grupy uczniów x 18 szkół = 1512 h warsztatów dla młodzieży
Spotkania ewaluacyjne 2 grupy x 8 h x 18 szkół = 288 h
Projekt będzie promowany z wykorzystaniem plakatów/plansz reklamowych oraz informacje na stronie www i/lub w mediach społecznościowych każdej z dzielnic.
W każdej dzielnicy programem zostanie objęta jedna placówka, która prześle zgłoszenie w odpowiedzi na zapytanie mailowe od organizatora (do wiadomości urzędu dzielnicy). W razie większej niż jedna liczby zgłoszeń w dzielnicy, decyzja o wyborze danej placówki do projektu zostanie podjęta przez przedstawicieli CKS po konsultacji z właściwym wydziałem urzędu dzielnicy.
Warsztaty powinny być każdorazowo prowadzone przez dwie osoby, z potwierdzonym tego typu wykształceniem i doświadczeniem - specjalizacją/certyfikacją z zakresu NVC, dyplomem ukończenia studiów pedagogicznych/psychologicznych i/lub dyplomem psychoterapeuty, a także doświadczeniem zawodowym w prowadzeniu warsztatów z zakresu NVC w środowisku oświatowym, czyli zarówno doświadczenie w prowadzeniu zajęć z uczniami, jak i z dorosłymi.
Projekt będzie wypromowany w szkołach publicznych - poprzez dzienniki elektroniczne, a także w innych instytucjach m.st. Warszawy poprzez informacje i bannery reklamowe na stronach internetowych, plakaty.
W oparciu o znajomość metody Porozumienie Bez Przemocy ludzie komunikują się w sposób, który dzięki skupieniu uwagi na uczuciach i potrzebach pozwala na ograniczenie możliwości wystąpienia przemocy. Dialog w duchu Porozumienia Bez Przemocy uczy i pogłębia m.in. empatię, szczere, uważne, jasne oraz asertywne słuchanie i wyrażanie siebie, szacunek wobec innych i samego siebie, służy on szukaniu i budowaniu porozumienia z innymi w relacjach.
Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych wchodzących w dorosłość. Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom nabycie umiejętności porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby.
Wiedza i nabyte umiejętności powinny sprzyjać budowaniu przez uczestników warsztatów relacji międzyludzkich w oparciu o kulturę dialogu i współpracy, co powinno sprzyjać przeciwdziałaniu mowie nienawiści i przemocy - problemom, które dotykają współczesne społeczności, w szczególności młodzież.
Kosztorys opiewa na kwotę 594 500 zł ponieważ projekt zakłada realizację zadania we wszystkich 18 dzielnicach.
⃰ przez szkoły ponadpodstawowe rozumie się: licea, technika, szkoły branżowe, zespoły szkół i szkół specjalnych, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, centra kształcenia ustawicznego, szkoły policealne i inne jednostki podlegające pod Biuro Edukacji m.st. Warszawy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt jest odpowiedzią na coraz częściej obecną przemoc, także werbalną, nie tylko w szkołach, ale ogólnie w lokalnym społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób młodych wchodzących w dorosłość. Udział w warsztatach umożliwi uczestnikom nabycie umiejętności porozumiewania się w sposób empatyczny, szanujący potrzeby i uczucia drugiej osoby.
Wiedza i nabyte umiejętności powinny sprzyjać budowaniu przez uczestników warsztatów relacji międzyludzkich w oparciu o kulturę dialogu i współpracy, co powinno sprzyjać przeciwdziałaniu mowie nienawiści i przemocy - problemom, które dotykają współczesne społeczności, w szczególności młodzież.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1770 h warsztatów x 250 zł/h = 442 500 zł
288 h ewaluacji x 250 zł/h = 72 000 zł
Opracowanie i udostępnienie narzędzia dla nauczycieli i kadry pedagogicznej do pracy z rodzicami = 10 000 zł
1500 zł x 18 szkół (koszty przygotowania materiałów do pracy i ich druku) = 27 000 zł
1000 zł x18 szkół (zakup papieru i art. biurowych, xero, zakup środków czystości, refundacja za media, najem sal, wydruk dyplomów uczestnictwa w programie itd. inne administracyjne) = 18 000 zł
Promocja projektu 15 000 zł
Zapewnienie wody, napojów podczas warsztatów 10 000 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
594 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

03.06.2020 09:41
Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej
09.06.2020 11:46
Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany