Szczęśliwy rodzic – szczęśliwe dziecko. Bezpłatne warsztaty i zajęcia dla dzieci oraz rodziców na Zielonej Białołęce

1192
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Białołęka
Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk, Lewandów Annopol, Żerań
Autor pomysłu Mieszkaniec
Współautorzy Mieszkaniec, Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
122 720 zł
Kategoria
 • edukacja
 • pomoc społeczna
 • inna
 • integracja
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektu 2016, "Od rekreacji do edukacji...". Mają na celu szeroko rozumianą integrację lokalnych środowisk rodzinnych Zielonej Białołęki. Celem tychże aktywności jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci oraz kompetencji wychowawczych dorosłych, a także pogłębienie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Białołęka
Obszar objęty pomysłem:
Kobiałka, Augustów Brzeziny, Grodzisk, Lewandów Annopol, Żerań
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulice: Zaułek 5, Głębocka 84, Małej Żabki 15, Ostródzka 172
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Warsztaty będą odbywać się w miejscu aktywności lokalnych, w którym znajduje się stosowne pomieszczenie przystosowane do pracy w grupach.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Proponowane inicjatywy są rozszerzoną wersją projektu 2016, "Od rekreacji do edukacji...". Mają na celu szeroko rozumianą integrację lokalnych środowisk rodzinnych Zielonej Białołęki. Celem tychże aktywności jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci oraz kompetencji wychowawczych dorosłych, a także pogłębienie empatii i wrażliwości na potrzeby innych, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Opis projektu
1) całoroczne i doraźne formy aktywizacji rodzin, skierowane do:
a) dzieci normatywnych i niepełnosprawnych (grupy wiekowe) – zajęcia z udziałem zespołu terapeutów (psycholog, pedagog specjalny, terapeuta SI lub opcjonalnie rehabilitant/fizjoterapeuta, ew. logopeda) i dwóch osób wspierających; specjaliści wymieniają się tematami i prowadzeniem kolejnych zajęć w swoich obszarach; z wyjątkiem zajęć metodą W. Sherborne pozostałe aktywności obejmują możliwość indywidualnych konsultacji rodziców z terapeutami:
- usprawniające metodą ruchu rozwijającego W. Sherborne (1h/tyg., 2 grupy; zajęcia ruchowe, rozwijające sprawność fizyczną i jednocześnie postawę psychologicznego otwarcia dziecka na przekazywanie i odbieranie pozytywnych emocji w relacjach z rodzicami oraz rówieśnikami; zajęcia odbywają się wspólnie z rodzicami);
- ogólnorozwojowe z elementami integracji sensorycznej (1h/tyg., 2 grupy; oparte na pracy w parach; łączą elementy rozwijania wrażliwości zmysłowej z pracą w grupie);
- edukacyjno-integracyjne (1h/tyg.; łączące elementy plastyczne, grafomotoryczne, wiedzy o świecie i in.);
- Trening Umiejętności Społecznych (in. TUS – 1h/tyg., 40 spotkań, 6 grup) - dla dzieci mających szczególne problemy z socjalizacją;
- trening zastępowania agresji (in. TZA – 1h/tyg., 20 spotkań, 1 grupa wiekowa) – dla dzieci szkolnych mających szczególne problemy emocjonalne;
- Młodzieżowy Coaching Rozwojowy "Zasługujesz na sukces" (1h/tyg.; 15 spotkań, 2 grupy wiekowe: młodzież 11-14 i 15-19 lat) - rozpoznanie swoich słabych i mocnych stron, budowanie zdrowych relacji z bliskimi, walka z nieśmiałością;
- trening asertywności „Jak reagować na przemoc” (1h/tyg.; 15 spotkań, 2 grupy wiekowe: 11-14 i 15-19 lat) – kształtowanie umiejętności prawidłowego reagowania na przemoc;
- gordonki (1h/tyg., 6-36 miesięcy, 3 grupy wiekowe) – zajęcia umuzykalniające.
b) rodziców – warsztaty z opieką nad dziećmi na czas zajęć:
- warsztaty BLW – „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (3 spotkania x 2h) – kulisy alternatywnej metody rozszerzania dziecięcej diety, usprawniającej rozwój mowy i utrwalającej zdrowe nawyki żywieniowe;
- warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” (10 spotkań x 3h);
- warsztaty umiejętności wychowawczych dla seniorów (2 spotkania x 8h).
Opis - por. ZAŁĄCZNIK NR 2.
Uzasadnienie realizacji projektu
Rodzina stanowi najważniejszej miejsce, w którym człowiek uczy się funkcjonować w społeczeństwie. Jest przestrzenią pogłębiania osobistego rozwoju i kształtowania postawy otwartości wobec spraw innych osób, w tym niepełnosprawnych (głównie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami zachowania). Proponowane w ramach niniejszego projektu warsztaty i zajęcia stanowią szansę rozwoju relacji w rodzinach, w tym pogłębienia więzi rodziców z dziećmi w wymiarze fizycznym i psychicznym. W szczególności odpowiadają na społeczne zapotrzebowanie, związane z wciąż niewystarczającą ofertą terapii dla dzieci niepełnosprawnych na obszarze 3. Zielonej Białołęki, oraz ciągle niezaspokojoną potrzebą integrowania dzieci normatywnych („zdrowych”) z niepełnosprawnymi.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szczegółowe wyliczenia – por. załącznik szczesliwy_rodzic_kosztorys_2.xlsx
1) Zajęcia dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym (Sherborne, zajęcia z elementami SI, zajęcia edukacyjno-integracyjne) – łączny czas trwania: 3h/tyg. x 40 spotkań = 120 godzin:
- wynagrodzenie terapeutów prowadzących (120 zł/h) – 14400 zł;
- koszty dodatkowe (wynajem lokalu, materiały, konsultacje) –10 400
razem –24 800 zł

2) Zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej:
a. Trening Umiejętności Społecznych (6 grup zróżnicowanych ze względu na wiek i typy problemów z socjalizacją, każda 1h/tyg., 40 spotkań = 240 godzin):
- wynagrodzenie terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 240h = 28800 zł;
- koszty dodatkowe (materiały, konsultacje, rekrutacja) = 2060 zł
razem –30 860 zł

b. Trening Zastępowania Agresji (in. TZA – 1 grupa, 1h/tyg., 20 spotkań = 20 godzin):
- wynagrodzenie terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 20h = 2400;
- koszty dodatkowe (materiały, konsultacje, rekrutacja) = 2060 zł
Razem – 4 460 zł

c. Młodzieżowy Coaching Rozwojowy „Zasługujesz na sukces” (2 grupy wiekowe, każda 1h/tyg., 15 spotkań = 30 godzin):
- wynagrodzenie terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 30h = 3600 zł
- koszt zakupu materiałów = 500 zł
razem – 4100 zł

d. Trening asertywności dla dzieci „Jak reagować na przemoc” (2 grupy wiekowe, każda 1h/tyg.; 15 spotkań = 30 godzin):
- wynagrodzenie terapeuty prowadzącego – 120 zł/h x 30h = 3600 zł
- koszt zakupu materiałów = 500 zł
razem – 4100 zł

3) gordonki (3 grupy wiekowe: 6-26 mcy, 15 spotkań = 45 godzin)
- wynagrodzenie prowadzącego – 120 zł/h x 45h = 5400
- koszt zakupu ewentualnych materiałów i pomocy – 500;
Razem – 5900 zł

4) Warsztaty rozwojowe dla dorosłych – ilość spotkań i ich czas są zależne od dostępności sali i prowadzącego; koszt 2 opiekunów do dzieci – 40 zł/h (mniejszy, jeśli uda się pozyskać wolontariuszy):

a. warsztaty BLW „Bobas Lubi Wybór. Teoria i praktyka” (3 spotkania x 2h, 400 zł/h) = 2400 zł
- koszt zakupu materiałów dodatkowych – 400 zł;
Razem – 2800 zł

b. warsztaty „Rodzeństwo bez rywalizacji” (10 spotkań x 3h) – 120 zł/h x 30h = 3600 zł
- koszt zakupu materiałów dodatkowych – 300 zł;
Razem – 3900 zł

c. warsztaty umiejętności wychowawczych dla seniorów (2 spotkania x 8h) – 120/h x 16h = 1920 zł;
- koszt zakupu materiałów dodatkowych – 300 zł;
Razem – 2220 zł

5) Koszty zatrudnienia asystentów terapeutów (zajęcia z pkt. 1-2) i animatorów zabaw dla dzieci na czas warsztatów (pkt 4) – prosimy, aby wszystkie poniższe moduły zawrzeć na osobnych umowach:
- wynagrodzenie opiekunów wspierających terapeutę na zajęciach z pkt. 1)
(2 osoby/grupa, 40 zł/h) – 9600 zł;
- wynagrodzenie asystenta (asystentów) terapeuty TUS (ilość asystentów określa terapeuta) – 60 zł/h x 240h = 14400 zł;
- wynagrodzenie asystenta terapeuty TZA – 40 zł/h x 20 = 800 zł;
- wynagrodzenie asystenta terapeuty prowadzącego Młodzieżowy Coaching Rozwojowy –
40 zł/h x 30 h = 1200 zł;
- wynagrodzenie asystenta terapeuty prowadzącego Trening asertywności dla dzieci – 40 zł/h x 30 h = 1200 zł;
- wynagrodzenie 2 animatorów zabaw dla dzieci podczas warsztatów (tylko 4a i 4b) – 2 osoby x 40 zł/h x 36h = 2880 zł

Koszty promocji projektu (plakaty, promocja w Internecie, zapisy) = 3000 zł
Wynagrodzenie dla koordynatora projektu – 4000 zł
koszt ubezpieczenia uczestników zajęć = 2 500,00 zł
Razem – 122 720,00 zł
Uzasadnienie kosztów – por. ZAŁĄCZNIK NR 3.

Inne uwagi dotyczące kosztorysu:
- podane stawki są stawkami brutto, zbliżonymi do stawek rynkowych przewidywanych za podobne usługi;
- ze względu na ilość proponowanych zajęć umowy z wykonawcami powinny być podpisane do końca miesiąca stycznia 2017r.., natomiast pierwszej zajęcia dla dzieci (szczególnie te przewidywane na 30-40 spotkań) powinny się odbyć najpóźniej w pierwszym tygodniu lutego;
- z uwagi na ochronę interesu osób opiekujących się dziećmi podczas warsztatów lub asystujących terapeutom rekrutacja opiekunów/ asystentów będzie przebiegała w porozumieniu z Urzędem Dzielnicy Białołęka;
- płatność za wykonane części projektu winna być przekazana wykonawcom w minimum 2 transzach, przekazywanych co kwartał;
- ze względu na specyfikę zajęć dla dzieci, ewaluacja może mieć formę ogólnego opisu z wnioskami dotyczącymi efektów zrealizowanych działań i być przygotowywana z pomocą koordynatora projektu,
Materiały - woda, kubeczki, żywność przetworzona, przedmioty niezbędne podczas ćwiczeń (szarfy, maty, koce, piłki, drobne zabawki sensoryczne, materiały plastyczne, artykuły papiernicze, inne elementy niewymienione na niniejszej liście, a niezbędne dla prowadzonych zajęć, których zakup nie stoi w sprzeczności z zasadami celowości ani gospodarności
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
122 720,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

13.03.2016 18:24
Autor projektu
13.03.2016 23:51
Autor projektu
13.03.2016 23:58
Autor projektu
14.03.2016 00:01
Autor projektu
14.03.2016 09:29
Koordynator w dzielnicy Białołęka
16.03.2016 10:37
Koordynator w dzielnicy Białołęka
16.03.2016 11:52
Koordynator w dzielnicy Białołęka
23.03.2016 10:19
Koordynator w dzielnicy Białołęka
27.04.2016 11:51
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
27.04.2016 12:52
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka
27.04.2016 12:54
Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Moja rodzina na pewno skorzysta. Panie, które zajmują się tym projektem, wiedzą, co robią, robią to dobrze. W tym roku zamierzam wykorzystać na maksa możliwości projektu "Od rekreacji do edukacji", którym się zajmują, i trzymam kciuki za powodzenie tego projektu!
  Mieszkaniec2249  07.03.2016 20:09
  • Dziękujemy za miłe słowa. Mamy nadzieję, że dzieci i rodzice będą zadowoleni :).
   Mieszkaniec439  13.03.2016 03:48 Autor projektu
  • Znaczy się jeden głos już mamy :) Dziękujemy :)
   Mieszkaniec1900  13.06.2016 23:00
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany