Antysmogowe zapachy - jak zdrowie bierze się z powietrza

458
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec21452
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
54 000 zł
Kategoria
  • edukacja
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Cykl 18 wykładów-pokazów, w których może wziąć udział każdy "od nastolatka do stulatka". Dla dużych grup, np. 100-300 osób. 18 tematów. Moc zapachu roślin w praktyce. Jak z pomocą olejków lotnych nie produkować zanieczyszczeń powietrza i niwelować te już obecne. Zakres zastosowań: od zdrowia, przez dom, dzieci, zwierzęta, podróże, relaks, aż do ogrodów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
18 domów kultury z każdej dzielnicy - z salą widowiskową

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Cykl 18 wykładów-pokazów, w których może wziąć udział każdy "od nastolatka do stulatka". Dla dużych grup, np. 100-300 osób. 18 tematów. Moc zapachu roślin w praktyce. Jak z pomocą olejków lotnych nie produkować zanieczyszczeń powietrza i niwelować te już obecne. Zakres zastosowań: od zdrowia, przez dom, dzieci, zwierzęta, podróże, relaks, aż do ogrodów.
Opis projektu
Rośliny oczyszczają powietrze. Zapoznanie z prawie setką roślin olejkodajnych, które oczyszczają i mają wiele dodatkowych funkcji. Wykłady-pokazy, na których osoby chętne spośród publiczności mogą na scenie tworzyć zapachy funkcyjne, np. na odporność, na lepszy sen, do pielęgnacji roślin, łagodzące dolegliwości zwierząt, antystresowe, poprawiające koncentrację, do sprzątania i wiele innych. Jest podanie wiedzy i praktyka, oraz interakcja.
Lotne składniki chemiczne roślin działają pozytywnie na ludzi, zwierzęta i inne rośliny. Te przedostatnie i ostatnie m.in. udowadniają, że nie chodzi o perswazję, ale o faktyczne działanie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Edukacja, jak nie zanieczyszczać i jak niwelować zanieczyszczenia, pozwala na zmniejszanie problemu smogu. Likwiduje się przyczynę, a nie tylko skutek. Ludzie chcą wiedzieć, jak pojedynczy człowiek może wpłynąć na stan powietrza i dzięki temu swojego zdrowia. Chcą mieć swój udział w czynieniu pozytywnych zmian dla środowiska. Potrzebują wiedzy i narzędzi.
Takie wykłady wraz z pokazami pomogą rozpoznać, które rośliny wybrać i jak ich użyć.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt przeprowadzenie 18 wykładów przez merytorycznie przygotowaną osobę (czas trwanie jednego wykładu 1 h i 30 min) - max. 3 000 zł x 18 = 54 000 zł brutto.
Koszt wynajęcia sali w domach kultury na 1 h i 30 min wraz z rzutnikiem i nagłośnieniem sali - od 0 zł do max 600 zł brutto za jeden wykład ok. 10 800 zł brutto.
Opracowanie i przygotowanie plakatów w formie papierowej oraz elektronicznej do promocji projektu łącznie ok. 1 900 zł brutto.
Projekt plakatu (+2 dodatkowe wersje - drobne zmiany) - 1 353 zł brutto
Druk plakatów (594 x 420 mm, jednostronne, kreda błysk 130g.,) 100 szt. - 523,98 zł brutto.
4.Promocja w mediach społecznościowych i stronach internetowych miasta i domów kultury = 0 zł.
Łączny koszt: 66 700 zł brutto
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
54 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Organizacja i przeprowadzenie 18 wykładów nt. antysmogowych zapachów, w obecnej sytuacji, może zostać uznane za niegospodarność w rozumieniu art. 44 ust. 3 podpunkt 1 oraz art. 254 podpunkt 3 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. nr 157 poz. 1240). Wykłady na temat roli olejków roślinnych, które w rzeczywistości nie przeciwdziałają zjawisku smogu a jedynie pełnią rolę wyłącznie maskującą oraz roli roślin, które przyczyniają się do walki ze smogiem jednakże jedynie w okresie wiosenno-letnim (opinia dr hab. inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO WYDZIAŁ OGRODNICTWA I BIOTECHNOLOGII Prodziekan ds. Dydaktyki INSTYTUT NAUK OGRODNICZYCH Katedra Ochrony Środowiska i Dendrologii) podczas gdy problem zanieczyszczenia powietrza w Warszawie jest znacznie większy zimą, w chwili obecnej nie przyniesie efektów proporcjonalnych do poniesionych kosztów i nie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.

Ponadto zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r., mieszkańcy m.st. Warszawy mogą zgłaszać projekty mieszczące się w zakresie zadań własnych m.st. Warszawy.
Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), dalej: SamGmU, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy edukacji publicznej.
Jednakże, samo zakwalifikowanie projektu „Antysmogowe zapachy - jak zdrowie bierze się z powietrza” jako programu edukacyjnego nie przesądza jeszcze, że jego realizacja mieści się w zakresie zadań własnych m. st. Warszawy.
Zawarcie spraw edukacji w katalogu zadań własnych gminy nie stanowi samoistnej podstawy dla realizacji poszczególnych projektów związanych z edukacją w ramach Budżetu Obywatelskiego. Żeby uznać, że realizacja określonych kategorii projektów należy do zadań własnych gminy, odrębne ustawy muszą przyznawać gminie kompetencje do ich realizacji.
W nauce prawa[1] wskazuje się, że każdy z zakresów spraw wymienionych w art. 7 ust. 1 powinien być "potwierdzony" i uszczegółowiony w ustawie odrębnej, poświęconej tematycznie sprawom stanowiącym zadania gminy.
Kompetencje gmin zostały szczegółowo określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215) oraz w kilku innych ustawach dotyczących oświaty.
Podstawowym obowiązkiem gmin jest zakładanie i prowadzenie publicznych przedszkoli, w tym
z oddziałami integracyjnymi, oraz przedszkoli specjalnych, zakładanie i prowadzenie szkół podstawowych oraz gimnazjów, w tym z oddziałami integracyjnymi, z wyjątkiem szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, szkół artystycznych oraz szkół przy zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Ponadto gmina może zakładać i prowadzić w ramach zadań własnych publiczne placówki doskonalenia nauczycieli, zakłady kształcenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.
Organizacja pokazów, w toku których demonstrowane jest działanie olejków roślinnych, wykracza poza zakres zadań m.st. Warszawy. Promocja wiedzy w tym zakresie może być udziałem utworzonych w tym celu stowarzyszeń, fundacji itd. Obowiązkiem m.st. Warszawy jest natomiast zaspakajanie zbiorowych potrzeb Warszawiaków w zakresie edukacji w formach przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

[1] R. Hauser, Z. Niewiadomski (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa 2011 r.

Modyfikacje

13.07.2020 10:56
Wydział Monitoringu Jakości Powietrza i Edukacji w Biurze Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany