"Do Lasku na Kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Ostroroga, Kozielska, Ficowskiego, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia

511
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Krzysztof Krzemiński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
1 500 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Wykonanie szutrowych ścieżek pieszo-rowerowych wśród zieleni, dowiązanie ściżek do istniejących w okolicy chodników i dróg rowerowych, wyznaczenie tras biegowych. Powstaną w ten sposób powiązania między terenami zieleni, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zyska połączenie z Laskiem na Kole.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Powązkowska, Dygata, Ostroroga, Kozielska, Ficowskiego, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Wykonanie szutrowych ścieżek pieszo-rowerowych wśród zieleni, dowiązanie ściżek do istniejących w okolicy chodników i dróg rowerowych, wyznaczenie tras biegowych. Powstaną w ten sposób powiązania między terenami zieleni, kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców zyska połączenie z Laskiem na Kole.
Opis projektu
1. Wykonanie szutrowych ścieżek z obrzeżami wśród zieleni:
- od końca ul. Szamockiej, za ZUSem do ul. Ficowskiego
- od ul. Ficowskiego do ul. Dygata (2 ścieżki jako mała pętla parkowa wśród drzew)
- od ul. Dygata do ul. Kozielskiej
- szerokość ok 2-3m.
- dozwiązanie wszystkich ścieżek do istniejących ciągów komunikacyjnych.

2. Wykonanie 2 pochylni łączących ścieżki na dole z chodnikiem i DDR na wiadukcie al. P. Tysiąclecia - jedna od strony ul. Szamockiej i druga od strony DDR biegnącej z Bielan. Połączy to istniejące DDR ze ścieżką oraz umożliwi przemieszczanie się na drugą stronę torów kolejowych biegnących pod wiaduktem.

3. Wykonanie solarnego oświetlenia parkowego szutrowych ścieżek:
- od ul. Powązkowskiej, wzdłuż ul. Dygata, przez ul. Kozielską, do al. P. Tysiąclecia.
- od al. P. Tysiąclecia, do ul. Szamockiej
- od ul. Szamockiej, za ZUSem, do ul. Ficowskiego
- od ul. Ficowskiego do ul. Dygata

4. Ustawienie 15 koszy na śmieci i 5 ławek.

5. Usunięcie zdegradowanych ogródków działkowych i dzikich wysypisk śmieci przy ul. Kozielskiej, uprzątnięcie terenu i zagospodarowanie jako terenu zieleni urządzonej.

6. Ustawienie wzdłuż ścieżki płotu z okrągłych bali drewnianych na wzór wygrodzeń stosowanych w lasach/ parkach narodowych. Ma to zabezpieczyć ścieżkę przed wjazdem samochódów.

7. Dosadzenie 50 drzew iglastych w obrębie ścieżki i/lub krzewów (iglastych z racji bliskości Lasku na Kole), w szczególności od strony ul.
Szamockiej i między ulicami Dygata i Ficowskiego.

8. Wyznaczenie tras biegowych na 1000, 2000, 3000, 4000 i 5000 metrów i odpowiednie oznaczenie.

9. "Zielony zakątek Żoliborza Artystycznego" -stworzenie przestrzeni parkowej z alejkami, oświetleniem solarnym, ławkami. Między ul. Ficowskiego i ul. Dygata.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Stworzenie terenów rekreacyjnych wśród zieleni dla mieszkańców Warszawy. W najbliższej okolicy mieszka kilkadziesiąt tysięcy osób, brakuje terenów rekreacyjnych. Ścieżki będą również pełniły funkcję komunikacyjną dla rowerzystów.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
1 500 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
1. Propozycje wykonania ścieżek nie są do końca zgodne z zapisami planu miejscowego (co zostało stwierdzone w opiniach BaiPP).
2. Niezgodna z zapisami planu miejscowego jest propozycja stworzenia przestrzeni parkowej z alejkami, oświetleniem solarnym, ławkami pomiędzy ulicami Ficowskiego i Dygata – w tym miejscu mpzp zakłada budowę drogi 11 KD-D (co zostało stwierdzone w opiniach BAiPP).
3. Realizacja fragmentu jednej ze wskazanych w projekcie ścieżek (od ul. Dygata do ul. Kozielskiej) wymagałaby wejścia na tereny kolejowe, które są we władaniu PKP.
4. Realizacja zaproponowanych w projekcie pochylni łączących ścieżki na dole z chodnikiem i DDR na wiadukcie al. P. Tysiąclecia od strony ul. Szamockiej i od strony DDR biegnącej z Bielan wymagałaby częściowego wejścia na tereny zarządzane przez GDDKiA.
5. Propozycja wykonania ścieżki od końca ul. Szamockiej za ZUSem do ul. Ficowskiego pokrywa się z realizowanym w ZZW projektem.
6.Wykonanie ścieżki rekreacyjnej od ul. Dygata do ul. Kozielskiej – częściowo ścieżka miałaby biec wzdłuż ul. Kozielskiej, zgodnie z propozycją Wnioskodawcy po stronie przeciwnej do istniejącego chodnika. Ul. Kozielska nie posiada odwodnienia na tym odcinku i jak wynika z przeprowadzonej wizji lokalnej, wody opadowe spływają w tę właśnie stronę. W tej sytuacji realizacja ścieżki musiałaby się wiązać z przebudową tej drogi w zakresie jej odwodnienia. Ponadto, pobocze ul. Kozielskiej (pomiędzy jezdnią a istniejącymi ogrodzeniami ogrodów działkowych) jest zbyt wąskie aby mogła się tam zmieścić ścieżka rekreacyjna. W przypadku jej realizacji konieczne byłoby przesunięcie lub usunięcie mienia osób użytkujących ogródki działkowe w rejonie ul. Kozielskiej – na chwilę obecną trudno ocenić jak długo mógłby potrwać ten proceder.
7. Wykonanie solarnego oświetlenia parkowego szutrowych ścieżek – ścieżki, wzdłuż których miałyby być postawione latarnie znajdują się w przeważającej części na terenie zadrzewionym i zacienionym. W sytuacji niewystarczającej ekspozycji na słońce nie będzie możliwe prawidłowe działanie latarni solarnych.
8. Ustawienie wzdłuż ścieżki płotu z bali drewnianych … Ma to zabezpieczyć ścieżkę przed wjazdem samochodów – pomysł jest możliwy do zrealizowania, jednak w opinii ZZW lepszym rozwiązaniem wydaje się wykonanie zabezpieczenia przed wjazdem samochodów z wykorzystaniem urobku (gałęzi, konarów, pni) pozyskanego w terenie w trakcie prac pielęgnacyjnych (ZZW takie działania podjęło już na tym terenie). Pozwoli to ograniczyć zużycie paliwa oraz zmniejszy nakłady pracy i koszty w porównaniu z sytuacją wywożenia pozyskanego urobku i przywożenia elementów z zewnątrz. Działania takie są również lepszym rozwiązaniem z punktu widzenia lokalnych ekosystemów.
9. Realizacja ścieżki rekreacyjnej od ul. Dygata do ul. Kozielskiej wymagałaby uzyskania wytycznych projektowych a następnie uzgodnień dokumentacji z licznymi jednostkami PKP (gestorami nieruchomości infrastruktury podziemnej itp.) oraz uzyskania stosownego odstępstwa, co wydłuży cały proces projektowy i uniemożliwi realizację tej części projektu w przeciągu jednego roku budżetowego.
10. Realizacja zaproponowanych w projekcie pochylni łączących ścieżki na dole z chodnikiem i DDR na wiadukcie al. P. Tysiąclecia od strony ul. Szamockiej i od strony DDR biegnącej z Bielan wymagałaby wykonania i uzgodnienia pełnej dokumentacji projektowej, co uniemożliwia realizację tej części projektu w przeciągu jednego roku budżetowego.
11. Likwidacja części ogródków działkowych, w której zlokalizowane jest mienie byłych dzierżawców i zagospodarowanie tego terenu jako terenu zieleni nie jest możliwe do wykonania w przeciągu jednego roku budżetowego. Jeśli użytkownicy terenu odmówią opuszczenia go i zabrania swojego mienia ZZW będzie musiał wystąpić na drogę sądową – na chwilę obecną trudno określić horyzont czasowy zakończenia takiej sprawy.

Modyfikacje

18.08.2020 10:36
Koordynator w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany