Wzmocnij Siebie – cykl działań nakierowanych na rozwój osobisty

647
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Wawer
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
94 600 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ,, Wzmocnij siebie- cykl działań nakierowanych na rozwój osobisty" jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie osób tematyką rozwoju osobistego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wawer
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Ul. Żegańska 2 C Warszawa Wawer
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
projekt będzie realizowany w pomieszczeniach użyczonych nieodpłatnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ,, Wzmocnij siebie- cykl działań nakierowanych na rozwój osobisty" jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie osób tematyką rozwoju osobistego.

Opis projektu
Odbiorcy to osoby zainteresowane tematyką zdrowia psychicznego, chcące poszerzać swoja wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Osoby potrzebujące i chcące skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, po to by lepiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, a tym samym skuteczniej dbać o swoje zdrowie psychiczne. Gotowe poszukać nowych dróg rozwiązań i narzędzi, by m.in. usprawnić swoją komunikację z innymi ludźmi, polepszyć relacje z bliskimi, wzmacniać poczucie własnej wartości, asertywnie stawiać granice, lepiej radzić sobie z niepokojem, lękiem, frustracją. Zaburzenia na tle psychicznym dotykają kobiet i mężczyzn w każdym wieku, ze wszystkich środowisk, w bardzo różnej sytuacji rodzinnej i zawodowej, dlatego oferta otwarta jest dla wszystkich, którzy zgłoszą się po wsparcie.
Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich.

Projekt zakłada, że każda osoba, bez względu na to z jakim problemem przychodzi, posiada zasoby i umiejętności, by osiągnąć to czego potrzebuje, a szkolenia i indywidualne konsultacje służą temu, by mogła swój cel osiągnąć szybciej i łatwiej.

Cele projektu:
• wzmacnianie zdrowia psychicznego beneficjentów poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji psychospołecznych umożliwiających lepsze i skuteczniejsze radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi w życiu prywatnym i zawodowym, co stanowi ważny element przeciwdziałania problemom w zakresie zdrowia psychicznego.
• rozszerzenie dostępu do specjalistycznych usług tj. konsultacje indywidualne, warsztaty rozwojowe i szkolenia.

Nabór i promocja:
Projekt będzie realizowany w okresie od stycznia 2021r.do grudnia 2021r.
Nabór dla uczestników projektu będzie otwarty i ciągły w trakcie jego trwania.
W projekcie mogą uczestniczyć wszyscy dorośli mieszkańcy dzielnicy Wawer.
Udział w projekcie będzie nieodpłatny.
Promocja projektu będzie prowadzona poprzez plakaty, ulotki, strony internetowe.


W ramach projektu prowadzone będą następujące formy wsparcia:

Indywidualne konsultacje psychologiczne – Konsultacje w formie indywidualnych spotkań z terapeutą/psychologiem/pedagogiem będą miały na celu pracę nad trudnościami i problemami zgłaszanymi przez osobę zainteresowaną. Zgłaszane problemy mogą dotyczyć sfery emocjonalnej, relacji, radzenia sobie ze stresem, walki z nałogami
Celem prowadzonych konsultacji będzie praca nad zachowaniem i profilaktyką zdrowia psychicznego.
Konsultacje będą miały charakter:
- wsparcia w kryzysie
- działań interwencyjnych w nagłych sytuacjach problemowych
- nauki zachowań i strategii ukierunkowanych na zachowanie zdrowia psychicznego
Liczba konsultacji dostosowana będzie do potrzeb klienta, czas trwania jednej
konsultacji to 50 min. W przypadkach, gdy klient ze względów na np. problemy zdrowotne, ograniczenia fizyczne lub inne nie będzie w stanie dotrzeć osobiście, możliwe jest poprowadzenie konsultacji online przez Skype lub inny komunikator.Sesje oddechowe - Sesje oddechowe to indywidualne spotkania z praktykiem oddechu, których celem jest zwiększenie świadomości radzenia sobie z trudnymi emocjami i życiowymi doświadczeniami, poprze naukę technik oddechowych oraz umiejętności reagowania na sygnały płynące z ciała w sytuacjach zbliżającego się kryzysu emocjonalnego.
Sesje oddechowe prowadzone będą w oparciu o metodę Collina Sissona Integracja oddechem, która w prosty sposób pozwala nauczyć się kontrolować zachowania na sytuacje trudne, które mogą być dla człowieka destrukcyjne i za pomocą oddechu i panowania nad emocjami lepiej kontrolować swoje reakcje, uporczywe myśli, tym samym odzyskując większą sprawczość nad swoim życiem, więcej spokoju, lepszego radzenia sobie ze stresem.
Liczba sesji dostosowana będzie do potrzeb klienta, czas trwania jednej konsultacji to 90 min.


Warsztaty rozwojowe – Głównym celem warsztatów jest praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości osób dorosłych, asertywnością, rozpoznawaniem swoich potrzeb i granic, a także umiejętnością radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, tak by one mogły lepiej radzić sobie w sytuacjach dnia codziennego, a jeśli posiadają dzieci to też mogły nauczyć tych umiejętności swoje dzieci.
Wybrane umiejętności wpływają na budowanie pozytywnego obraz własnej osoby i wpływają na kształtowanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Praca na zajęciach obejmuje doskonalenie umiejętności, które pozwolą uczestnikom zachowywać się w zgodzie ze swoimi potrzebami i prawami uwzględniając prawa i granice drugiej osoby, ale też lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami.
Warsztaty mają być okazją do integracji, poszerzenia wiedzy i umiejętności prawidłowej komunikacji interpersonalnej (asertywnego wyrażania własnego zdania, swoich potrzeb, praw, obrony własnych granic), mają umożliwić uczestnikom zdobycie wiedzy i ćwiczenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych w komunikacji (szantaż emocjonalny, manipulacja, agresja werbalna).
Poza tym spotkania mają na celu wspieranie uczestników w budowaniu większej samoświadomości, poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości.
Będą prowadzone w oparciu o ideę Porozumienia bez przemocy. Kompetencje ćwiczone podczas warsztatów są w szczególności nakierowane na kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia psychicznego.
Warsztaty skierowane będą do osób chcących poszerzyć swoje kompetencje psychospołeczne, polepszyć relacje, nauczyć się sposobów lepszego radzenia sobie w kryzysach.
Warsztat dla jednej grupy to cykl 8 spotkań, każde trwające 3 godziny dydaktyczne.Tematyczne spotkania edukacyjne – Szkolenia tematyczne będą prowadzone w
formie wykładowo- warsztatowej, tak by uczestnicy mogli zdobyć potrzebną wiedzę w
zakresie zdrowia psychicznego, ale również w praktyce doświadczyć i przećwiczyć proponowanych narzędzi i metod.
Jedno szkolenie będzie trwało 3 godziny. W jednym spotkaniu może wziąć udział
maksymalnie 15 osób.
W projekcie zaplanowano 16 spotkań. Każde ze spotkań nakierowane będzie na jedno z niżej wymienionych zagadnień:
1. Metody radzenia sobie ze stresem,
2. Empatyczna komunikacja w nurcie NVC (Porozumienie bez przemocy)
3. Depresja, choroba którą można leczyć,
4. Praca nad przekonaniami, które nie służą,
5. Obraz ciała - wzmacniania poczucia własnej wartości w kontekście akceptacji ciała,
6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości,
7. Moje zasoby i mocne strony, odkrywanie swojego potencjału,
8. Uczucia, potrzeby i strategie ich realizacji,
9. Praca z emocjami poprzez pracę z ciałem i oddechem,
10. Poczucie winy, które nie wspiera,
11. Jak się pozbyć krytyka wewnętrznego,
12. Praktykowanie wdzięczności
13. Mapa moich marzeń i określanie życiowego celu,
14. Wpływ emocji i myśli na zdrowie fizyczne,
15. Uwalnianie emocji poprzez ciało,
16. Przekonania, wspierające oraz utrudniające komunikację.

Koszt jednego spotkania edukacyjnego (3 godz.)- 600 zł brutto

Harmonogram projektu:
• Prowadzenie indywidualnych konsultacji psychologicznych w wymiarze 4 sesji w tygodniu (1 sesja = 50 minut)
• Prowadzenie indywidualnych sesji oddechowych w wymiarze 3 sesji w tygodniu (1 sesja = 90 minut)
• Prowadzenie 3 cyklów warsztatów rozwojowych. W ciągu trwania projektu zaplanowano 3 cykle warsztatowe. (1 cykl warsztatów obejmuje 8 spotkań po 3 godziny dydaktyczne).
• Tematyczne spotkania edukacyjne -600,00 zł (1 spotkanie= 3 godziny)

Szacunkowy koszt projektu:
przyjęto następujące stawki:
Koszt - 50 min sesji indywidualnej konsultacji psychologicznej to 120,00 zł brutto
Koszt - 90 min indywidualnej sesji oddechowej to 240,00 zł brutto
Koszt jednego cyklu warsztatów tematycznych ( 8 spotkań x 3 godz dydaktyczne x 2 prowadzących – 150,00 zł x 3 godz. x 8 spot. 2 prowadzących) – 7200,00 brutto
Koszt 1 spotkania tematycznego -600,00 zł ( 1 spotkanie= 3 godziny)

Indywidualne konsultacje psychologiczne 120,00 zł x16 sesji /miesiąc = 1920,00 zł x 12 miesięcy= 23.040,00 zł
Indywidualne sesje oddechowe 240,00 zł x 12 sesji /miesiąc = 2880,00 zł x 12 miesięcy = 34.560,00 zł
Cykl warsztatów tematycznych 7200,00 zł x 3 cykle/rok = 21.600,00zł.
Tematyczne spotkania edukacyjne 600,00 zł x16 spotkań/rok = 9.600,00 zł
Obsługa księgowa – 200,00 zł/miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł
Koordynacja i promocja projektu -200,00 zł/miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł

Łączny szacunkowy koszt projektu: 94.600,00 zł

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt ,, Wzmocnij siebie- cykl działań nakierowanych na rozwój osobisty” to zintegrowany program edukacji i wsparcia kierowany dla osób zainteresowanych tematyką zdrowia psychicznego, chcących poszerzać swoja wiedzę i umiejętności w tym zakresie. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby osób chcących skorzystać ze specjalistycznego wsparcia, po to by lepiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, a tym samym skuteczniej dbać o swoje zdrowie psychiczne. Gotowych poszukać nowych dróg rozwiązań i narzędzi, by m.in. usprawnić swoją komunikację z innymi ludźmi, polepszyć relacje z bliskimi, wzmacniać poczucie własnej wartości, asertywnie stawiać granice, lepiej radzić sobie z niepokojem, lękiem, frustracją.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt - 50 min sesji indywidualnej konsultacji psychologicznej to 120,00 zł brutto
Koszt - 90 min indywidualnej sesji oddechowej to 240,00 zł brutto
Koszt jednego cyklu warsztatów tematycznych ( 8 spotkań x 3 godz dydaktyczne x 2 prowadzących – 150,00 zł x 3 godz. x 8 spot. 2 prowadzących) – 7200,00 brutto
Koszt 1 spotkania tematycznego -600,00 zł ( 1 spotkanie= 3 godziny)

Indywidualne konsultacje psychologiczne 120,00 zł x16 sesji /miesiąc = 1920,00 zł x 12 miesięcy= 23.040,00 zł
Indywidualne sesje oddechowe 240,00 zł x 12 sesji /miesiąc = 2880,00 zł x 12 miesięcy = 34.560,00 zł
Cykl warsztatów tematycznych 7200,00 zł x 3 cykle/rok = 21.600,00zł.
Tematyczne spotkania edukacyjne 600,00 zł x16 spotkań/rok = 9.600,00 zł
Obsługa księgowa – 200,00 zł/miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł
Koordynacja i promocja projektu -200,00 zł/miesiąc x 12 miesięcy = 2.400,00 zł

Łączny szacunkowy koszt projektu: 94.600,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
94 600,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

19.06.2020 09:57
Koordynator w dzielnicy Wawer
22.06.2020 11:29
Koordynator w dzielnicy Wawer

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany