„Bezpieczna szkoła” – zagrożenie active shooter (aktywny strzelec).

1079
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2021
Autor pomysłu Mieszkaniec21722
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
39 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • sport
  • bezpieczeństwo
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu. Pojawiają się nowe zagrożenia, na które kadra szkoły nie jest przygotowana. Każdy powinien rozpoznać zagrożenie i odpowiednio reagować.
Projekt zakłada organizację zajęć dla społeczności warszawskich szkół, których celem jest prawidłowe zachowanie się podczas nieprzewidywalnego i gwałtownego ataku.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Proponowane lokalizacje: 10 szkół na terenie m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bezpieczeństwo uczniów w szkole jest wartością stawianą na pierwszym miejscu. Pojawiają się nowe zagrożenia, na które kadra szkoły nie jest przygotowana. Każdy powinien rozpoznać zagrożenie i odpowiednio reagować.
Projekt zakłada organizację zajęć dla społeczności warszawskich szkół, których celem jest prawidłowe zachowanie się podczas nieprzewidywalnego i gwałtownego ataku.
Opis projektu
Zajęcia w ramach „Bezpieczna szkoła” – zagrożenie active shooter (aktywny strzelec) przeznaczone są nieodpłatnie dla społeczności szkół miasta st. Warszawy. Zajęcia odbędą się na terenie 10 warszawskich szkół i przeznaczone będą dla grup nie większych niż 30 dzieci oraz opiekunów grup należących do społeczności szkolnej (nauczyciele i inni pracownicy szkoły).
Zajęcia są dwuczęściowe. W pierwszej części uczestnicy poznają, kim jest aktywny strzelec (active shooter), charakterystykę jego zachowań oraz taktykę działania społeczności szkolnej w sytuacji nagłego zagrożenia. Zajęcia trwają 1,5 godziny. Są prowadzone przez edukatora posiadającego wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz minimum dwuletnie doświadczenie w pracy w szkole.
W drugiej części dwóch wykwalifikowanych instruktorów samoobrony, którzy powinni ponadto posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w szkole, przeprowadzą praktyczne zajęcia
z podstaw samoobrony, sposobu reagowania podczas zagrożenia życia, w tym bezpiecznej ewakuacji. Zajęcia trwają 1,5 godziny.
Na zakończenie każdy uczestnik otrzymuje broszurę informacyjną dotyczącą tematyki zajęć.
W jednej szkole przeprowadzone będą zajęcia w 5 grupach zajęciowych.
Zajęcia będą odbywały się 1 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
Rekrutacja będzie poprzedzona kampanią informacyjną (plakaty, ulotki, inne) prowadzoną na terenie urzędów dzielnic m. st. Warszawy i szkół, od 1 lutego do 31 sierpnia 2021 r. drogą elektroniczną, decyduje kolejność zgłoszeń.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Uczniowie i pracownicy szkoły, po zakończonym projekcie będą wiedzieli, że ich bezpieczeństwo
w ogromnym stopniu zależy od nich samych. Jeżeli uczestnik zdarzenia będzie umiał opanować stres
i działać według zasad przedstawionych na zajęciach, to może to w istotny sposób pomóc w uratowaniu zdrowia i życia swojego oraz innych.
Pracownicy szkoły zostaną wyposażeni w podstawy wiedzy i umiejętności w kierowaniu małymi zespołami w sytuacji krytycznego zagrożenia. Udział w zajęciach wpłynie na poprawę ich zdolności do pracy pod presją.
Uczniowie wykorzystają wiedzę teoretyczną podczas ćwiczeń praktycznych. Poznają sposoby właściwych zachowań w realnych zagrożeniach.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
39 500,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną obserwujemy wymuszone zaprzestanie aktywności szkół w realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, tym samym nie możemy zagwarantować, że w przyszłym roku będzie możliwa ich organizacja.
Ponadto decyzja o wyborze konkretnego programu zajęć, leży w gestii dyrektorów placówek oświatowych, działających w porozumieniu z radą rodziców. Szanując autonomię szkół w wyborze oferty pozalekcyjnej i pozaszkolnej, nie możemy nakazać placówkom realizacji zajęć, ani narzucić ich tematyki.
Dodatkowe zajęcia wiążą się również z koniecznością obsługi administracyjnej, technicznej i porządkowej w użytkowanych obiektach, co generuje koszty, które należałoby uwzględnić w kosztorysie.
Dyrektorzy placówek oświatowych odpowiadają za bezpieczeństwo w szkole i organizują szkolenia dla wszystkich pracowników i uczniów oraz zapoznają rodziców i opiekunów z istniejącymi regulaminami i procedurami.
W 2013 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy przy współudziale Komendy Stołecznej Policji wyprodukowało film edukacyjny pn. „Wtargnięcie napastnika do szkoły” oraz przygotowało broszurę pn. „Zasady postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej”. Ze względu na poruszaną w filmie tematykę, głównym odbiorcą są dyrektorzy, nauczyciele, pedagodzy i pracownicy szkół.
W produkcji zostały zaprezentowane fabularyzowane scenki pokazujące zdarzenie wtargnięcia niebezpiecznego napastnika do placówki oświatowej, sposób postępowania w takiej sytuacji, a także konsekwencje tego zdarzenia oraz działania służb biorących udział w neutralizacji zagrożenia. W broszurze znajduje się, opisana krok po kroku, procedura postępowania w przypadku wystąpienia takiego zagrożenia.
Ponadto w 2013 r. wydany został „Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi”, który stanowi kompendium wiedzy dla nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, dotyczące procedur postępowania w przypadkach wystąpienia sytuacji ryzykownych wśród uczniów.
Film, broszura oraz poradnik zostały rozdysponowane do warszawskich szkół, gdzie są wykorzystywane przez kadrę pedagogiczną oraz nauczycieli w celach szkoleniowych.
W uzupełnieniu powyższych materiałów, w 2014 r. Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy wraz z Komendą Stołeczną Policji zorganizowało warsztaty szkoleniowe pn. „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji” dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i pracowników warszawskich szkół, w których udział wzięło ponad 650 osób.
Jednym z tematów poruszanych na szkoleniu były zasady postępowania dyrektora szkoły po otrzymaniu informacji o zagrożeniu, omawiane przez funkcjonariusza Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie. Podczas zajęć poruszane były tematy zarówno z zakresu mechanizmów działania aktywnego strzelca, jak i zasad postępowania w przypadku wystąpienia samego incydentu, z uwzględnieniem zasad ewakuacji uczniów i powiadamiania służb ratunkowych.
W 2017 roku powstał również spot (w języku polskim oraz angielskim) emitowany na ekranach w warszawskiej komunikacji miejskiej, w którym rekomendowano trójstopniową zasadę postępowania „uciekaj – chowaj się – walcz” w przypadku incydentu z udziałem aktywnego strzelca.
Ponadto w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, a szczególnie właściwe przygotowanie do sytuacji trudnych, niebezpiecznych i kryzysowych, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, we współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi, przygotowało „Poradnik postępowania w sytuacjach zagrożeń”. Publikacja jest cały czas aktualizowana i ogólnodostępna na stronie internetowej www.bezpieczna.warszawa.pl.
W 2019 roku Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Warszawie oraz XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa-Kuli, wspólnie zorganizowali ćwiczenia, których celem było praktyczne sprawdzenie procedur związanych z ewakuacją uczniów z budynku szkoły z powodu ataku uzbrojonych napastników. Zweryfikowano działanie i współdziałanie służb, instytucji zaangażowanych podczas działań ratowniczych. Ponadto, sprawdzono procedurę ewakuacji, w tym znajomość dróg ewakuacyjnych, słyszalności i znajomości sygnałów alarmowych, skuteczność sił i środków zaplanowanych i przewidzianych do przeprowadzenia ewakuacji.
Jednocześnie, informuję, iż w przyszłym roku planowana jest realizacja kolejnego filmu związanego z zagrożeniem aktywnego strzelca w przestrzeni publicznej. Film będzie konsultowany i współrealizowany z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Warszawie, a jego odbiorcami będą mieszkańcy Warszawy.
Sytuacje kryzysowe związane z pojawieniem się w placówce oświatowej aktywnego strzelca to zdarzenia nagłe i nieprzewidywalne. W ocenie Policji propozycja 1,5 godzinnych zajęć teoretycznych oraz dodatkowo 1,5 godzinnych zajęć praktycznych z zakresu podstaw samoobrony, sposobu reagowania w sytuacji zagrożenia życia oraz bezpiecznej ewakuacji (w kontekście konfrontacji z napastnikiem, uzbrojonym często w broń palną) rodzi szereg wątpliwości o walor edukacyjny proponowanych zajęć i ich skuteczność. Udział w takim projekcie może u młodego człowieka wzbudzić fałszywe przeświadczenie o przygotowaniu do konfrontacji z uzbrojonym napastnikiem, a przez to narazić go na utratę życia lub zdrowia.
W ocenie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy z pedagogicznego i psychologicznego punktu widzenia metoda symulowanych ataków terrorystycznych budzi poważne zastrzeżenia, zwłaszcza w odniesieniu do młodszych dzieci. Potęgując stres i obawy związane o własne życie i zdrowie, powoduje bardzo niską skuteczność prewencyjną takich działań.
Mając powyższe na uwadze, projekt w ocenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Komendy Stołecznej Policji opiniujemy negatywnie.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany