Warsztaty ceramiczne dla seniorów

1476
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
114 200 zł
Kategoria
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy zorganizowania i prowadzenia warsztatów ceramicznych dla seniorów 60+ . Warsztaty odbywałyby się cyklicznie w lokalu Stowarzyszenia Amfora na ul. Puławskiej 130.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Puławska 130 lokal Stowarzyszenia Amfora i Stowarzyszenia w Stronę Marzeń

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy zorganizowania i prowadzenia warsztatów ceramicznych dla seniorów 60+ . Warsztaty odbywałyby się cyklicznie w lokalu Stowarzyszenia Amfora na ul. Puławskiej 130.
Opis projektu
Projekt dotyczy zorganizowania i prowadzenia warsztatów ceramicznych dla seniorów 60+ . Celem projektu jest ułatwienie seniorom dostępu do kultury, rozwinięcie zainteresowań, pobudzenie do aktywności manualnej oraz aktywizacja społeczna i integracja wewnątrzpokoleniowa. Zajęcia będą odbywały się w lokalu na ul. Puławskiej 130, w którym urządzona jest profesjonalna pracownia ceramiczna. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają różne techniki modelowania ceramiki i jej wykańczania poprzez malowanie i szkliwienie. Wszystkie wykonane podczas warsztatów prace będą własnością ich autorów, czyli seniorów. Udział seniorów w zajęciach będzie całkowicie bezpłatny. Rekrutacja i nabór na zajęcia będzie trwał luty/marzec 2020. Zajęcia rozpoczną się od marca i będą trwać do ok 6 grudnia z uwzględnieniem przerwy wakacyjnej.
W związku z tym, że adresatami projektu są seniorzy należy przeprowadzić kampanię informacyjną poprzez kontakt z UTW, klubami emeryta, Wydziałem Spraw Społecznych i Zdrowia, Biurem Polityki Społecznej oraz przez wywieszenie plakatów informacyjnych, rozłożenie ulotek np. w bibliotekach. Do instytucji tych zostaną rozwiezione plakaty informacyjne. Ponadto zostanie przeprowadzona kampania społecznościowa w internecie. O ile seniorzy nie są zbyt aktywni w internecie to z pewnością informacja taka dotrze do ich wnuków czy dzieci, które z pewnością zainteresują swoich bliskich takim projektem. Zakładamy, że do projektu zgłosi się 50 osób. Zostanie wówczas utworzonych 5 grup po 10 osób. Każda grupa będzie miała warsztaty raz w tygodniu po 2 godziny przez 7 miesięcy. Da nam to w sumie 56 godzin warsztatów dla grupy. W skali całego projektu zostanie przeprowadzonych 280 godzin warsztatów. Jeżeli do projektu zgłosi się więcej osób to zostanie utworzonych więcej grup tylko grupa będzie miała mniejszą liczbę warsztatów, Celem jest to aby każda osoba, która zgłosi się na pocz. roku została przyjęta. Osoby, które zgłoszą się po rekrutacji na pocz. roku zostaną umieszczone na liście rezerwowej i zostaną przyjęte pod warunkiem rezygnacji któregoś seniora z projektu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Niniejszy projekt ma przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej osób starszych, które poprzez włączenie w aktywność społeczną mogą wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę, stając się aktywnymi uczestnikami życia społeczności lokalnych. Celem niniejszego projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną. Koncepcja aktywnego starzenia polega na zapewnieniu osobie starszej możliwości bycia jak najdłużej społecznie produktywną czyli taką, która wytwarza dobra i usługi bez względu na to czy jest opłacana, czy nie. Jedną z form działalności społecznej jest działalność klubów seniora a projekt, który chcemy zrealizować opiera się właśnie na działalności klubowej. Starzenie się społeczeństwa to jeden z najważniejszych obecnie problemów społecznych a Warszawa jest jedynym miastem w Polsce, w którym parametry trwania życia są lepsze niż w woj. mazowieckim i w Polsce, zwłaszcza jeśli chodzi o długość życia mężczyzn. W Warszawie przeciętna długość życia mężczyzn wynosi 75,3 lat, a kobiet 81,6 lat. (Dane o ludności zbilansowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSPLiM) z 2002 r. oraz danych ze sprawozdawczości bieżącej z ruchu naturalnego i migracji ludności. Źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie). Dla porównania, średnia dla Mazowsza wynosi 72,6 (mężczyźni) oraz 81 (kobiety). Średnia długość życia mieszkańców Polski jest zbliżona do parametrów woj. mazowieckiego. Według prognoz Głównego Urzędu Statystycznego w okresie do 2035 roku nastąpi istotne przesunięcie w proporcjach między wiekiem ludności Warszawy i tak w 2035 osoby powyżej 65 roku życia będą stanowiły 21% ludności miasta. W związku z powyższym Warszawa jest miastem szczególnym i dlatego wdrażany jest Program Warszawa Przyjazna Seniorom, który spójny jest z Programem ASOS 2014-2020. Warszawa jako Miasto, które dąży do miana przyjaznego seniorom, tworzy warunki do działań promujących aktywność seniorów, umożliwiając im kontynuację pracy, podejmowanie wyzwań społecznych i obywatelskich oraz realizację własnych planów. Demograficzne starzenie się społeczeństwa pociąga za sobą wiele problemów. Należą do nich m.in.: • potrzeba pomocy w organizacji życia i zaspokajaniu potrzeb nie tylko tych osób starszych, których samodzielność jest ograniczona, ale i przeważającej większości starszej generacji, zachowującej przez długi okres życia sprawność i wykazujących wysoki poziom aktywności życiowej; • opracowanie programów zdrowotnych mających na celu zachowanie sprawności fizycznej i psychicznej do późnego wieku i ograniczenie kosztów opieki medycznej i usług opiekuńczych; • wzrost bezwzględnej liczby seniorów. Ludzie starsi pozostawieni sami sobie prędzej czy później popadają w stany depresyjne. Co w następstwie wyraźnie się odbija na psychice. Osoby nawet sprawne fizycznie jeśli są w złym stanie psychicznym popadają bardzo szybko w niepełnosprawność, a koszty społeczno-ekonomiczne złego stanu zdrowia psychicznego są dla społeczeństw rozległe, długotrwałe i olbrzymie. Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym może doprowadzić do zdrowia, a wspieranie zdrowego psychicznie starzenia się jest celem, który w perspektywie czasu przyniesie wymierne korzyści materialne. Ten projekt adresowany jest do seniorów i umożliwia im przebywanie z innymi ludźmi. Daje możliwość nawiązania przyjaźni podzielenia się swoimi troskami, przeżyciami czy radościami. Sam już fakt, że ktoś nas wysłucha daje poczucie bezpieczeństwa, ciepła i sprawia dużą radość. Zbyt często osoby starsze pozostają na marginesie społeczeństwa. Zwiększenie ich udziału w życiu społecznym zapobiegnie marginalizacji, pozwoli aby dłużej byli sprawni i niezależni od pomocy osób trzecich. Uczestnictwo w warsztatach ceramicznych umożliwi im spotkanie ludzi w podobnym wieku, których łączą podobne problemy i ta sama pasja, powstanie dzięki temu naturalna grupa wsparcia, w której będą mogli rozmawiać o swoich kłopotach i radościach, nawiążą nowe kontakty, znajomości i przyjaźnie. Organizując warsztaty dla seniorów daje się im możliwość nawiązania kontaktu i spotkania z drugim człowiekiem. Dzieje się to jakoby przy okazji tworzenia pięknych artefaktów ceramicznych. Z różnych względów ludzie odchodzą na wcześniejsze emerytury i przestają być aktywni zawodowo, nie powinno to być jednak równoznaczne z bezczynnością, czy brakiem jakiejkolwiek aktywności na rzecz własnego rozwoju czy też aktywności społecznej. Przejście na emeryturę jest bardzo trudnym momentem w życiu każdego człowieka, następuje wówczas obniżenie poziomu materialnego, duża ilość wolnego czasu, świadomość tego, że dzieci mają własne rodziny, własną karierę mogą przyczynić się do powstania problemów emocjonalnych związanych z poczuciem nieprzydatności, obniżeniem poczucia własnej wartości. Dzięki takim inicjatywom codzienność ludzi w starszym wieku nie będzie równoznaczna z nagłym wycofaniem się z życia społecznego i towarzyskiego, co często doprowadza do osamotnienia i izolacji, a nawet stanów depresyjnych. Udział w proponowanych warsztatach aktywizuje społecznie i towarzysko, często pozwala odkryć w sobie nowe pasje, spróbować swoich sił w artystycznych zmaganiach na co być może wielu seniorów w czasie aktywności zawodowej nie miało czasu. Zaangażowanie artystyczne pozwala uwierzyć w to, że mimo upływu czasu ciągle można cieszyć się życiem i odkrywać nowe pasje i zainteresowania. Z wiekiem zauważamy u starszych ludzi obniżenie funkcji percepcyjno – motorycznych, takich jak: sprawność manualna, orientacja przestrzenno – kierunkowa, koordynacja wzrokowo – ruchowa. Praca z gliną daje możliwość ćwiczeń fizycznych usprawniających motorykę dłoni. Powtarzane ruchy i ich sekwencje zmniejszają napięcie mięśniowe, doskonalą , słabnące z wiekiem chwytność i precyzje ruchów ręki, poprawiają koordynację oko – ręka. Koncentracja na elastycznym surowcu działa relaksująco, podobnie jak medytacja, pozwala na oderwanie się od codziennych kłopotów i dolegliwości, pozwala także odkryć w sobie pasję twórczą, poprawić nastrój, budować wysoką samoocenę. Warsztaty ceramiczne wymagają od uczestników tego, aby wszystkie te funkcje ćwiczyć. Pracując z gliną poddają się jakoby samoistnie rehabilitacji dzięki czemu, pozostają dłużej sprawni fizycznie, intelektualnie i społecznie. Ta inicjatywa skierowana jest do seniorów, wspiera ich aktywność, kreatywność i pobudza do działania na rzecz samorozwoju bez względu na wiek. Nikt nie zaneguje tezy, że wspieranie samodzielności i aktywności seniorów jest sposobem na unikanie tak długo jak tylko to możliwe, konieczności zapewniania całodobowej opieki. Zajęcia ceramiczne są czynnikiem mocno cementującym więź w grupie, tworząc swoistą grupę wsparcia ludzi o podobnych zainteresowaniach, problemach w zbliżonym wieku. Dodatkowo też dochodzi radość z tworzenia i możliwość zaprezentowania swoich prac , daje to dodatkową motywację do uczestnictwa w zajęciach. Opracowanie zostało sporządzone na podstawie Programu ASOS 2014-2020 i Programu Warszawa Przyjazna Seniorom.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Trener na warsztaty – 22400 zł

Trener do obsługi technicznej – 44800 zł

Materiały na warsztaty – 25000 zł

Promocja ( w tym druk ulotek i plakatów)- 1000 zł

Wykorzystanie lokalu na potrzeby projektu (stoły warsztatowe, narzędzia, formy, środki czystości, koszty eksploatacyjne takie jak energia elektryczna, woda, sprzątanie) - 7 miesięcy x 3000 zł = 21000 zł

Suma: 114200,00 zł.


Szacunkowy koszt realizacji projektu:
114 200,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji

Modyfikacje

04.02.2020 10:53
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
11.02.2020 14:01
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
22.06.2020 08:19
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany