Samoobrona dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty przeciwdziałania przemocy rówieśniczej

1546
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2021
Lokalizacja Praga-Południe
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
130 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną oraz przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych i dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach na terenie dzielnicy.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Praga-Południe
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Zajęcia dla uczniów będą się odbywać na terenie szkół zrekrutowanych do projektu w czasie godzin wychowawczych. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych na terenie dzielnicy.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Na początku projektu będzie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości to będzie kontynuowana rekrutacja w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych, czy w ośrodkach kultury. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do potrzeb tychże. Miejsca zajęć są szczegółowo rozpisane w punkcie LOKALIZACJA, dlatego myślałem że nie muszą być przy każdym punkcie osobno. Dopisałem informacje o usprawnieniach dla osób niepełnosprawnych. Oto one: Lokalizacja: Praga Południe Zajęcia dla uczniów będą się odbywać w czasie godzin wychowawczych na terenie szkół zrekrutowanych do projektu. Zajęcia warsztatowe dla kobiet i treningi samoobrony dla wszystkich grup będą się odbywać w salach wynajętych od szkół zlokalizowanych na terenie dzielnicy. Inne istotne informacje o lokalizacji: Na początku projektu będzie przeprowadzona rekrutacja placówek, które będą zainteresowane współpracą. W tych miejscach będą wynajmowane sale, a jeśli nie będzie takiej możliwości to będzie kontynuowana rekrutacja w innych placówkach, np. ośrodkach sportowych, czy w ośrodkach kultury. Lokalizacje, w których prowadzone będą zajęcia dla osób z niepełnosprawnością, muszą być dostosowane do potrzeb tychże (posiadać podjazdy, platformy lub windy oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów samoobrony dla kobiet, mężczyzn i dzieci, w tym dla osób niepełnosprawnych. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów dla kobiet na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną oraz przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych i dostosowanych do wieku warsztatów przeciwdziałania przemocy rówieśniczej w szkołach na terenie dzielnicy.
Opis projektu
Projekt będzie się składał z pięciu części
1.Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet od 16r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 8h treningów dla każdej grupy), w tym grupy deklarowane osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.
2. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych warsztatów na temat przejawów przemocy i komunikacji z osobą agresywną i/lub której zachowania przejawiają znamiona przemocy (fizycznej, psychicznej, etc.) przeprowadzonych w sposób spójny ze scenariuszami i sytuacjami zagrożenia i wyjścia z tego zagrożenia przerabianymi na treningach z punktu 1. Zajęcia będą przeprowadzone dla 10 grup kobiet (minimum 9h warsztatów dla każdej grupy) w tym grupy deklarowane osobom niedowidzącym, niewidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, niedosłyszącym i niesłyszącym.
2. Działania:

Treningi:
Każde zajęcia samoobrony trwają godzinę zegarową i rozpoczynają się rozgrzewką.
Podczas treningów uczestnicy poznają podstawowe ciosy i kopnięcia stosowane w samoobronie. Na każdym poznają nowe techniki i utrwalają już poznane. W programie zajęć znajdują się m.in. obalenia, dźwignie, wyrwania z uchwytów i obchwytów, wyjścia z duszenia, walka w parterze i kombinacje oraz metody walki z uzbrojonym przeciwnikiem.
Grupy ok. 20-osobowe.
Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców dzielnicy Praga Południe.
Dodatkowo celem treningów z samoobrony jest przeszkolenie mieszkańców dzielnicy, tak by mogli zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Warsztaty dla kobiet:
Celem warsztatów jest poznanie przez kobiety strategii komunikowania się z osobami agresywnymi pod względem fizycznym, ale też emocjonalnym.
Grupa maksymalnie 20-osobowa.

Warsztaty dla dzieci:
Celem warsztatów dla dzieci jest nauka technik komunikacyjnych, taktyki działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy, zagadnienia związane ze stosowaniem cyberprzemocy, doskonalenie umiejętność stawiania granic, asertywności, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego, z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych.
Budżet przewiduje szkolenia dla 100 grup uczniów, dla każdej klasy 4 godziny lekcyjne warsztatów + dla 25% klas odbędzie się trening samoobrony.
Przewidziano mniej zajęć dla dzieci niż dla dorosłych, ponieważ nie każda klasa może sobie pozwolić na poświęcenie większej ilości godzin.
Tematyka warsztatów dla rodziców i nauczycieli jest tożsama z tematyką warsztatów dla dzieci, przekazywana oczywiście z punktu widzenia osoby dorosłej.
Rodzice i nauczyciele będą mogli poznać narzędzia pracy z dzieckiem, odpowiednich technik komunikacyjnych i kształtowania postaw. Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.
Grupa do 30 osób.

Uczestnicy dorośli zgłaszają się na zajęcia mailowo oraz przez media społecznościowe.
Szkoły lub rodzice zgłaszają zainteresowane klasy. Miernikiem osiągnięcia celu mogą być listy obecności oraz zaświadczenia o przeprowadzeniu warsztatów wydawane przez szkoły.
Aby zapewnić odpowiednią jakość zajęć, realizator musi posiadać dokumenty instruktora samoobrony lub sportów walki oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z samoobrony, a także w prowadzeniu warsztatów dla dzieci i młodzieży.
Promocja projektu prowadzona przez media społecznościowe oraz w formie tradycyjnej (plakaty, ulotki) we współpracy z Urzędem Dzielnicy.


3. Przeprowadzenie otwartych bezpłatnych treningów z samoobrony dla kobiet i mężczyzn od 16 r.ż. Zajęcia będą przeprowadzone dla 3 grup mieszanych (minimum 8h treningów dla każdej grupy). Zagadnienia poruszane w trakcie treningów, będą spójne z tymi z punktu 1.
4. Przeprowadzenie otwartych, bezpłatnych, dostosowanych do wieku warsztatów z przeciwdziałania przemocy, w tym z przeciwdziałania przemocy rówieśniczej dla dzieci ze szkół podstawowych i średnich z terenu dzielnicy, które to szkoły/klasy zgłoszone zostaną do projektu. Tematyka warsztatów: techniki komunikacyjne i taktyka działania w kontakcie z osobą przejawiającą agresję lub skłonną do stosowania przemocy, rola świadka w obliczu sytuacji stosowania przemocy z uwzględnieniem cyberprzemocy, stawianie granic, asertywność, kształtowanie prawidłowych postaw w obliczu niebezpiecznych i ryzykownych zachowań otoczenia rówieśniczego z uwzględnieniem problematyki znęcania się oraz uzależnień od współcześnie dostępnych środków psychoaktywnych. Przeprowadzonych zostanie minimum 400 godzin lekcyjnych dla 100 grup uczniów. Dla 25% klas przeprowadzony zostanie dodatkowo trening samoobrony.
5. Przeprowadzenie warsztatów z komunikacji i przeciwdziałania agresji oraz reagowania na agresję i inne przejawy różnych rodzajów przemocy dla rodziców i nauczycieli oraz wszystkich chętnych dorosłych mieszkańców dzielnicy na terenie szkół z terenu dzielnicy, które zgłoszone zostaną do projektu (minimum 10 godzin zegarowych).
Projekt będzie całoroczny. Rekrutacja do projektu będzie prowadzona kilkakrotnie, przed naborem do konkretnych grup. Osoby zainteresowane treningami oraz warsztatami dla kobiet będą się zapisywać mailowo. Zapisy na warsztaty dla uczniów również będą się odbywały mailowo – szkoły będą zgłaszać poszczególne klasy. Po warsztatach dla uczniów odbędą się warsztaty dla chętnych rodziców i nauczycieli (np. podczas zebrania), mogą to być też grupy dla pozostałych chętnych dorosłych. Zgłoszenia do tych szkoleń może wysłać szkoła lub sami rodzice/nauczyciele. Rekrutacja będzie każdorazowo poprzedzona promocją w mediach społecznościowych, reklamą na stronach urzędu dzielnicy oraz informacjami na plakatach i ulotkach.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Według różnych badań i doniesień skala przemocy na przestrzeni ostatnich lat nie zmieniła się znacząco. Dotyczy to zarówno przemocy domowej, gwałtów, jak i przemocy rówieśniczej. Skoro nie możemy tego zjawiska skutecznie ograniczyć, to powinniśmy umieć się przed nim chronić. Szkolenia z samoobrony pozwolą nauczyć się podstawowych technik obronnych, zwiększając jednocześnie poczucie sprawczości i własnych możliwości, szczególnie u kobiet i osób z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Szkolenia z komunikacji z osobą agresywną zwiększą świadomość tego, co można zrobić w sytuacji kontaktu z taką osobą i zagrożenia z jej strony.
Dzięki warsztatom uczniowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z innymi, dowiedzą się jaka jest rola świadka przemocy oraz poznają strategie zachowań w przypadku kontaktu z osobą agresywną oraz metody stawiania i obrony granic własnego „ja”. Możliwość kilkukrotnego przećwiczenia tych technik sprawia, że stają się one nawykiem i w naturalny sposób wchodzą w zasób technik stosowanych w sytuacji zagrożenia.
Kompleksowość projektu (objęcie nim różnych grup wiekowych i społecznych w szerokim zakresie) daje szansę na dużą skuteczność i długotrwałość efektu z perspektywy pojedynczej osoby, jak i całej społeczności.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
3.1. Wynagrodzenie dla osób prowadzących treningi:
- dla kobiet(10 grup po 8 godzin tj. 80 h x 190 zł/h) dla dwóch instruktorów: 15 200 zł
- dla kobiet i mężczyzn od 16 roku życia: (3 grupy mieszane po 8 godzin tj. 32 h x 190 zł/h) dla dwóch instruktorów: 6080 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących warsztaty:
- dla kobiet: (10 grup po 9 godzin tj. 90 h x 190 zł/h): 17100 zł
- dla rodziców i nauczycieli : (10 h x 190 zł/h): 1900 zł
Wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia dla dzieci- warsztaty i trening:
- dla dzieci do 13 roku życia i młodzieży do 19 roku życia: 60000 zł (400 h lekcyjnych x 150 zł/h)
Łącznie wynagrodzenia: 100 280 zł
3.2. Koszt wynajmu sal na treningi i warsztaty 16 320 zł
3.3 Ubezpieczenie OC 400 zł
3.4. Przygotowanie i wydruk materiałów promocyjnych 2000 zł
3.5. Koordynacja projektu 8500 zł
3.6. Zakup sprzętu 2000 zł
3.7. Księgowość 1000 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
130 500,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Nabycie umiejętności samoobrony, wzrost subiektywnego poczucia bezpieczeństwa, nabycie umiejętnosci komunikacyjnych wobec osoby agresywnej przez mieszkańców Pragi-Południe.

Modyfikacje

19.02.2020 13:44
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga Południe

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany