Powiększamy warszawskie parki i nie tylko

28
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Wanda Grudzień
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
3 000 000 zł
Kategoria
 • ochrona środowiska
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Projekt zakłada rozbiórkę opuszczonych ruin w kilku miejsach Warszawy, w tym na terenie parków Praskiego, Pola Mokotowskiego oraz na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych i po rekultywacji stworzenie zieleni biologicznie czynnej w postaci łąk kwietnych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Targowa 11/13 (działka 94/2 w obr. 41506), Targowa 18 (działka nr 61 w obr 41507), Białostocka 49 (działka nr 109 w obrębie 41401), Ratuszowa 6 (działka nr 9 w obrębie 41502), Rondo Starzyńskiego (od strony ZOO - działki nr 6/2 w obrębie 41501 oraz nr 2 w obrębie 41501), fragment działki przy Polach Mokotowskich od ul. Rokitnickiej (działka 6/3 w obrębie 20106), Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (ruina na St. Augusta Poniatowskiego 81, działka nr 46/2 w obrębie 30531, ul. Egipska/Bora-Komorowskiego (była wypożyczalnia kaset VHS) - działka nr 1, obręb 30124, Wał Miedzyszyński - działka nr 8, obręb 30106 - pawilon do odświeżenia i do ponownego najmu
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działki należące do m. st. Warszawa

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada rozbiórkę opuszczonych ruin w kilku miejsach Warszawy, w tym na terenie parków Praskiego, Pola Mokotowskiego oraz na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych i po rekultywacji stworzenie zieleni biologicznie czynnej w postaci łąk kwietnych.
Opis projektu
Projekt przewiduje rozbiórkę ruin niszczejących w kilku miejscach Warszawy, w tym w kilku przypadkach w obrębie parków. Po uprzątnięciu i rekultywacji terenów zostaną wysiane łąki kwietne. Opcjonalnie w przypadku Targowej 18 na uprzątniętym terenie zostanie wykonany tymczasowy parking, w otoczeniu zieleni (miejsca parkingowe wydzielone niską zielenią).

Koszt całości - 3 000 000 zł, w tym:

Prace rozbiórkowe, uprzątnięcie materiału rozbiórkowego, rekultywacja działek - 2 500 000 zł
Wysianie i pielęgnacja łąk kwietnych - 500 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W dobie niwelowania skutków kryzysu klimatycznego oraz walki z miejską wyspą ciepła jednym z najskuteczniejszych oręży jest tworzenia nowych i powiększanie istniejących terenów zielonych. Wskazane tereny już dziś wchodzą w skład terenów zielonych bądź znajdują się w miejscach, gdzie występuje deficyt zieleni. Wskazane w projekcie ruiny to przykład marnowania przyrodniczego potencjału tych miejsc. Ich rozbiórka, uprzątnięcie terenu oraz stworzenie nowych terenów zielonych jest w tym przypadku jak najbardziej uzasadniona.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
3 000 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Wyburzenia budynków w wymienionych lokalizacjach są zasadne, jednak dla każdej z nich zachodzą specyficzne przesłanki uniemożliwiające jego realizację. Dodatkowo prace rozbiórkowe wymagają wydania decyzji administracyjnej o rozbiórce. Dla części lokalizacji, choćby ze względu na konieczność uwzględnienia stron postępowania trudno określic możliwość realizacji w rok. Weryfikacja dla poszczególnych lokalizacji wykazała: - Targowa 11/13 (działka 94/2 w obr. 41506) Nieruchomość stanowi własność m.st. Warszawy, obecnie trwa postępowanie zmierzające do ewentualnego zbycia w drodze przetargu tej nieruchomości (gromadzona jest niezbędna dokumentacja), wobec czemu została zaopiniowana negatywnie przez Urząd Dzielnicy Praga Północ - Targowa 18 (działka nr 61 w obr 41507) Nieruchomość stanowi własność m.st. Warszawy, na której znajduje się kompleks pawilonów, które zostały wybudowane na podstawie decyzji Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa Praga-Północ o czasowej lokalizacji szczegółowej nr 220/Płn/66 z 30.12.1966 r. oraz Decyzji AB-5021/Ng-442/69 z 12.08.1960 r. o pozwoleniu na wykonanie robót budowlanych, których adresatem był Zespół Budowy Pawilonów Rzemieślniczych Izby Rzemieślniczej w Warszawie. Zgodnie z zapisami mpzp okolic Dworca Wschodniego powyższa działka znajduje się w obrębie jednostki 6-KDZ teren dróg publicznych, gdzie nie przewiduje się tymczasowego zagospodarowania. Skierowano pismo do Burmistrzyni Dzielnicy Praga Północ z prośbą o pomoc w weryfikacji, wycenie oraz przeprowadzeniu czynności administracyjnych związanych z rozbiórką. W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi, brakiem wiedzy na temat statusu prawnego budynku zachodzi obawa, że nie uda się zrealizować projektu w roku budżetowym. Możliwość realizacji projektu w danej lokalizacji została zweryfikowana negatywnie. - Białostocka 49 (działka nr 109 w obrębie 41401) Biuro Spraw Dekretowych z 13.04.2021 r. poinformowało, że w stosunku do nieruchomości Białostocka 49 prowadzone jest postępowanie w trybie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz.U. z 1945 r. Nr 50). W związku z tym niemożliwe jest podjęcie czynności na tej działce. - Ratuszowa 6 (działka nr 9 w obrębie 41502) Działka objęta jest planami inwestycyjnymi i z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania na wybór partnera prywatnego do realizacji projektu w tej lokalizacji ma negatywną opinie Biura Funduszy. - Rondo Starzyńskiego (od strony ZOO - działki nr 6/2 w obrębie 41501 oraz nr 2 w obrębie 41501) Z informacji uzyskanych z ZDM wynika, że w sprawie pawilonów handlowych w pasie drogowym ul. Starzyńskiego w rej. Ronda Starzyńskiego prowadzone są postępowania administracyjne w sprawie ich usunięcia przez właściwą jednostkę architektoniczno-budowlaną tj. Urząd Dzielnicy Praga Północ. ZDM ponowi wystąpienie do UD Praga Północ o usunięcie obiektu z pasa drogowego ul. Starzyńskiego (ogrodzony pawilon handlowy). Na dzień 27.04 br nie uzyskaliśmy opinii z Urzędu Dzielnicy Praga Północ w tej sprawie. W związku z trudną do przewidzenia długością procedury administracyjnej – weryfikacja negatywna. - fragment działki przy Polach Mokotowskich od ul. Rokitnickiej (działka 6/3 w obrębie 20106) Wskazane budynki ujęte są w planach Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa dotyczących porządkowania terenu przy ul. Wawelskiej 5 po oficjalnym przejęciu kompleksu SKRA w zarząd SCSAW. W ramach planowanych do wykonania robót porządkowych przewiduje się rozbiórkę wskazanych obiektów budowlanych. W przypadku pomyślnego przekazania terenu pod administrację SCSAW prace porządkowe w tym zakresie powinny rozpocząć się jeszcze w tym roku. - Kamionkowskie Błonia Elekcyjne (ruina na St. Augusta 81) Budynek przy ul. Stanisława Augusta 81 znajduje się na terenie Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych tj. obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Przed rozebraniem ww. budynku należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę. Przed złożeniem wniosku o wydanie ww. decyzji należy uzyskać decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającą na rozbiórkę ww. budynku. Do 23.04 nie uzyskaliśmy opinii z BWMKS, jednakże udało się ustalić, że z końcem marca skończyła się umowa dzierżawy budynku przy ul. St. Augusta 81. ZGN dla Pragi Południe wystąpi do Zarządu Dzielnicy w celu wyłączenia budynku z użytkowania. Kolejnym krokiem jest uzyskanie wszelkich pozwoleń na jego rozbiórkę. Ponieważ są to procedury, których długości trwania nie jesteśmy w stanie przewidzieć oraz jakim wynikiem sprawa się zakończy, ZGN nie może na dzień dzisiejszy dać jednoznacznej odpowiedzi czy ta rozbiórka będzie możliwa i ile zajmą procedury administracyjne. Opinia negatywna ze względu na niemożność realizacji w rok. - ul. Egipska/Bora-Komorowskiego (była wypożyczalnia kaset VHS) - działka nr 1, obręb 30124 w sprawie pawilonu handlowego funkcjonującego w pasie drogowym ul. Bora-Komorowskiego w rej. ul. Afrykańskiej (dz. ew. nr 1 z obrębu 3-01-24) toczy się postępowanie administracyjne na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 21 marca o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz 470 ze zm.) w stosunku do osoby fizycznej w sprawie przywrócenia terenu do stanu poprzedniego. Wydana w tej sprawie decyzja będzie zobowiązywać osobę fizyczną do przywrócenia stanu na swój koszt. Opinia negatywna ze względu na toczące się postępowanie. - Wał Miedzeszyński - działka nr 8, obręb 30106 Zarząd Zieleni zarządza tą nieruchomością. Mieszczą się tam fundacje i stowarzyszenia wodniackie. Z tego punktu widzenia rozbiórka nie jest zasadna. Na działce znajduje się obiekt do rozbiórki, jednak pomiędzy m.st. Warszawa a Wodami Polskimi nie ma zgody, kto powinien dysponować nieruchomościami Skarbu Państwa położonymi w międzywalu w świetle ustawy Prawo wodne. Weryfikacja negatywna ze względu na potencjalny brak tytułu prawnego do działki.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (3)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Te pomysły Wandeczki powinny być od ręki odrzucone.

  Ciekawe jak wygląda lista poparcia projektów PLACEHOLDER 1 2 3 4 5...
  Mieszkaniec16830  20.01.2021 09:35
 • ,,Ruina" na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych jest od zawsze nieczynną toaletą miejską, obecnie, do 2024 roku w okresie 10letniego najmu. Sprawą interesował się w 2018 roku Samorząd Osiedla Kamionek, zgłaszany był w BP projekt górki saneczkowej w tym miejscu. Na górkę nie zgodził się konserwator zabytków, ZGN odpowiedział, że najemca uczynił w środku cenne naniesienia, i chociaż nie prowadzi kawiarenki, którą ma w umowie najmu, nie ma podstaw do rozwiązania tej umowy, a z uwagi na te znaczne jakoby naniesienia jest to wręcz niemożliwe. http://kamionek.warszawa.pl/wp-content/uploads/2016/01/interpelacja-szalet-odpowiedź.pdf, http://kamionek.warszawa.pl/wp-content/uploads/2016/01/Odpowiedź-szalet-St.Augusta.pdf
  Dorota Jankowska Lamcha  25.01.2021 18:07
 • Pomysł bardzo dobry, ale pewnie niemożliwy.
  Mieszkaniec26464  04.05.2021 12:46
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany