Asystent rodzin żyjących z demencją i Alzheimerem we Włochach

1462
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Włochy
Autor pomysłu Michał Hausman
Współautorzy Maria Jarco-Działak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
249 990 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
W ramach projektu 40 rodzin w których pojawiła się choroba Alzheimera lub inne formy demencji objętych zostanie indywidualnym wsparciem terapeutów-edukatorów, psychologów i specjalistów w swoim miejscu zamieszkania. Projekt obejmuje również spotkania edukacyjne dla 50 rodzin i szkolenia dla profesjonalistów pracujących na co dzień z rodzinami żyjącymi z demencją.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Włochy
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt realizowany będzie na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
głównie w domach osób chorych na ch. Alzheimera i inne formy demencji oraz ich opiekunów, którzy zgłoszą się i zostaną zakwalifikowani do projektu.
Spotkania edukacyjne dla opiekunów i szkolenia dla pracowników pomocy społecznej odbywać się będą w lokalach będących w dyspozycji M.st Warszawa, np. Centrach Aktywności Lokalnej, Domach Kultury innych wskazanych przez miasto instytucjach.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Projekt zakłada skorzystanie z pomocy organizacji pozarządowych posiadających przynajmniej dwa lata doświadczenia w świadczeniu pracy na rzecz osób żyjących z ch. Alzheimera i innymi formami demencji w miejscu ich zamieszkania, współpracę z instytucjami m.st. Warszawa oraz pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej, co pozwoli na efektywne działania i rozszerzenie kompetencji pracowników socjalnych w obszarze udzielania wsparcia rodzinom dotkniętym chorobą. Sala na szkolenia dla pracowników pomocy społecznej i wolontariuszy powinna mieścić przynajmniej 50 osób. Sala na spotkania edukacyjne dla opiekunów powinna mieścić przynajmniej 50 osób.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
W ramach projektu 40 rodzin w których pojawiła się choroba Alzheimera lub inne formy demencji objętych zostanie indywidualnym wsparciem terapeutów-edukatorów, psychologów i specjalistów w swoim miejscu zamieszkania. Projekt obejmuje również spotkania edukacyjne dla 50 rodzin i szkolenia dla profesjonalistów pracujących na co dzień z rodzinami żyjącymi z demencją.
Opis projektu
Opisz, na czym polega projekt i z jakich działań, elementów będzie się składał.
Opisz, w jaki sposób mieszkańcy będą mogli korzystać z projektu. Uwzględnij, że mieszkańcy powinni móc korzystać nieodpłatnie z tego projektu. Określ: minimalną dostępność w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy 6:00 a 22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli (w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń) oraz wskaż zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru (w przypadku gdy projekt jest skierowany do ograniczonej grupy odbiorców).
Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy, trybu jego wyboru lub znaków towarowych.
I. Dla kogo jest ten projekt?

Projekt skierowany jest do osób starszych, niesamodzielnych z powodu choroby Alzheimera lub innych form demencji oraz ich rodzinnych i nieformalnych opiekunów a także do pracowników jednostek pomocy społecznej i wolontariuszy. Szczególnie zależy nam na dotarciu z ofertą projektu do rodzin, których stan chorego nie pozwala na wychodzenie z domu lub je znacząco utrudnia. Wsparcie w ramach projektu będzie bezpłatne dla osób w nim uczestniczących.


II. Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie wsparcia dla osób starszych cierpiących na chorobę Alzheimera i inne formy demencji oraz ich rodzinnych i nieformalnych opiekunów.

Cel ten zostanie zrealizowany poprzez:
- Edukację i rozwijanie kompetencji opiekuńczych bezpośrednich opiekunów osób chorych w miejscu ich zamieszkania.
- Modelowanie pracy terapeutycznej i rehabilitacyjnej z chorym w miejscu zamieszkania chorego.
- Udostępnienie oferty pomocy psychologicznej opiekunom osób chorych w miejscu ich zamieszkania.
- Pomoc w uporządkowaniu sytuacji medycznej i socjalnej adresatów projektu.
- Odciążenie opiekunów w procesie opieki i opieka wytchnieniowa.
- Stymulowanie aktywności poznawczej i psychomotorycznej osób chorych, wsparcie chorych w miejscu ich zamieszkania.
- Edukację dotyczącą specyfiki zespołów otępiennych (demencji) i możliwości rozwiązywania najtrudniejszych dylematów w opiece skierowaną do opiekunów osób chorych oraz pracowników pomocy społecznej i organizacji wolontariuszy.

III. Jakie działania zostaną podjęte w ramach projektu i jakie wsparcie uzyskają odbiorcy projektu?

Powyżej opisane cele realizowane będą poprzez następujące działania projektowe:
1. Udostępnienie informacji o ofercie projektu i planowanym naborze (Promocja projektu)
[w formie: ulotek (min. 1000 szt.), plakatów (min. 300 szt.), bannerów internetowych (min. 8 rodzajów), informacji w formie mailingu internetowego i artykułów prasowych, promocji w mediach społecznościowych] zawierające graficzne oznakowanie dedykowane budżetowi obywatelskiemu:
Informacja o realizowanym projekcie (promocja projektu):
a. zostanie przesłana do wszystkich instytucji pomocy społecznej, służby zdrowia, Urzędu Miasta i podległych mu jednostek, organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, wspólnot wyznaniowych, wspólnot mieszkaniowych,
b. zostanie udostępniona w bezpłatnej prasie lokalnej, w tym publikacjach Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy a także w mediach społecznościowych, na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz realizatorów projektu i w radio,
c. zostanie przekazana pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji publicznych oraz wolontariuszom podczas szkolenia dla profesjonalistów i wolontariuszy,
d. zostanie przekazana mieszkańcom podczas spotkania edukacyjnych dla opiekunów osób cierpiących na zaburzenia poznawcze lub/i zespoły otępienne.

2. Rekrutacja rodzin do projektu

Kolejnym działaniem w projekcie będzie rekrutacja rodzin. W procesie rekrutacji zgłoszenia przyjmować będziemy bezpośrednio od opiekunów osób chorych. Rekrutacja będzie miała strukturę 4 etapową:
Etap 1: Zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub osobiste opiekuna osoby chorej na chorobę Alzheimera i inne formy demencji.
[Dopuszczamy możliwość zgłoszenia rodziny przez Ośrodek Pomocy Społecznej, wówczas koordynator projektu telefonicznie potwierdza chęć i gotowość opiekuna do wzięcia udziału w projekcie].
Etap 2: Wstępny wywiad telefoniczny, udzielanie informacji o projekcie i umówienie terminu wizyty diagnostyczno-konsultacyjnej.
Etap 3: Przeprowadzenie konsultacji diagnostycznej w miejscu zamieszkania rodziny (wizyta neuropsychologa i koordynatora opieki geriatrycznej w środowisku).
Etap 4: Przekazanie informacji o wynikach naboru, przekazanie materiałów edukacyjnych dla rodzin niezakwalifikowanych do projektu: przekazanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy, zaproszenie na spotkania edukacyjne dla opiekunów. Podpisanie porozumień i oświadczeń opiekunów. Umówienie wizyty specjalistów i asystenta w środowisku.

Kryterium rekrutacji opiekunów do projektu będzie:
- zamieszkiwanie rodziny na terenie Warszawy, szczególnie na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- bezpośrednie sprawowanie opieki nad osobą starszą, cierpiącą na chorobę Alzheimera lub inną formę demencji,
- gotowość opiekuna do wzięcia udziału w projekcie.
Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie ustnego i pisemnego oświadczenia opiekunów oraz potwierdzane przez specjalistów podczas wizyty kwalifikacyjnej w środowisku.

Kryterium rekrutacji chorych do projektu będzie:
- występowanie choroby Alzheimera lub innych form demencji
- zamieszkiwanie wspólnie z opiekunem lub regularny bliski kontakt
- zdolność chorego do uczestniczenia w oddziaływaniach zewnętrznych specjalistów (brak zachowań agresywnych, możliwość uczestniczenia w oddziaływaniach terapeutycznych).

Pierwszeństwo do udziału w projekcie będą miały rodziny (środowiska):
- nie objęte innymi programami pomocowymi prowadzonymi przez organizacje i instytucje publiczne
- starsze, bezdzietne małżeństwa, niemające wsparcia w rodzinie
- w których niepełnosprawność chorego uniemożliwia Mu poruszanie się poza miejscem zamieszkania
- rodziny w trudnej sytuacji: np.: zły stan psychosomatyczny opiekuna uniemożliwiający właściwe sprawowanie opieki, zaawansowana demencja chorego, trudna sytuacja finansowa/mieszkaniowa, zaniedbanie osoby chorej/opiekuna, przemoc w rodzinie (wobec chorego/wobec opiekuna), problemy związane z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych przez opiekuna.

3. Konsultacje diagnostyczne w rodzinach żyjących z demencją świadczone w miejscu zamieszkania chorego.

Konsultacje diagnostyczne będą częścią procesu rekrutacji rodzin do projektu. W ramach konsultacji do rodziny uda się neuropsycholog i koordynator opieki geriatrycznej by rozeznać się w sytuacji rodziny, poznać jej potrzeby i codzienne problemy, dostosować ofertę projektu adekwatnie do potrzeb konkretnej rodziny. Ze względów bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną specjaliści będą posiadali potwierdzenie szczepienia przeciw chorobie Covid-19 lub aktualne badanie wskazujące na obecność przeciwciał we krwi. Specjaliści będą pracowali przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa: osłona na usta i nos, dezynfekcja rąk i zachowywanie bezpiecznego dystansu. Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji w 40 rodzinach mieszkających na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. W wyniku konsultacji diagnostycznych do projektu zostanie zrekrutowanych przynajmniej 20 rodzin. Pozostałe rodziny, jeżeli będzie taka potrzeba zostaną wpisane na listę rezerwową, zostanie im udzielona pełna informacja o tym, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacji w jakiej się znalazły, zostaną im przekazane materiały edukacyjne i zaproszenie na spotkania edukacyjne dla opiekunów. W sytuacjach tego wymagających rodziny te zostaną objęte pomocą specjalistów w ramach pomocy specjalistycznej.
Szacujemy, że w 2022 roku specjaliści udzielą 80 godzin indywidualnych konsultacji diagnostycznych– neuropsycholog i 80 godzin indywidulanych konsultacji diagnostycznych - koordynator opieki geriatrycznej.

4. Pomoc asystentów rodzin żyjących z demencją: terapeutów/edukatorów, którzy będą świadczyli pracę w domach osób chorych oraz superwizja pracy asystentów.

Asystentami rodzin żyjących z demencją będą: psycholodzy, pedagodzy, terapeuci zajęciowi lub pracownicy socjalni, posiadający kierunkowe wykształcenie i przynajmniej 3 letnie doświadczenie w pracy z osobami starszymi, cierpiącymi na chorobę Alzheimera lub inne formy demencji oraz którzy ukończyli gruntowne szkolenie z zakresu specyfiki zespołów otępiennych, rehabilitacji psychomotorycznej, metod pracy poznawczej i terapii oraz problematyki opieki w zespołach otępiennych. Ze względów bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną wszyscy asystenci będą posiadali potwierdzenie szczepienia przeciw chorobie Covid-19 lub aktualne badanie wskazujące na obecność przeciwciał we krwi. Asystenci będą pracowali przy zachowaniu zasady bezpieczeństwa: osłona na usta i nos, dezynfekcja rąk i zachowywanie bezpiecznego dystansu.

Do zadań asystenta będzie należało:
- pogłębianie diagnozy potrzeb rodziny żyjącej z demencją, udział w opracowaniu planu pracy z rodziną oraz w jego realizacji,
- indywidualna praca z bezpośrednim opiekunem (m.in. oddziaływania wspierające, edukacyjne, szkolenie modelujące pracę z chorym, motywujące, aktywizujące, opieka wytchnieniowa),
- indywidualna praca z osobą chorą (trening pamięci i zachowanych funkcji poznawczych, terapia multisensoryczna, reminiscencyjna, walidacyjna, trening codziennych czynności, arte terapia i terapia zajęciowa w oparciu o metody Positive Approach to Care oraz Montessori Senior - Montessori Lifestyle)
- pomoc/wsparcie rodziny w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, psychologicznych, socjalnych, przy współpracy z zespołem specjalistów i właściwymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny.

Dzięki pracy asystenta opiekun zyska wsparcie społeczne - asystent będzie Mu towarzyszył w codziennych zmaganiach z własnymi emocjami w opiece nad chorym. To osoba, która dobrze rozumie Jego sytuację, wie co przeżywa i co może się z Nim dziać. Pomoże Mu zrozumieć czym jest demencja, jaki może być jej przebieg, skąd się biorą trudne zachowania chorego i jak opiekun może sobie z nimi radzić. Asystent wypracuje wspólnie z opiekunem sposób w jaki może On pracować z bliskim, będzie modelował postawy i metody pracy wspierające pozostałe choremu kompetencje. Asystent pomoże opiekunowi nauczyć się jak z rozmawiać z chorym i jak reagować na rożne trudne sytuacje w opiece. Asystent zapewni rodzinie opiekę wytchnieniową - zastąpi opiekuna na czas Jego wizyty u lekarza, w urzędzie, spotkania z przyjaciółką czy wizyty u fryzjera. Asystent podpowie opiekunowi w jaki sposób może On rozmawiać z innymi członkami rodziny by Ci wsparli Go w opiece nad chorym. Jeżeli będzie taka potrzeba pomoże opiekunowi w rozmowie z Nimi. To, co jest ważne: praca asystenta będzie odpowiedzią na indywidualne potrzeby konkretnych opiekunów (rodzin).
Szacujemy, że w 2022 roku asystenci udzielą 2 000 godzin wsparcia przynajmniej 20 rodzinom żyjącym z demencją.

Asystencji będą pracowali pod superwizją – merytorycznym wsparciem zewnętrznego specjalisty. Celem superwizji jest ewaluacja i regularne podnoszenie kompetencji i jakości pracy asystentów pracujących w rodzinach szczególnie w zakresie: rozumienia problemu chorego i jego rodziny, sposobie nawiązywania i podtrzymywania kontaktu, trafnego diagnozowania stanów i potrzeb chorego i jego opiekuna/rodziny, stosowanych technik pracy i strategii interwencyjnych a także konsultacje grupowe rozwiązań indywidualnych problemów rodzin objętych działaniem asystenta. Superwizja będzie miała charakter grupowy, odbywała się będzie raz w miesiącu i każde ze spotkań będzie trwało 4 godziny. Szacujemy, że w czasie realizacji projektu odbędzie się 40 godzin konsultacji superwizyjnych dla asystentów.

5. Wypożyczalnia narzędzi do rehabilitacji poznawczej i psychomotorycznej osób chorych na chorobę Alzheimera i inne formy demencji dla ich rodzinnych opiekunów.

Jednym z ważnych problemów opiekunów osób z demencją jest organizacja czasu wolnego osoby chorej na demencję i domowa rehabilitacja poznawcza. Dlatego w ramach projektu dla rodzin żyjących z demencją powstanie wypożyczalnia narzędzi do rehabilitacji poznawczej i psychomotorycznej osób chorych. W tym celu zakupione zostaną specjalistyczne narzędzia do pracy poznawczej i psychomotorycznej dedykowane osobom cierpiącym na zaburzenia otępienne. Będą to m.in.: specjalistyczne treningi poznawcze dostosowane do ograniczeń osób z demencją, gry planszowe typu „Wrota Pamięci” i puzzle specjalistyczne dedykowane osobom z demencją, narzędzia do rehabilitacji motorycznej, narzędzia typu Active Minds np. aquapaint, sensory snap, narzędzia do stymulacji sensorycznej i inne zgodne z metodami pracy specjalistów.

6. Pomoc specjalistów: psychologa, pracownika socjalnego, koordynatora opieki geriatrycznej świadczoną w domach rodzin żyjących z demencją.

Pomoc specjalistów uruchomiona zostanie w sytuacjach szczególnych: takich jak np.: zły stan psychosomatyczny opiekuna uniemożliwiający konstruktywne sprawowanie opieki, mocno zaawansowana demencja chorego, trudna sytuacja finansowa/mieszkaniowej rodziny, zaniedbanie osoby chorej/opiekuna, przemoc w rodzinie, problemy związane z nadużywaniem alkoholu i substancji psychoaktywnych, starsze bezdzietne małżeństwa izolowane lub osamotnione w rodzinie i inne.
Rolą specjalistów będzie pogłębiona praca z rodziną adekwatnie do jej potrzeb i problemów zgłaszanych na etapie konsultacji diagnostycznych oraz za pośrednictwem asystentów rodzin żyjących z demencją pracujących w środowiskach. Specjaliści będą współpracowali z asystentami rodzin żyjących z demencją oraz właściwymi instytucjami adekwatnie do problemów i potrzeb konkretnej rodziny.
Do pracy w roli specjalistów zostaną zatrudnieni pracownicy socjalni (50 godzin wsparcia na rzecz rodzin), koordynatorzy opieki geriatrycznej (50 godzin wsparcia na rzecz rodzin) oraz psycholodzy (50 godzin wsparcia na rzecz rodzin). Wszyscy specjaliści będą mieli przynajmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z rodzinami dotkniętymi chorobą Alzheimer’a i innymi formami demencji. Ze względów bezpieczeństwa związanego z sytuacją epidemiczną specjaliści będą posiadali potwierdzenie szczepienia przeciw chorobie Covid-19 lub aktualne badanie wskazujące na obecność przeciwciał we krwi. Specjaliści będą pracowali przy zachowaniu zasady bezpieczeństwa: osłona na usta i nos, dezynfekcja rąk i zachowywanie bezpiecznego dystansu. W wyjątkowych sytuacjach, na życzenie rodziny możliwe będą konsultacje zdalne.
Szacujemy, że w 2022 roku specjaliści udzielą 150 godzin wsparcia przynajmniej 40 rodzinom żyjącym z demencją.

7. Spotkania edukacyjne dla opiekunów osób chorych na demencję

Spotkania będą odpowiedzią na pytania najczęściej zadawane przez opiekunów osób chorych i osoby starsze odczuwające problemy z pamięcią. Projekt zakłada zorganizowanie i przeprowadzenie 3 spotkań edukacyjnych dla mieszkańców dzielnicy w tym opiekunów osób żyjących z demencją. Spotkania będą miały charakter otwarty i zostaną zrealizowane w lokalu mieszczącym przynajmniej 50 uczestników.

Spotkanie 1: Problemy z pamięcią – zwykłe roztargnienie czy już choroba Alzheimera?
Spotkanie wprowadzające mające na celu odpowiedź na pytanie, które często trawi osoby starsze lub ich bliskich: czy moje problemy z pamięcią (lub problemy z pamięcią bliskiej mi osoby) są początkiem choroby Alzheimera lub innej formy demencji? Uczestnicy spotkania dowiedzą się jak rozróżnić problemy z pamięcią związane z wiekiem, depresją, zaburzeniami lękowymi i innymi problemami psychosomatycznymi od rozpoczynającego się procesu neurodegeneracyjnego mózgu, którego konsekwencją jest demencja (zespół otępienny).
Spotkanie poprowadzi: neuropsycholog/gerontolog oraz lekarz psychogeriatra/geriatra.

Spotkanie 2: Kiedy ktoś bliski ma chorobę Alzheimera lub inne formy demencji.
Spotkanie to przybliży opiekunom osób cierpiących na demencję specyfikę zespołów otępiennych, ich możliwy przebieg, jakie zmiany mogą w chorym nastąpić, dlaczego tak się dzieje i jak konstruktywnie na to reagować. Opiekunowie dowiedzą się z jakiego zewnętrznego wsparcia instytucjonalnego mogą skorzystać. Dowiedzą się również na jakie możliwe problemy geriatryczne należy mieć uważność, jakie problemy somatyczne towarzyszyć mogą zaburzeniom otępiennym, jak skoordynować leczenie bliskiej osoby.
Spotkanie poprowadzi: neuropsycholog/gerontolog, gerontopedagog, psychogeriatra/geriatra

Spotkanie 3: Choroba Alzheimera i inne formy demencji – wskazówki dla opiekuna
Podczas spotkania omówione zostaną szczegółowe problemy w opiece nad chorym żyjącym z demencją takie jak: agresywne zachowania chorego, gromadzenie przedmiotów, powtarzanie czynności i pytań, odmowa jedzenia/picia, problemy z kąpielą/odmowa czynności higienicznych, halucynacje i omamy chorego, wędrowanie, problemy ze snem. Podczas spotkania opiekunowie dowiedzą się jak się skutecznie komunikować z chorym, czego unikać a co się sprawdza.
Spotkanie poprowadzi: neuropsycholog/gerontolog, gerontopedagog, psychogeriatra/geriatra

W sytuacji obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Sars-Cov-2 możliwe będzie przeprowadzenie spotkań edukacyjnych zdalnie za pośrednictwem portali internetowych zoom.us, clickmeeting lub innych albo też hybrydowo (ograniczona ilość uczestników w spotkaniu bezpośrednim z prowadzącym i jednoczesna transmisja internetowa). W trakcie spotkania bezpośredniego ilość uczestników odpowiadać będzie aktualnym obostrzeniom, uczestnicy będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji dłoni przed spotkaniem i rozsadzeni będą w bezpiecznej odległości.

8. Szkolenie specjalistów i wolontariuszy świadczących pracę na rzecz osób z demencją i ich opiekunów.

Szkolenie będzie skierowane do specjalistów i wolontariuszy pracujących na co dzień na rzecz rodzin żyjących z demencją na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Chcielibyśmy by w każdym ze szkoleń wzięło udział przynajmniej 50 specjalistów: m.in. pracowników pomocy społecznej, organizacji pozarządowych i wolontariuszy, na co dzień pracujych z rodzinami, które borykają się z problemami w opiece nad osobą z chorobą Alzheimera i innymi formami demencji. Planujemy 2 całodniowe spotkania szkoleniowe prowadzone przez specjalistów: neuropsycholog, gerontopedagog, lekarz geriatra lub psychogeriatra, neurolog, dietetyk, koordynator opieki geriatrycznej, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny.
Szkolenie zawierało będzie 4 bloki tematyczne:
1. Problemy z pamięcią, zaburzenia poznawcze i zespoły otępienne – charakterystyka, przebieg, potrzeby osób chorych, skuteczne sposoby komunikacji;
2. Szczegółowe problemy opiekuńcze i medyczne w demencji oraz metody i możliwości ich rozwiązywania;
3. Metody pracy z chorym, rehabilitacja poznawcza i psychomotoryczna, odżywianie i fizjoterapia chorego na demencję;
4. Towarzyszenie opiekunowi w procesie opieki - metody pracy z opiekunami osób chorych na demencję.

W sumie odbędą się 2 zgrupowania szkoleniowe, z których każde będzie trwało 8 godzin dydaktycznych. Osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymają specjalne pakiety (materiały) edukacyjne.

W sytuacji obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa Sars-Cov-2 możliwe będzie przeprowadzenie szkoleń zdalnie za pośrednictwem portali internetowych zoom.us, clickmeeting lub inne, lub hybrydowo (ograniczona ilość uczestników w spotkaniu bezpośrednim z prowadzącym i jednoczesna transmisja internetowa). W trakcie spotkania bezpośredniego ilość uczestników odpowiadać będzie aktualnym ograniczeniom, uczestnicy będą zobowiązani do zakrywania nosa i ust, dezynfekcji dłoni przed spotkaniem i rozsadzeni będą w bezpiecznej odległości.


IV. Co wyniknie z realizacji projektu?

Rezultatem projektu będzie wzrost wsparcia dla osób starszych cierpiących na chorobę Alzheimera i inne formy demencji oraz ich rodzinnych i nieformalnych opiekunów w tym:
- 2 350 godzin wsparcia rodzin żyjących z demencją (160 godzin wsparcia na etapie konsultacji diagnostycznych, 2 000 godzin wsparcia asystentów rodzin żyjących z demencją (terapeutów-edukatorów) w środowisku osoby chorej, 40 godzin wsparcia w ramach superwizji oraz 150 godzin wsparcia specjalistów w środowisku osoby chorej (psycholog, koordynator opieki geriatrycznej, pracownik socjalny)
- udostępnienie wypożyczalni narzędzi do rehabilitacji poznawczej i psychomotorycznej osób chorych na chorobę Alzheimera i inne formy demencji dla ich rodzinnych opiekunów
- objęcie wsparciem 40 rodzin w ramach konsultacji diagnostycznych i specjalistycznych
- objęcie wsparciem asystentów przynajmniej 20 rodzin żyjących z demencją z dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
- gruntowne przeszkolenie przynajmniej 50 specjalistów i wolontariuszy pracujących z rodzinami żyjącymi z demencją
- przynajmniej 1 000 szt. ulotek promocyjnych
- przynajmniej 300 szt. plakatów promocyjnych
- przynajmniej 8 bannerów internetowych

Szczegółowe koszty projektu i terminy realizacji działań obejmują:
1. Zakup narzędzi do rehabilitacji poznawczej i psychomotorycznej dla rodzin oraz do wypożyczalni (zakup dla 40 rodzin x 200 zł = 8 000 zł, zakup do wypożyczalni = 5 000 zł, w sumie: 13 000 ); realizacja: styczeń-kwiecień 2022 r.
2. Rekrutacja rodzin do projektu (neuropsycholog 80 godz. x 125 zł = 10 000 zł, koordynator opieki geriatrycznej: 80 godz. x 80 zł = 6 400 zł, w sumie: 16 400 zł); realizacja: styczeń-grudzień 2022 r.
3. Pomoc asystentów rodzin żyjących z demencją (terapeutów/edukatorów), którzy będą świadczyli pracę w domach osób chorych oraz superwizja pracy asystentów (2 000 godz. wsparcia asystentów x 65 zł = 130 000 zł oraz; 40 godz. wsparcia superwizora x 200 zł = 8 000 zł, w sumie 138 000 zł ); realizacja: marzec-grudzień 2022 r.
4. Pomoc specjalistów w miejscu zamieszkania rodzin (pracownik socjalny: 50 godz. x 80 zł, koordynator opieki geriatrycznej: 50 godzin x 80 zł, psycholog: 50 godzin x 120 zł, w sumie: 15 000 zł); realizacja: marzec-grudzień 2022 r.
5. Spotkania edukacyjne dla opiekunów (3 spotkania x 2 000 zł = 6 000 zł); realizacja: styczeń – czerwiec 2022 r.
6. Szkolenia specjalistów i wolontariuszy pracujących na co dzień na rzecz rodzin żyjących z demencją na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy (szkolenie: 9 360 zł + materiały szkoleniowe 1500 zł, w sumie 10 860 zł); realizacja: styczeń – grudzień 2022 r.
7. Koszt promocji projektu (ulotki 1000 szt., plakaty 300 szt., dystrybucja, 8 bannerów, promocja w mediach społecznościowych, inne w sumie: 3 130 zł); realizacja: styczeń-grudzień 2022 r.
8. Koordynacja projektu (12 m-c x 2 000 zł = 24 000 zł); realizacja: styczeń – grudzień 2022 r.
9. Obsługa księgowa projektu (12 m-c x 600 zł = 7 200 zł); realizacja: styczeń – grudzień 2022 r.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Z relacji opiekunów osób cierpiących na chorobę Alzheimera i inne formy otępienia (demencji) wynika, że ich sytuacja psychospołeczna jest dramatyczna. I rzeczywiście.. Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2019 r. na terenie dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zamieszkiwało 10 603 osoby w wieku powyżej 60 lat, co stanowi ponad 24 % udziału w ogólnej ludności miasta [za: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, 2019 r., dane wg stanu na dzień 2020.06.08,]. Pokazuje to, że już blisko jedna czwarta ludności dzielnicy stanowi grupę docelową wymagającą̨ specyficznych oddziaływań w obszarze profilaktyki zdrowia, aktywizacji i integracji społecznej, przeciwdziałania deprywacji potrzeb, wykluczeniu i izolacji społecznej, a także pomocy i wsparcia medycznego, opiekuńczego, rzeczowego czy finansowego. Szczególnym obszarem do pracy w tej grupie docelowej jest wsparcie medyczno-społeczne w rozwiązywaniu problemów rodzin żyjących z zaburzeniami otępiennymi (demencją). Zespoły otępienne są poważnym i rosnącym problemem zdrowotnym na całym świecie - liczbę chorych cierpiących z powodu różnego rodzaju demencji ocenia się na blisko 30 mln. Przewiduje się, że wzrośnie ona do 60 mln w 2030 roku i aż do 114 mln w roku 2050 (McKhann i wsp. 2011). W Polsce wciąż brakuje standaryzacji i koordynacji prowadzonych badań epidemiologicznych dotyczących zespołów otępiennych, które rzetelnie można by uogólniać na całą populację. Dostępne opracowania wskazują, że w Polsce na różnego rodzaju zespoły otępienne choruje około 470 – 500 tys. osób (wliczając osoby niezdiagnozowane i nieleczone), w tym około 200-250 tys. pacjentów zdiagnozowanych i leczonych z powodu choroby Alzheimera. (Gabryelewicz T. 1999, Barcikowska M. 2006). Najnowsze źródła podają nawet liczbę 615 tys. zachorowań na zespoły otępienne w Polsce (Klich-Rączka A., 2018). Na uwagę zasługują również wstępne wyniki ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania PolSenior, które wykazały cechy otępienia u 32% badanych (po 65. r.ż.), a łagodne zaburzenia funkcji poznawczych u kolejnych 36,3% (Klich – Rączka A., Piotrowicz K., Skalska A. i wsp. 2012, Polsenior 2012).
W przebiegu zespołów otępiennych następuje systematyczne, znaczące pogarszanie się̨ funkcji poznawczych, emocjonalnych i behawioralnych co przekłada się̨ na postępujące załamywanie się̨ funkcjonowania psychospołecznego osoby chorej. Efektem postępujących i nieodwracalnych organicznych zmian są narastające zaburzenia osobowości oraz postępujący spadek samodzielności. Wraz z rozwojem choroby obniżenie zdolności do samodzielnego funkcjonowania ewoluuje do niepełnosprawności wymagającej stałej opieki nad osobą chorą. Rozwój otępienia wiąże się̨ z pogłębiającą̨ się̨ niepełnosprawnością̨ osoby chorującej, natomiast brak skutecznego leczenia przyczynowego sprawia, że wraz z postępem choroby staje się̨ ona niesamodzielna i wymaga pomocy osoby drugiej. Kluczowym działaniem na rzecz tej grupy osób jest udostępnianie oferty mającej na celu opóźnienie niekorzystnych zmian występujących w zakresie czynności poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i funkcjonalnych poprzez bezpośrednie oddziaływania aktywizujące, opiekuńcze i terapeutyczne a także udostępnianie oferty edukacji i wspierania rodzin świadczących na co dzień opiekę̨. W Polsce główny ciężar opieki nad niepełnosprawną osobą starszą należy do rodziny. Potwierdza to największe w Polsce badanie osób starszych zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Badania PolSenior, 2011 r.). Wsparcie członków rodzin, szczególnie współmałżonków i dzieci, stanowi najważniejsze źródło pomocy dla niesamodzielnych osób starszych. Przytoczone badania pokazują̨, że blisko 90% osób starszych, pozostaje pod opieką rodziny. Niewielka liczba osób niesamodzielnych – niecałe 10% - zostaje objęta opieką instytucji państwowych (O sytuacji ludzi starszych, Polska Rada Ludności, 2012). Tak więc to rodzina jest tą instytucją, która ma dla chorej osoby podstawowe znaczenie: jest tym środowiskiem, w którym szuka ona z jednej strony oparcia i pomocy, z drugiej natomiast bezpieczeństwa, szacunku i zrozumienia. Zaspokojenie tych potrzeb, zwłaszcza w kontekście zaburzeń otępiennych, jest dla członków rodziny ogromnym wyzwaniem, wymagającym specyficznej wiedzy i umiejętności. Badania A. Sadowskiej (1998; 2006; 2007) wskazują̨, że opiekunami osób cierpiących na zespoły otępienne są̨ przede wszystkim współmałżonkowie (69,3%) – częściej żony (71,9%) niż mężowie (28,1%), rzadziej ich dorosłe dzieci (21,6%) lub rodzeństwo (9,1%). Średni wiek opiekuna w Polsce wynosi 64 lata i 5 miesięcy. Natomiast badania S. Spisackiej i R. Pluty (2008) pozwoliły na ustalenie miejsca pobytu pacjentów: aż̇ 70% chorych przebywało pod opieką we własnym domu, 24% chorych mieszkało w domach swoich opiekunów, a jedynie 6% pacjentów – w DPS. W przytoczonym wcześniej Raporcie Rzecznika Praw Obywatelskich [Sytuacja osób chorych na chorobę̨ Alzheimera, Warszawa 2016 r.] czytamy w pierwszym wydaniu, że ponad 35% opiekunów skarży się̨ na brak informacji o chorobie, a tylko 10% z nich otrzymało wyczerpującą informację o pomocy, na jaką mogą̨ liczyć chorzy i o przysługujących im dostępnych usługach. Opiekunowie podkreślali potrzebę̨ możliwości uzyskania pełniejszej informacji o istotnych aspektach choroby i o tym, jak organizować opiekę̨ nad chorym. Jak podkreślają̨ specjaliści, opieka nad przewlekle chorym członkiem rodziny jest zadaniem znacząco obciążającym emocjonalnie, fizycznie i ekonomicznie. Opiekun osoby chorej na zespoły otępienne podlega obciążeniom w dużo większym stopniu niż w przypadku opieki nad chorymi somatycznie lub psychicznie. Opiekun ten uczestniczy również w procesie stawiania diagnozy otępienia a od jego zaangażowania i edukacji zależy jakość opieki, jaką chory zostanie otoczony. W miarę pogłębiania się otępienia i utraty kolejnych umiejętności zwiększa się̨ zakres obowiązków opiekuna. W wyniku długotrwałego pozostawania w stanie poczucia nadmiernego obciążenia u opiekunów osób z otępieniem, częściej niż w populacji ogólnej, nasila się proces izolacji społecznej i wykluczenia ze środowisk pochodzenia, występują̨ u nich objawy depresji, lęku, mniejsza odporność́ na infekcje, nadciśnienie tętnicze i inne zaburzenia somatyczne. Pomoc opiekunom polega przede wszystkim na odciążeniu ich od samotnej opieki, dostarczeniu im informacji, psychoedukacji i wsparcia emocjonalnego w rożnych formach oraz pomocy instytucjonalnej. Kluczowym dla tej grupy osób jest umożliwienie jej wytchnienia od realizowanych zadań opiekuńczych, zdobycia kompetencji adekwatnych do złożonego procesu opieki, dostarczanie im wiedzy na temat adekwatnej do potrzeb opieki, wzmacnianie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z procesem opieki zwłaszcza w sytuacji trudnych zachowań osób chorych. Ze względu na złożoność problemu demencji i kosztowność́ programów wspierających w Warszawie nadal brakuje oferty adekwatnej do potrzeb osób chorych i opiekunów. Szczególnie dotyczy to tych rodzin, w których zaburzenia otępienne uniemożliwiają choremu poruszanie się poza miejsce zamieszkania, tym samym izolując opiekuna, który nie może pozostawić chorego samego.
Istnieje duża potrzeba dotarcia specjalistów do tych rodzin, które ze względu na ograniczenia wynikające z choroby nie mogą wyjść z domu, uczestniczyć w zajęciach, spotkaniach grup wsparcia. Odizolowani, zamknięci w domach nie mają możliwości korzystania ze wsparcia społecznego. Przeciwdziałając ich wypaleniu, zaniedbaniu, pogarszaniu się ich stanu psychosomatycznego, który nierzadko jest gorszy niż chorego należy udostępnić opiekunom system wsparcia udzielanego w miejscu ich zamieszkania.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Szacunkowy kosztorys projektu:
1) neuropsycholog 80 godz. x 125 zł = 10 000 zł
2) koordynator opieki geriatrycznej 80 godz. x 80 zł = 6 400 zł
3) pomoc asystentów rodzin żyjących z demencją (terapeutów/edukatorów) oraz superwizja pracy asystentów
2000 godz. x 65 zł = 130.000 zł i 40 godzin superwizora x 200 zł =8 000 zł
4) pomoc specjalistów w miejscu zamieszkania rodzin
pracownik socjalny 50 godz. x 80 zł = 4 000 zł
koordynator opieki geriatrycznej 50 godz. x 80 zł = 4 000 zł
psycholog 50 godz. x 120 zł = 6000 zł
5) spotkanie edukacyjne dla opiekunów
3 x 2000 zł = 6 000 zł
6) Szkolenie specjalistów i wolontariuszy pracujących na rzecz rodzin
2 spotkania x 8 godzin = 10 860 zł
7)koszty promocji - 3 130 zł
8) koordynacja projektu 12 x 2000 = 24 000 zł
9) obsługa księgowa 12 x 600 = 7 200 zł
10) inne (materiały związane z realizacją projektu) 13 000 zł
11) inne koszty 17 400 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
249 990,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
wsparcie dla rodzin dotkniętych demencją i Alzheimerem w Dzielnicy Włochy

Modyfikacje

23.04.2021 08:53
Koordynator w Dzielnicy Włochy
23.04.2021 09:34
Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Włochy
23.04.2021 09:46
Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia w Dzielnicy Włochy

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany