MODERNIZACJA OGRODOWEJ SIECI ELEKTRYCZNEJ W RODZINNYM OGRODZIE DZIAŁKOWYM KOŁO III

319
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Wola
Autor pomysłu Dorota Zackiewicz
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
228 700 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • integracja społeczności
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Celem projektu jest modernizacja ogrodowej sieci elektrycznej ROD Koło III. Realizacja projektu umożliwi potencjalnym jego odbiorcom korzystanie z Ogrodu i działek przez cały rok, co jest zgodne z celem ROD. Realizacja projektu byłaby spełnieniem oczekiwań mieszkańców Warszawy, którzy go tworzą i chętnie odwiedzają ze względu na jego położenie i kameralność.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Wola
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
UL. DYWIZJONU 303 NR 4 01-470 WARSZAWA
Teren Ogrodu Działkowego w części miasta – Warszawa- Wola
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Obręb 6-06-03 Numer działki 2/3 i 2/2 własność Miasto Stołeczne Warszawa
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest modernizacja ogrodowej sieci elektrycznej ROD Koło III. Realizacja projektu umożliwi potencjalnym jego odbiorcom korzystanie z Ogrodu i działek przez cały rok, co jest zgodne z celem ROD. Realizacja projektu byłaby spełnieniem oczekiwań mieszkańców Warszawy, którzy go tworzą i chętnie odwiedzają ze względu na jego położenie i kameralność.
Opis projektu
Projekt obejmuje modernizację wewnętrznych linii sieci elektrycznej, bez zmiany warunków przyłączenia wystawionych przez OSD, w związku z czym nie są wymagane uzgodnienia z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - Innogy Stoen Operator, co gwarantuje realizację projektu w roku budżetowym, oraz modernizację oświetlenia w ROD Koło III w Warszawie. Ogród istnieje od 1935 roku i posiada 50-letnią napowietrzną instalację elektryczną.
Projekt obejmuje całkowitą wymianę wewnętrznych linii zasilających świetlica, magazyn ogrodowy, altany ogrodowe na poszczególnych działkach (w zakresie użytkowników działek), oświetlenie alei i dróg ogrodowych. Działania podjęte podczas realizacji projektu to: roboty ziemne (wykopy pod przewód elektryczny), zakup i ułożenie przewodu elektrycznego, zakup i montaż szafek rozdzielczych z licznikami oraz zakup i montaż przyjaznych środowisku lamp fotowoltaicznych do oświetlenia terenu, ciągów komunikacyjnych (alei i dróg ogrodowych).
Teren Ogrodu Działkowego w części miasta – Warszawa- Wola (o powierzchni ogólnej 5,0318 ha), z którego korzysta stale w sezonie przeszło pół tysiąca osób oraz osoby odwiedzające. Znacząca lokalizacja dla wypoczynku i rekreacji nie tylko mieszkańców Woli ale i mieszkańców z terenu całej Warszawy (działkowcy ich rodziny i goście). Ogród szczególnie chętnie jest odwiedzany ze względu na położenie, dostępność i swoistość, brak barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnością i warunki do rekreacji z zachowaniem dystansu, co aktualnie jest wymogiem funkcjonowania w przestrzeni publicznej.
Realizacja projektu byłaby spełnieniem oczekiwań społeczności ogrodowej (mieszkańców Warszawy, którzy ją tworzą), natomiast z powodu częstych awarii sieci elektrycznej nie mogą korzystać z tej formy rekreacji szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Pozbawiony z powodu częstych awarii, tego standardowego w dzisiejszych czasach ułatwienia, jakim jest możliwość korzystania z energii elektrycznej, Ogród ROD Koło III jest "skansenem" w skali miasta i dzielnicy. Przemieszczanie się po Ogrodzie, po zmierzchu jest utrudnione nie tylko dla osób z niepełnosprawnościami ale dla wszystkich użytkowników ze względu na brak oświetlenia lub doświetlenia większości alejek i dróg ogrodowych.
Ponadto ambicjami zarządu ROD jest podjęcie współpracy z lokalnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi w zakresie udostępnienia infrastruktury ogrodowej na organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży z historii, przyrody, ochrony środowiska, plastyki, zajęć integracyjnych dla niepełnosprawnych, lub seniorów (jak to będzie już możliwe). Misję ROD pragniemy realizować między innymi poprzez integrację i edukację proekologiczną społeczności lokalnej.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Modernizacja sieci elektrycznej ROD Koło III w Warszawie jest konieczna dla dalszego funkcjonowania i możliwości korzystania z tego terenu ze względu na występujące zagrożenia porażenia prądem oraz zagrożenie pożarowe. Od czasu zelektryfikowania Ogrodu, co miało miejsce w latach 60-tych, sieć była modernizowana częściowo (w wąskim zakresie) na początku lat 80-tych poprzedniego stulecia. Jest to sieć napowietrzna, część słupów jest drewnianych, część betonowych, które jednako grożą przewróceniem się. Szeregowy system podłączenia kilku altan na jednym przewodzie do słupa powoduje przeciążenie i częste awarie. Usunięcie awarii wymaga wezwania służb technicznych z podnośnikiem, co stanowi duże obciążenie finansowe bez gwarancji jej usunięcia ze względu na ogólny zły stan sieci.
Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i polepszenia jakości życia wielu mieszkańców stolicy, zważywszy na uciążliwość życia w tak dużej aglomeracji miejskiej i pogarszające się warunki klimatyczne, czy aktualnie panującą epidemię wywołaną Covid-19. Możliwość izolowania się i wypoczynku a często też wykonywania pracy zawodowej w systemie zdalnym na terenie Ogrodu jest wsparciem fizycznym i psychicznym dla wielu Warszawiaków.
Ze względu na trudności w znalezieniu ewentualnych sponsorów mogących wspomóc Działkowców, budżet obywatelski stanowi jedyne źródło pomocy dla funkcjonowania i rozwoju naszego Ogrodu.
Ponadto uwzględnienie ROD w procedurze budżetu obywatelskiego ma swoje umocowanie w przepisach Ustawy o rod z dnia 13.12.2013, w Art. 17 pkt. 1, który potwierdza, że: "Stowarzyszenie ogrodowe może otrzymać dotację celową z budżetu z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 27.08.2009 o finansowaniu świadczeń publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. "Art. 17 pkt. 2: „Dotacja o której mowa w pkt. 1 ma służyć realizacji celu publicznego i może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez Działkowców".
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich głosujących o wsparcie projektu, ponieważ jest on niewątpliwie korzystny dla społeczności lokalnej tj. mieszkańców okręgu mazowieckiego ale także wartościowy i dodatni dla władz lokalnych poprzez korzyści płynące z funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenach miejskich, które tworząc zdrowsze otoczenie, poprawiają warunki dla życia w Warszawie. Zatem niezwykle mocno proszę o Państwa wsparcie w głosowaniu na ten projekt.

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami 10 000,-
wymiana urządzeń elektrycznych - 150 000,-
koszt wykonania modernizacji - 100 000,-
RAZEM - 260 000,-
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
228 700,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt został oceniony negatywnie ponieważ m.st. Warszawa nie posiada tytułu prawnego do terenu, aby zrealizować modernizację sieci elektrycznej

Modyfikacje

28.04.2021 13:19
Koordynator w Dzielnicy Wola

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany