Obok ciebie - bohaterki i bohaterowie dla osób bezdomnych

1916
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
544 400 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Zatrudnienie 12-stu asystentów/-tek, którzy z ciepłem i empatią wesprą podopiecznych w szukaniu i korzystaniu z dostępnej pomocy - pójdą do urzędu, odwiedzą w szpitalu, pomogą przygotować się do zdjęć do dokumentów... Będą starali się przełamać poczucie bezradności czy odrzucenia i pomóc osobom bezdomnym odkryć w sobie siłę do zmiany.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Biurowa część pracy będzie się odbywać w siedzibie realizatora projektu lub lokalu udostępnionym przez miasto (np. w OPS, Urzędzie dzielnicy, Centrum Pomocowy Społecznej, Centrum Integracji Mieszkańców, Domu Kultury).

Większość działań odbywa się w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej (wizyta w OPS, noclegowni, punkcie poradnictwa, szpitalu, rozmowa z podopiecznym w kawiarni itp.)

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zatrudnienie 12-stu asystentów/-tek, którzy z ciepłem i empatią wesprą podopiecznych w szukaniu i korzystaniu z dostępnej pomocy - pójdą do urzędu, odwiedzą w szpitalu, pomogą przygotować się do zdjęć do dokumentów... Będą starali się przełamać poczucie bezradności czy odrzucenia i pomóc osobom bezdomnym odkryć w sobie siłę do zmiany.
Opis projektu
Projekt zakłada zatrudnienie 12-stu asystentów/-tek osób bezdomnych - w wymiarze połowy etatu przez okres 11-stu miesięcy.

Liczba osób bezdomnych objętych projektem będzie zależała od złożoności ich indywidualnych sytuacji materialnej i psychicznej, oraz wynikającego z nich wymaganego poziomu zaangażowania asystentów/-tek.

Zakłada się udzielenie wsparcia co najmniej 60 osobom bezdomnym: 6 par złożonych z dwóch asystentów/-tek, mających pod opieką po 10 osób bezdomnych przez cały okres trwania projektu.
Pozwala to poświęcić średnio 2h na osobę bezdomną w tygodniu (minus czas przemieszczania się). W praktyce faktyczny czas poświęcony osobie (lub liczba osób w projekcie) mogą być wyższe, gdyż nie wszystkie działania wymagają realizacji w parach.

Docelowa liczba osób objętych projektem będzie ustalona przez przewidzianego w projekcie koordynatora/-kę merytorycznego/-ą, w oparciu o znajomość specyfiki asystentury.

Asystenci/-tki to osoby, które - zależnie od indywidualnej sytuacji osoby bezdomnej - będą wspierać ją w poszukiwaniu pomocy i realizacji potrzeb, m.in: udzielą informacji o dostępnych formach wsparcia dopasowanych do indywidualnej sytuacji osoby (noclegownie, schroniska, programy wychodzenia z bezdomności, doradztwo zawodowe, opieka medyczna, terapeutyczna, ośrodki odwykowe).

Poza rolą informacyjną, pełnią przede wszystkim rolę towarzysza, udającego się z osobą bezdomną do miejsc pomocy, wspierającą, mobilizującą, objaśniającą. Zależnie od sytuacji i potrzeb osoby bezdomnej, np.:

a) pomagają starać się o miejsce w schronisku i towarzyszy w procedurze
b) pomagają w przygotowaniu się do zrobienia zdjęć do dokumentów (zakup odzieży, wizyta u fryzjera itp.)
c) w razie potrzeby pobytu w szpitalu - wyposażają uczestnika/-czkę projektu w podstawowy pakiet niezbędnych rzeczy osobistych, odwiedza, odbiera i pomaga znaleźć pomoc po wypisie
d) pomagają zawrzeć program wychodzenia z bezdomności
e) realizują – pod nadzorem koordynatora/-ki merytorycznego/ej wydatki z Funduszu Wsparcia.

Fundusz Wsparcia wynosi 120 tys. zł, tj. średnio 2 tys. zł na osobę bezdomną objętą projektem przy 60-ciu uczestnikach (łącznie, przez cały czas trwania projektu). Służy zabezpieczeniu podstawowych niedoborów osoby bezdomnej (np. ciepła odzież na zimę) oraz realizacji Indywidualnego Planu Pomocowego (np. przygotowanie się do zdjęć do dokumentów, "wyprawka" do szpitala).

Dla każdego uczestnika/-czki projektu opracowywany jest - w porozumieniu z nim/nią - Indywidualny Plan Pomocowy - wyznaczający kluczowe potrzeby i cele do zrealizowania w czasie działania projektu, takie jak np.:
- znalezienie miejsca w schronisku
- odbycie wymaganego zabiegu medycznego
- skorzystanie z pomocy psychologicznej
- decyzja o podjęciu walki z uzależnieniem, z celem co najmniej ograniczenia użycia substancji uzależniającej
- zawarcie z OPS programu wychodzenia z bezdomności i realizacja jego pierwszych punktów w czasie trwania projektu

Niezależnie od indywidualnych celów, elementem integralnym każdego Planu jest mierzalna poprawa sytuacji osoby bezdomnej w okresie trwania projektu oraz - wyposażenie jej w wiedzę, umiejętności, motywację i kontakt ze stałymi instytucjami pomocowymi celem utrzymania tej poprawy po zakończeniu projektu.

Asystent/-tka jest przede wszystkim spoiwem między osobą bezdomną a dostępnymi formami pomocy, pomagając jej się odnaleźć i pozyskać pomoc odpowiednią do potrzeb, ale też wspierając i motywując do tego kroku dzięki budowie relacji.

Kluczowa jest realizacja projektu w ścisłej współpracy z podmiotami działającymi w obszarze. Posiadane przez te podmioty doświadczenie, kontakty, informacje o miejscach przebywania osób bezdomnych, ich potrzebach nie tylko materialnych, ale i czysto ludzkich są nieocenione i bazowanie na nich gwarantuje efektywność projektu. Realizacja takich działań odrębnie jest nie tylko mniej efektywna, ale też zbyt czasochłonna w stosunku do rocznego okresu realizacji projektu.

Ze względu na niezwykle delikatną materię, projekt przewiduje powołanie koordynatora/-ki merytorycznego/-ej, posiadającego/-ej doświadczenie w pracy na rzecz osób w kryzysie bezdomności i głęboką wewnętrzną motywację potwierdzoną wcześniejszą pracą w sektorze pomocy społecznej. Mile widziane także doświadczenie w działalności społecznej i wolontariacie. Niezbędne będą kwalifikacje miękkie takie jak umiejętność kierowania zespołem, formułowania i planowania celów i działań oraz monitorowania ich realizacji, podejmowania decyzji, a także empatia i wrażliwość na najsłabszych oraz umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Koordynator/-ka odpowiada za rekrutację asystentów/-tek, nadzoruje ich działania, konsultuje, zatwierdza i na bieżąco monitoruje Indywidualne Plany Pomocowe, dysponuje Funduszem Wsparcia i monitoruje jego wykorzystanie. W trybie ciągłym ocenia postępy w realizacji Indywidualnych Planów Pomocowych i - w razie potrzeby - inicjuje i zatwierdza ich modyfikacje.

Asystentami/-tkami będą osoby zrekrutowane przez koordynatora/-ke. Wymagane będzie doświadczenie w obszarze pracy na rzecz osób bezdomnych, bądź w innym obszarze pomocy społecznej. Mile widziane doświadczenie w działalności wolontaryjnej. Niezbędne będą kwalifikacje miękkie takie jak empatia, otwartość, komunikatywność, samodzielność, głęboka wewnętrzna motywacja, proaktywność i odporność na stres

Nabór uczestników/-czek: do projektu może zostać zgłoszona każda osoba bezdomna przebywająca na terenie Warszawy. Ze względu jednak na koszty ciągłej asysty, projektem objętych będzie objęta taka liczba osób, aby zapewnić pożądany poziom asystentury (szacunkowo: min 60 osób). Odmowa udziału w projekcie może się wiązać dla osoby, i tak przebywającej na "marginesie społeczeństwa", z dużym dyskomfortem, demotywacją i pogłębieniem poczucia odrzucenia. Dlatego zakłada się typowanie uczestników/-czek projektu przy wsparciu organizacji pomocowych - z pierwszeństwem dla osób w sytuacjach szczególnie trudnych (priorytet w przypadku zagrożenia życia i zdrowia, braku bezpiecznego miejsca noclegowego), ale wykazujących szansę na poprawę przez objęcie asystenturą. Nie oznacza to udziału wyłącznie osób już zmotywowanych - niewykluczone, że najbardziej pomocy potrzebują te osoby, które w poczuciu beznadziei, czy z powodu np. depresji nie dostrzegają nawet szansy na zmianę sytuacji - nieoceniona będzie tu rola asystenta/-tki, jako tego/tej, który/-a pomoże uwierzyć w pierwszy krok. Decyzja o naborze poprzedzona będzie rozmową z osobą bezdomną. Ze wskazanych wyżej względów nie może mieć ona charakteru "rozmowy rekrutacyjnej") i każdorazowo kończy się co najmniej poradą o dostępnych instytucjach pomocowych. Nabór prowadzi koorynator/-ka merytoryczna przy wsparciu asystentów/-tek.

Wyjście do osoby bezdomnej z propozycją udziału w projekcie następuje tylko wówczas, kiedy jest zapewnione dla niej miejsce w programie. Kryteria naboru będą opracowane przez koordynatora merytorycznego z ew. zasięgnięciem opinii instytucji pomocowych.

Etapy:

1) Rekrutacja koordynatora/-ki i asystentów/-tek
2) Nabór osób bezdomnych - w porozumieniu z organizacjami działającymi w obszarze, mogącymi pomóc we wskazaniu osób potrzebujących.
3) Nawiązanie relacji i rozpoznanie podstawowych problemów i potrzeb
4) Doradztwo najlepiej dopasowanej do sytuacji bezdomnego formy pomocy i towarzyszenie w jej zasięgnięciu
5) Stałe towarzyszenie i motywowanie w podejmowanych staraniach, jednak z poszanowaniem autonomii i wspieraniem samodzielności osoby objętej projektem
6) Zapewnienie płynnego ""wyjścia"" z projektu. Dążenie przez cały czas trwania projektu do tego, aby w momencie zakończenia asystentury, osoba bezdomna była w kontakcie i pod opieką placówek działających długofalowo, wiedziała, gdzie może otrzymać jaki rodzaj wsparcia oraz budowała w sobie poczucie sprawczości i wpływu na własną sytuację. Warunkiem koniecznym jest włączenie uczestników projektu w stały system pomocy społecznej, aby po jego zakończeniu uniknąć powrotu do sytuacji sprzed programu bądź jej pogorszenia.

Celem projektu jest pokazanie osobie bezdomnej realnej szansy na poprawę komfortu życia oraz zwiększenie efektywności istniejących działań poprzez umiejętne doradztwo osób mających pełną wiedzę o systemie pomocy społecznej. Ze względu na ograniczony czas projektu, niezbędne będzie zapewnienie podopiecznemu wiedzy o stałych instytucjach pomocowych, nawiązanie z nimi kontaktu i motywowanie do samodzielnego z nich korzystania.

Szacunkowy kosztorys

wynagrodzenie asystentów 363 tys. zł (12 asystentów x 11 miesięcy x 2 750 zł (pół etatu))
koordynator 44 tys. zł (11 m-cy x 4 tys. zł (pół etatu))
Fundusz Wsparcia 120 tys. zł. (średnio 2 tys. zł / osobę bezdomną objętą projektem w ciągu roku)
superwizja psychoterapeuty
- grupowe spotkania asystentów 7,9 tys. zł (2x msc x 11 miesięcy x 180 zł x 2h)
obsługa księgowa 5,5 tys. zł (500 zł * 11 miesięcy)
materiały biurowe, media, środki czystości 1,0 tys. zł
środki ochrony anty-covidowej 3,0 tys. zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jedną z najpiękniejszych i najbardziej wartościowych rzeczy, jakie możemy zrobić jako mieszkańcy jest pochylenie się nad najsłabszymi i najbardziej potrzebującymi, żyjącymi obok nas.
Jest to dla nich realna poprawa komfortu życia oraz pierwszy krok do możliwości długofalowej zmiany. Z perspektywy systemowej jest to wdrażanie i rozwijanie podejścia mającego spajać i maksymalizować efektywność systemu pomocy społecznej.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
wynagrodzenie asystentów 363 tys. zł (12 asystentów x 11 miesięcy x 2 750 zł (pół etatu))
koordynator 44 tys. zł (11 m-cy x 4 tys. zł (pół etatu))
Fundusz Wsparcia 120 tys. zł. (średnio 2 tys. zł / osobę bezdomną objętą projektem w ciągu roku)
superwizja psychoterapeuty
- grupowe spotkania asystentów 7,9 tys. zł (2x msc x 11 miesięcy x 180 zł x 2h)
obsługa księgowa 5,5 tys. zł (500 zł * 11 miesięcy)
materiały biurowe, media, środki czystości 1,0 tys. zł
środki ochrony anty-covidowej 3,0 tys. zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
544 400,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Rozpoznana zostanie sytuacja i udzielona pomoc osobom bezdomnym dotychczas nie korzystającym z dostępnych form pomocy.

Modyfikacje

26.04.2021 12:58
Wydział Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych
28.04.2021 09:27
Wydział Pomocy Społecznej w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany