Nowe i eleganckie śmietniki na Wale Wiślanym

1938
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Kamil Trochimiak
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
35 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • komunikacja publiczna i drogi
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada montaż zakrytych koszy na śmieci na Wale Wiślanym

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Wał wiślany od Mostu Północnego do Baru pod 6
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada montaż zakrytych koszy na śmieci na Wale Wiślanym
Opis projektu
Projekt zakłada montaż nowoczesnych śmietników z daszkiem zapobiegających rozwiewaniu śmieci. Nowe kosze wyposażone w daszek będą postawione na Wale Wiślanym co 400 m.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Montaż koszy spowoduje mniejsze zanieczyszczenie Wału Wiślanego i okolicznych lasów, które przez obecny brak śmietników są bardzo zaśmiecone.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
35 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
W myśl zapisu § 18 ust. 2 pkt 1 litera c) Uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego miasto musi posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt jest realizowany. Grunty pod wałem Raszewskim, w międzywału rzeki Wisły ani od strony odpowietrznej wału nie stanowią własności m.st. Warszawy (część ma nieuregulowany stan prawny, większość jest własnością Skarbu Państwa we władaniu RZGW). Wobec powyższego niespełniony jest warunek stanowiący, że miasto posiada prawo do dysponowania terenem.Wał Rajszewski, którego dotyczy złożony projekt, stanowi budowlę przeciwpowodziową i zarazem urządzenie wodne w rozumieniu art. 16 pkt 65 i art. 16 pkt 1 litera f) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 310). Zakwalifikowany jest jako budowla hydrotechniczna w rozumieniu § 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579). Jego podstawową funkcją, jako elementu systemu biernej ochrony przed powodzią, jest ochrona przed powodzią ze strony wód rzeki Wisły. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania na nich wszelkich robót lub czynności, które mogą wpłynąć na szczelność i stabilność obwałowania, w tym wykonywania obiektów i urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie. Zakazane jest prowadzenie na wałach robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów a także wbijania słupów, kopania dołów, ustawiania znaków i elementów małej architektury. Dopuszczone przepisami ustawy Prawo wodne prowadzenie po koronach wałów ścieżek pieszo-rowerowych i intensywne użytkowanie wałów pod kątem rekreacji i wypoczynku nie zmienia podstawowej funkcji wału i nie może utrudniać poruszania się po wale służb odpowiedzialnych za jego utrzymani ani prowadzenie ochrony przeciwpowodziowej w okresie wysokich stanów wody na Wiśle.Zgodnie art. 176 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych zakazuje się wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym m.in.: prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków, kopania dołów, wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie”. Kosze na odpady nie stanowią elementów/urządzeń związanych funkcjonalnie z wałami przeciwpowodziowymi. Ustawienie małej architektury w postaci nie jest związane z bieżącym utrzymaniem wałów w celu zapewnienia jego podstawowej funkcji – jako urządzenia chroniącego przed powodzią. Dopuszczone przepisami ustawy Prawo wodne prowadzenie po koronach wałów ścieżek pieszo-rowerowych i intensywne użytkowanie wałów pod kątem rekreacji i wypoczynku nie zmienia podstawowej funkcji wału i nie może utrudniać poruszania się po wale służb odpowiedzialnych za jego utrzymani ani prowadzenie ochrony przeciwpowodziowej w okresie wysokich stanów wody na Wiśle. W warunkach występowania zagrożenia powodziowego podczas przejścia wielkiej wody w rzece Wiśle, korona wału musi być bezkolizyjnie dostępna dla pojazdów służb ratowniczych. W przypadku akcji przeciwpowodziowej po koronie wału poruszają się wszelkie służby i każde wezbranie związane jest z koniecznością usunięcia wszelkich obiektów z terenu obwałowania i terenu międzywala. Dla właściwego utrzymania wału jako urządzenia wodnego, budowli hydrotechnicznej, obiektu budowlanego i budowli niezbędne jest m.in. wykonywanie zabiegów konserwacyjnych – w ramach wiosennych i jesiennych prac utrzymaniowych, przede wszystkim wykaszania porostów ze skarp, korony i pasa o szerokości 3,0 m od stopy wału, okresowe uzupełnianie ubytków w skarpach oraz wykonywanie innych niezbędnych napraw zapewniających utrzymanie wału w należytym stanie technicznym. Koszenie wału Rajszewskiego odbywa się z użyciem sprzętu mechanicznego – ciągnika z właściwym osprzętem (kosiarki bijakowej z wysięgnikiem - ramieniem o długości od do 5,0 m do max. 8,0 m. Ustawienie koszy na odpady w zasadniczy sposób ograniczy i uniemożliwi wykonywanie prac utrzymaniowych, bowiem nie ma możliwości manewrowania sprzętem pomiędzy koszami, nawet ustawionymi co 400 m. Wszelkie elementy ustawione na koronie wału w sposób trwale lub nietrwale związany z gruntem powodują utrudnienia przy bieżących pracach konserwacyjnych oraz wskutek wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych osłabienie konstrukcji korony wału. Montaż koszy na odpady (bez względu na ich konstrukcję – z daszkiem czy bez) na koronie wału wiązałby się z wykonaniem robót ziemnych (zabetonowanie koszy w podłożu), co w ingeruje w jego konstrukcję i wymaga decyzji zwalniającej z zakazów. Ponadto ustawione kosze na odpady wymagają bieżącego opróżniania, co wiąże się ze stałym przynajmniej 3 razy w dni robocze oraz w każdą sobotę i niedzielę wjazdem samochodu wykonawcy na koronę wału i poruszania się nim po całej długości, co z punktu widzenia konieczności zapewnienia szczelności i stabilności wału jest niewskazane i niedopuszczalne (rozjeżdżanie korony). Powodować będzie to rozjeżdżanie korony obwałowania.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany