ŁAP WODĘ – INSTALACJE DO ZBIERANIA DESZCZÓWKI DLA TERENÓW ZIELONYCH WARSZAWY

1285
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
420 000 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Instalacje do zbierania i magazynowania wody, tzw. deszczówki, w przestrzeni miejskiej, w celu utrzymania i poprawy warszawskiej zieleni w obliczu suszy. Dodatkowo zadaszenia będą chroniły przed słońcem w sezonie wiosenno-letnim.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
- Park Skaryszewski
- Pole Mokotowskie
- Park Szymańskiego
- Bulwary Wiślane
- Kępa Potocka
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Tereny zielone, miejsca spacerów mieszkańców Warszawy i turystów.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Instalacje do zbierania i magazynowania wody, tzw. deszczówki, w przestrzeni miejskiej, w celu utrzymania i poprawy warszawskiej zieleni w obliczu suszy. Dodatkowo zadaszenia będą chroniły przed słońcem w sezonie wiosenno-letnim.
Opis projektu
Podlewanie terenów zielonych zgromadzoną deszczówką, jest sposobem w pełni ekologicznym, ograniczającym zużycie wody. Widoczne gołym okiem zmiany klimatyczne, coraz dłuższe i częstsze okresy bez intensywnych opadów, doprowadziły do deficytu wody w naturalnym obiegu.
Projekt ŁAP WODĘ zakłada zaprojektowanie i montaż 10 instalacji do zbierania i magazynowania wody, tzw. deszczówki, w przestrzeni miejskiej, w celu utrzymania i nawadniania warszawskiej zieleni
w obliczu suszy.

Zbudowana z pochodzących z recyclingu elementów konstrukcja, w maksymalny sposób będzie zbierała wodę opadową, dzięki dużej powierzchni części górnej instalacji, przypominającej odwrócony biały parasol/kwiat, a następnie kierowała ją systemem rur do dużego zbiornika magazynującego. Następnie dzięki zamontowanemu zaworowi, woda może być pobierana ze zbiornika w celu nawodnienia pobliskiej zieleni miejskiej. Rozwiązanie to chroni zasoby wody gruntowej, szczególnie w okresach suszy oraz pomoże zaoszczędzić koszty i zmniejszyć ślad węglowy przy alternatywnym rozwiązaniu jakim jest transport wody.

W sezonie wiosenno-letnim, charakteryzującym się wysokimi temperaturami, górna część instalacji będzie dodatkowo chroniła mieszkańców i turystów przed słońcem. Instalacje zostaną zamontowane w ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej i będą funkcjonowały nieodpłatnie przez cały rok.

Proponowane lokalizacje (po dwie instalacje w każdej lokalizacji) to:

- Park Skaryszewski
- Pole Mokotowskie
- Park Szymańskiego
- Bulwary Wiślane
- Kępa Potocka

Wstępny kosztorys:
Budowa 10 instalacji – 400 000 zł
Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej – 15 000 zł
Koszty wykonania oznaczeń BO – 5 000 zł
Sumarycznie - 420 000 zł
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Polska jest jednym z najbardziej ubogich w wodę krajów Unii Europejskiej. Mamy jej trzy razy mniej niż średnia europejska i jest to ilość porównywalna z zasobami posiadanymi przez Egipt. Jeszcze 20-30 lat temu susze w Polsce występowały co 5-6 lat, teraz zaś co dwa lata, a w ostatnim czasie nawet co roku. Dlatego tak ważne jest zbieranie wody opadowej, tzw. deszczówki. Dzięki zgłoszonym w projekcie instalacjom, nawet podczas suszy nie zabraknie wody dla miejskiej zieleni Warszawy, w lokalizacjach ich instalacji.

Charakterystyka

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
420 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
realizacja projektu odbywa się w oparci o dostępne na rynku technologie umożliwiające jego realizację co w tym przypadku jest niespełnione oraz pozyskanie niezbędnych decyzji i uzgodnień, w tym realizacji inwestycji możliwa jest w okresie roku budżetowego. Z uwagi na ograniczony okres czasowy przeznaczony na realizację projektu w ramach budżetu obywatelskiego, dopuszczone do głosowania mogą być jedynie pomysły, które są oparte na zastosowaniu technologii dostępnych na rynku. Zaproponowane „zbieracze” wody deszczowej nie były dotychczas stosowane na terenie m.st. Warszawy. Przykłady tego typu instalacji można znaleźć na świecie, ale jedynie w ramach prac konkursowych związanych z architekturą i designem. Instalacje prototypowe, innowacyjne wymagają sporządzenia stosownego projektu (w formie konkursu) i pozyskania praw autorskich. Ponadto każda taka instalacja wymaga uzgodnienia z Wydziałem Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Niestety pomimo słusznych założeń zgodnych z obecnym kierunkiem myślenia o gospodarowaniu wodą deszczową, budżet obywatelski nie jest trybem przewidzianym do realizacji tak nowatorskiego pomysłu. Ponadto uwzględniając sposób zagospodarowania Parków, niezasadne jest na terenach gdzie woda naturalnie wsiąka w grunt (w powierzchnię biologicznie czynną) budować szczelne zbiorniki służące do zbierania wód opadowych i roztopowych, które z kolei ograniczają tą naturalną powierzchnię. Pojemniki muszą zostać zakopane pod powierzchnią gruntu lub zostać posadowione na gruncie rodzimym. Pojemnik szczelne musza być systematycznie czyszczone, bo woda będzie w nich zagniwała i śmierdziała. W przypadku wystąpienia długotrwałych, nawalnych odpadów deszczu pojemniki muszą posiadać spust awaryjny - podłączenie do kanalizacji miejskiej lub zbiornika wodnego, o ile jest na terenie, w przypadku ich przepełnienia. Woda z takiego zbiornika nie powinna się rozlewać po terenie w sposób niekontrolowany. Ponadto dla potrzeb funkcjonowania takiego obiektu - m.in. opróżniania z wody zbiorników w przypadku przepełnienia się czy poboru wody dla potrzeb podlewania, każdy z obiektów musi posiadać instalację zapewniającą możliwość wypompowywania/poboru wód. Potrzeba przyłączy energetycznych (dla potrzeb działania pompy z pływakiem, małej pompowni). W przypadku gdy woda ze zbiornika miałyby zostać pobrana w większej ilości, do obiektu musiałby dojechać samochód. W parkach nie jest dozwolony ruch samochodowy, a w szczególności na terenach zieleni (po trawnikach lub w rejonie koron drzew). Rozwiązania związane ze zbieraniem wód opadowych i roztopowych muszą być zgodne z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a tam gdzie miejscowego planu nie ma wymagają uzyskania decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zaproponowane instalacje wymagać będą także sporządzenia projektów na wykonanie przyłączy , których pozyskanie trwa ok. od 6 do 8 miesięcy. Instalacje do zbierania deszczówki kwalifikować mogą się także pod pozwolenie na budowę. Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego – wpisany do rejestru zabytków pod nr 875 na podstawie decyzji z dnia 13 grudnia 1973 r., Park Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego - ujęty w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (nr karty ewidencyjnej OCH35458), Bulwary Wiślane na odcinku między Mostem J. Poniatowskiego a Mostem Śląsko-Dąbrowskim (Bulwary: gen. G. S. Pattona i B. Grzymały-Siedleckiego) - są ujęte w gminnej ewidencji zabytków m.st. Warszawy (nr karty ewidencyjnej SRO34163). Ponadto, północny odcinek Bulwaru gen. G. S. Pattona, od wysokości ulicy Bednarskiej do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, znajduje się w graniach historycznego zespołu miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem, który został uznany za Pomnik Historii przez Prezydenta RP 8 września 1994 r. Tereny nie objęte żadną formą ochrony zabytków: park Szymańskiego i park Kępa Potocka. Na terenie historycznego parku Skaryszewskiego, wpisanego do rejestru zabytków, zlokalizowanie proponowanej nowoczesnej instalacji jest niedopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Wprowadzanie nowych elementów zagospodarowania do zabytkowych, historycznych parków nie jest wskazane a każde takie działanie powinno być każdorazowo dokładnie przemyślane. W tym przypadku, ustawienie w parku Skaryszewskim dużej, współczesnej infrastruktury, jest działaniem niepożądanym pod względem konserwatorskim, gdyż zmieniłoby znacząco historyczny wygląd parku. Ponadto zgodnie z wytycznymi zawartymi w opracowaniu pt. Studium kompozycyjno-historyczne oraz wnioski konserwatorskie do projektu rewaloryzacji parku, które zostało wykonane przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w 2007 r. na zlecenie Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, na terenie Parku Skaryszewskiego lokalizacja nowych elementów powinna mieć jedynie charakter uzupełniający sportowo-rekreacyjny program parku i nie może powodować degradacji jego wartości historycznych.Podobnie, jako niedopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego jest postawienie tego rodzaju instalacji w parku Pole Mokotowskie im. Józefa Piłsudskiego. Kompozycja parku jest dopracowana i wprowadzanie do jego przestrzeni tego rodzaju instalacji wpłynęłoby negatywnie na wygląd parku. Brak zgody Mazowieckiego Konserwatora Zabytków uniemożliwia wykonanie inwestycji w terenie. Proponowane instalacje do zbierania deszczówki w nowoczesnej formie są dopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego na terenie Bulwarów Wiślanych - na odcinku między Mostem J. Poniatowskiego a przedłużeniem ul. Bednarskiej (poza terenem Pomnika Historii) – przestrzeni o nowoczesnej aranżacji. Instalacje powinny mieć współczesną, prostą i spójną z otoczeniem stylistykę. Modele powinny być uzgodnione z Wydziałem Kształtowania Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Zalecamy utrzymanie elementów zagospodarowania w stonowanej kolorystyce, najlepiej w kolorach naturalnego drewna, płótna, w odcieniach szarości. Jednakże powyższe wymaga przeprowadzenia konkursu, mającego na celu wyłonienie prac.Miejskie Parki w większości są wyposażone w podziemne instalacje do nawadniania. I nie jest chyba właściwe aby na takich terenach stawiać dodatkowe obiekty, który niekoniecznie wkomponują się w otoczenie. Park Pole Mokotowskie wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków a Park Skaryszewski wpisany jest do rejestru zabytków. Zlokalizowanie proponowanej nowoczesnej instalacji jest niedopuszczalne ze stanowiska konserwatorskiego. Ponadto na terenie obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych oraz lokalizowanie obiektów budowlanych musi być zgodne z zapisami planu. Zgłoszony projekt nie jest możliwy do zrealizowania w ciągu roku budżetowego. Ponadto niezasadne jest ustawanie tego typu instalacji w Parkach. Zaprezentowane obiekty do zbierania deszczówki nie są obiektami ogólnodostępnymi na rynku. Realizacja instalacji do zbierania deszczówki na terenie m.st. Warszawy wymaga przeprowadzenia konkursu celem wyłonienia obiektu wkomponowującego się w przestrzeń publiczną.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Nie wiem, co sądzić o tym pomyśle. Z jednej strony ciekawy projekt, z drugiej jest on drogi i wymagający późniejszej konserwacji. Ponadto jest on ingerencją w tereny zielone. Do głowy przychodzi mi inne rozwiązanie, które być może byłoby tańsze, a jeśli nawet nie tańsze, to bardziej wtapiające się w naturalny krajobraz, czyli ogrody deszczowe.
    Mieszkaniec26464  04.05.2021 12:28
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany