"Poznaj rezerwat Jeziorko Czerniakowskie" – całoroczny program edukacji przyrodniczej

1444
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Jerzy Piasecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
319 500 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
  • odpowiedzialność obywatelska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Całoroczny program edukacyjny na lądzie i wodzie, w tym wycieczki piesze, rejsy łodziami wiosłowymi, warsztaty i wolontariat – wszystko dla poznania i ochrony rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Łącznie aż 330 działań, 660 godzin zajęć dydaktycznych, ok. 7000 uczestników w wieku szkolnym. Dla uzyskania długotrwałych efektów edukacyjnych dodatkowo konspekty dla nauczycieli i krótki film edukacyjny.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, rejon ulic: Wolicka / Na Urzeczu / Bernardyńska / Gołkowska / Goczałkowicka / Santocka / Statkowskiego.
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, rejon ulic: Wolicka / Na Urzeczu / Bernardyńska / Gołkowska / Goczałkowicka / Santocka / Statkowskiego.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Całoroczny program edukacyjny na lądzie i wodzie, w tym wycieczki piesze, rejsy łodziami wiosłowymi, warsztaty i wolontariat – wszystko dla poznania i ochrony rezerwatu Jeziorka Czerniakowskiego. Łącznie aż 330 działań, 660 godzin zajęć dydaktycznych, ok. 7000 uczestników w wieku szkolnym. Dla uzyskania długotrwałych efektów edukacyjnych dodatkowo konspekty dla nauczycieli i krótki film edukacyjny.
Opis projektu
Opracowanie autorskiego programu i realizacja całorocznego projektu edukacji przyrodniczej dla ochrony Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie w formie zajęć terenowych na lądzie i wodzie oraz w czasie złej pogody, w pomieszczeniach.

Projekt dedykowany w szczególności dzieciom (klasy szkolne - uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz inne grupy zorganizowane dzieci z opiekunami), a także rodzinom z dziećmi.

Zaplanowane działania będą skierowane w części do grup zorganizowanych, a w części będzie się odbywała otwarta rekrutacja dla zainteresowanych rodzin z dziećmi. Minimalna liczba uczestników na grupę to 20 dzieci + opiekunowie.

1. Działania dla grup zorganizowanych dzieci:
- Klasy szkolne - uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz inne grupy zorganizowane dzieci z opiekunami;
- Zostanie sporządzony regulamin rekrutacji oraz udziału w aktywnościach, udział będzie wymagał zgłoszenia, decyduje kolejność zgłoszeń. Terminy będą ustalane indywidualnie dla każdej zgłoszonej grupy.

2. Działania otwarte dla rodzin:
- Indywidualne zgłoszenia rodzin z dziećmi (wymagany udział opiekuna);
- Zostanie sporządzony regulamin rekrutacji oraz udziału w aktywnościach, udział będzie wymagał zgłoszenia, decyduje kolejność zgłoszeń. Opublikowany zostanie harmonogram dostępnych terminów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Działania będą się odbywały w trybie ciągłym – od marca do listopada, także w okresie wakacji.

• 90 wycieczek pieszych po ścieżce edukacyjnej
Tematyka: geneza Jeziorka Czerniakowskiego, historia zagospodarowywania doliny Wisły na Czerniakowie i Siekierkach, znaczenie Jeziorka w dobie zmian klimatycznych, wartość rezerwatu dla świata przyrody i korzyści płynące obecnie dla mieszkańców Warszawy, o gatunkach roślin i zwierząt związanych z Jeziorkiem i od niego zależnych, potrzebach, celach, formie i zasadach ochrony Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, zagrożeniach i problemach Jeziorka, możliwych metodach i szansach uratowania Jeziorka Czerniakowskiego. Działania będą prowadzone w oparciu o jeden scenariusz zajęć. Wycieczki trwają dwie godziny. 80 wycieczek będzie dedykowanych grupom zorganizowanym, 10 będzie miała charakter otwarty.

• 60 rejsów przyrodniczych
Rejsy na łodziach, dedykowane ochronie wody i gatunków zwierząt oraz roślin wodnych lub od wody zależnych. Zajęcia ukazują wrażliwość i specyfikę ekosystemów wodnych, kładąc szczególny nacisk na bezpieczeństwo na wodzie i nad nią. Uczestnicy samodzielnie wiosłują po Jeziorku na łodziach. Działania będą prowadzone w oparciu o jeden scenariusz zajęć. Rejsy trwają dwie godziny. Działanie będzie dedykowane grupom zorganizowanym.

• 90 warsztatów edukacyjnych
Poprzez animacje, działania artystyczne, plastyczne, zajęcia praktyczno-techniczne, doświadczenia badawcze uczestnicy zajęć poznają tajemnice Jeziorka Czerniakowskiego i zagadnienia ochrony przyrody, w czasie trwających po dwie godziny warsztatów, które w czasie niekorzystnej pogody odbywają się w pomieszczeniu. Działania będą prowadzone w oparciu o jeden scenariusz zajęć. 80 warsztatów będzie dedykowanych grupom zorganizowanym, 10 będzie miała charakter otwarty.

• 90 działań wolontariatu
Praktyczna ochrona przyrody Jeziorka Czerniakowskiego, kształtująca społecznie oczekiwane wśród użytkowników wzorce zachowań i postawy moralne, krzewiąca altruizm i świadomość osobistej odpowiedzialności za stan Jeziorka Czerniakowskiego. Czas trwania jednej aktywności – 2 godziny (np. sprzątanie terenu, sadzenie roślin, konserwacja infrastruktury ścieżki edukacyjnej, czyszczenie budek dla ptaków). Działanie będzie dedykowane grupom zorganizowanym.

Wszystkie wyżej wyszczególnione aktywności będą się odbywały w grupach min. 20 osobowych.


Uzupełnieniem programu będą działania ponadczasowe, budujące świadomość mieszkańców:

•. Realizacja 2-minutowego filmu promującego program edukacyjny.
Film ma za zadanie zwrócić uwagę na unikalny rezerwat w centrum stolicy i zaprosić mieszkańców Warszawy do uczestnictwa w programie. Dla zachęty może zawierać sceny ze zrealizowanych już elementów (wycieczek, rejsów, warsztatów, wolontariatu);

• Realizacja 10-15-minutowego filmu o unikalności Jeziorka Czerniakowskiego i jego szeroka promocja w mediach społecznościowych.
Film będzie poruszał aspekty: edukacji przyrodniczej, znaczenia akwenu w dobie ocieplenia klimatu, rosnących zagrożeń związanych z presją człowieka oraz promocji zasad rozsądnego i rozważnego korzystania z rezerwatu. Dla zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia materiału zostanie przygotowana celowana kampania w mediach społecznościowych, skierowana do mieszkańców Mokotowa i Warszawy.

• Przygotowanie 3 konspektów zajęć edukacyjnych w terenie dla nauczycieli.
Mimo że podstawową grupą docelową proponowanych zajęć będzie młodzież w wieku szkolnym celem długofalowym projektu jest, aby zajęcia edukacyjne mogły odbywać się dalej, po jego zakończeniu. Przygotowane konspekty zajęć edukacyjnych w formie pdf. zostaną przekazane do wszystkich warszawskich placówek oświatowych i zawieszone na stronie internetowej urzędu.

• Wyłącznie ekologiczna promocja programu.
Dla zapewnienia skuteczności programu zostanie zastosowana szeroka kampania promocyjna (jedynie ekologiczne formy promocji) w tym: prowadzenie i promocja dedykowanych profili w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram i inne), celowana promocja postów, wydarzeń i filmów, prezentowanie materiałów o rezerwacie dostępnych w Internecie, informacja na kanałach komunikacji urzędów, dotarcie do placówek oświatowych przez odpowiednie urzędy zajmujące się edukacją, promocja na kanałach komunikacji partnerów społecznych (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prowadzących działania edukacyjne z zakresu przyrody).
W ramach działań promocyjnych sporządzony zostanie szczegółowy raport, zawierający opis osiągniętych rezultatów kampanii – liczba odbiorów, zasięg organiczny i sponsorowany wydarzeń, postów oraz profili.

Dla zagwarantowania wysokiej jakości merytorycznej planowanych działań, realizacja projektu będzie się opierała o autorski program edukacyjny, który zostanie przygotowany na potrzeby niniejszego projektu przez szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin przyrodniczych, z udziałem ekspertów instytucji zajmujących się ochroną przyrody i klimatu, zielenią, ekologią, a także w konsultacji z przedstawicielami strony społecznej, uczestniczącej w działaniach na rzecz ochrony rezerwatu.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Jeziorko Czerniakowskie umiera przez brak świadomości jego użytkowników. To liczące 6 tysięcy lat starorzecze Wisły i największy akwen wodny stolicy, ważny z punktu widzenia galopujących zmian klimatycznych. Pomimo objęcia od 30 lat ochroną prawną w randze Rezerwatu Przyrody, niestety wysycha na naszych oczach. Jeziorko doświadcza też nadmiernej, niekontrolowanej i wciąż rosnącej presji ze strony ludzi, którzy korzystają z niego dla zaspokojenia swoich potrzeb, choć prezentują często niski poziom świadomości ekologicznej, brak kultury i troski o środowisko. Wynikają z tego katastrofalne skutki: ogromne zanieczyszczenie brzegów i dna Jeziorka, dewastacja środowiska i infrastruktury: pożary traw i trzcinowisk, niszczenie drzew, tablic edukacyjnych, pomostów, szałasów wiklinowych, toalet i ławek. Przy osiowym problemie, jakim jest deficyt wody w Jeziorku, dotychczasowe działania dla poprawienia stanu faktycznego okazały się niestety znikome w stosunku do potrzeb. Dla naprawy sytuacji kluczowa jest zmiana świadomości użytkowników. Uzasadnione jest więc zogniskowanie energii na duży wysiłek edukacyjny o zasięgu ogólnowarszawskim i całorocznym cyklu, gwarantującym jego stałą obecność nad Jeziorkiem. Ważne jest jak najszersze oddziaływanie edukacyjne na mieszkańców stolicy - Jeziorko służy bowiem nie tylko społeczności lokalnej, ale jest w znacznej mierze celem wypraw mieszkańców z całej Warszawy.

Podobne działania edukacyjne dla szkół i przedszkoli, lecz w znacznie mniejszym zakresie, były realizowane przez Fundację Ja Wisła i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem w ramach projektu Budżetu Partycypacyjnego w latach 2015-2017 – Ścieżka dla Jeziorka Czerniakowskiego (zdjęcia w załączeniu). W zajęciach uczestniczyło wówczas 6000 osób w ciągu 3 lat. Projekt zakłada ok. 7000 uczestników w ciągu roku!

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Obsługa i administrowanie projektem, w tym:
- Koordynacja merytoryczna i obsługa projektu, opracowanie spójnej koncepcji całego programu, promocja (zarządzanie mediami społecznościowymi, w tym prowadzenie profilu na Facebook „Poznaj Rezerwat Jeziorko Czerniakowskie), rekrutacja - 9 miesięcy x 3.500 zł – 31.500,00 zł
- Promocja online - koszt komercyjnych kampanii targetowanych (Facebook, Instagram i inne) – 12.000,00 zł
2. Wycieczki piesze po ścieżce edukacyjnej - 90 wycieczek po 2 godziny - 180 godzin, w tym:
- Zatrudnienie przewodników: 90 wycieczek x 1 prowadzący x 400 zł – 36.000,00 zł
- Zapewnienie materiałów do realizacji wycieczek (np. lornetki, lupy, podbieraki) – 5.000,00 zł
3. Rejsy przyrodnicze - 60 rejsów po 2 godziny - 120 godzin, w tym:
- Zatrudnienie przewodników: 60 rejsów x 2 przewodników x 400 zł – 48.000,00 zł
- Wypożyczenie łódek i kamizelek: 25 zł x 2 h x średnio 7 łódek (4 osoby) na grupę – 21.000,00 zł
- Koszt zabezpieczenia Ratowniczego wraz ze sprzętem (koła, rzutki) – 2 ratowników: 250 zł/rejs – 15.000,00 zł
4. Warsztaty edukacyjne - 90 warsztatów po 2 godziny - 180 godzin, w tym:
- Zatrudnienie prowadzących: 90 warsztatów x 2 prowadzących x 300 zł - 54.000,00 zł
- Zapewnienie materiałów do realizacji warsztatów (np. materiały plastyczne, ogrodnicze) – 13.500,00 zł
5. Działania wolontariatu - 90 akcji po 2 godziny - 180 godzin, w tym:
- Zatrudnienie animatorów działań: 90 akcji x 2 prowadzących x 300 zł - 54.000,00 zł
- Ubezpieczenie dla wolontariuszy, zapewnienie materiałów do realizacji akcji (np. worki na śmieci, rękawiczki, sprzęt ogrodniczy, narzędzia) – 10.000,00 zł
6. Realizacja 2-minutowego filmu promującego program edukacyjny – 5.000,00 zł
7. Realizacja 10-15-minutowego filmu o unikalności Jeziorka Czerniakowskiego - 10.000,00 zł
8. Przygotowanie 3 konspektów zajęć edukacyjnych w terenie dla nauczycieli – 4.500,00 zł
SUMA: 319 500,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
319 500,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia wiedzy ekologicznej mieszkańców, w szczególności dzieci, w zakresie przyrodniczych walorów rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie. Zaplanowane działania mają służyć podniesieniu świadomości na temat korzyści jakie płyną z obecności tak cennego przyrodniczo terenu na obszarze miasta, a tym samym wpływają na zwiększenie osobistej odpowiedzialności i zaangażowania w utrzymanie jego stanu i jego ochrony.

Modyfikacje

25.01.2021 18:14
Autor projektu
25.01.2021 18:15
Autor projektu
25.01.2021 21:44
Autor projektu
25.01.2021 22:57
Autor projektu
25.01.2021 22:59
Autor projektu
25.01.2021 23:00
Autor projektu
25.01.2021 23:49
Autor projektu
14.04.2021 08:29
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
26.04.2021 12:43
Dział Komunikacji Społecznej w Zarządzie Zieleni
28.04.2021 12:55
Dział Komunikacji Społecznej w Zarządzie Zieleni
12.05.2021 10:44
Dział Komunikacji Społecznej w Zarządzie Zieleni
28.05.2021 14:06
Dział Komunikacji Społecznej w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany