# Park Port Żerański

1546
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Białołęka
Autor pomysłu Waldemar Kamiński
Współautorzy Renata Brząkała
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
879 605 zł
Kategoria
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Podjęcie prac mających na celu oczyszczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie należących do miasta terenów Portu Żerańskiego w kierunku przekształcenia ich w pełnowartościowe tereny rekreacyjne. Budowa plaży, dużego wybiegu dla psów i stacji dla cyklistów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Białołęka
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren Portu Żerańskiego z wyłączeniem działek nienależących do miasta.
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Podjęcie prac mających na celu oczyszczenie, uporządkowanie i zagospodarowanie należących do miasta terenów Portu Żerańskiego w kierunku przekształcenia ich w pełnowartościowe tereny rekreacyjne. Budowa plaży, dużego wybiegu dla psów i stacji dla cyklistów.
Opis projektu
W ramach projektu wykonane zostaną działania:
1. Oczyszczenie ze śmieci obszaru położonych na terenie Portu Żerańskiego terenów należących do miasta,
2. Ułożenie blokad zamykających zjazdy z drogi przebiegającej przez port (pozostawienie tylko niezbędnego dojazdu na teren nieruchomości nie będących własnością miasta).
3. Ustawienie słupów z kamerami monitoringu.
4. Wybieg dla psów z ogrodzeniem terenu i ustawieniem toru przeszkód (nr obrębu 40611, działki nr 50/15 i sąsiednie). Lokalizacja oraz planowany obszar pod wybieg na załączonej mapie.
5. Stacja dla cyklistów (wiata, grill, kontener/beczka na śmieci) umiejscowiona zgodnie z załączoną mapą,
6. Plaża (nr obrębu 40611, działki nr 48/2 i 48/3) ze ścieżką żwirową i pływającym pomostem (nawiezienie piachu na plażę, plaża bez dodatkowej infrastruktury, wybudowanie żwirowej ścieżki umożliwiającej dojście i dojazd z drogi biegnącej przez port na plażę, zakup i ustawienie pływającego pomostu),
7. Tablica informacyjno-edukacyjna na temat #ParkPortŻerański (tablica z mapą obszaru Portu Żerańskiego oznaczonego, jako #ParkPortŻerański; krótka informacja o historii Kanału i Portu Żerańskiego; krótka informacja o najcenniejszych walorach przyrodniczych z rysunkami min. 3 gatunków chronionych ptaków gniazdujących na terenie portu; informacja, że celem mieszkańców i władz dzielnicy jest przekształcenie całego obszaru Portu Żerańskiego na teren rekreacyjno-wypoczynkowy. Tablica ustawiona przy stacji dla cyklistów.
8. Oznaczenie, że inwestycje zostały sfinansowane z BO
9. Działania promujące #ParkPortŻerański: zaprojektowanie materiałów graficznych na potrzeby SM nawiązujących graficznie do aktualnych grafik miejskich.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest przekształcenia zaniedbanych terenów Portu Żerańskiego w pełnowartościowe tereny rekreacyjne. Projekt ma na celu uruchomienie procesu na końcu którego cały teren Portu Żerańskiego zagospodarowany zostanie na potrzeby wypoczynku, rekreacji, sportów wodnych oraz ochrony przyrody.
.
Jednym z poważnych deficytów Białołęki jest brak zielonych terenów rekreacyjnych. W analizach jakości życia sporządzanych dla dzielnic m.st. Warszawy przez GUS, dzielnica Białołęka zajmuje jedno z ostatnich miejsc.
Głównym powodem są braki infrastruktury, w tym także infrastruktury związanej z rekreacją i wypoczynkiem. Białołęka należy do dzielnic Warszawy z najniższym udziałem terenów rekreacji i wypoczynku w strukturze gruntów zabudowanych i zurbanizowanych. Dla przykładu w Śródmieściu udział ten wynosi 20,8%, średnia dla wszystkich dzielnic to 5,5%, a dla Białołęki udział ten wynosi 0,5%!!! („Panorama Dzielnic Warszawy”, Urząd Statystyczny w Warszawie).

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
879 605,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Wskazane w projekcie działki nr ew. 48/2 i 48/3 obręb 40611 będące w zarządzaniu Zarządu Zieleni m.st. Warszawy nie mają dostępu do drogi. Do terenu przyległego ZZW ani Miasto Stołeczne nie ma prawa własności, nie ma więc możliwości wykonania drogi do ewentualnej plaży. Co z kolei powoduje, że realizacja samej plaży staje się niemożliwa. Ponadto na wskazanym terenie nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren częściowo (działki nr ew. 48/2 i 48/3 obręb 40611) znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią - zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne na wybudowanie, na tym terenie, małej architektury trwale związanej z gruntem wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na: 1) lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: a) nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, b) nowych obiektów budowlanych; 2) gromadzenie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania, jeżeli wydano decyzję, o której mowa w art. 77 ust. 3.). Realizacja projektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wymaga zgłoszenie budowy obiektów małej architektury - art 30 ust 1 pkt 4. Natomiast na działce nr ew. 50/15 obręb 40611, przygotowany jest konkurs na dzierżawę pn. wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w dzielnicy Białołęka przy basenie Portu Żerańskiego, przy ul. Modlińskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjnej z możliwością prowadzenia działalności gastronomicznej. Przedmiotem konkursu jest dzierżawa części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka dz. ew. nr 50/16, 50/13, 50/15, 50/4, 50/8, 48/4, 48/5 z obrębu 4-06-11 o powierzchni 5 000 m2 położonej w dzielnicy Białołęka przy basenie Portu Żerańskiego w związku z powyższym nie ma możliwości wykonania na tej działce wybiegu dla psów oraz stacji dla cyklistów. Podsumowując opiniujemy projekt negatywnie. Pragniemy również podkreślić, że Zarząd Zieleni m.st. Warszawy podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim”. Umowa ta obejmuje swoim zasięgiem większość działek po drugiej stronie Kanału Żerańskiego i zakłada zagospodarowanie tego terenu na potrzeby wypoczynku, rekreacji, sportów wodnych oraz ochrony przyrody.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany