Rodzinne Spacery Przyrodnicze

1512
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Waldemar Kamiński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
247 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Całoroczny cykl rodzinnych wypraw przyrodniczych: 18 rodzinnych spacerów przyrodniczych (liczba spacerów odpowiada liczbie dzielnic Warszawy), 2 ornitologiczne spływy kajakowe oraz działania towarzyszące:
- część spacerów powiązana będzie z przeglądem budek lęgowych powieszonych w lasach miejskich,
- część spacerów powiązana będzie ze sporządzeniem inwentaryzacji przyrodniczych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Spacery w wbranych najcenniejszych przyrodniczo częściach Warszawy, przegląd budek lęgowych w co najmniej dwu dzielnicach, ornitologiczny spływ kajakowy pomiędzy Portem Czerniakowskim a Portem Żerańskim.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Całoroczny cykl rodzinnych wypraw przyrodniczych: 18 rodzinnych spacerów przyrodniczych (liczba spacerów odpowiada liczbie dzielnic Warszawy), 2 ornitologiczne spływy kajakowe oraz działania towarzyszące:
- część spacerów powiązana będzie z przeglądem budek lęgowych powieszonych w lasach miejskich,
- część spacerów powiązana będzie ze sporządzeniem inwentaryzacji przyrodniczych.
Opis projektu
Cykl 18 rodzinnych spacerów przyrodniczych (liczba spacerów odpowiada liczbie dzielnic Warszawy), 2 ornitologiczne spływy kajakowe (na trasie Port Czerniakowski – Port Żerański) oraz działania towarzyszące:
- min. 4 spacery powiązane będą z przeglądem budek lęgowych powieszonych w lasach miejskich na terenie min. 2 różnych dzielnic. Oczekiwane przez projektodawców jest przeprowadzenie przeglądu budek w styczniu 2022 (za okres lęgowy w roku 2021) oraz w grudniu 2022 (za okres lęgowy w roku 2022). Naprawa lub wymiana uszkodzonych budek, dowieszenie nowych budek, jeżeli taka potrzeba będzie wynikała z przeglądu. Sporządzenie raportu z przeglądu budek (oddzielne raporty dla każdej dzielnicy, projektodawcy wskazują do przeprowadzenia przeglądu lasy miejskie położone w dzielnicach Bielany i Białołęka).
- część spacerów powiązana będzie ze sporządzeniem inwentaryzacji przyrodniczych.
- w ramach projektu dla jednego obszaru sporządzona zostanie inwentaryzacja ornitologiczna. Z inwentaryzacji sporządzony zostanie raport, raport powinien zawierać zalecenia dot. ochrony przyrodniczej danego terenu. Raport zostanie złożony, jako publikacja w PDF. Do sporządzenia inwentaryzacji ornitologicznej projektodawcy typują teren wzdłuż Kanału Henrykowskiego (o długości ok. 300m) na wysokości ul. Przyrzecze.
- w ramach projektu dla jednego obszaru sporządzona pełna inwentaryzacja przyrodnicza. Z inwentaryzacji sporządzony zostanie raport, raport powinien zawierać zalecenia dot. ochrony przyrodniczej danego terenu. Raport zostanie złożony, jako publikacja w PDF. Do sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej projektodawcy typują położony na terenie m.st. Warszawy teren ochronny rezerwatu Łęgi Czarnej Strugi (obszar strefy F, zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Łęgi Czarnej Strugi).
- spacery będą ogólnodostępne, bez ograniczeń przez cały okres trwania.
- w ramach projektu zaprojektowane zostaną materiały graficzne na potrzeby promocji projektu w SM (materiały powinny nawiązywać graficznie do aktualnych grafik miejskich).
- wykonanie plaży na terenie Portu Żerańskiego umożliwiającej wykorzystanie na potrzeby spływów kajakowych (nr obrębu 40611, działki nr 48/2 i 48/3) ze ścieżką żwirową i pływającym pomostem (nawiezienie piachu na plażę, plaża bez dodatkowej infrastruktury, wybudowanie żwirowej ścieżki umożliwiającej dojście i dojazd z drogi biegnącej przez port na plażę, zakup i ustawienie pływającego pomostu)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Celem projektu jest popularyzacja wiedzy przyrodniczej, popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz wzmocnienie ochrony najcenniejszych przyrodniczo terenów Warszawy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
247 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Ocena negatywna projektu wynika z niespełnienia pięciu kryteriów oceny merytorycznej.

Zaproponowany w projekcie punkt dot. realizacji przez mieszkańców przeglądu budek lęgowych w Lasach Miejskich narusza zapisy kryterium nr 3 - zgodnie ze standardami przyjętymi w Lasach Miejskich, czynności tego typu mogą być wykonywane jedynie przez osoby będące specjalistami z dziedziny ornitologii. Praca przy otwieraniu, oczyszczeniu czy naprawie budki wymaga posiadania uprawnień do pracy na wysokości.

Zaproponowane w projekcie lokalizacje przeprowadzenia inwentaryzacji naruszają zapisy kryterium nr 7: miasto nie posiada tytuł prawnego do dysponowania wskazanymi terenami.

Zaproponowana w projekcie budowa plaży narusza zapisy kryterium nr 7, 12 i 13:
- teren wskazany do budowy plaży, zarządzany przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, nie ma dostępu do drogi. Do terenu przyległego miasto nie posiada tytuł prawnego do dysponowania, nie ma więc możliwości wykonania drogi do ewentualnej plaży, a to powoduje, że realizacja samej plaży staje się niemożliwa.
- zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.07.2017r. Prawo wodne na wybudowanie, na tym terenie, małej architektury trwale związanej z gruntem wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, a także realizacja projektu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane wymaga zgłoszenie budowy obiektów małej architektury - art 30 ust 1 pkt 4.
- z uwagi na brak dostępu do drogi i konieczność pozyskania jakiejś formy służebności od właściciela sąsiadującej działki, projekt nie jest możliwy do zrealizowania w trakcie jednego roku budżetowego.

W projekcie nie wskazano sposobu i zasad rekrutacji oraz limitu uczestników, co narusza zapisy kryterium nr 17.

Modyfikacje

25.01.2021 22:39
Autor projektu

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Mądra edukacja to najwyższa forma ochrony przyrody :) powodzenia
    Mieszkaniec16906  02.02.2021 23:44
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany