To są ludzie. Wsparcie prawne i psychologiczne osób LGBT+, doświadczających ataków i agresji

1482
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Autor pomysłu Michal Cessanis
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
415 000 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • ochrona praw człowieka
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Dyskryminacyjna polityka rządu wobec społeczności LBGT+ prowadzi do wzrostu agresji wobec mieszkających w Warszawie gejów, lesbijek i osób transpłciowych. O jej rosnącej skali informują organizacje LBGT+. Projekt ma na celu zaoferowanie im prawnego i psychologicznego wsparcia jako ofiarom takich aktów oraz przeprowadzenie badania o przemocy motywowanej uprzedzeniami w Warszawie.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
całe miasto

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Dyskryminacyjna polityka rządu wobec społeczności LBGT+ prowadzi do wzrostu agresji wobec mieszkających w Warszawie gejów, lesbijek i osób transpłciowych. O jej rosnącej skali informują organizacje LBGT+. Projekt ma na celu zaoferowanie im prawnego i psychologicznego wsparcia jako ofiarom takich aktów oraz przeprowadzenie badania o przemocy motywowanej uprzedzeniami w Warszawie.
Opis projektu
Stwierdzenie „To nie są ludzie, to ideologia” wobec osób o tożsamości nieheteronormatywnej od wielu miesięcy zachęca w przestrzeni publicznej do homofobii i dyskryminacji mniejszości seksualnych w Polsce. Prowadzi również do przemocy werbalnej, psychicznej i fizycznej, w tym napaści, pobić i naruszenia mienia.
Skala tego zjawiska w Warszawie nie jest dobrze rozpoznana, badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa wskazują jednak na znaczny wzrost w 2020 r. przemocy wobec osób LGBT. Celem projektu jest przeciwdziałanie dyskryminacji przez wsparcie prawne i psychologiczne osób doświadczających przemocy ze względu na swoją orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Na projekt złożą się:

I. Przeprowadzenie badania na temat doświadczania przez osoby LGBT+ przemocy motywowanej uprzedzeniami. Celem badania będzie opis oraz diagnoza zjawiska dyskryminacji społeczności LGBT+ ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową. W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania ilościowe oraz jakościowe. Celem części ilościowej będzie szczegółowe określenie form, skali, rozmiaru i przejawów przemocy motywowanej uprzedzeniami w Warszawie (m.in. przemocy werbalnej, psychicznej, fizycznej oraz natężenia i częstotliwości tego zjawiska). Badanie zostanie przeprowadzone techniką CAWI na próbie minimum 1000 osób LGBT+, zróżnicowanych m.in. pod względem orientacji psychoseksualnej i tożsamości płciowej, wieku osób mieszkających w Warszawie. W ramach badania jakościowego przeprowadzonych zostanie ok. 50- 60 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z osobami LGBT+ mieszkającymi w Warszawie. Próba będzie zróżnicowana pod kątem m.in. orientacji psychoseksualnej, tożsamości płciowej, wieku, wykształcenia. W badaniu wezmą udział osoby, które doświadczyły przemocy motywowanej uprzedzeniami ze względu na orientację seksualną i/ lub tożsamość płciową. Celem badania będzie analiza potrzeb osób doznających przemocy w zakresie otrzymanej pomocy ze strony organów ścigania i/lub wymiaru sprawiedliwości, ocena doświadczeń związanych ze zgłaszaniem się po pomoc oraz analiza czynników ułatwiających oraz utrudniających skorzystanie ze wsparcia instytucjonalnego.

II. Przygotowanie broszur oraz podcastów w formie filmów z informacjami:

1. jak ofiara ma zachować się wobec sprawców aktów agresji;
2. jakie kroki prawne ofiara może podjąć, aby ścigać sprawców (tak, by przypadki przemocy fizycznej, psychicznej czy werbalnej były ścigane i karane);
3. jak informować o tych przypadkach organy porządkowe i władze;
4. gdzie szukać pomocy;
5. przedstawiających skalę zjawiska przemocy wobec osób LGBT+.

III Zapewnienie pomocy prawnej dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć, ofiar napaści werbalnych, przemocy psychicznej lub napaści, w liczbie 1000 godzin doradztwa prawnego w 2022 r., w formie porad świadczonych przez wykwalifikowanych prawników specjalizujących się w zagadnieniach praw człowieka oraz przepisach antydyskryminacyjnych – co pozwoli na składanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa oraz ściganie sprawców.
IV Zapewnienie wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających dyskryminacji ze względu na płeć, ofiar napaści werbalnych, przemocy psychicznej lub napaści fizycznych, w liczbie 1000 godzin konsultacji psychologicznych w 2022 r. – co pozwoli na złagodzenie skutków psychicznych doświadczanych przez te osoby napaści.

Badanie zostanie przeprowadzone w II kwartale 2022 r. Wyniki badania w formie raportu – opracowanego jako dokument elektroniczny w standardzie przyjętym dla badań społecznych, możliwy do rozpowszechniania, zostanie przedstawiony i przekazany interesariuszom, w tym instytucjom i organizacjom zajmującym się prawami człowieka, przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz reprezentującym osoby LGBT+.

Filmy i broszury informujące o tym, jak osoby ze społeczności LGBT+ powinny reagować na przejawy dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną i tożsamość płciową zostaną przygotowane w formacie umożliwiającym publikację i rozpowszechnianie i przekazane wraz z raportem w II połowie 2022 r. środkom przekazu, instytucjom i organizacjom w celu rozpowszechnienia. Informacja o formach i możliwości uzyskania pomocy prawnej oraz pomocy psychologicznej – interwencji kryzysowej – zostanie przekazana wraz z publikacją raportu oraz publikacją filmów i broszur oraz zostanie zamieszczona w przygotowanych materiałach – raporcie, materiałach audiowizualnych oraz drukowanych i dostępnych elektronicznie broszurach.

Z pomocy prawnej i psychologicznej będą mogły skorzystać wszystkie osoby, które doświadczyły dyskryminacji i mieszkają w Warszawie. Informacje o możliwości udziału w projekcie będą udostępnione na stronie internetowej, mediach społecznościowych miasta i instytucji miejskich oraz realizatora projektu. Do udziału w projekcie będzie można zgłosić się telefonicznie lub mejlowo, na numery telefonu i adres wskazany przez realizatora. Zapisy do udziału będą przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku, przez cały okres trwania projektu min.3 godz. dziennie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Osoby LGBT+ żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia bezpieczeństwa. Sprawcami przemocy wobec nich są często anonimowe osoby, ale również osoby publiczne, które posługują się mową nienawiści i dyskryminacji. Narusza to konstytucyjne prawa tych obywateli, gwarantowane przez Konstytucję RP i traktaty Unii Europejskiej. Wpływa to na utratę poczucia bezpieczeństwa, zdrowiu i dobrostanie osób LGBT+. A przemoc fizyczna i psychiczna motywowana uprzedzeniami może prowadzić do kryzysów psychicznych i samobójstw.
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa wynika, że niewiele osób decyduje się na zgłaszanie przemocy motywowanej uprzedzeniami policji czy prokuraturze, więc czyny te nie trafiają do oficjalnych statystyk. Nawet w przypadku przemocy fizycznej, gróźb czy pobić – zgłasza je tylko co piąta ofiara.
Wyniki badań w Warszawie dostarczą instytucjom miasta wiedzę o rodzajach i skali przemocy dotykającej osoby LGBT+ z uwagi na ich orientację psychoseksualną i tożsamość płciową. Odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców instytucje samorządowe oraz rządowe, mogą pozyskane dane wykorzystać przy planowaniu różnych form wparcia i projektowaniu programów edukacyjnych i społecznych przeciwdziałających nierównościom oraz wdrożenia skutecznych działań antydyskryminacyjnych.
Pomoc prawna pomoże ofiarom przemocy w zgłaszaniu przypadków agresji wobec osób LGBT+ organom ścigania, a pomoc psychologiczna – w odzyskaniu przez nie poczucia równowagi psychicznej po aktach przemocy, których stały się obiektami.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1. Koszt badań dot. przemocy wobec osób LGBT + na próbie min. badanie jakościowe - 50 - 60 osób, badanie ilościowe – 1 000 osób
= 80 000 zł
2. Koszt 1 000 godzin poradnictwa psychologicznego i 1000 godzin poradnictwa prawnego –
120 zł - 1 h psycholog, prawnik
= 240 000 zł
3. Koszty administracyjne (wynajem biura, koordynacja projektu, telefony)
= 50 000 zł
4. Koszt promocji projektu:
Media społecznościowe 20 000 zł
Produkcja filmów 20 000 zł
Przygotowanie i wydanie broszur informacyjnych, plakatów 5 000 zł
= 45 000 zł
Koszt całkowity 415 000,00 zł

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
415 000,00 zł

Skutki realizacji

Skutki realizacji
Wsparcie psychologiczne i prawne osób narażonych na dyskryminację i zapobieganie wykluczeniu społecznemu.

Modyfikacje

27.04.2021 12:46
Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej
27.04.2021 14:30
Wydział Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej
09.06.2021 11:21
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany