Dalsza modernizacja tzw. "woprówki" nad Jeziorkiem Czerniakowskim „woprówka” - 2022

2181
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2022
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Marek Maliszewski
Współautorzy Aleksandra Witczuk
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
715 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • kultura
  • przestrzeń publiczna
  • sport
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych budynku i terenu po byłej bazie WOPR-u, tzw. "woprówki", który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. Dalsza modernizacja w dużym stopniu zwiększy wartość użytkową samego budynku jak i terenu do niego przyległego.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Jeziorna 4 - dawna tzw. "woprówka"
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Działka nr 2 Nr obrębu - 10520
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt dotyczy prac związanych z podniesieniem walorów estetycznych i użytkowych budynku i terenu po byłej bazie WOPR-u, tzw. "woprówki", który wszedł w skład utworzonego w roku 2017 Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów. Dalsza modernizacja w dużym stopniu zwiększy wartość użytkową samego budynku jak i terenu do niego przyległego.
Opis projektu
Jeziorko Czerniakowskie jest największym zbiornikiem wody stojącej w granicach Warszawy.
Jest ono starorzeczem Wisły, na którym utworzono rezerwat przyrody. Jest to miejsce z uroków którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy - BEZ OGRANICZEŃ CZASOWYCH
JEST TO WIĘC PROJEKT OGÓLNODOSTĘPNY !
W południowej części Jeziorka od wielu już lat stał opuszczony budynek, po byłej bazie Warszawskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W związku z planami jak i podjętymi już działaniami związanymi z modernizacją tego miejsca przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Mokotów, proponuję przeprowadzenie dodatkowych prac związanych z modernizacją tego, tak szczególnego dla wszystkich mieszkańców miejsca.

Przewidywany zakres prac do wykonania:

• Wykonanie dokumentacji projektowej - ( 98 000 zł. ),
W zakres opracowań wchodzą następujące prace i dokumenty:
1 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
2 Wykonanie badań geologicznych gruntu i określenie poziomu wody gruntowej oraz jej agresywności.
3 Wykonanie oceny stanu izolacji pionowej i izolacji fundamentów budynku.
4 Wykonanie badań i oceny zawilgocenia i zasolenia ścian fundamentowych budynku.
5 Wykonanie koncepcji technologii remontu „Woprówki” celem uzyskania akceptacji Instytucji Wojewódzkiego Inspektora Przyrody, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, Wydziału Architektury m.st. Warszawy.
6 Wykonanie projektu modernizacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu.
7 Wykonanie projektu zabezpieczenia budynku przed oddziaływaniem wody i wilgoci gruntowej.
8 Wykonanie projektu przyłącza energii elektrycznej.
9 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej.
10 Wykonanie projektu instalacji gazowej z instalacją pieca dwu funkcyjnego.
11 Wykonanie projektu instalacji ZW, CW i CO.
12 Wykonanie projektu instalacji kanalizacyjnej.
13 Wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej, mechanicznej i grawitacyjnej.
14 Wykonanie projektu ciągów komunikacyjnych i rozwiązań wewnątrz budynku zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
15 Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wokół budynku.
16 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
17 Wykonanie przedmiary prac ( Kosztorys ślepy do celów postepowania przetargowego).
• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami na poziom plaży.
( 80 000 zł. )

• Wewnątrz budynku - przebudowa parteru do funkcji KLUBO-KAWIARNI.
Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń zgodnych z wymogami dla klubo-kawiarni. Minimalny program użytkowy to otwarta sala do konsumpcji oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych (do czasu wybudowania pawilonu przewidzianego do tej funkcji), bufetu, zaplecza gastronomicznego, pomieszczenia gospodarczego, zmywalni oraz toalet dostępnych dla uczestników zajęć prowadzonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji - „Jeziorko Czerniakowskie”.
( 160 000 zł. )
• Na zewnątrz budynku - wybicie nowych okien na poziomie parteru. Wstawienie nowych drzwi. Ocieplenie budynku styropianem lub wełną mineralną, tynk mineralny, trzecia warstwa ozdobna drewniana okładzina ozdobna.
( 210 000 zł. )
• Remont dachu z ociepleniem.
( 42 000 zł. )
• W ramach prac rewitalizacyjnych należy wykonać następujące instalacje: kominową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację gazową (z montażem pieca dwufunkcyjnego CO i CW) instalacji wodnej ZW i CW oraz CO, instalację elektryczną i odgromową oraz instalację alarmową i CCTV.
( 71 300 zł. )
• Na poziomie: - „- I ” - wyremontowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie kotłowni.
Wymiana drzwi i bramy garażowej.
( 52 000 zł. )
• Wykonania i montaż TABLICY INFORMUJĄCEJ, że projekt został zrealizowany w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 2022 rok.( 1 700 zł. )

KOSZT RAZEM = 715 000,00 zł.

Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Budynek po tzw. "WOPR-ówce" z uwagi na postępowanie sądowe ulegał stopniowej dewastacji.
Po przekazaniu terenu nad Jeziorkiem Czerniakowskim w administrowanie przez Ośrodek Sportu i Rekreacji dla dzielnicy Mokotów ulega on stopniowej rewitalizacji.
Remont elewacji, ocieplenie istniejącego budynku oraz wymiana drzwi znacznie wpłynie na atrakcyjność tego miejsca.
Wykonanie zaplecza sanitarnego dla uczestników zajęć prowadzonych na terenie OSiR-u. podniesie jakość świadczonych usług jak i sam komfort uczestnikom tych zajęć.
Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych spowoduje większą dostępność obiektu
oraz otworzy nowe możliwości dla tej społeczności korzystającej z uroków Jeziorka Czerniakowskiego.
Zagospodarowanie, tej południowej części Jeziorka Czerniakowskiego jest zgodne z:

ZAŁĄCZNIKIEM NR 5 DO ROZP. R.D.O.Ś z dnia 8 V 2012 r. (Lp.3, OBSZAR "1")

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Przewidywany zakres prac do wykonania:

• Wykonanie dokumentacji projektowej - ( 98 000 zł. ),
W zakres opracowań wchodzą następujące prace i dokumenty:
1 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana.
2 Wykonanie badań geologicznych gruntu i określenie poziomu wody gruntowej oraz jej agresywności.
3 Wykonanie oceny stanu izolacji pionowej i izolacji fundamentów budynku.
4 Wykonanie badań i oceny zawilgocenia i zasolenia ścian fundamentowych budynku.
5 Wykonanie koncepcji technologii remontu „Woprówki” celem uzyskania akceptacji Instytucji Wojewódzkiego Inspektora Przyrody, Wojewódzkiego Konserwatora zabytków, Wydziału Architektury m.st. Warszawy.
6 Wykonanie projektu modernizacji budynku wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych i dachu.
7 Wykonanie projektu zabezpieczenia budynku przed oddziaływaniem wody i wilgoci gruntowej.
8 Wykonanie projektu przyłącza energii elektrycznej.
9 Wykonanie projektu instalacji elektrycznej.
10 Wykonanie projektu instalacji gazowej z instalacją pieca dwu funkcyjnego.
11 Wykonanie projektu instalacji ZW, CW i CO.
12 Wykonanie projektu instalacji kanalizacyjnej.
13 Wykonanie projektu instalacji wentylacyjnej, mechanicznej i grawitacyjnej.
14 Wykonanie projektu ciągów komunikacyjnych i rozwiązań wewnątrz budynku zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
15 Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wokół budynku.
16 Wykonanie kosztorysu inwestorskiego.
17 Wykonanie przedmiary prac ( Kosztorys ślepy do celów postepowania przetargowego).
• Dostosowanie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych tj. wykonanie podjazdu do budynku z poziomu chodnika oraz zjazdu wraz z barierkami na poziom plaży.
( 80 000 zł. )

• Wewnątrz budynku - przebudowa parteru do funkcji KLUBO-KAWIARNI.
Wykonanie nowych podziałów pomieszczeń zgodnych z wymogami dla klubo-kawiarni. Minimalny program użytkowy to otwarta sala do konsumpcji oraz do prowadzenia zajęć dydaktycznych (do czasu wybudowania pawilonu przewidzianego do tej funkcji), bufetu, zaplecza gastronomicznego, pomieszczenia gospodarczego, zmywalni oraz toalet dostępnych dla uczestników zajęć prowadzonych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji - „Jeziorko Czerniakowskie”.
( 160 000 zł. )
• Na zewnątrz budynku - wybicie nowych okien na poziomie parteru. Wstawienie nowych drzwi. Ocieplenie budynku styropianem lub wełną mineralną, tynk mineralny, trzecia warstwa ozdobna drewniana okładzina ozdobna.
( 210 000 zł. )
• Remont dachu z ociepleniem.
( 42 000 zł. )
• W ramach prac rewitalizacyjnych należy wykonać następujące instalacje: kominową, wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, instalację gazową (z montażem pieca dwufunkcyjnego CO i CW) instalacji wodnej ZW i CW oraz CO, instalację elektryczną i odgromową oraz instalację alarmową i CCTV.
( 71 300 zł. )
• Na poziomie: - „- I ” - wyremontowanie pomieszczeń magazynowych, wykonanie kotłowni.
Wymiana drzwi i bramy garażowej.
( 52 000 zł. )
• Wykonania i montaż TABLICY INFORMUJĄCEJ, że projekt został zrealizowany w ramach BUDŻETU OBYWATELSKIEGO - 2022 rok.( 1 700 zł. )

KOSZT RAZEM = 715 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
715 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Realizacja projektu ma na celu umożliwienie dostępu do budynku, terenu dydaktyczno - rekreacyjnego oraz kąpieliska, zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. O zapewnieniu Dostępności Osobom ze szczególnymi potrzebami oraz Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z 23 października 2017r. Standardy Dostępności dla m.st. Warszawy. Ponadto założenia projektu są zgodne z konsultacjami społecznymi dotyczącymi zagospodarowania plaży przy Jeziorku Czerniakowskim. prowadzonymi w lipcu 2018 roku na zlecenie OSIR Mokotów w części rewitalizacji budynku "Woprówki" i terenu kąpieliska.

Modyfikacje

01.02.2021 12:31
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
14.04.2021 08:43
Koordynator w Dzielnicy Mokotów
30.04.2021 13:17
Koordynator w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany