Seniorbus dla Pragi

30
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Robert Migas-Mazur
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 000 zł
Kategoria
  • pomoc społeczna
  • zdrowie publiczne
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Seniorbus byłby mobilnym punktem badań przeznaczonych dla seniorów i seniorek w wieku 60+. Można byłoby w nim wykonać podstawowe badania profilaktyczne i porozmawiać z lekarzem-geriatrą. Seniorbus w różnych tygodniach byłby parkowany w różnych częściach dzielnicy, dzięki czemu seniorzy i seniorki mieliby dostęp do lekarza nawet, gdy mieszkają daleko od przychodni.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Cała dzielnica

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Seniorbus byłby mobilnym punktem badań przeznaczonych dla seniorów i seniorek w wieku 60+. Można byłoby w nim wykonać podstawowe badania profilaktyczne i porozmawiać z lekarzem-geriatrą. Seniorbus w różnych tygodniach byłby parkowany w różnych częściach dzielnicy, dzięki czemu seniorzy i seniorki mieliby dostęp do lekarza nawet, gdy mieszkają daleko od przychodni.
Opis projektu
Na Pradze-Północ mieszka sporo osób w wieku starszym i podeszłym, często z ograniczoną mobilnością. W związku z pandemią COVID-19 często mogły rezygnować z badań profilkatycznych w przychodni ze względu na możliwość zarażenia się lub ze względu na mniejszą dostępność lekarzy-specjalistów. Stąd narodził się pomysł Seniorbusa dla Pragi.
Seniorbus to mobilny punkt badań profilkatycznych seniorów i seniorek w wieku 60+. Na pokładzie busa można byłoby wykonać podstawowe badania: pobranie krwi, pomiar cukru, cholesterolu, badanie białka CRP (stany zapalne). Oprócz podstawowych badań profilaktycznych proponujemy badania związane z psychotechniką w celu sprawdzenia kondycji pamięciowej i kojarzeniowej. W programie seniorbusa byłaby możliwość konsultacji swojego zdrowia, diety oraz nawyków ruchowych z lekarzem-geriatrą.
Seniorbus mógłby stacjonować przez 10 kolejnych tygodni w 10 punktach dzielnicy (2 x Golędzinów, 2 x okolice Placu Hallera, 2 x Nowa Praga, 2 x Stara Praga i 2 x Szmulowizna)
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Część seniorów i seniorek ma kłopot z poruszaniem, dodatkowo boją się iść do przychodni ze względu na pandemię. Geriatrobus umożliwiłby badanie "pod domem"

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Projekt zgłoszony przez Pana nie może być zakwalifikowany do realizacji, gdyż nie spełnia ustawowych kryteriów – koniecznych do jego wdrożenia (o czym niżej), a także nie ma merytorycznego uzasadnienia na gruncie dostępnych danych dot. dostępności do świadczeń zdrowotnych. Cele zaś, które Projektodawca wskazuje są już osiągnięte poprzez zapewnienie na terenie Warszawy dostępności do świadczeń gwarantowanych (w rozumieniu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), w tym w zakresie profilaktyki. Należy podkreślić, że m.st. Warszawa od wielu lat dba o wysoką dostępność do opieki medycznej (w każdej dzielnicy), w szczególności poprzez bardzo dobrze rozwiniętą sieć przychodni lekarskich, w których świadczone są zarówno usługi z zakresu POZ jak i specjalistyki ambulatoryjnej. W Dzielnicy Praga-Północ opiekę tę zapewnia m.in. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ. W przypadku uzasadnionych potrzeb realizuje on także wizyty w domu pacjenta (stosownie do zasad obowiązujących w zakresie udzielania świadczeń POZ). Dodatkowo bardzo dbamy o to aby budynki i pomieszczenia przychodni zapewniały wysoki poziom ułatwień w korzystaniu z nich – w szczególności dla ludzi starszych, którzy mają ograniczoną sprawność ruchową.
Natomiast jeżeli potencjalnie projekt ten miałby być rozważany z punku widzenia ustawowych zadań m.st. Warszawy to jedyną kategorią w ramach której ewentualnie mógłby być rozpatrywany to formuła „programu polityki zdrowotnej” - o której mowa w art. 48 ust. 1, 3 i 5 w zw. z art. 48a ust. 1-3 w zw. z art. 5 pkt 29a i w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawową definicją (art. 5 pkt 29a) program polityki zdrowotnej to - zespół zaplanowanych i zamierzonych działań z zakresu opieki zdrowotnej ocenianych jako skuteczne, bezpieczne i uzasadnione, umożliwiających osiągnięcie w określonym terminie założonych celów, polegających na wykrywaniu i zrealizowaniu określonych potrzeb zdrowotnych oraz poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, opracowany, wdrażany, realizowany i finansowany przez ministra albo jednostkę samorządu terytorialnego.
Co szczególnie ważne – zgodnie z art. 48a ust. 1 ww. ustawy - jednostka samorządu terytorialnego (np. m.st. Warszawa) opracowuje projekt programu polityki zdrowotnej na podstawie map potrzeb zdrowotnych, o których mowa w art. 95a ust. 1 i 6, oraz dostępnych danych epidemiologicznych. W tym kontekście ani mapy potrzeb zdrowotnych ani dostępne dane epidemiologiczne nie wskazują na istnienie problemu podniesionego przez Pana. Co więcej, żadne dostępne dane nie wskazują, aby problem ten mógł stać się istotnym w najbliższej przyszłości, gdyż już funkcjonujące rozwiązania pozwalają skutecznie mu zapobiegać.
Jednocześnie, zgodnie z art. 48a ust. 4 ww. ustawy: „Projekt programu polityki zdrowotnej jest przekazywany do Agencji w celu wydania przez Prezesa Agencji opinii w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej”. Pan nie przedstawił założeń ani projektu takiego programu - w związku z tym, szkic programu nie może zostać przekazany do AOTMiT.
Podtrzymujemy również opinię, że okres realizacji zadania byłby zbyt krótki dla osiągnięcia wymiernego efektu przy poszanowaniu zasad którymi rządzi się system finansów publicznych. Należy bowiem zauważyć, że program taki wymagałby dużych nakładów inwestycyjnych – zarówno w środki transportu jak i ich wyposażenie. Co nakazuje przynajmniej dokonanie rozważenia zasadności takich nakładów w kontekście tzw. roczności projektu.
Należy też zauważyć, że środki finansowe na realizację zadań w tej edycji budżetu obywatelskiego mogą być angażowane od początku stycznia 2023 r. Niezbędne etapy wdrażania programu polityki zdrowotnej (przygotowanie projektu programu, uzyskanie pozytywnej opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przyjęcie programu w formie uchwały Rady m.st. Warszawy, przeprowadzenie konkursu ofert i podpisanie umów z realizatorami) trwają ok. 4-5 miesięcy. W związku z tym, realnym terminem rozpoczęcia realizacji programu jest przełom maja i czerwca 2023 r. Program mógłby trwać maksymalnie do końca listopada 2023 r. (z powodu konieczności rozliczenia finansowego w roku realizacji). Daje więc to jedynie 6 miesięcy na wykonywanie programu. W tym miejscu należy podkreślić, że dla osiągnięcia trwałości efektów zdrowotnych w programach polityki zdrowotnej należy rozpatrywać przede wszystkim działania długofalowe.
Jedynie na marginesie wypada zauważyć, że Pan wskazuje na założenie które miałoby pozwolić „porozmawiać z lekarzem-geriatrą”. Warto zauważyć, że lekarze geriatrzy stanowią niezwykle nieliczną grupę lekarzy, która dodatkowo jest bardzo obciążana zadaniami. Zatem zapewnienie ich udziału w ww. programie mogłoby okazać się nierealne. Ponadto, sama idea „porozmawiania” niekonieczne byłaby optymalnym sposobem pomocy seniorom w tym przedmiotowym obszarze.
Warto jednocześnie nadmienić, że m.st. Warszawa wprowadza różne programy kierowane do seniorów, np. Program osłonowy dla mieszkańców m.st. Warszawy w wieku 65 lat i więcej - „Wsparcie Seniorów” – na mocy uchwały NR LXII/2013/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 marca 2022 r.

Modyfikacje

24.01.2022 22:44
Autor projektu
25.01.2022 01:19
Autor projektu
09.02.2022 17:06
Wydział Budżetu Obywatelskiego w Centrum Komunikacji Społecznej

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany