Bezpieczne przejścia na ul. Raszyńskiej

783
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Ochota
Autor pomysłu Michał Horoszko
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
120 000 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • bezpieczeństwo drogowe
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych na ulicy Raszyńskiej w ciągu między ul. Filtrową a Wawelską.
Przejścia stanowiłyby kontynuację pieszych ciągów komunikacyjnych wyznaczonych już na równoległej ul. Krzyckiego (oddalonej od ul. Raszyńskiej o zaledwie ok. 100 m) na wysokości ul. Dantyszka oraz ul. Reja.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Ochota
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ul. Raszyńska (pomiędzy Filtrową a Wawelską)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu wyznaczenie dwóch przejść dla pieszych na ulicy Raszyńskiej w ciągu między ul. Filtrową a Wawelską.
Przejścia stanowiłyby kontynuację pieszych ciągów komunikacyjnych wyznaczonych już na równoległej ul. Krzyckiego (oddalonej od ul. Raszyńskiej o zaledwie ok. 100 m) na wysokości ul. Dantyszka oraz ul. Reja.
Opis projektu
W ramach projektu wyznaczone zostaną dwa przejścia dla pieszych na ulicy Raszyńskiej: na wysokości ul. Reja i na wysokości ul. Dantyszka. W obu przypadkach konieczne będzie obniżenie krawężników bezpośrednio przy przejściu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przechodniów przewidywane jest oświetlenie przejść. Przewidywane jest także zainstalowanie punktowych diod, które włączałyby się po wykryciu nadchodzącego pieszego, zwracając uwagę kierowców (wzorem przejścia przez Al. Jerozolimskie na wysokości ul. Spiskiej).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Po przejściu ul. Krzyckiego piesi dochodzący do ul. Raszyńskiej nie mogą jej legalnie przekroczyć. Na odcinku między ul. Filtrową a Wawelską nie ma bowiem przejść, które stanowiłyby kontynuację ciągów wyznaczonych w ul. Krzyckiego. W rezultacie wielu pieszych przekracza ul. Raszyńską w miejscach niedozwolonych, co stanowi zagrożenie dla ich życia.
Obecne rozwiązanie komunikacyjne jest dyskryminujące dla pieszych, w tym w szczególności osób o ograniczonej zdolności ruchowej, które muszą nadkładać drogi by znaleźć się po drugiej stronie ul. Raszyńskiej. Stan obecny jest także niekorzystny z urbanistycznego punktu widzenia. Ul. Raszyńska przedziela bowiem Starą Ochotę na dwie części, pomiędzy którymi utrudnione jest poruszanie się pieszym.
Brak jest racjonalnego uzasadnienia dla braku przejść dla pieszych w ciągu ul. Raszyńskiej skoro istnieją one w ciągu sąsiedniej ul. Krzyckiego. Obie ulice obsługują ruch jednostronny (w przeciwnych kierunkach). Skoro obie ulice pełnią analogiczną funkcję dla komunikacji samochodowej, powinny też posiadać analogiczne rozwiązania dla pieszych, tj. przejścia dla pieszych w ich ciągu.
Realizacja projektu pozwoli utworzyć przyjazne dla pieszych ciągi komunikacyjne Mianowskiego – Rapackiego – Dantyszka oraz Mianowskiego – Zapolskiej – Reja. Łatwiejsze będzie więc przemieszczanie się pieszo pomiędzy okolicami pl. Narutowicza i Skwerem Sue Ryder oraz Zieleńcem Wielkopolskim.

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
120 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Realizacja przejść dla pieszych zgodnie z opinią BZRD wymaga wyposażenia ich w sygnalizację świetlną. Budowa sygnalizacji świetlnej wymaga opracowania wielobranżowej dokumentacji technicznej. Opracowanie takiej dokumentacji zajmuje od 7 do kilkunastu miesięcy, w zależności od poziomu skomplikowania i czasu oczekiwania na uzgodnienia (w tym od instytucji niezależnych od miasta). Dokumentację opracowuje na zlecenie ZDM firma wybrana w przetargu, którego przeprowadzenie (od ogłoszenia do podpisania umowy) zajmuje ok. 2 miesięcy. Po ukończeniu dokumentacji, konieczny jest przetarg na wykonawcę robót, który również trwa ok. 2 miesięcy. Następnie, od 3 do kilkunastu miesięcy zajmuje sama budowa. W związku z tym, że prace nad realizacją możemy zacząć dopiero w 2023 r., nie jest możliwe zakończenie, odebranie i rozliczenie robót do 15 grudnia 2023 r., czyli w ciągu jednego roku budżetowego.
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym realizuje z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy zadania organu zarządzającego ruchem na drogach publicznych przewidziane w art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Z kolei § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem mówi o tym, że: „Organ sprawujący nadzór nad zarządzaniem ruchem dokonuje oceny organizacji ruchu (…) w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego”, a także „rozstrzyga w sprawach spornych dotyczących istniejącej lub projektowanej organizacji ruchu”. W związku z powyższym, opinie i oceny Biura Zarządzania Ruchem Drogowym są dla zarządców dróg wiążące. Zarząd Dróg Miejskich nie może wprowadzić rozwiązań, które nie są akceptowane przez BZRD.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany