Nowe miejsca parkingowe Łabiszyńska / Łojewska

214
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Targówek
Autor pomysłu Jolanta Skwarek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
991 082 zł
Kategoria
  • komunikacja publiczna i drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada wybudowanie nowych miejsc parkingowych na Bródnie, między Biedronką a chodnikiem między blokami przy ulicy Łabiszyńskiej 18 i Łojewskiej 4. Dodatkowo projekt zakłada wybudowanie oświetlenia oraz nasadzenie roślin (drzew i krzewów).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Targówek
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Teren trawnika, między Biedronką a chodnikiem pomiędzy blokami przy ulicy Łabiszyńskiej 18 i Łojewskiej 4
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada wybudowanie nowych miejsc parkingowych na Bródnie, między Biedronką a chodnikiem między blokami przy ulicy Łabiszyńskiej 18 i Łojewskiej 4. Dodatkowo projekt zakłada wybudowanie oświetlenia oraz nasadzenie roślin (drzew i krzewów).
Opis projektu
Projekt uwzględnia 14 miejsc postojowych. Sam parking będzie bezpłatny dla mieszkańców dzielnicy.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Teren ten jest zaniedbany, rozjeżdżany przez samochody. Brakuje w tym miejscu drzew i krzewów. Teren jest mało estetyczny.. Brakuje miejsc postojowych na Bródnie w tej części dzielnicy.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Z uwagi na negatywną ocenę projektu odstąpiono od sporządzenia kosztorysu realizacji projektu.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
991 082,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
I wersja projektu zakładała wybudowanie miejsc parkingowych na działce nr 7 – zaznaczone jest na mapie użytkowanie wieczyste. II wersja projektu to propozycja realizacji na terenach działek: 4/12 i 4/14. Zapytanie w tej sprawie zostało przesłane do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Targówek. Działki nr 4/12 i 4/14 z obr. 4-08-08 znajdują się na terenie objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno - znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 11.2 MW o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenów 11.2 MW wynosi 50 %. Na tych terenach zapis dopuszcza niewielkie zmiany przestrzenne- nakaz budowy nowych zespołów parkingów w miejscu likwidowanych, istniejących parkingów. Zapisy nakazują zapewnienie miejsc parkingowych dla istniejącej i nowe zabudowy na parkingach podziemnych i w poziomie terenu, ale należy zauważyć, że istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna posiada już istniejące miejsca parkingowe, natomiast nie powstaje obecnie w tej lokalizacji żadna nowa zabudowa, dla której należałoby zapewnić nowe miejsce parkingowe. Powierzchnia biologicznie czynna istniejących terenów zielonych nie powinna zostać zmniejszona. Teren działek ew. 4/12 i 4/14 z obr. 4-08-08 to w części istniejące tereny zielone, w części komunikacja piesza ( chodniki ) oraz utwardzone tereny rekreacyjne ( asfalt ), do których jednak nie prowadzi żadna istniejąca droga wewnętrzna, wobec tego nie posiadają zapewnionego dojazdu. W myśl zapisów zagospodarowanie istniejących terenów zielonych na inne cele nie jest dopuszczalne, a z uwagi na brak dojazdu także utwardzone tereny rekreacyjne nie powinny zostać przekształcone na nowe miejsca parkingowe, ponieważ wiedzie do nich jedynie komunikacja piesza ( chodniki).

Modyfikacje

22.04.2022 16:10
Koordynator w Dzielnicy Targówek

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany