Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży

525
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
254 100 zł
Kategoria
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Bezpłatna pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej zmagającej się z trudnymi doświadczeniami, kryzysem, potrzebującej wsparcia.

Indywidualne i grupowe spotkania z psychoterapeutami, którzy będą starali się nieść ulgę osobie potrzebującej i wesprzeć w poszukiwaniu docelowej pomocy.

Dodatkowym elementem są prelekcje dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Miejsce Aktywności Lokalnej ul. Marii Kazimiery 20
Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w dzielnicy (w porozumieniu z Dyrekcją).
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Potrzebne lokalizacje w zakresie: 1) Wykłady: sale mieszczące ok. 50 osób 2) Konsultacje indywidualne: 500 godzin 3) Konsultacje grupowe: ok. 40 godzin

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Bezpłatna pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży szkolnej zmagającej się z trudnymi doświadczeniami, kryzysem, potrzebującej wsparcia.

Indywidualne i grupowe spotkania z psychoterapeutami, którzy będą starali się nieść ulgę osobie potrzebującej i wesprzeć w poszukiwaniu docelowej pomocy.

Dodatkowym elementem są prelekcje dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów.
Opis projektu
Sytuacja dzieci i młodzieży jest alarmująca, tymczasem dostępność bezpłatnej pomocy jest ograniczona. Projekt ma na celu udzielenie wsparcia dzieciom i młodzieży uczęszczającej do szkół podstawowych i ponadpodstawowych doświadczającej trudnych sytuacji życiowych, depresji, czy kryzysów, aby starać się towarzyszyć im i nieść ulgę w ich zmaganiach.

Projekt obejmuje:
1. Indywidualne konsultacje dla dziecka z psychoterapeutami: 500 godzin konsultacji, czyli np. około 10 konsultacji dla 50-stu osób. Docelowa liczba konsultacji powinna zależeć od indywidualnej sytuacji dziecka i decyzji psychoterapeuty i opiekunów. W konsultacjach mogą brać udział rodzice i opiekunowie, adekwatnie do wieku dziecka i stosowanej praktyki.

2. Grupy edukacyjno-rozwojowe / warsztaty terapeutyczne - 4 grup po 8-12 osób w grupie, cykl 10 spotkań każdej grupy.

Tematyka grup będzie określona przez koordynatora merytorycznego we współpracy z pozostałymi psychoterapeutami zatrudnionymi w projekcie - priorytetem są najistotniejsze potrzeby dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej ocenie, jaka tematyka może być skutecznie poruszana w takiej formule.

4. Dziesięć prelekcji (ok. 50 miejsc + transmisja online) dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ich rodziców i opiekunów.

Konsultacje

Terminy oczekiwania na konsultację refundowaną mogą być odległe, dlatego w ramach projektu oferujemy spotkania ze specjalistami, w celu uzyskania pierwszej pomocy w doświadczanych sytuacjach. Dzieci oraz ich rodziny otrzymują doraźną pomoc w trudnościach oraz wsparcie w znalezieniu docelowej pomocy (rozpoznanie sytuacji dziecka, porady co do możliwości dalszego postępowania, informacje o placówkach świadczących pomoc, rozmowa o wątpliwościach i obawach)

Prelekcje

Dodatkowym elementem projektu jest cykl dziesięciu otwartych spotkań o charakterze prelekcji.
Możliwe są także elementy warsztatowe / ćwiczenia, jeśli będą mogli je realizować uczestnicy transmisji online. W części prelekcji możliwy udział także "ekspertów przez doświadczenie".

Proponowana tematyka spotkań:
1) Spotkania dla rodziców i opiekunów - Zobacz. Bądź
- jak zauważyć, że dziecko potrzebuje wsparcia
- jak rozpoznać, jakiego wsparcia potrzebuje dziecko
- jak towarzyszyć dzieciom w przeżywanych doświadczeniach, jak im pomóc i czego unikać
- obalanie najczęstszych mitów i niejasności o doświadczeniu kryzysu
- wsparcie dla rodziców i opiekunów
- jakie mogą być przyczyny, że dotychczasowe formy wsparcia nie okazały się wystarczające - zapobieganie zniechęceniu

2) Spotkania dla dzieci i młodzieży
- jak radzić sobie w codzienności
- jak przetrwać kryzys, kiedy i gdzie szukać pomocy
- omówienie najczęstszych problemów młodzieży i podstawowych strategii radzenia sobie z nimi
- uwrażliwienie młodzieży na problemy kolegów i koleżanek - jak rozpoznać ich trudności i co można zrobić w takiej sytuacji
- jakie mogą być przyczyny, że dotychczasowe formy wsparcia nie okazały się wystarczające - zapobieganie zniechęceniu

Wskazane tematy są propozycjami, możliwy jest także dobór innych tematów, które mogą pojawić się w czasie realizacji projektu i w wyniku konsultacji ze specjalistami. W przypadku spotkań z dziećmi tematyka i przekaz ściśle dostosowany do wieku odbiorców.

Dodatkowo spotkania będą miały na celu przyczynienie się do przełamywania wciąż istniejącego tabu z przeżywania kryzysów, czy korzystania z pomocy terapeutycznej bądź psychiatrycznej. Mają uwrażliwiać rodziców, opiekunów, ale i rówieśników na dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, które potrzebują pomocy i zrozumienia, nie stygmatyzacji.

Broszura
Każdy uczestnik prelekcji otrzyma broszurę, zawierającą informacje o miejscach świadczących pomoc, telefonach udzielających pomocy i podstawowe wskazówki, co robić w sytuacji kryzysu bądź dostrzeżenia go u drugiej osoby. Każdy uczestnik będzie także informowany o możliwościach dalszego postępowania, jeśli sytuacja wymaga niezwłocznej pomocy, a np. napotyka na brak terminów czy zajęte telefony pomocowe.
Wszystkie dane kontaktowe są weryfikowane pod kątem ich aktualności, zaś wszystkie informacje merytoryczne opracowuje koordynator merytoryczny w trosce o ich najwyższą jakość.

Edukacja online
Prelekcje są transmitowane online oraz rejestrowane. Aby mogło z nich skorzystać jak najwięcej osób, nagrania spotkań oraz cyfrowa wersja broszury zostaną także udostępnione bezterminowo w Internecie z możliwością swobodnego powielania w całości i we fragmentach i rozpowszechniania przez wszystkie instytucje i osoby zainteresowane. Warunkiem współpracy z prowadzącym, jest zgoda na upublicznienie nagrania.

Standardy:
W tej niezwykle delikatnej i ważnej materii kluczowa będzie dbałość o najwyższą jakość projektu. Przewiduje on stanowisko koordynatora merytorycznego obejmowane również przez certyfikowanego psychoterapeutę z doświadczeniem w pracy psychoterapeutycznej z dziećmi i młodzieżą.

Odpowiada on za:
- rekrutację specjalistów (certyfikowani psychoterapeuci z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą) - w zakresie aspektów merytorycznych (ocena kwalifikacji, selekcja chętnych)
- ocenę merytoryczną założeń, w tym:
- podziału środków na pomoc indywidualną i grupową,
- konsultację zasad zapisów,
- opracowanie treści broszury przekazywanej uczestnikom projektu
- konsultację treści materiałów promocyjnych, bieżącą optymalizację założeń, zależnie od rozwoju projektu
- tematykę prelekcji i rekrutację prelegentów
- przeszkolenie obsługi z zakresu pierwszego kontaktu z dziećmi i rodzicami
- konsultacje z jednostkami publicznymi i pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy psychologicznej

Ekspert z doświadczeniem w obszarze może zidentyfikować możliwości korekty założeń, przyczyniające się do poprawy jakości i skuteczności pomocy dzieciom i młodzieży oraz je wprowadzić.

W projekcie zatrudniony będzie także superwizor psychoterapeuta. Celem zapewnienia jak najlepszej jakości pomocy, będzie on udzielał superwizji psychoterapeutom zatrudnionym w projekcie. Zakłada się 50 godzin pracy superwizora (10% czasu konsultacji), wymiar może ulec zmianie zgodnie ze stosowaną praktyką. Stanowisko koordynatora merytorycznego i superwizora może objąć jedna osoba.

Zasady naboru:

Nabór na konsultacje indywidualne: otwarte zapisy telefoniczne i mailowe na bazie kolejności zgłoszeń.
W razie możliwości, po zasięgnięciu opinii koordynatora merytorycznego/terapeuty i przy większej liczbie chętnych - kwalifikacja na podstawie wywiadu (np. po pojedynczej konsultacji - pierwszeństwo dla osób w najtrudniejszych sytuacjach i nie objętych inną formą pomocy).

Rekrutacja na prelekcje: otwarta (obowiązują zapisy - decyduje kolejność zgłoszeń). Transmisja online bez limitu miejsc.

W przypadku zainteresowania przekraczającego możliwości projektu, każdy zgłaszający otrzymuje bazową pomoc:
- jeśli są jeszcze dostępne miejsca: pojedynczą konsultację lub zaproszenie na spotkanie grupowe, jeśli odpowiada jego potrzebom (w miarę dostępności)
- jeśli nie ma już miejsc : otrzymuje informację o innych ośrodkach świadczących pomoc wraz z broszurą informacyjną.

Nieodwołanie wizyty (min. 2 dni przed terminem konsultacji) lub nie pojawienia się na spotkaniu skutkuje wykreśleniem , a na to miejsce wchodzi kolejna osoba.
W uzasadnionych przypadkach losowych psychoterapeuta może zdecydować o nie dokonywaniu wykreślenia.

Promocja:
Plakaty i ulotki w placówkach miejskich, informacje na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. Zakres promocji elastyczny, dopasowany do zainteresowania. W przypadku zbyt małej świadomości o istnieniu akcji i zbyt małej liczbie zgłoszeń intensyfikacja promocji (w razie potrzeby przesunięcie części budżetu w ramach uprawnień koordynatora merytorycznego). Projekt zakłada także komunikację z innymi instytucjami świadczącymi stałą pomoc - mogą one także przekierowywać osoby pod opiekę specjalistów z projektu, na czas oczekiwania na stałą pomoc w ww. instytucjach.

Obsługa logistyczna:
W projekcie wyznaczona jest osoba, która prowadzi:
- zapisy telefoniczne oraz e-mailowe,
- prowadzi kalendarz konsultacji,
- zleca i nadzoruje przygotowanie materiałów promocyjnych, odpowiada za ich dystrybucję.
- prowadzi kontakt z placówkami udostępniającymi lokalizacje w ramach projektu oraz z instytucjami pozarządowymi i publicznymi realizującymi zadania w obszarze pomocy psychologicznej.
- konsultacje z jednostkami publicznymi i pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy psychologicznej (przeniesione z uwag dodatkowych)
- formalności związane z zawieraniem umów
- prowadzi bazę innych placówek świadczących pomoc psychoterapeutyczną i psychiatryczną wraz z aktualizowanymi informacjami o terminach oczekiwania
a) na potrzeby psychoterapeutów (aby mogli proponować dalszą ścieżkę leczenia w razie jego potrzeby
b) na potrzeby udzielania informacji osobom, dla których zabraknie miejsc na konsultacjach


Informacje dodatkowe:
Istotne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie naboru - osobom dołączającym pod koniec projektu możliwy będzie do zaoferowania bardzo ograniczony czas udziału.
Zakłada się start naboru najpóźniej w marcu.

W przypadkach, gdy w ocenie psychoterapeuty lepiej będzie służył dziecku inny rodzaj pomocy niż oferowany przez projekt i/lub zakres projektu nie może w wystarczający sposób zrealizować potrzeb dziecka, terapeuta udzieli informacji o najlepszej dalszej ścieżce pomocy dziecku

W ramach realizacji projektu przewidziane są także konsultacje z jednostkami publicznymi i pozarządowymi działającymi w obszarze pomocy psychologicznej i z zakresu psychiatrii, aby uzyskać informacje:
1) o najlepszych praktykach stosowanych w obszarze, żeby jak najefektywniej realizować działania w ramach projektu
2) o rodzaju pomocy realizowanej przez ww. instytucje, jej dostępności i czasie oczekiwania, aby wyczerpująco i rzetelnie informować uczestników projektu o dostępnych innych formach pomocy / możliwościach poszukiwania kontynuacji opieki oraz aby uwzględnić je w opisanej wyżej broszurze.

Konsultacjami objęte są także instytucje spoza dzielnicy, jeśli świadczą pomoc także dla mieszkańców Żoliborza.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt wychodzi naprzeciw trudnej, niekiedy dramatycznej sytuacji dzieci i młodzieży przeżywającej kryzysy i inne bolesne doświadczenia. Takie zmagania same w sobie odbierają radość życia, a także mogą prowadzić do samobójstw. Pandemia dodatkowo zwiększyła skalę problemów, które mogą pozostawić po sobie skutki także po jej zakończeniu, dodatkowym źródłem napięć jest również wojna w Ukrainie. Statystyki wskazują na alarmującą sytuację dzieci i młodzieży, a dostępność bezpłatnej opieki jest ograniczona. Wierzymy, że warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby zatroszczyć się o jedne z najważniejszych potrzeb - towarzyszyć dzieciom i młodzieży w ich zmaganiach i pomóc dzieciom i młodzieży odkryć nadzieję na zmiany.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Kosztorys:
Psychoterapeuci - indywidualni (certyfikowani psychoterapeuci z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą) - wynagrodzenie: 130 000 zł
Psychoterapeuci - grupy ( certyfikowani psychoterapeuci z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą): wynagrodzenie 24 000 zł
Koordynator merytoryczny (do konsultacji założeń projektu, programu szkoleń itp. - psychoterapeuta): 15 000 zł
Superwizor psychoterapeuta ( certyfikowany psychoterapeuta z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą) wynagrodzenie: 15 000 zł
Materiały promocyjne: 7 800 zł
- 4000 zł na grafiki, posty do mediów społecznościowych (druk plakatów i ulotek: A2 - 50 szt., A3 - 30 szt., ok. 500 ulotek)
- 3800 zł na promocję online (np. sponsorowana promocja płatnych postów na fb do wyselekcjonowanych grup docelowych)
Materiały biurowe i poczęstunek podczas spotkań: 6000 zł
Wykłady - wynagrodzenie prelegentów: 8 000 zł
Abonament roczny np. Zoom: 800 zł
Broszury:4500 zł ( grafika, druk A4, 1500 szt.)
Wynajem sal: 18 000 zł
Księgowość: 10 000 zł
Obsługa logistyczna (zapisy, sprawy organizacyjne) wynagrodzenie: 12 000 zł
Rejestracja prelekcji: 3000 zł
Oznaczenie projektu - na drukowanych broszurach
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
254 100,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia problemu z naborem uczestników lub terapeutów.
W przypadku braku chętnych na proponowane zajęcia grupowe, środki mogą zostać przesunięte na konsultacje indywidualne.
W związku z tym nie można określić czy każda z 50 osób pojawi się na 10 konsultacjach lub czy dany przypadek będzie wymagał tylu konsultacji.
Przy braku zatrudnienia wystarczającej ilości psychoterapeutów liczba konsultacji również może ulec zmianie.

Modyfikacje

22.01.2022 21:13
Autor projektu
25.01.2022 21:17
Autor projektu
25.01.2022 22:58
Autor projektu
25.01.2022 23:04
Autor projektu
25.01.2022 23:44
Autor projektu
28.04.2022 11:41
Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Żoliborz

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Uwaga: Załączona grafika jest nieaktualna w punkcie "konsultacje z lekarzami psychiatrami", których nie będzie w projekcie (wykreślone na etapie oceny merytorycznej, brak możliwości zrealizowania konsultacji lekarskich w projekcie). Pozostają konsultacje psychoterapeutyczne i prelekcje oraz grupy edukacyjno-rozwojowe.
    Mieszkanka  27.06.2022 10:27 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany