Więcej zieleni na placu Henkla i ulicy Trentowskiego!

1609
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Żoliborz
Autor pomysłu Michał Rapacki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
20 000 zł
Kategoria
 • przestrzeń publiczna
 • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Rozbetonowanie fragmentu chodników przy samej jezdni, stworzenie pasa zieleni oddzielającego chodnik od ulicy - jak na ulicy Wyspiańskiego między małym a duży "jajem" albo jak po nieparzystej stronie ulicy Niegolewskiego

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Żoliborz
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
ulica Trentowskiego po stronie zachodniej, plac Henkla
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Rozbetonowanie fragmentu chodników przy samej jezdni, stworzenie pasa zieleni oddzielającego chodnik od ulicy - jak na ulicy Wyspiańskiego między małym a duży "jajem" albo jak po nieparzystej stronie ulicy Niegolewskiego
Opis projektu
Po ostatnich zmianach chodnik po zachodniej stronie ulicy Trentowskiego ma 3 metry szerokości, a na placu Henkla 4 metry szerokości. Oba te miejsca to uliczki lokalne, na których ruch pieszy nie jest na tyle intensywny, żeby potrzebne były tak szerokie trotuary. Można więc fragment chodnika od strony ulicy rozbetonować, posadzić trawę, a może też drzewa (przy Trentowskiego) - tak jak jest to zrobione na sąsiednich ulicach Wyspiańskiego (od placu Henkla do "dużego jaja") czy na Niegolewskiego (od placu Henkla po stronie nieparzystej). Na obrazkach poniżej przykłady takich miejsc.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Więcej zieleni to więcej tlenu i lepsza retencja wody po opadach. Miejsca przeznaczone do rozbetonowania nie są przez nikogo używane i beton tam zalegający nie jest nikomu potrzebny.
Nowe drzewa poprawią estetyki przestrzeni publicznej, wpłyną na zmniejszenie hałasu i poprawę jakości życia mieszkańców

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
20 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Obecnie na ul. Trentowskiego są obustronne chodniki. Mpzp części terenu Żoliborza Historycznego, zarówno w części tekstowej, zawartej w § 6 ust.1 pkt 8 uchwały Rady m.st. Warszawy Nr LXXXII/2738/2006 z dnia 10 października 2006 roku jak i na rysunku planu spójnie ustalił, po wschodniej stronie ul. Trentowskiego, w miejscu istniejącego chodnika zmianę przeznaczenia terenu na „prostopadłe stanowiska parkingowe”. Ustalenia w tym zakresie są obowiązujące. Tak więc zgodnie z mpzp obsługa pieszych na ul. Trentowskiego została zaprojektowana, tylko jednym chodnikiem po zachodniej stronie ulicy, który zgodnie ze stanem istniejącym ma szerokość 3,0 m. Pomiędzy przedmiotowym chodnikiem i budynkami mieszkalnymi już występuje trawnik. Stan istniejący zagospodarowania terenu po zachodniej stronie jezdni został uwidoczniony na rysunku planu jako wydzielenie wewnętrzne terenu w liniach rozgraniczających ulicy Trentowskiego. Gdyby jak podnosi Wnioskodawca powyższe informacje zawarte w mpzp nie miały znaczenia to nie byłyby tam umieszczone, a także nie byłoby w uchwale poniższych zapisów:
- w § 10 pkt 1 - na obszarze objętym planem występują niżej wymienione rodzaje miejscowych ograniczeń w inwestowaniu i zagospodarowaniu terenu, w związku z którymi zgodnie § 5 ust. 4 ustala się na terenach ich występowania lokalne wymagania szczególne dla inwestowania i zagospodarowania oraz wyznacza się na rysunku planu strefy obowiązywania tych wymagań:
1) ograniczenia konserwatorskie funkcjonujące na obszarze prawnej "strefy ochrony konserwatorskiej Żoliborza Historycznego", wpisanej do rejestru zabytków, obejmującej całość układu urbanistyczno-architektonicznego (system ciągów komunikacyjnych, układ kolonii, zabudowa, struktura działek, system zabytkowych fortyfikacji, układ zieleni, mała architektura).

Biorąc pod uwagę ww. zapisy mpzp zostaje podtrzymane negatywne stanowisko. Ponadto należy podnieść, że zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych chodnik jest elementem drogi przeznaczonym do ruchu pieszych. W związku z powyższym nielogiczne byłoby jego zawężanie we wskazanej lokalizacji, ponieważ ustawodawca w art. 19 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 21 ww. ustawy ustalił, że do zadań zarządcy drogi należą sprawy z zakresu planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg których jest Zarządcą. Ochrona drogi polega na podejmowaniu działań mających na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. Jak już informowano ta ochrona musi być podejmowana ze względu na zlokalizowane w rejonie ul. Trentowskiego placówki przedszkolne i konieczność zapewnienia swobodnego poruszania się pieszych użytkowników drogi, w tym w szczególności wraz z dziećmi, w tym także w wózkach, a także osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich, a także zapewnienia kierowcom i pasażerom dostępu do zaparkowanych pojazdów z chodnika, ponieważ Burmistrz Dzielnicy zaopiniował pozytywnie projekt stałej organizacji ruchu, opracowany na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w zakresie możliwości obsługi miejsc postojowych, wyznaczonych na jezdni ul. Trentowskiego, z istniejącego chodnika.
W załączeniu kserokopia rysunku planu z mpzp dla ul. Trentowskiego.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
 • Pomysł ciekawy, ale trzeba by przy nim uwzględnić, że ewentualnie utworzona zieleń zostałaby także od razu zabezpieczona.

  Z małym wyjątkiem - pod przedszkolem Ludeczkowo prędzej przydałoby się ten teren oddać pieszym.

  Zwłaszcza przypadku Trentowskiego byłby to spory odcinek - trudniej byłoby też dojść do samochodów na miejscach postojowych wyznaczony na jezdni. Pytanie, czy to jest warte świeczki, bo to byłoby cofnięcie szerokości chodnika to minimum - z 3,10 do ilu? 2,0? bo o 1,5 m nawet nie ma co myśleć.

  Chodzą tędy rodzice z dziećmi do pobliskich przedszkoli. Często dzieci poruszają się na dziecięcych rowerach hulajnogach.
  Węższy chodnik oznacza konieczność przepuszczania osób idących z naprzeciwka. Teraz jest naprawdę duża różnica na plus i szkoda byłoby cofać się do minimalnych standardów.

  Przesunąć płot bliżej krawędzi jezdni. Byłoby miejsce na dodatkową ławkę lub stojaki rowerowe - już teraz istniejące pojedyncze stojaki mają "dziwne" kartki, że są one przeznaczone dla rodziców i pracowników przedszkola i aby nie przypinać do nich rowerów, mimo że przecież stoją w przestrzeni publicznej i są ogólnodostępne. Gdyby było ich więcej, także mieszkańcy mogliby korzystać.

  Dodatkowo byłoby łatwiej przejść. W godzinach odprowadzania i odbioru dzieci rodzice czekają w kolejce na zewnątrz.
  Wojciech Zawiliński  27.01.2022 14:51
  • Przed przedszkolem - ok, warto zostawić więcej miejsca dla pieszych. Ale na Trentowskiego tak szeroki chodnik jak obecnie nie ma sensu, na sąsiednich ulicach są pasy zieleni z drzewami i dwumetrowe chodniki i to jest dobre
   Michał Rapacki  17.02.2022 19:03 Autor projektu
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany