Zieleń, ptaki i dzieciaki - zrewitalizowana zieleń i edukacja ekologiczna między Wiktorską a Dąbrowskiego

1587
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Mokotów
Autor pomysłu Agata Zarzycka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
853 300 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt zakłada zrewitalizowanie zieleni, nowe nasadzenia i zadbanie o istniejącą zieleń, a także uwydatnienie walorów przyrodniczych na trasie codziennej wędrówki dzieci i ich rodziców do placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na Starym Mokotowie (kwartał ulic Lipskiego, Wiktorska, Wołoska i Dąbrowskiego). Przestrzeń zostanie uporządkowana i wzbogacona o elementy wspierające edukację ekologiczną.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Mokotów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt obejmuje swoim zasięgiem kwartał Starego Mokotowa zamknięty m-dzy ulicami: Lipskiego, Dąbrowskiego, Wiktorską i alejką wzdłuż ogrodzenia żłobka łączącą ul Wiktorską z parkingiem m-dzy Dąbrowskiego 81a i Dąbrowskiego 83, ze szczególnym uwzględnieniem:
- przechodniego podwórka leżącego pomiędzy budynkami Wiktorska 88, 90, 92 oraz Dąbrowskiego 77 i 79 - w częściach należących do m.st. Warszawy;
- pasów zieleni przy ulicy Wiktorskiej;
- alejki prowadzącej do żłobka nr 4 przy ul. Wiktorskiej 94/96 (wzdłuż budynku Dąbrowskiego 81a).
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada zrewitalizowanie zieleni, nowe nasadzenia i zadbanie o istniejącą zieleń, a także uwydatnienie walorów przyrodniczych na trasie codziennej wędrówki dzieci i ich rodziców do placówek opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na Starym Mokotowie (kwartał ulic Lipskiego, Wiktorska, Wołoska i Dąbrowskiego). Przestrzeń zostanie uporządkowana i wzbogacona o elementy wspierające edukację ekologiczną.
Opis projektu
Obszar, którego dotyczy projekt to urokliwe miejsce, porośnięte wielogatunkowym starodrzewiem. Przez ilość zieleni, przestronność i otwartość na przechodniów w bardzo zróżnicowanym wieku, panuje tu klimat praktycznie niespotykany w nowoczesnych częściach stolicy. Projekt zakresem obejmuje m.in. liczące ponad 70 lat przechodnie podwórko, które codziennie oprócz mieszkańców otaczających budynków przemierzane jest przez licznych rodziców pędzących do żłobków i przedszkola z pociechami (Żłobek nr 4 i nr 21, Przedszkole nr. 144 "Zaczarowany Ołówek"). Tu szukają wytchnienia podczas przerw kolejne pokolenia licealistów z L.O. im. Kochanowskiego, prowadzi tędy popularny pieszy skrót do szpitala MSWiA. Ścieżkami wzdłuż Wiktorskiej i wokół żłobka krążą mieszkańcy, uczniowie i spacerowicze z czworonogami.
Jesienią wpada się tu na kasztany, a wiosną słucha ptaków wśród odurzających bzów i wielobarwnych drzew (warto zerknąć na załączone zdjęcie). Oprócz popularnych wróbli, mazurka, wron i gołębi nierzadko spotkać można tu dzięcioły, sikory, kwiczoła, sójkę, rudzika i wiele innych gatunków ptaków. Bardzo wstępna inwentaryzacja wskazuje, że teren porasta ok 200 drzew w ok. 30 gatunkach. Różnorodność biologiczna ww. miejsc na pewno zasługuje objęcie opieką, docenienie i skorzystanie z jej potencjału w celach edukacyjnych. Podkreśleniu walorów licznych dojrzałych wiekowo drzew, stanowiących niezaprzeczalną wartość dla mokotowskiego ekosystemu oraz bogactwa ich licznych ptasich mieszkańców, służyć będą m.in. edukacyjne tablice i botaniczno-ornitologiczne rebusy. Aby zadbać o starodrzew i bezpieczeństwo zaplanowano także środki na ekspertyzę dendrologiczną drzew. Ustawiony zostanie karmnik z instrukcją karmienia ptaków, ptasie poidło, owadzi hotel oraz lęgowe budki dla ptaków. Pojawią się kwietne łąki, nowe nasadzenia krzewów i zrewitalizowane zostaną kwietniki. Dodatkowo projekt obejmie uporządkowanie ścieżek przestrzeni wokół żłobka i podwórka, przy których staną tablice edukacyjno-przyrodnicze. Uniwersalny sposób przygotowania ich treści sprawi, że przekaz trafi także licznych dorosłych przechodniów umilając im drogę przez Stary Mokotów, zachęcając do zadbania o wspólną przestrzeń i uwrażliwiając na otaczającą przyrodę.

Projekt zakłada:

- założenie ok. 1000 m2 łąk kwietnych (2 pasy wzdłuż Wiktorskiej, 5 połaci na podwórku, 1 pas (cieniolubnej) przy żłobku - od strony Wiktorskiej 108)
- nasadzenia krzewów: tawuła - ok. 70 szt (pas przy budynku Dąbrowskiego 81A od strony żłobka nr 4); irga żółta - 8 szt. (przy wejściu na podwórko od Lipskiego), tawuła, uzupełnienie nasadzeń żylistka (przy stojakach na rowery) - 2 szt.;
- uporządkowanie klombu (na podwórku pomiędzy Wiktorska 88,90, 92) i jego otoczenia poprzez nasadzenia krzewów (np. cieniolubna rodgersja kasztanowcolistna alba, hortensje) - 6 szt i roślin cieniolubnych (po stronie należącej do m.st. Warszawy) - np. bodziszek - kilkaset sadzonek;
- nasadzenia żywopłotu (przy budynku Wiktorska 88 od ul. Wiktorskiej (np. Irga, oliwnik, tamaryszek) - ok. 30 mb, wzdłuż alejek wiodących przez podwórko (niskie, np. trzmielina, irga) - 170 mb.;
- założenie kwietnika z krzewami m-dzy budynkami Wiktorska 88 i Dąbrowskiego 77 (np. irga czerwona, tamaryszek - 6 szt.)
- korektę obecnie rosnących krzewów na podwórku żylistka i innych;
- nasadzenia drzew - jarząb pospolity (podwórko) - 2 szt;
- dosianie trawy cieniolubnej w miejscach tego wymagających - ok. 50 m2
- ekspertyzę dendrologiczna - wybrane drzewa
- zabezpieczenie zasadzonych łąk - ok. 700 mb
- montaż 2 koszy na śmieci (przy ogrodzeniu żłobka Wiktorska 94/96 (od strony Wiktorskiej) i od strony Dąbrowskiego 81a zachęcających do utrzymania czystości na zrewitalizowanych terenach zielonych,
- montaż 10 ogólnodostępnych stojaków rowerowych U-kształtnych (podwórko);
- montaż latarni solarnej z czujką ruchu - dla podniesienia bezpieczeństwa pozostawionych rowerów (częste kradzieże!);
- ustawienie 1 karmnika parkowego dla ptaków (dwupiętrowy - stojący zadaszony dachem 2-spadowym, kryty gontem bitumicznym, na kolumnach stalowych zabezpieczonych przed butwieniem) z instrukcja dokarmiania i ze znakiem promocyjnym Budżetu Obywatelskiego);
- ustawienie kamiennego poidła dla ptaków;
- zamontowanie budek lęgowych dla ptaków - różne rodzaje (20 szt.);
- ustawienie dużego hotelu dla owadów - 1 szt;
- opracowanie, produkcję i montaż 3 tablic edukacyjnych (dużych - ok. 90x120 cm) ze znakiem promocyjnym Budżetu Obywatelskiego , poświęconych np.: okolicznym ptakom (np. całoroczne/goście; żyjące w budynkach/w zieleni i prawidłowemu dokarmianiu/koniecznemu całorocznemu pojeniu/ okolicznym drzewom, roli drzew w mieście, ich budowie, dbaniu o nie łąkom kwietnym i owadom, sztucznym schronieniom zwierząt
- opracowanie, produkcję, montaż botanicznych/ornitologicznych rebusów - 3 szt.
- zmianę nawierzchni wybranych alejek i podwórka (w części należącej do m.st. Warszawy) - ok. 800 m2 - kilka płyt w może zawierać logo promocyjne budżetu obywatelskiego;
- zdemontowanie z podwórka 3 starych, nieużywanych wieszaków na pranie.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt pozwoli na wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności w środowisku miejskim, przyczyni się do edukacji ekologicznej oraz poprawi jakość i walory estetyczne najbliższego otoczenia mieszkańców części Starego Mokotowa.
Katastrofa klimatyczno-ekologiczno-społeczna, w obliczu której stajemy sprawia, że pogłębianie świadomości dot. konieczności poszanowania i ochrony przyrody powinno dotyczyć każdego. Uwrażliwienie na przyrodę miast i jej rolę dla jakości życia mieszkańców miejskich aglomeracji to znakomity początek. Szczególnie ważna jest edukacja młodego pokolenia, które, gdy dorośnie będzie się mierzyć ze skutkami ww. kryzysu.
Zaplanowane tablice edukacyjne zachęcą przechodzących do poznania gatunków i roli drzew, kwietnych łąk, a także ptasich i owadzich mieszkańców miejskiego ekosystemu. Zwrócą uwagę na kwestie bioróżnorodności i konieczność poszanowania każdej formy przyrody, nauczą o nią dbać. Projekt ułatwi prowadzenie terenowych zajęć dla dzieci z licznych placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych znajdujących się w pobliżu (oprócz wymienionych wprost w opisie, w pobliżu kilku minut pieszo znajduje się kilka innych). Wzrośnie także jakość życia mieszkańców obszaru objętego projektem (ok 800 osób), a pozostawianie rowerów na podwórku dzięki oświetleniu stanie się bezpieczniejsze (zabezpieczenie przed kradzieżami).
Dzięki projektowym działaniom uda się też przywrócić dawną świetność przynajmniej części zabytkowego mokotowskiego podwórka. Nasadzone dzięki projektowi, miododajne łąki, krzewy i drzewa pozwolą na wzrost różnorodności biologicznej okolicy. Łąka kwietna, która zastąpi część miejskich zaniedbanych trawników będzie siedliskiem ponad 60 gatunków roślin oraz pożywieniem i naturalnym schronieniem dla zwierząt, w tym tak pożytecznych zapylaczy.
Projekt wspomaga też rozwój roślinności średniego piętra - zakrzewień - stanowiących siedliska ptaków wróblowych, a dzięki budowie ptasiej infrastruktury (budki lęgowe, poidełko i karmnik) poprawią się warunki tysięcy ptaków bytujących na obszarze objętym projektem.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
W kosztorysie znalazły się następujące pozycje: założenie łąki kwietnej, sadzenie krzewów, uporządkowanie klombu, sadzenie żywopłotu, założenie trawnika, pielęgnacja istniejącego drzewostanu, sadzenie drzew, dosianie trawy cieniolubnej, ekspertyza dendrologiczna, montaż: koszy na śmieci, stojaków na rowery, karmnika, kamiennego poidła, budek lęgowych, hotelu dla owadów, tablic informacyjnych, opracowanie rebusów ornitologicznych, ekspertyza ornitologiczna, renowacja trawnika po wymianie alejek, dokumentacja projektowo - kosztorysowa, demontaż starych wieszaków na pranie, latarnia solarna, roboty nawierzchniowe - 853.300,00 zł (brutto).
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
853 300,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Projekt zakłada zrewitalizowanie zieleni, nowe nasadzenia i zadbanie o istniejącą zieleń, a także uwydatnienie walorów przyrodniczych na trasie codziennej wędrówki dzieci i ich rodziców. Przestrzeń zostanie uporządkowana i wzbogacona o elementy wspierające edukację ekologiczną.

Modyfikacje

20.04.2022 12:00
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany