Pierwsza pomoc u dzieci - warsztaty dla pracowników przedszkoli

1606
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Mieszkanka
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
60 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Celem projektu jest zorganizowanie kursu pierwszej pomocy u dzieci w formie online dla pracowników warszawskich przedszkoli. Spotkania będą obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. zaburzenia przytomności, resuscytacji dzieci i niemowląt, zadławienia u dzieci i niemowląt,
zatruć i złamań, ciał obcych w nosie, oku, uchu, krwotoków i reakcji na inne nagłe sytuacje.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Projekt realizowany na platformie internetowej w czasie spotkań on-line (cała Warszawa).

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Celem projektu jest zorganizowanie kursu pierwszej pomocy u dzieci w formie online dla pracowników warszawskich przedszkoli. Spotkania będą obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. zaburzenia przytomności, resuscytacji dzieci i niemowląt, zadławienia u dzieci i niemowląt,
zatruć i złamań, ciał obcych w nosie, oku, uchu, krwotoków i reakcji na inne nagłe sytuacje.

Opis projektu
1. Proponowany Projekt zakłada przeprowadzenie bezpłatnych spotkań w formie on-line prowadzonych przez ratowników medycznych dla pracowników warszawskich przedszkoli, obejmujących tematykę reagowania na nagłe sytuacje, zagrażające życiu lub zdrowiu dzieci. Spotkania będą obejmowały zagadnienia dotyczące m.in. zaburzenia przytomności, resuscytacji dzieci i niemowląt, zadławienia u dzieci i niemowląt, zatruć i złamań, ciał obcych w nosie, oku, uchu, krwotoków i reakcji na inne nagłe sytuacje.

2. Cele szczegółowe projektu:
1) upowszechnienie wiedzy na temat sposobów udzielania pierwszej pomocy u dzieci
2) zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród pracowników przedszkoli

3. Kryteria rekrutacji do projektu:
Rekrutacja do spotkań online będzie przebiegała w formie elektronicznej po rozpowszechnieniu informacji w mediach społecznościowych oraz po przesłaniu jej do warszawskich przedszkoli. Udział w projekcie będą mogli wziąć pracownicy przedszkoli delegowani przez dyrektorów placówek.

4. Organizacja projektu:
Projekt obejmuje realizację programu w formie spotkań on-line z ratownikami medycznymi w grupie maksymalnie 15-osobowej. Spotkania będą się odbywały "na żywo", z możliwością dyskusji z prowadzącymi na czacie. Program obejmuje jedno spotkanie dla każdej grupy - czas trwania jednego spotkania z ratownikiem to 3 godziny.

Projekt przewiduje przeprowadzenie 24 spotkań dla grup ok. 15-osobowych (2 spotkania w miesiącu przez rok).
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Praca nauczyciela wychowania przedszkolnego i innych pracowników przedszkoli jest obarczona ogromną odpowiedzialnością i wysokim poziomem stresu - często na 1 nauczyciela przypada 25 dzieci, co czasem stanowi sytuację przekraczającą możliwości dostrzeżenia a więc i zapobieżenia wszystkim potencjalnym zagrożeniom.

Wobec konieczności zapewnienia właściwej opieki, spoczywającej na nauczycielach odpowiedzialności a także zwiększania się liczby silnych alergii u dzieci - m.in. pokarmowych - istnieje konieczność szkolenia wszystkich pracowników przedszkola z zakresu udzielania pierwszej pomocy, co wzmocni ich umiejętności reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dzieci a także poczucie bezpieczeństwa w pracy.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
24 spotkania x 15 osób = 360 osób
koszt 1 szkolenia - 150 zł
360 osób x 150 zł = 54 000 zł
koszt koordynacji projektu - 5 000 zł
koszt oznaczeń projektu - 1 000 zł

szacunkowy koszt realizacji projektu 60 000 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
60 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
29 listopada 2018r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe przepisy wprowadziły obowiązek szkoleń z pierwszej pomocy dla pracowników szkoły.Obowiązek skierowania pracowników na szkolenie spoczywa na dyrektorze szkoły. zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Art. 3. ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o szkole - należy przez to rozumieć także przedszkole.

Modyfikacje

28.04.2022 09:33
Koordynator w Biurze Edukacji

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany