BioBlitz – badanie przyrodnicze zielonego Marymontu - Park HPP PW - w celu ustanowienia nowych form ochrony przyrody.

1561
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Ewa Turek
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
103 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Projekt ma na celu inwentaryzację przyrodniczą (tzw. BioBlitz) zielonych terenów Marymontu. Naukowcy przeprowadzą kilkudniowe badania terenowe, skatalogują florę, jak i faunę. Na terenie BioBlitz zostanie postawiony namiot edukacyjny, w którym wyniki badań będą przybliżane mieszkańcom. Rezultatem badań będzie zebranie danych co do zasadności ustanowienia form ochrony przyrody np. pomników przyrody.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
*Park Harcerskiego Poczty Polowej Powstania Warszawskiego, obręb 70404. działka 4/3, Marymont Ruda
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt ma na celu inwentaryzację przyrodniczą (tzw. BioBlitz) zielonych terenów Marymontu. Naukowcy przeprowadzą kilkudniowe badania terenowe, skatalogują florę, jak i faunę. Na terenie BioBlitz zostanie postawiony namiot edukacyjny, w którym wyniki badań będą przybliżane mieszkańcom. Rezultatem badań będzie zebranie danych co do zasadności ustanowienia form ochrony przyrody np. pomników przyrody.
Opis projektu
Założeniem BioBlitz jest przeprowadzenie błyskawicznych analiz przyrodniczych danego terenu z udziałem okolicznych mieszkańców. Forma ta promuje bioróżnorodność miasta, a uzyskane dane służą lepszej ochronie środowiska i gospodarowaniu terenami zielonymi.
Projekt ma na celu przeprowadzenie badania przyrodniczego (tzw. BioBlitz) zielonych terenów Marymontu – Parku Harcerskiego Poczty Polowej Powstania Warszawskiego.
Grupa naukowców, wolontariuszy-przyrodników oraz zainteresowanych mieszkańców przeprowadzi kilkudniowe (np. weekendowe) intensywne badania terenowe. Badania obejmować będą zarówno skatalogowanie flory, jak i fauny na wskazanym terenie. W szczególności ustalone zostaną walory przyrodnicze badanego terenu oraz sformułowane uzasadnienie dla wzmocnienia ich ochrony w formach prawnych np. pomnika przyrody. Przykładowo przeprowadzona zostanie analiza drzewostanu, w tym pod kątem gatunków i obwodu drzew na wysokości tzw. pierśnicy (130 cm) w poszukiwaniu obiektów zasługujących na status pomnika przyrody. Poszukiwania obejmą także formy reliktowe.
Naukowcy przeprowadzający BioBlitz będą odpowiadać na pytania mieszkańców oraz poszerzą ich wiedzę o ciekawostki najbliższej okolicy. W tym celu zostanie postawiony namiot w pobliżu terenu, na którym będzie przeprowadzany BioBlitz. Osoby prowadzące badanie będą dzieliły się w nim wynikami analiz z mieszkańcami – zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. Przybliży to znajomość przyrodniczą najbliższego otoczenia oraz zainteresowanie przyrodą i potrzebą jej ochrony.
Rezultatem badań będzie inwentaryzacja przyrody na Marymoncie, w tym zebranie danych na temat walorów przyrodniczych terenów zielonych oraz sformułowanie ich w formie raportu po BioBlitz. Pozwoli on ustalić kierunku proekologicznych działań, w tym zasadność ustanowienia nowych form ochrony przyrody – pomników przyrody, użytków ekologicznych czy w końcu marymonckiego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt pozwoli zinwentaryzować przyrodę zielonych terenów bielańskich Marymontu: Parku Harcerskiego Poczty Polowej Powstania Warszawskiego. Umożliwi zebranie danych uzasadniających podjęcie dalszych działań proekologicznych, w szczególności związanych z ustanowieniem nowych pomników przyrody czy realizacji pomysłu utworzenia Marymonckiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Dane te mogą być wykorzystane także przy pracach nad dokumentami planistycznymi m.st. Warszawy. Realizacja projektu sprzyjać będzie lepszemu zarządzaniu terenami zieleni i ich utrzymywaniu we właściwym stanie.
Ponadto projekt przybliży okoliczną przyrodę mieszkańcom, poszerzy ich wiedzę na jej temat. Pobudzać będzie do zainteresowania przyrodą, w tym zwłaszcza najmłodszych – dzieci i młodzieży – co przekładać się będzie na ich szacunek i troskę wobec przyrody. Sprzyjać będzie poznaniu dziedzictwa przyrodniczego Marymontu.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
10 000,00 - Organizacja spacerów z mieszkańcami (plakaty, zaproszenia w mediach społecznościowych, ulotki - praca grafika);
75 000,00 - Zatrudnienie specjalistów - przyrodników;
3 000,00 - Obsługa fotografa na spacerach;
15 000,00 - przygotowanie folderów, materiałów oraz wydruk

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
103 000,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Pozyskanie wiedzy o wartości przyrodniczej Parku Stawy Kellera. Edukacja ekologiczna uczestników badań przyrodniczych.

Modyfikacje

21.04.2022 12:47
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
21.04.2022 14:58
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany
22.04.2022 09:06
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Bielany

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany