Ogrody biocenotyczne dla Warszawy – zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą

1571
Wybrany w głosowaniu - Projekt zwycięski
Pomysł na rok 2023
Autor pomysłu Jerzy Piasecki
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
726 729 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnomiejski
Oddano 16100 głosów za tym projektem
Wyślij wiadomość do autora Pobierz listę poparcia
Projekt zakłada stworzenie 3 ogrodów biocenotycznych o łącznej powierzchni 3000.00 m2 na terenie trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Bemowa i Pragi - Północ.
Ogrody powstaną przy Bernardyńskiej Wodzie (obok ul. Idzikowskiego), w okolicy Fortu Bema i przy ul. Kijowskiej i będą ostoją dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a ludziom dadzą możliwość obcowania z dziką przyrodą nawet w centrum miasta.
Taki ogród będzie miał korzystny wpływ na mikroklimat, pozwoli na zachowanie naturalnego obiegu wody przez jej retencjonowanie oraz wzbogaci i oczyści zdegradowane gleby.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnomiejski
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Parki, skwery, zieleńce, nieużytki na terenie trzech dzielnic warszawskich w tym Mokotowa
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Dla zapewnienia optymalizacji lokalizacji i określenia właściwej wielkości każdego ogrodu ich lokalizacje zostaną wybrane po konsultacji z zainteresowanymi Burmistrzami Dzielnic lub/i Zarządem Zieleni m. st. Warszawy

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada stworzenie 3 ogrodów biocenotycznych o łącznej powierzchni 3000.00 m2 na terenie trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Bemowa i Pragi - Północ.
Ogrody powstaną przy Bernardyńskiej Wodzie (obok ul. Idzikowskiego), w okolicy Fortu Bema i przy ul. Kijowskiej i będą ostoją dla rodzimych gatunków roślin i zwierząt, a ludziom dadzą możliwość obcowania z dziką przyrodą nawet w centrum miasta.
Taki ogród będzie miał korzystny wpływ na mikroklimat, pozwoli na zachowanie naturalnego obiegu wody przez jej retencjonowanie oraz wzbogaci i oczyści zdegradowane gleby.
Opis projektu
Projekt zakłada stworzenie 3 ogrodów biocenotycznych o łącznej powierzchni 3000.00 m2 na terenie trzech dzielnic Warszawy: Mokotowa, Bemowa i Pragi - Północ. Ogrody powstaną przy Bernardyńskiej Wodzie (obok ul. Idzikowskiego), w okolicy Fortu Bema
i przy ul. Kijowskiej i przy czym powierzchnia jednego ogrodu nie może być mniejsza niż 500 m2. Dla każdej wyznaczonej działki, zostanie opracowany projekt ogrodu biocenotycznego przez architekta krajobrazu (projektanta z wykształceniem kierunkowym, który potrafi zarządzać krajobrazem) mający na celu: wyznaczenie optymalnego miejsca na działce, optymalizację zagospodarowania terenu z uwzględnieniem już istniejącej roślinności oraz wskazanie istotnych i atrakcyjnych informacji na temat samego ogrodu, które będą służyć celom edukacyjnym
Ogród biocenotyczny można porównać do mikro wycinka parku narodowego, w którym procesy obiegu materii zachodzą zgodnie z ich naturalnym przebiegiem mając zdolność do samoregulacji. Taki kawałek, małej „dziczy” mogą zyskać Warszawiacy dzięki temu projektowi. Poza wartościowym i dość nowatorskim rozwiązaniem, projekt ma duży potencjał badawczy dla środowisk akademickich zajmujących się fitosocjologią, ekologią krajobrazu, rozwojem wiedzy na temat zmian klimatu i innych.
Dobór lokalizacji jest nieprzypadkowy, bo każde z miejsc stanowi zupełnie różny typ siedliska.
Ogrody biocenotyczne mają za zadanie renaturyzować i w pewien sposób naprawiać skutki silnej antropopresji.
Ogród biocenotyczny to obszar stworzony z myślą o dzikiej przyrodzie w mieście. Zadaniem takiego ogrodu, zaopatrzonego w rodzime nasadzenia roślin (nasadzenia naturalnie występujących w Polsce gatunków), jest zapewnienie: bezpiecznego schronienia, bazy pokarmowej, miejsc lęgowych, rozrodu i odpoczynku rodzimym, dzikim gatunkom owadów, płazów, gadów, ssaków i ptaków. Ingerencja człowieka w procesy zachodzące w takim ogrodzie powinna zostać ograniczona do minimum — koszenie raz/dwa razy w roku (intensywne koszenie dopuszczalne jest jedynie dla wyznaczenia ścieżek), zaniechanie grabienia liści lub tworzenie z liści kopców pod drzewami i wokół krzewów. W ogrodzie biocenotycznym obieg materii powinien odbywać się na terenie ogrodu — niewskazane jest wywożenie liści, gałęzi, pokosu. Istotne jest również to, aby w miarę możliwości magazynować i wykorzystywać nadmiar wody opadowej w czasie deszczy.

Przy projektowaniu ogrodu biocenotycznego kluczowe jest wykorzystanie polskich drzew, krzewów i roślin zielnych oraz dostosowanie gatunków do warunków, w jakich mają rosnąć. Dlatego w proces tworzenia projektu ogrodu konieczne jest zaangażowanie specjalisty z doświadczeniem w dziedzinie ekologii roślin i zwierząt. Projekt powinien przewidywać stworzenie stref wyższej roślinności drzew i krzewów oraz niższej roślinności zielnej w postaci łąk i muraw kwietnych. Piętrowa struktura ogrodu zapewni miejsce do życia dla szerokiego spektrum gatunków roślin i zwierząt. Preferowana jest jak najmniejsza ingerencja poza niezbędnymi pracami ogrodniczymi polegającymi na uprawie i wzbogaceniu gruntu kompostem miejskim, sadzeniu drzew, krzewów oraz wysiewania nasion łąk i muraw kwietnych. Naturalne funkcjonowanie ogrodu przyczyni się do zainicjowania procesów glebotwórczych, które mają bardzo duże znaczenie, zwłaszcza na terenach zdegradowanych. W ciągu kilku lat ogród ma funkcjonować jako stabilny ekosystem wymagający jedynie niewielkiej ingerencji z zewnątrz.

Ogród ma mieć naturalny i spontaniczny charakter, dlatego w sadzenie roślin i wysiewanie nasion można zaangażować mieszkańców, którzy przy niewielkim wsparciu będą w stanie własnoręcznie wykonać większość prac ogrodniczych. Ogród będzie tworzony z uczniami z lokalnych placówek edukacyjnych i mieszkańcami pod opieką doświadczonych ogrodników. Ogród stanie się wspaniałym miejscem edukacji, dającym możliwość obcowania z naturą. Będzie dawał możliwość przeprowadzenia wielu ciekawych warsztatów dotyczących botaniki, entomologii, ornitologii czy ekologii. Na terenie ogrodu należy wyznaczyć ścieżki umożliwiające eksplorację miejsca i doświadczanie przyrody w ogrodzie. W centralnym miejscu powinna znaleźć się ławka z naturalnych materiałów np. kłoda drewna. Na terenie ogrodu należy umieścić tablice informacyjne opisujące projekt i ideę ogrodów biocenotycznych.

Zapraszamy do udziału w grupie na fb - Ogrody i parki biocenotyczne
https://www.facebook.com/groups/229520005869352
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
W mieście można znaleźć wiele niezagospodarowanych przestrzeni, terenów regularnie wykaszanych, zdegradowanych, przekształconych w wyniku działalności człowieka. Takie miejsca mogą stać się enklawami dla dzikich roślin i zwierząt. Dzika przyroda w przestrzeni miasta jest bardzo ważna dla dobrego samopoczucia mieszkańców i prawidłowego funkcjonowania ekosystemu miejskiego. Ogród biocenotyczny dzięki dużemu zagęszczeniu drzew, krzewów i łąk to także miejsce oczyszczania i chłodzenia powietrza oraz produkcji tlenu. Rozbudowane i zróżnicowane systemy korzeniowe roślin pełnią funkcję naturalnej gąbki, która magazynuje cenną wodę. Ogród biocenotyczny to również wspaniałe miejsce edukacji, gdzie można będzie obserwować zależności panujące w przyrodzie. Praktycznie bezobsługowy charakter ogrodu biocenotycznego sprawia, że jest to miejsce, które generuje niewielkie koszty obsługi w kolejnych latach. Obsługa ogranicza się jedynie do wykaszania ścieżek dla osób chcących obcować z przyrodą i usuwania inwazyjnych gatunków roślin, tj. nawłoci kanadyjskiej czy klonu jesionolistnego. Ogród biocenotyczny może powstać w każdym miejscu, gdzie znajduje się wolna przestrzeń z dostępem do gruntu. Może to być przestrzeń w parku miejskim, teren szkoły/przedszkola czy miejski nieużytek.

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Ogród Kijowska – ok. 800 m2 – szacunkowy koszt wykonania 246.918,00 zł

Wymiana gruntu na głębokość 40 cm – powierzchnia gruntu do wymiany – 640 m2 (bez powierzchni nawierzchni gruntowej) tj. 256 m3 ziemi do wymiany – koszt wymiany m3 ziemi to 270,00 zł – całkowity koszt – 69.120,00 zł
NAWIERZCHNIE:
1. Ścieżka gruntowo – żwirowa – o całkowitej długości 80 mb, szerokość 2m – 160 m2 – cena za 1 m2 – 300 zł – 48.000,00 zł
2. Nawierzchnia gruntowo -żwirowa – „część centralna z ławką” powierzchnia – plac ok. 15 m2 – 1m2 – 300 zł – 4.500,00 zł
WYPOSAŻENIE:
1. Tablice drewniane edukacyjne z frezem lub drukowaną grafiką 2-3 sztuki –
1.300,00/szt. – 3.900,00 zł
2. Kłoda – ławka – okorowana, impregnowana – fundamentowana – sztuka – 5.500,00 zł
3. Pniaki, siedziska, okorowane impregnowane, fundamentowane - 4 sztuki – 3.500,00 zł
4. Dodatkowy margines finansowy na drobne elementy małej architektury – 1.500,00 zł

ZIELEŃ:
1. Nasadzenia krzewów na powierzchni 325 m2 – z założeniem, że na 1m2 przypadają 3 sztuki krzewów – liczba krzewów w sumie 975 szt., sadzenie form naturalnych z całkowitą zaprawą rowów, pojemniki C 1,5 – 40,00 zł/szt. – 39.000,00 zł
2. Nasadzenia bylin, roślin cebulowych, roślin okrywowych na powierzchni 350 m2 – z założeniem, że rośliny zostaną dostarczone w pojemnikach P9, a ich liczba będzie wynosić 9 sztuk na m2 – sadzenie roślin z całkowitą zaprawą rowów – 3150 sztuk – 20,70 zł/szt. – 65.205,00 zł
3. Wykonanie korowania gr. 5 cm – kora sosnowa na całek powierzchni nasadzeń – 690 m2 - 9,70 zł/m2 – 6.693,00 zł
Ogród bernardyńska woda – ok. 1200 m2 – szacunkowy koszt wykonania – 256.110,00 zł
NAWIERZCHNIE:
1. Ścieżka gruntowo – żwirowa – o całkowitej długości 80 mb, szerokość 2m – 160.00 m2 – cena za 1 m2 – 300 zł – 48.000,00 zł
2. Nawierzchnia gruntowo -żwirowa – „część centralna z ławką” powierzchnia – plac ok. 15 m2 – 1m2 – 300zł – 4.500,00 zł
WYPOSAŻENIE
1. Tablice drewniane edukacyjne z frezem lub drukowaną grafiką 2-3 sztuki –
1.300,00/szt. – 3.900,00 zł
2. Kłoda – ławka – okorowana, impregnowana – fundamentowana – sztuka – 5.500,00 zł
3. Pniaki, siedziska, okorowane impregnowane, fundamentowane - 4 sztuki – 3.500,00 zł
4. Dodatkowy margines finansowy na drobne elementy małej architektury – 1.500,00 zł

ZIELEŃ:
1. Nasadzenia krzewów na powierzchni 500 m2 – z założeniem, że na 1m2 przypadają 3 sztuki krzewów – liczba krzewów w sumie 1500 szt., sadzenie form naturalnych z całkowitą zaprawą rowów, pojemniki C 1,5 – 40,00 zł/szt. – 60.000,00 zł
2. Nasadzenia bylin, roślin cebulowych, roślin okrywowych na powierzchni 605.00 m2 –
z założeniem, że rośliny zostaną dostarczone w pojemnikach P9, a ich liczba będzie wynosić
9 sztuk na m2 – sadzenie roślin z całkowitą zaprawą rowów – 5445 sztuk – 20,70 zł/szt. – 112.711,50 zł
3. Nasadzenie czterech drzew 18/20 obw. – 1.700,00 zł/szt. – 5.780,00 zł
4. Wykonanie korowania gr. 5 cm – kora sosnowa na całej powierzchni nasadzeń – 1105.00 m2 - 9,70 zł/m2 – 10.718,50 zł

Ogród przy Forcie Bema – ok. 1000 m2 – szacunkowy koszt wykonania 202.701,00 zł
NAWIERZCHNIE:
1. Ścieżka gruntowo – żwirowa – o całkowitej długości 80 mb, szerokość 2.00m – 160.00 m2 – cena za 1 m2 – 300 zł – 48.000,00 zł
2. Nawierzchnia gruntowo -żwirowa – „część centralna z ławką” powierzchnia – plac ok. 10 m2 – 1m2 – 300 zł – 3.000,00 zł
WYPOSAŻENIE:
1. Tablice drewniane edukacyjne z frezem lub drukowaną grafiką 2-3 sztuki –
1.300,00/szt. – 3.900,00 zł
2. Kłoda – ławka – okorowana, impregnowana – fundamentowana – sztuka – 5.500,00 zł
3. Dodatkowy margines finansowy na drobne elementy małej architektury – 1.500,00 zł

ZIELEŃ:
4. Nasadzenia krzewów na powierzchni 330.00 m2 – z założeniem, że na 1m2 przypadają 3 sztuki krzewów – liczba krzewów w sumie 990 szt., sadzenie form naturalnych z całkowitą zaprawą rowów, pojemniki C 1,5 – 40,00 zł/szt. – 39.600,00 zł
5. Nasadzenia bylin, roślin cebulowych, roślin okrywowych na powierzchni 500.00 m2 –
z założeniem, że rośliny zostaną dostarczone w pojemnikach P9, a ich liczba będzie wynosić 9 sztuk na m2 – sadzenie roślin z całkowitą zaprawą rowów – 4500 sztuk – 20,70 zł/szt. – 93.150,00 zł
6. Wykonanie korowania gr. 5 cm – kora sosnowa na całek powierzchni nasadzeń – 830.00 m2 - 9,70 zł/m2 – 8.051,00 zł

Szacunkowy koszt wykonania trzech ogrodów – 705.729,00 zł
Szacunkowy koszt wykonania projektu ogrodów – 18.000,00 zł
Konsultacja przyrodnicza – 3.000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji całego projektu – 726.729,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
726 729,00 zł

Skutki realizacji (wypełnia pracownik Urzędu m.st. Warszawy)

Skutki realizacji
Należy zwrócić uwagę na przestrzenne, społeczne i środowiskowe skutki niniejszego projektu. Propozycja realizacji ogrodów biocenotycznych stanowi stosunkowo nowatorskie i z całą pewnością atrakcyjne rozwiązanie dla przestrzeni publicznej. Współczesna architektura krajobrazu spotyka się z nową definicją publicznej przestrzeni zieleni urządzonej. Ogrody biocenotyczne mają duży potencjał badawczy dla środowisk naukowych i mogą być źródłem wielu cennych informacji w zakresie fitosocjologii, ekologii krajobrazu etc. Charakter miejsca, pozostawienie procesom przyrody wolności mogą dać szansę na zwalczanie lokalnych skutków antropopresji w mikroskali oraz być szczególnie atrakcyjnym elementem na edukacyjnej i turystycznej mapie miasta.

Modyfikacje

29.04.2022 11:19
Koordynator w Zarządzie Zieleni
23.05.2022 08:51
Dział Programowania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (2)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Niedawno było zdarzenie, że łoś wskoczył w nocy na plac zabaw przy szkole podstawowej na Bemowie i tak się poranił, że trzeba było go uśpić. Jeśli nie będzie takich scen, to może będzie dobrze.
    Mieszkanka29282  04.06.2022 20:52
  • Łał! Super pomysł, wreszcie zaczynamy dbać o wspólną przestrzeń, przyrodę i swoje zdrowie. Mam nadzieję, że miasta staną się ostoją dla zapylaczy i innych pożytecznych organizmów, które przez tyle czasu staraliśmy wyrugować z otoczenia, zanim zdaliśmy sobie sprawę z tego jak ważną rolę odgrywają w ekosystemie i życiu ludzkim. Głosuję!
    Mieszkanka31105  16.06.2022 11:07
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany