Zadbajmy o Potok Bielański - czysta woda, nowa wodna roślinność i drzewa, remont mostków, tablice edukacyjne oraz bioblitz

1622
Oceniony negatywnie
Pomysł na rok 2023
Lokalizacja Bielany
Autor pomysłu Krystian Lisiak
Współautorzy Radosław Sroczyński
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
150 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
dzielnicowy
Zadbajmy o Potok Bielański! Nazywany "strumykiem", a niekiedy "smródką" Potok wymaga naszego zainteresowania. Niektórzy wciąż pamiętają przepływające strumykiem rybki, dziś zdaje się to być niemożliwe. Postępująca zabudowa wzdłuż Potoku, wielokrotne zrzuty zanieczyszczeń do wody, wieloletnie zaniedbania poprzednich zarządców, doprowadziły Potok do sytuacji, w której trzeba go przyrodniczo "reanimować".

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
dzielnicowy
Dzielnica:
Bielany
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Chomiczówka - Wawrzyszew (Potok Bielański)
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Zadbajmy o Potok Bielański! Nazywany "strumykiem", a niekiedy "smródką" Potok wymaga naszego zainteresowania. Niektórzy wciąż pamiętają przepływające strumykiem rybki, dziś zdaje się to być niemożliwe. Postępująca zabudowa wzdłuż Potoku, wielokrotne zrzuty zanieczyszczeń do wody, wieloletnie zaniedbania poprzednich zarządców, doprowadziły Potok do sytuacji, w której trzeba go przyrodniczo "reanimować".
Opis projektu
Zadbajmy o Potok Bielański! Nazywany "strumykiem", a niekiedy "smródką" Potok wymaga naszego zainteresowania. Niektórzy wciąż pamiętają przepływające strumykiem rybki, dziś zdaje się to być niemożliwe. Postępująca zabudowa wzdłuż Potoku, wielokrotne zrzuty zanieczyszczeń do wody, wieloletnie zaniedbania poprzednich zarządców, doprowadziły potok do sytuacji, w której trzeba go przyrodniczo "reanimować". Projekt dotyczy całego odcinka Potoku przebiegającego przez dzielnicę Bielany.

W ramach projektu proponujemy:
1. przeprowadzenie badań biologicznych tzw. "Bioblitz", w ramach których specjaliści oraz zaangażowana w sprawę społeczność zarejestruje żyjące wzdłuż Potoku gatunki;
2. wykonanie profesjonalnej ekspertyzy pod kątem biologicznym, hydrologicznym i hydrogeologicznym w celu zapewnienia czystości wody, rozwoju flory i fauny wzdłuż Potoku, zapewnienia schronienia żyjącym tu gatunkom, możliwości utworzenia stawu (zbiornika retencyjnego) na wysokości adresu Conrada 10 w Parku Chomicza;
3. nasadzenia nowej roślinności wodnej (schronienie m.in. dla kaczek) oraz drzew wzdłuż Potoku Bielańskiego, które przyczynią się tak do rozwoju bioróżnorodności, poprawy estetyki przestrzeni publicznej, jak i ograniczą bezpośredni dostęp m.in. ludzi i psów do koryta cieku;
4. organizację spotkań i uzgodnień zarządcy cieku z zarządcami terenów przyległych (m.in. spółdzielni WSM, WSBM "Chomiczówka", hipermarket E'Leclerc) ze specjalistami hydrologami i biologami w celu wypracowania wspólnych zasad administrowania terenami wzdłuż Potoku i działań jakie należy podjąć w celu jego renaturyzacji, tak aby zapewnić stały rozwój bioróżnorodności i wyeliminować jego zaśmiecanie. Efektem tych spotkań powinien być podpisany list intencyjny wymienionych podmiotów o podjęciu wspólnych działań w opisanym zakresie.
5. wykonanie remontu mostków na Wawrzyszewie (pierwszy mostek znajduje się na wysokości bloku mieszkalnego przy ulicy Petofiego 2, drugi mostek zlokalizowany jest pomiędzy "łączką warzyszewską" a administracją osiedla Wawrzyszew) oraz na Chomiczówce (na wysokości adresu Nerudy 2, należy również przeanalizować możliwość zamontowania "zapory" pod mostkiem na wysokości adresu Nerudy 2 zbierającej śmieci z całego odcinka od ulicy Conrada, co wykluczyłoby "wieczny" spór między WSBM "Chomiczówka" a hipermarketem E'Leclerc o ustaleniu właściciela śmieci znajdujących się w Potoku);
6. montaż tablic edukacyjnych oraz wydanie broszury informacyjnej o gatunkach żyjących w Potoku Bielańskim oraz o jego wartości przyrodniczej i potrzebie dbałości o rozwój jego bioróżnorodności.
Projektowanie uniwersalne
Tak
Uzasadnienie realizacji projektu
Poprawa warunków siedliskowych dla wielu gatunków żyjących wzdłuż koryta Potoku Bielańskiego. Uporządkowanie przestrzeni publicznej. Ochrona środowiska i edukacja.

Charakterystyka

Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Szacunkowy koszt realizacji projektu:
150 000,00 zł

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu

Uzasadnienie negatywnej oceny projektu
Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 8 uchwały nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego, mieszkańcy mogą być zgłaszać projekty, które będą realizowane na nieruchomościach, do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny. Administratorem Potoku Bielańskiego stanowiącego ciek naturalny w rozumieniu art. 16 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624 t.j.), prowadzącego śródlądowe wody powierzchniowe płynące, stanowiące własność Skarbu Państwa jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, na mocy Porozumienia nr 166/ROO/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych płynących, stanowiących własność Skarbu Państwa, w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy i określenia sposobu jego finansowania zawartego pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Miastem Stołecznym Warszawa, prowadził prace utrzymaniowe koryta Potoku. Z uwagi na termin obowiązywania ww. porozumienia tj. do 31.12.2021 r. oraz brak podpisanego nowego porozumienia z PGW WP, w chwili obecnej nie ma podstaw do realizacji przez Miasto zgłoszonego projektu.

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany