Zielona aleja Wilanowska - urządzenie zieleni izolacyjnej i doświetlenie dróg lokalnych dla poprawy komfortu życia

1236
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Mokotów
rejon D
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
274 950 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt zakłada założenie zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej granicy al. Wilanowskiej pełniącej walory estetyczne i chroniącej przed hałasem ludność lokalną, jak również założenie punktów zautomatyzowanego oświetlenia/latarni drogowych przy drodze lokalnej po południowej stronie al. Wilanowskiej pomiędzy ul. Patkowskiego a ul. Fosa (Al. Wilanowska 67 do al. Wilanowska 113).

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Mokotów
Obszar objęty pomysłem:
rejon D
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Al. Wilanowska 67 do 113 (pomiędzy ul. Patkowskiego i ul. Fosa)
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Pas drogowy Al. Wilanowskiej - działki nr 38, 68/4, 68/11, 102/7, 102/12, 105/85, 57/2, 56/2, 55/2, 50/2, 49/2, 48/2, 47/2, 41/2, 40/2, 37/2, 34/2, 33/2, 32/1, 112/1, 110/1, 97/2 z obrębu 11006
Lokalizacja na mapie:

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada założenie zieleni izolacyjnej wzdłuż południowej granicy al. Wilanowskiej pełniącej walory estetyczne i chroniącej przed hałasem ludność lokalną, jak również założenie punktów zautomatyzowanego oświetlenia/latarni drogowych przy drodze lokalnej po południowej stronie al. Wilanowskiej pomiędzy ul. Patkowskiego a ul. Fosa (Al. Wilanowska 67 do al. Wilanowska 113).
Opis projektu
Projekt zakłada:
a. założenie zieleni izolacyjnej w postaci szpaleru 19 drzew:
• 7 szt. jako kontynuacja szpaleru młodych lip przed ul. Sałatkową;
• 2 szt. jako kontynuacja szpaleru młodych lip na wysokości nr 97;
• 10 szt. w odległości 1 m od bezpiecznika na wysokości nr 105-113
b. budowę 18 latarni drogowych wraz z wykonaniem projektu wykonawczego i wykonaniem przyłącza energetycznego na odcinku drogi lokalnej Al.Wilanowskiej na odcinku pomiędzy ul.Fosa a ul.Patkowskiego (Al.Wilanowska 67 do Al.Wilanowska 113) o łącznej długości ok.500m.

Fazy:
1. wykonanie projektu realizacji terenów zielonych (zieleń izolacyjna),
2. wykonanie projektu budowy latarni na wskazanym odcinku,
3. wykonanie przyłączy pod projektowane latarnie,
4. zasadzenie szpaleru 19 drzew,
5. budowę 18 latarni drogowych,
6. utrzymanie efektów projektu.

Mieszkańcy osiedli położonych po południowej stronie al.Wilanowskiej, po jej modernizacji, są narażeni na zwiększony hałas związany z ruchem samochodowym. W trakcie modernizacji nie wykonano należytego zabezpieczenia przed hałasem, jak również nie zapewniono należytego oświetlenia drogi lokalnej obsługującej ruch lokalny.
Istniejące oświetlenie Al.Wilanowskiej jest usytuowane w osi jezdni tak, aby doświetlało główny pas jezdni, co powoduje, iż lampy drogowe w niedostatecznym stopniu doświetlają pas drogi wybudowanej w celu obsługi ruchu lokalnego po południowej stronie al.Wilanowskiej. Chodnik zlokalizowany wzdłuż drogi lokalnej jest oświetlony jedynie przez lampy należące do okolicznych Wspólnot Mieszkaniowych lub nie jest oświetlony w ogóle, co jest niewystarczające do zapewnienia normatywnego oświetlenia chodnika i drogi według standardów europejskich.
Realizacja zieleni izolacyjnej oraz budowa oświetlenia w znaczący sposób wpłynie na komfort zamieszkania lokalnej ludności oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu lokalnego. Z uwagi na intensywną zabudowę mieszkaniową, lokalizację usług w pierzei budynków położonych przy al.Wilanowskiej, położenie przystanku autobusowego ul.Karczocha oraz bliskość szkoły odcinek wskazany do realizacji projektu jest intensywnie wykorzystywany przez okolicznych mieszkańców, w tym dzieci i osoby starsze idące do szkoły podstawowej, sklepów, komunikacji miejskiej.
Uzasadnienie realizacji projektu
Realizacja projektu jest uzasadniona:
1) ochroną okoliczne ludności przed wpływem hałasu, który po realizacji inwestycji związanej z Al.Wilanowską przekroczył zakładane na etapie przygotowania inwestycji poziomy generowanego hałasu,
2) dostosowaniem oświetlenia drogowego na odcinku pasa komunikacyjnego pomiędzy Aleją
Wilanowską 115 a Aleją Wilanowską 67 do znormalizowanych standardów europejskich [projektowane latarnie będą oświetlały pas ruchu o szerokości 7,0m, co zapewniałoby średnie natężenie oświetlenia na poziomie 20lx (szacunki na podstawie opraw Selenium SGP340 SON-T 150W)],
3) zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu ludności lokalnej, poruszania się pieszych i pojazdów kołowych, z uwzględnieniem lepszej ochrony mienia (pojazdów pozostawianych na przydrożnym parkingu).

Charakterystyka

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Dokumentacja projektowa: 30 000 zł
Wykonanie przyłączy energetycznych: 40 000 zł
Montaż latarni, okablowania, odtworzenie nawierzchni: 180 000 zł
W zakresie zieleni:
koszty związane z odtworzeniem trawnika zniszczonego podczas budowy (1000 zł/100m2): 5 000 zł
zakup i posadzenie drzew wraz z opalikowaniem drzew z gatunku Tilia tomentosa ‘Brabant’– 850 zł/szt.(19 szt., rozstawa 6 m) - 16 150 zł
3-letnia pielęgnacja drzew – 3 800 zł
Łączny koszt: 274 950 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
274 950,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
TAK
Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach
Dla okresu rocznego:
1. Energia elektryczna - kosz ok 5.518,80 zł/rok Szacowana liczba godzin pracy latarni w roku:
10h*365=3650h Moc opraw: 150W*18=2,7kW Roczne zużycie energii el.: 2,7kW x 3650h = 9 855kWh Średnia cena 1kWh w Polsce: 0,56zł Roczny koszt energii el.: 0,56zł*9 855=5 518,8 zł
2. Obsługa serwisowa - 10.800 zł Przyjęto koszt obsługi serwisowej na poziomie 50 zł/latarnia/m-c, tj. 50 zł/m-c x 18 szt. x 12 m-cy = 10.800 zł
3. Wymiana źródeł światła - wymiana w perspektywie ok 5 lat (Szacunkowy czas pracy 1 żarówki ~25.000h Koszt żarówki ~50 zł/szt Czas pracy w ciągu roku ~10h/dzień x 365 dni = 3650h/rok Brak konieczności wymiany w perspektywie rocznej)
4. obsługa zieleni izolacyjnej - w ramach obecnej umowy m.st. Warszawa na konserwację terenów zielonych.
Szacunkowy roczny koszt eksploatacji:
16 318,80 zł

Modyfikacje

25.05.2016 15:38
Koordynator w Zarządzie Dróg Miejskich

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany