Bliżej siebie – dalej od dopalaczy!

1309
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2017
Lokalizacja Ursynów
Autor pomysłu Mieszkaniec
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
40 000 zł
Kategoria
  • edukacja
  • zdrowie
Poziom zgłaszanego projektu
ogólnodzielnicowy
Projekt zakłada całoroczny cykl profesjonalnych szkoleń dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych oraz rodziców nt. przeciwdziałania zjawisku używania i nadużywania nowych narkotyków syntetycznych („dopalaczy”) wraz z przekazaniem materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół oraz materiałów edukacyjnych dla rodziców w zakresie profilaktyki rodzinnej, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych oraz wczesnej interwencji w sytuacjach problemowych.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
ogólnodzielnicowy
Dzielnica:
Ursynów
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Placówki oświatowe (szkoły podstawowe i ponadpodstawowe), które zgłosiły swoją aprobatę realizacji projektu, zlokalizowane na terenie Dzielnicy m.st. Ursynów.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt zakłada całoroczny cykl profesjonalnych szkoleń dla dyrektorów szkół i rad pedagogicznych oraz rodziców nt. przeciwdziałania zjawisku używania i nadużywania nowych narkotyków syntetycznych („dopalaczy”) wraz z przekazaniem materiałów edukacyjnych na potrzeby szkół oraz materiałów edukacyjnych dla rodziców w zakresie profilaktyki rodzinnej, rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych oraz wczesnej interwencji w sytuacjach problemowych.
Opis projektu
Projekt zakłada cykl szkoleń dla dyrektorów i rad pedagogicznych i rodziców pod nazwą DOPALACZE - NOWE ZJAWISKO NA SCENIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH W POLSCE A DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNA (Bliżej siebie - dalej od dopalaczy!)
Miejsce realizacji projektu: 7 szkół podstawowych, 2 gimnazja oraz 1 liceum; razem: 10 placówek.
Forma realizacji projektu: 1 szkolenie dla dyrektorów i rady pedagogicznej szkoły (do 3 godzin zegarowych), przekazanie na ręce dyrektora oraz pedagoga/psychologa szkolnego materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych w formie 2 płyt CD na jedną placówkę do wykorzystania w realizacji zadań w zakresie tematyki szkolenia na terenie szkoły. Łącznie 10 szkoleń.
1 szkolenie otwarte dla rodziców (do 2 godzin zegarowych) zrealizowane na auli/ Sali gimnastycznej szkoły. Po otwartym szkoleniu dla rodziców zostanie przekazany materiał profilaktyczny(broszura informacyjna dla rodziców) każdemu uczestnikowi szkolenia. Łącznie 10 szkoleń otwartych.
Nakład dopasowany do potrzeb placówki szkolnej. Projekt mógłby zostać zrealizowany także w innej lokalizacji na terenie Ursynowa, wskazanej i wybranej przez Dzielnicę z uwzględnieniem łatwej dostępności dla mieszkańców.
CEL GŁÓWNY: Dostarczenie wiedzy i umiejętności nt. zjawiska używania dopalaczy oraz podstawowej wiedzy nt. umiejętności przeciwdziałania zjawisku i reagowania na sytuacje problemowe zarówno w środowisku szkolnym oraz rodzinie.
CELE OPERACYJNE: 10 szkoleń dla dyrektorów i rad pedagogicznych, pedagogów/psychologów szkolnych.
10 szkoleń otwartych dla rodziców dzieci w wieku szkolnym.
Przekazanie niezbędnej i aktualnej wiedzy w formie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych dla obu grup docelowych. ŁĄCZNIE 20 SZKOLEŃ W CYKLU CAŁOROCZNYM.
Informacje dodatkowe: Zarówno program szkoleniowy jak i materiały będą odpowiednio różnicowane względem potrzeb poszczególnych placówek szkolnych jak i dopasowywane do potrzeb rodziców posiadających dzieci w danym przedziale wiekowym.
Uzasadnienie realizacji projektu
Zarówno alarmujące statystyki na poziomie m.st. Warszawa oraz ogólnopolskie, jak i dane z systemu lecznictwa wskazują na narastający problem w obszarze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w kontekście używania nowych narkotyków syntetycznych tzw. „dopalaczy”. Rośnie używanie design drugs: "Dopalaczy", rośnie alarmująco liczba zatruć w Polsce, rynek dynamicznie rozwija się . Brakuje wiedzy o skutecznym działaniu zarówno w obszarze profilaktyki tzw: dopalaczy – co przekłada się na bezradność lub marnotrawienie środków – w reakcji na zwiększony popyt. Brakuje wiedzy, procedur oraz dobrych przykładów działania w redukcji podaży – wśród placówek szkolnych. Odpowiedzią na ww. problemy jest cykl profesjonalnych szkoleń eksperckich.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
Koszt jednego szkolenia dla dyrektorów oraz rad pedagogicznych 2100,00 zł brutto rynkowa cena ryczałtowa (ww. koszty obejmują przygotowanie sprofilowanej koncepcji merytorycznej szkolenia (koncepcję merytoryczną szkolenia przygotuje Realizator wybrany w procesie wyłaniania przez Dzielnicę) w tym: zebranie, analiza i wybór aktualnych danych z rynku sceny design drugs w Polsce i obszaru nowoczesnej psychoprofilaktyki, przeprowadzenie wywiadu w placówce oświatowej odnośnie targetowania potrzeb odbiorców szkolenia oraz placówki oświatowej, sporządzenie raportu z ww. wywiadu potrzeb wraz z wnioskami uwzględnionymi w ostatecznej koncepcji, przygotowanie prezentacji szkoleniowych, przygotowanie merytoryczne materiałów poszkoleniowych, zakup i przygotowanie płyt CD, nabór uczestników, przeprowadzenie szkolenia, podatek)
Koszt jednego szkolenia dla rodziców 1600 zł brutto rynkowa cena ryczałtowa ( ww. koszty obejmują przygotowanie sprofilowanej koncepcji merytorycznej szkolenia (koncepcję merytoryczną szkolenia przygotuje Realizator wybrany w procesie wyłaniania przez Dzielnicę) w tym: zebranie, analiza i wybór aktualnych danych z rynku sceny design drugs w Polsce i obszaru nowoczesnej psychoprofilaktyki, przeprowadzenie wywiadu w placówce oświatowej odnośnie targetowania potrzeb odbiorców szkolenia z uwzględnieniem specyfiki placówki oświatowej, sporządzenie raportu z ww. wywiadu potrzeb wraz z wnioskami uwzględnionymi w ostatecznej koncepcji, przygotowanie prezentacji szkoleniowych, nabór uczestników, przeprowadzenie szkolenia otwartego, dystrybucja broszury dla rodziców, podatek)
Materiały dla rodziców: Broszura informacyjna dla rodziców (A4 do DLZ” papier kreda błysk 130g, 4+4, bigowanie, składanie, paczkowanie, nakład 20000 szt.):
druk 3000,00 zł brutto
merytoryczne przygotowanie koncepcji 2000,00 zł brutto
skład DTP 1500,00 zł brutto
kolportaż do szkół – w ramach ceny szkolenia
KOSZT ŁĄCZNIE: 6500,00 zł brutto
W zależności od ostatecznej decyzji Dzielnicy odnośnie realizacji ww.
projektu założenia dotyczące druku mogą ulec zmianie.

ŁĄCZNY SZACOWANY KOSZT PROJEKTU: 40 000,00 zł brutto

Dane dodatkowe:

ŁĄCZNY SZACOWANY KOSZT PROJEKTU W PRZELICZENIU NA 1 UCZNIA*: 7, 6 zł brutto
(Ostatecznymi beneficjentami efektów działań szkoleniowych będą dzieci oraz młodzież ursynowskich szkół. Dzięki przekazaniu profesjonalnej i efektywnej wiedzy oraz umiejętności osobom odpowiedzialnym w danej placówce oświatowej za szeroką działalność profilaktyczną/grupie wychowawców, dyrektorów, psychologów/pedagogów i in./oraz dzięki przekazaniu wiedzy i umiejętności w obszarze tzw: „profilaktyki oraz interwencji w rodzinie” rodzicom dzieci i młodzieży szkół ursynowskich - ostatecznym beneficjentem pośrednim szkolenia stają się dzieci i młodzież w wieku szkolnym Dzielnicy Ursynów. Bezpośrednim beneficjentem szkolenia pozostają rady pedagogiczne szkół oraz rodzice odpowiedzialni za proces wychowawczy.)

* przy założeniu populacji 15000 uczniów w dzielnicy

UWAGA: W uzgodnieniu z projektodawcą ostateczną wartość projektu określono jako iloczyn kwoty 4000,00 zł (koszt wszelkich działań w 1 placówce) i liczby placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w projekcie. Ostateczny koszt to 40 000,00 zł.
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
40 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Modyfikacje

09.06.2016 10:53
Koordynator w dzielnicy Ursynów

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (0)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz być zalogowany