Wymiana nawierzchni i rewitalizacja podwórka przy ul.Nowolipki 25, Nowolipki 25 a, Nowolipki 25 b, Smocza 3

78
Niewybrany w głosowaniu
Pomysł na rok 2016
Lokalizacja Wola
Nowolipki/Muranów+Powązki
Autor pomysłu Mieszkaniec6683
Koszt pomysłu
Koszt pomysłu
492 000 zł
Kategoria
  • komunikacja/drogi
  • zieleń miejska
Poziom zgłaszanego projektu
lokalny
Projekt przewiduje uporządkowanie podwórka , aby poprawić jakość życia mieszkańców i odwiedzających .
Ma na celu stworzenie harmonijnego, spójnego wnętrza urbanistycznego, zielonego, przyjaznego dla mieszkańców, zamiast szarego i zaniedbanego, jak jest obecnie.Projekt zakłada polepszenie warunków
techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych z uwzględnieniem trwałych elementów infrastruktury, miejsca wypoczynku i małej architektury.

Lokalizacja

Poziom zgłaszanego projektu:
lokalny
Dzielnica:
Wola
Obszar objęty pomysłem:
Nowolipki/Muranów+Powązki
Lokalizacja projektu - ulica i nr / rejon ulic w Warszawie:
Nowolipki 25, Nowolipki 25 a, Nowolipki 25 b, Smocza 3
Inne istotne informacje dotyczące lokalizacji:
Rejon podwórka ograniczonego budynkami przy ulicach podanych w nazwie projektu.

Dane projektu

Skrócony opis projektu
Projekt przewiduje uporządkowanie podwórka , aby poprawić jakość życia mieszkańców i odwiedzających .
Ma na celu stworzenie harmonijnego, spójnego wnętrza urbanistycznego, zielonego, przyjaznego dla mieszkańców, zamiast szarego i zaniedbanego, jak jest obecnie.Projekt zakłada polepszenie warunków
techniczno-funkcjonalnych i estetyki otoczenia budynków mieszkalnych z uwzględnieniem trwałych elementów infrastruktury, miejsca wypoczynku i małej architektury.
Opis projektu
Osiedle Muranów jest objęte ochroną konserwatorską, gdyż jest to jedyne na taką skalę, powojenne, kompleksowe założenie urbanistyczne w Warszawie, powstałe na gruzach getta. Przedmiotem projektu jest jedno z podwórek , które jest zaniedbane i nie harmonizuje z odnowionymi budynkami.

Projekt przewiduje:

1) Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej. Dokumentacja powinna być skonsultowana z Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych .

2) Wymianę nawierzchni ( drogi, chodniki, placyk rekreacyjny ) oraz poszerzenie istniejącego chodnika wzdłuż budynku Nowolipki 25 .
Trawniki należy zabezpieczyć przed zniszczeniem (podwyższony krawężnik lub w inny sposób).
a) Zerwanie starej nawierzchni dróg, chodników i placyków wraz
z krawężnikami
b) Sprawdzenie stanu kanalizacji deszczowej i ewentualna jej naprawa
oraz udrożnienie.
c) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr.15 cm
d) Wykonanie podsypki piaskowej gr.5 cm
e) Wykonanie krawężników i palisadek betonowych (okrągłych)
f) Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm

3. Uporządkowanie terenów zielonych . Usunięcie starych 60 letnich topoli wraz z korzeniami w rejonie altanki śmietnikowej , usytuowanych przy drodze oraz w środkowej części podwórka, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Wydziału Ochrony Środowiska. Topole te niszczą infrastrukturę podziemną, fundamenty (na ścianie altanki śmietnikowej od strony południowej widoczne pionowe rysy), wysadzają korzeniami nawierzchnię drogi. Kruche konary w czasie silnych wiatrów zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców.
W zamian nasadzenia rekompensujące o wysokości nie stwarzającej zacieniania mieszkań . Uzupełnienie i odtworzenie zniszczonych trawników oraz poprawienie struktury gleby. Stworzenie ozdobnego klombu z dodatkowymi nasadzeniami o efektownym charakterze (np iglaki, głogi, ognik) przy placyku rekreacyjnym w części środkowej podwórka i zabezpieczenie go podwyższonym krawężnikiem z palisadki betonowej (okrągłe elementy betonowe). Odtworzenie miejsca odpoczynku dla mieszkańców i odwiedzających w części środkowej podwórka z wykorzystaniem istniejącej ławeczki.
Dodatkowe nasadzenia wokół altanki śmietnikowej
Zabezpieczenie zieleni przed zniszczeniem.

4. Uporządkowanie instalacji oświetleniowej.
Wymiana latarni w zachodniej części . Przesunięcie latarni na środkowym
placyku o około 5 m .

5. Uporządkowanie elementów małej architektury.
Uzasadnienie realizacji projektu
Jest to teren, na którym od 60 lat nie był przeprowadzony żaden remont, zapadnięty i uszkodzony przez korzenie placyk rekreacyjny, pokruszone płyty chodnikowe, nierówności przy wjeździe, zniszczone obrzeża, ubytki na jezdni. Stan ten ilustrują zdjęcia przedstawione jako załączniki do projektu. Istnieje zagrożenie upadków i kontuzji z uwagi na zły stan techniczny infrastruktury. Teren jest zamieszkiwany przez osoby starsze, rodziny z dziećmi. Rewitalizacja podwórka przywróci walory estetyczne, funkcjonalne, poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców oraz będzie zachętą dla odwiedzających. Proponowane zmiany sprawią, że ten rejon będzie lepiej służył mieszkańcom oraz będzie wizytówką Warszawy dla turystów, coraz liczniej pojawiających się na Muranowie.

Charakterystyka

Kategoria tematyczna projektu
Potencjalni odbiorcy projektu

Kosztorys

Kosztorys realizacji projektu
1.Wymiana chodnika; usunięcie starego chodnika, wykonanie
podbudowy o wytrzymałości umożliwiającej poruszanie się
pojazdów o dużej masie (uzupełnianie piasku, koszenie trawy itp.),
wykonanie nowego chodnika z kostki gr 6 cm obrzeże + krawężnik - 131 179,03 zł
2.Remont ciągu pieszo jezdnego; rozebranie starej nawierzchni,
wykonanie nowej nawierzchni wraz z podbudową i odwodnieniem liniowym - 251 998,71 zł
3.Wykonanie punktów świetlnych typu parkowego wraz z dokumentacją - 45 500,00 zł
4.Opracowanie dokumentacji projektowej - 20 000,00 zł
5.Rewitalizacja terenu zielonego, roślinność, krzewy, nasadzenia, wycinki - 14 000,00 zł
6.Mała architektura - 27 822,26 zł
7.Tablica informacyjna budżetu - 1 500,00 zł
________________________________________________________
Razem - 492 000,00 zł
Szacunkowy koszt realizacji projektu:
492 000,00 zł
Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?
NIE

Co sądzisz o tym pomyśle?

Dodaj komentarz
Komentarze (1)
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany
  • Świetny projekt. Marzeniem jest aby po 50 latach użytkowania, w końcu ten teren został przywrócony do życia i cieszył oczy a nie straszył mieszkańców i turystów.
    Mieszkaniec12548  01.04.2015 22:00
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany