Strefa użytkownika

Rejestracja konta

Twoje dane

Nazwa użytkownika będzie wyświetlała się przy Twoich komentarzach.

Uwaga! Ten adres e-mail będzie wykorzystany do kontaktu z Tobą, ale nie będzie widoczny dla innych użytkowników.

Wymagania dotyczące hasła:

 • minimalna długość 8 znaków,
 • musi zawierać przynajmniej 1 znak specjalny,
 • musi zawierać małe i duże litery,
 • musi zawierać minimum 1 cyfrę.

Twoje zgody

Klauzula informacyjna

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

 • podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie bo.um.warszawa.pl,
 • w momencie zgłoszenia projektu,
 • w trakcie głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Otrzymaliśmy je od autora projektu jeżeli:

 • poparłeś projekt podpisując listę poparcia,
 • jesteś autorem utworu i wyraziłeś zgodę na jego wykorzystanie.

W przypadku zakładania konta w aplikacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

W jakim celu i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok, w tym:

 • umożliwienia zgłoszenia projektu,
 • poparcia zgłoszenia projektu,
 • wykorzystania utworu w projekcie,
 • sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego projektu,
 • zagłosowania na projekty.

Dane zebrane ww. celach będą przetwarzane do czasu zakończenia budżetu obywatelskiego w danym rok czyli do ogłoszenia wyników głosowania. Dokumenty związane z budżetem obywatelskim w m.st. Warszawie są archiwizowane zgodnie z przepisami.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu informowania o:

 • nowych komentarzach pod Twoimi projektami,
 • pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
 • zmianach wprowadzanych w Twoich projektach przez pracowników urzędu,
 • realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie,
 • postępach w realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok,
 • ewaluacji budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres bo@um.warszawa.pl, iod@um.warszawa.pl lub pismo na adres Urzędu m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Czy podanie Twoich danych jest obowiązkowe?

Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie bo.um.warszawa.pl to wystarczy, że podasz nam adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.

Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefon lub adres e-mail,
 • podpis (w przypadku zgłoszenia projektu na formularzu papierowym).

Jeżeli chcesz poprzeć zgłoszenie projektu w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • podpis.

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twojego utworu w projekcie zgłoszonym w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • podpis.

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • adres e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego),
 • podpis (w przypadku głosowania papierowego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie.

Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją,
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Twoich danych osobowych;

7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, które biorą udział w budżecie obywatelskim oraz podmiotom zapewniającym nam wsparcie dla aplikacji dostępnej na stronie bo.um.warszawa.pl.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Co zrobić, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres email: iod@um.warszawa.pl,
adres pocztowy: Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.