Strefa użytkownika

Pytania i odpowiedzi

Etap 1 - Zgłaszanie pomysłów

Projekt możesz zgłosić przez internet na stronie bo.um.warszawa.pl lub dostarczając papierowy formularz do urzędu. Możesz złożyć go osobiście lub wysłać listownie z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Formularz musi dotrzeć do urzędu najpóźniej 25 stycznia 2022 r. Pamiętaj, że decyduje data wpływu, a nie data wysłania.

Jeśli zgłaszasz projekt dzielnicowy, wyślij formularz na adres urzędu dzielnicy. Jeżeli projekt dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, wyślij go na adres Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Wydrukowany wzór formularza zgłoszenia projektu możesz otrzymać w urzędzie dzielnicy. Możesz go też pobrać z miejskiej strony dotyczącej budżetu obywatelskiego: https://um.warszawa.pl/waw/bo/do-pobrania i samodzielnie wydrukować.

Nie. Jeśli projekt zgłosiłaś(-eś) przez internet, nie dostarczaj jego papierowej wersji do urzędu. Jeśli to zrobisz, będzie to osobno zgłoszony projekt.

Tak. Osoby niepełnoletnie jak najbardziej mogą popierać projekty na listach poparcia. Warto jednak zaznaczyć, że nie w każdym przypadku możliwe będzie samodzielne złożenie podpisu. W imieniu wszystkich osób poniżej 18 roku życia mogą podpisać się opiekunowie prawni, jednak osoby, które ukończyły 13 lat, mogą zrobić to także samodzielnie. Dane na liście poparcia w każdym przypadku powinny dotyczyć osoby, w imieniu której podpis jest składany.

Tak. Jeśli jesteś zameldowana(-y) w innej miejscowości, ale mieszkasz w Warszawie, możesz zgłosić projekt. Nie potrzebujesz meldunku w stolicy.

Tak. Jeśli masz już 13 lat, możesz zgłosić projekt samodzielnie. Jeśli masz mniej niż 13 lat, powiedz rodzicowi (lub opiekunowi), że chcesz zgłosić projekt. Możesz go zgłosić, jeżeli Twój rodzic lub opiekun wyrazi na to zgodę.

Tak. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów. Możesz je zgłaszać w jednej lub w różnych dzielnicach. Mogą to być projekty dzielnicowe i ogólnomiejskie. 

Wzór formularza możesz pobrać z miejskiej strony dotyczącej budżetu obywatelskiego: https://um.warszawa.pl/waw/bo/do-pobrania lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

Szczegółowe informacje o dokumentach programujących rozwój Warszawy znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Nie. Autorzy i współautorzy projektów nie mogą podpisywać się na liście osób popierających projekt, który zgłaszają. Do podpisania się na liście osób popierających Twój projekt musisz przekonać inne mieszkanki i mieszkańców.

Projekt dzielnicowy musi poprzeć co najmniej 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszasz projekt. Projekt ogólnomiejski musi poprzeć co najmniej 40 mieszkańców Warszawy. Najlepiej, jeżeli będą to osoby, których pomysł może dotyczyć. Do zgłaszanego projektu musisz dołączyć listę osób z ich podpisami.

Zachowaj oryginał listy poparcia do 4 maja 2022 r. To dzień, w którym opublikujemy informację o wyniku oceny. Możliwe, że do tego czasu pracownicy urzędu poproszą Cię o dostarczenie oryginału listy poparcia.

Tak. Nie musisz mieszkać w dzielnicy, w której chcesz zgłosić projekt. Projekt może dotyczyć innej dzielnicy np. takiej w której pracujesz lub spędzasz czas wolny.

Tak. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Możesz go zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Przy zgłoszeniu musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu.

Nie. W opisie projektu nie wskazuj potencjalnego wykonawcy. Pomysły wybrane przez mieszkańców będą realizowane przez urząd miasta, który wyłoni wykonawców zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Tak. Do 25 stycznia 2022 r., czyli do ostatniego dnia zgłaszania projektów możesz jeszcze edytować treść zgłoszonej propozycji.

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

 1. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę Twojego projektu.
 2. Wybierz poziom zgłaszanego projektu, ogólnomiejski lub dzielnicowy. W przypadku poziomu dzielnicowego wybierz dzielnicę, której dotyczy projekt.
 3. Określ jego lokalizację.
 4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań lub elementów będzie się składał. Napisz, w jaki sposób z efektów realizacji Twojego projektu będą mogli korzystać z niego mieszkańcy.
 5. Oszacuj koszt. Określ wstępnie, ile może kosztować realizacje Twojego projektu.
 6. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.

Tak. Możesz wycofać swój projekt do 1 czerwca 2022 r. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe. Pamiętaj jednak, że przywrócenie go nie będzie możliwe.

Tylko autor wyznaczony do kontaktu z urzędem w sprawie projektu może wycofać projekt. Współautorzy nie mogą tego zrobić.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy zaznaczyć to na swoim koncie w strefie użytkownika (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub napisać do urzędu miasta(jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej).

Nie. Wycofanego projektu nie można przywrócić.

 

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, na których Miasto może prowadzić działania, czyli musi posiadać tytuł prawny do dysponowania daną nieruchomością w zakresie realizowanego projektu.

Możemy wyróżnić różne formy władania nieruchomością, m.in.:

 • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
 • trwały zarząd;
 • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
 • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg władania zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste spółdzielni mieszkaniowej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa.

Zajrzyj na miejską stronę o budżecie obywatelskim: https://um.warszawa.pl/waw/bo. Znajdziesz tam informacje o różnych formach wsparcia, z których możesz skorzystać w trakcie trwania etapu zgłaszania projektów. 

Organizujemy m.in. dyżury pracowników urzędu, z którymi możesz porozmawiać i uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji projektu. Kontakty do pracownikó znajdziesz tutaj: https://um.warszawa.pl/waw/bo/wsparcie-pracownikow-urzedu-9-edycja

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu  obywatelskiego. Kontakt do nich znajdziesz na stronie: https://um.warszawa.pl/waw/bo/koordynatorzy

Skorzystaj z mapy własności gruntów. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

W ten sposób możesz wstępnie zorientować się, czy na danym terenie będzie możliwa realizacja projektu w ramach budżetu obywatelskiego

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji. Za ostateczne ustalenie stanu prawnego działki będzie odpowiedzialny urzędnik oceniający projekt.

Tak. Możesz zgłosić projekty ogólnomiejskie, które swoim zasięgiem mogą wykraczać poza granice jednej dzielnicy.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy lub obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Nie. Projekt możesz zgłosić wyłącznie jako osoba fizyczna.

Tak, ale projekt musi wcześniej spełnić określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony mieszkańcom Warszawy zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępności.

Zazwyczaj nie. Projekty muszą dotyczyć terenów, na których miasto może realizować działania, czyli posiada tytuł prawny do dysponowania. W większości przypadków miasto nie może prowadzić działań na terenach prywatnych.

Możesz zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne. Masz naprawdę bardzo wiele możliwości.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura urzędu, urzędy dzielnic czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Nie. Przy zgłoszeniu projektu musisz podać swoje dane osobowe. W budżecie obywatelskim nie możesz zgłaszać projektów anonimowo. Możesz jednak zdecydować, że Twoje dane nie będą widoczne dla wszystkich. Wystarczy, że zaznaczysz odpowiednie pole na formularzu podczas zgłaszania projektu.

Oznacza to, że z efektu realizacji Twojego projektu mieszkańcy powinni móc korzystać nieodpłatnie.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń. W przypadku projektów skierowanych do ograniczonej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

Projekty, które w wyniku oceny nie będą zgodne z kryteriami dostępności, nie zostaną dopuszczone do głosowania.

Etap 2 - Ocena pomysłów

Zgłoszone projekty trafiają do właściwej merytorycznie jednostki, której pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji danego pomysłu. Pracownicy urzędu sprawdzają m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwość realizacji w ciągu roku,
 • zgodność z kompetencjami miasta,
 • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
 • zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,
 • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem, przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu może odnieść się w ciągu sześciu dni od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie oceniony negatywnie.

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 4 maja 2022 r. na stronie https://bo.um.warszawa.pl/. Tego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku oceny zgłoszonych pomysłów.

Etap 3 - Odwołania od wyników oceny

Tak. Jeżeli masz zastrzeżenia do wyniku oceny projektu, możesz odwołać się. Odwołanie się od wyniku oceny spowoduje powtórzenie oceny projektu z uwzględnieniem Twoich zastrzeżeń.

1. Zaloguj się na swoje konto, z którego zgłosiłaś(-eś) projekt. W tym celu wybierz w lewym górnym rogu strony symbol człowieka na niebieskim tle. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

2. Przejdź do strefy użytkownika ponownie wybierając symbol człowieka na niebieskim tle.

3. Znajdź na liście zgłoszonych projektów ten, do którego chcesz złożyć odwołanie i wciśnij czarny symbol trybika, a następnie wybierz „Wyślij odwołanie”.

4. Uzupełnij treść odwołania. Napisz, dlaczego Twoim zdaniem projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz swoje zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. W odwołaniu możesz odnieść się do punktów w karcie oceny merytorycznej lub formalnej, które nie zostały spełnione. Wybierz czerwony przycisk „Wyślij”.

5. Na adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia odwołania.

Odwołanie możesz zgłosić wyłącznie od 4 do 11 maja 2022 r.

Nie. Odwołanie można złożyć wyłącznie od niedopuszczenia projektu pod głosowanie. Jeżeli nie chcesz, żeby Twój projekt został poddany pod głosowanie w ocenionej formie, możesz go wycofać. Swój projekt możesz wycofać do 1 czerwca 2022 r.

Odwołanie możesz złożyć:
- przez internet na stronie https://bo.um.warszawa.pl/

- papierowo.

Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa (dla projektów ogólnomiejskich).

Odwołanie należy złożyć pomiędzy 4 a 11 maja 2022 r.

Informację o wyniku ponownej oceny przekażemy autorkom i autorom projektów (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 31 maja 2022 r. Od wyniku ponownej oceny nie można się odwołać.

Etap 4 - Głosowanie

Głosowanie na projekty będzie trwało od 15 do 30 czerwca 2022 r. Możesz zagłosować:

- przez internet na stronie bo.um.warszawa.pl/

- papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy i przekazując w Wydziale Obsługi Mieszkańców wypełnioną kartę do głosowania. 

UWAGA! Głosować papierowo możesz tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie um.warszawa.pl/waw/bo od pierwszego dnia głosowania.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 1 do 18 czerwca 2022 r.

Tak. Nie musisz być pełnoletnią(-m), żeby zagłosować w budżecie obywatelskim.

Jeśli masz mniej niż 13 lat, powiedz rodzicowi (lub opiekunowi), że chcesz zagłosować. Możesz to zrobić dopiero wtedy, gdy Twój rodzic lub opiekun wyrazi na to zgodę.

Możesz wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od kosztu realizacji tych projektów.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim.

Nie. Musisz wybrać jedną dzielnicę, w której chcesz oddać głos. Nie musi to jednak być dzielnica, w której mieszkasz. Możesz zagłosować na projekty w dzielnicy, w której pracujesz, uczysz się lub spędzasz wolny czas, ale musi być to jedna, wybrana dzielnica. 

Można więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowania (np. na karcie papierowej zagłosuje na projekty z dzielnicy Bemowo, a później, przez internet na projekty z Żoliborza) wszystkie jej głosy zostaną unieważnione.

Poza głosowaniem na projekty w dzielnicy możesz również zagłosować na projekty ogólnomiejskie.

Tak. Możesz zagłosować na projekty w jednej wybranej dzielnicy oraz te ogólnomiejskie.

Na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów - z wybranej przez Ciebie dzielnicy i z poziomu ogólnomiejskiego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

Karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic od początku głosowania, czyli od 15 czerwca 2022 r. 

Uwaga! W każdej dzielnicy karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony https://um.warszawa.pl/waw/bo/do-pobrania

Numer PESEL jest unikalną daną osobową, która pozwala nam sprawdzić, czy ktoś nie wziął udziału w głosowaniu kilka razy. Zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego każdy mieszkaniec Warszawy może zagłosować tylko raz. Dodatkowo, numer PESEL pozwala nam również zweryfikować poprawność oddania głosu poprzez sprawdzenie danych osobowych podanych w trakcie głosowania np. zdrobnienie imienia lub podanie pełnego nazwiska.

Dane osobowe usuwamy po ogłoszeniu wyników głosowania.

Nie trzeba być zameldowanym w stolicy, żeby móc głosować w budżecie obywatelskim. Wystarczy mieszkać w Warszawie.

Tak. Głosować możesz w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy np. takiej w której pracujesz lub spędzasz czas wolny, a niekoniecznie ta, w której mieszkasz. Nie musisz mieszkać w dzielnicy, w której chcesz zagłosować.

Po kliknięciu przycisku ZAGŁOSUJ rejestrujemy głos w systemie i nie ma już możliwości edytowania go lub zagłosowania raz jeszcze.

Sprawdź, czy wiadomość nie trafiła do folderu SPAM lub jednej z zakładek poczty np. „Oferty”, „Promocje”, „Inne” itp.. Jeżeli wiadomość nie dotarła w ciągu kilkunastu minut, wyślij nam wiadomość na adres bo@um.warszawa.pl. Odpiszemy i umożliwimy Ci zagłosowanie.

Etap 5 - Wyniki głosowania

Wygrają (a więc zostaną rekomendowane do realizacji) te projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danej dzielnicy lub na poziom ogólnomiejski. Może zdarzyć się tak, że wygra kilka bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Inne

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie.

Za nami już osiem edycji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Ich podsumowanie znajdziecie w zakładce "poprzednie edycje" na stronie https://um.warszawa.pl/waw/bo

 

Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część pieniędzy miejskich przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez warszawiaków.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5% wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym.

Projekty wybrane przez mieszkańców są wpisywane do budżetu Miasta i zrealizowane przez Urząd. Ich realizacja odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych). Wykonawcy będą więc wybierani w drodze przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla organizacji pozarządowych.

Zrealizowane zostaną te projekty, na które zagłosuje najwięcej osób, aż do wyczerpania kwoty, jaka jest na nie przeznaczona. Zatem nie wszystkie projekty będą mogły być zrealizowane.

Projekty niewybrane w głosowaniu nie będą automatycznie poddawane pod głosowanie w kolejnej edycji. Jeśli chcesz, aby projekt miał szansę w kolejnej edycji, musisz go zgłosić ponownie. Możesz również zastanowić się, czy projekt mógłby zostać zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej. 

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami. W ramach inicjatywy lokalnej Urząd Miasta zakupuje np. materiały budowlane, farby lub wspiera organizacyjne, a mieszkańcy wnoszą swój wkład np. w postaci swojego czasu lub fizycznej pracy. W ten sposób można zrealizować takie inicjatywy jak odmalowanie ławek, nasadzenia kwiatów, budowa budek dla kotów itp.

Wszystkie potrzebne informacje o tej formie działania znajdziecie na stronie um.warszawa.pl/waw/sasiedzka/inicjatywa

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy. Nie musisz być zameldowany, nie musisz być pełnoletni. 

Głosować i zgłaszać projekty mogą też osoby małoletnie. Osoby powyżej 13 roku życia mogą zgłaszać projekty samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdżasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie obywatelskim!

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Tak. Nawet jeśli jesteś zameldowany w innej miejscowości, ale studiujesz i mieszkasz w akademiku w Warszawie, możesz zgłosić projekt oraz głosować w budżecie obywatelskim.

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdżasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie obywatelskim.

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chce zgłosić projekt w budżecie obywatelskim, możesz to zrobić, ponieważ w formularzu zgłoszeniowym nie musisz podawać nr PESEL.

Niestety, PESEL jest niezbędny do wzięcia udziału w głosowaniu. Wymagamy podania nr PESEL, ponieważ tylko na tej podstawie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś nie głosował więcej niż raz.

Rada ds. budżetu obywatelskiego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu realizacji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Do zadań Rady należy w szczególności: 

 • konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu obywatelskiego
 • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego
 • działania zmierzające do rozwoju budżetu obywatelskiego w Warszawie;
 • wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne.

Więcej informacji nt. Rady ds. budżetu obywatelskiego znajdziesz w zakładce "Rada ds. BO" na stronie um.warszawa.pl/waw/bo