Strefa użytkownika

Pytania i odpowiedzi

Etap 1 - Zgłaszanie pomysłów

Składanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2021 będzie trwało od 3 grudnia 2019 r. do 21 stycznia 2020 r.

Jeżeli wiesz już, jaki pomysł chciałbyś zgłosić, wejdź na stronę i wypełnij formularz przez internet, dostępny na stronie głównej.

Możesz również wypełnić formularz w formie papierowej. Otrzymasz go w urzędzie dzielnicy. Tam też należy przekazać wypełniony formularz. Jeżeli chciałbyś wysłać formularz listownie, istnieje taka możliwość. W przypadku projektów na poziomie dzielnicowym wyślij formularz na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet obywatelski”. Natomiast jeżeli projekt dotyczy poziomu ogólnomiejskiego, wyślij go do siedziby Centrum Komunikacji Społecznej, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa.

Jeżeli zgłaszasz pomysł w formie papierowej, pamiętaj, aby dostarczyć formularz wraz ze wszystkimi potrzebnymi załącznikami najpóźniej 21 stycznia 2020 r. Decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Nie, żeby zgłosić pomysł do budżetu obywatelskiego (lub zagłosować), nie trzeba być zameldowanym w Warszawie – wystarczy mieszkać w Warszawie. Zatem jeśli jesteś zameldowany w innej miescowości, ale studiujesz i mieszkasz w akademiku w Warszawie, możesz zgłosić projekt!

Tak, w budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy może zgłosić pomysł bez względu na wiek.

Osoby powyżej 13 roku życia mogą zgłaszać projekty samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Oczywiście niepełnoletni mieszkaniec lub mieszkanka Warszawy powinni być w takim wieku, aby mieć świadomość tego, jaki projekt zgłaszają.

Możesz zgłosić dowolną liczbę pomysłów, na dowolnym poziomie i dla dowolnej dzielnicy - niekoniecznie musisz w niej mieszkać.

Do składanego projektu musisz dołączyć listę z podpisami osób, które popierają ten pomysł. Lista powinna zawierać w przypadku projektów na poziomie dzielnicowym podpisy 20 mieszkańców dzielnicy, w której zgłaszany jest projekt lub na poziomie ogólnomiejskim - podpisy 40 mieszkańców Warszawy. O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. Podpisy zbierz na specjalnym formularzu poparcia, a następnie dołącz go do zgłaszanego pomysłu. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.

Na liście może podpisać się również osoba niepełnoletnia. Jednak w przypadku dzieci poniżej 13 roku życia konieczny będzie podpis ich opiekuna prawnego.

Tak. Pomysł możesz zgłosić w kilku różnych dzielnicach - nie tylko w tej, w której mieszkasz.

Nie. Nie można wskazywać potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Pomysły wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu m.st. Warszawy. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.

Tak. Autor będzie mógł wycofać swój pomysł do 17 sierpnia 2020 r. Po tym terminie wycofanie projektu nie będzie już możliwe.

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu zgłoszonego pomysłu należy jak najszybciej zaznaczyć to na swoim koncie w strefie użytkownika (jeśli pomysł zgłaszany był przez Internet) lub zgłosić pisemnie do urzędu dzielnicy, jednostki lub biura odpowiadającego za ocenę projektu (jeśli pomysł zgłaszany był w formie papierowej).

Zgłoszenie pomysłu nie jest trudne. Jeżeli jednak potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z różnych form wsparcia, jakie oferuje Miasto. Podczas trwania etapu zgłaszania pomysłów organizowane są dyżury konsultacyjne oraz tzw. maratony pisania projektów z udziałem pracowników urzędu. Możesz więc uzyskać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych oraz oszacowania kosztów realizacji.

Terminy i miejsca dyżurów znajdziesz na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl lub na stronach urzędów dzielnic. Na stronach dzielnic zamieszczone są również dodatkowe informacje nt. możliwości zgłaszania pomysłów oraz dane kontaktowe do pracowników poszczególnych wydziałów.

Więcej informacji udzielą Ci koordynatorzy ds. budżetu partycypacyjnego: KOORDYNATORZY ds. budżetu obywatelskiego w dzielnicach

Tak. Od szóstej edycji budżetu obywatelskiego można zgłaszać również pomysły wykraczające poza granice jednej dzielnicy, czyli tzw. projekty ogólnomiejskie.

Pomysły ogólnomiejskie to takie, które:

obejmują obszarem więcej niż jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy

lub 

obejmują obszarem jedną dzielnicę i wchodzą w zakres zadań własnych m.st. Warszawy z wyjątkiem zadań przypisanych dzielnicom oraz jednostkom: Lasy Miejskie - Warszawa, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Mienia m.st. Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta, Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

Tak, ale muszą zostać spełnione określone warunki. Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego muszą spełniać kryteria oceny, w tym kryteria dostępności – dostęp do efektu realizacji projektu nie może być ograniczony. Realizacja projektu na wygrodzonym terenie, jest więc możliwa tylko w sytuacji, gdy dostęp do efektu realizacji projektu zostanie zapewniony mieszkańcom Warszawy zgodnie z przyjętymi kryteriami dostępności.

Pomysły zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego muszą dotyczyć terenów do których m.st. Warszawa posiada tytuł prawny do dysponowania.

Możesz zgłosić zadania inwestycyjne, np. budowa placu zabaw czy postawienie latarni, różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej, jak również wydarzenia – kino plenerowe, potańcówki i inne. Masz naprawdę bardzo wiele możliwości.

Pomysły mogą dotyczyć tych zadań, którymi na co dzień zajmują się biura urzędu, urząd dzielnicy czy jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni, Zarząd Oczyszczania Miasta). Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Nie. Warunkiem przyjęcia pomysłu jest podanie w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych projektodawcy. Bez ich wskazania nie jest możliwe określenie prawa danej osoby do udziału w budżecie obywatelskim (prawo udziału przysługuje wyłącznie mieszkańcom Warszawy).

Aby wstępnie zorientować się, czy wybrany teren może zostać wykorzystany na cele budżetu obywatelskiego, można skorzystać z mapy własności gruntów, stanowiącej część serwisu mapowego prowadzonego przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy. Mapa znajduje się pod adresem www.mapa.um.warszawa.pl – zakładka „WŁASNOŚĆ” (na liście znajdującej się po lewej stronie należy również zaznaczyć opcję „użytkowanie wieczyste” – niezakreskowane działki oznaczone kolorem żółtym stanowią własnością m.st. Warszawy i nie są oddane w użytkowanie wieczyste).

Mapa nie wskazuje ewentualnych dawnych właścicieli nieruchomości, czy terenów, które nie stanowią własności m.st. Warszawy, ale pozostają w jego administrowaniu. Należy pamiętać, że mapa własności gruntów ma charakter poglądowy i nie może być traktowana jako ostateczne źródło informacji. Za ostateczne ustalenie stanu prawnego działki będzie odpowiedzialny urzędnik oceniający projekt. Aby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego nie musisz mieć dokładnych informacji o terenie, którego Twój projekt dotyczy. 

 

To znaczy, że projekty muszą dotyczyć terenów, w stosunku do których m.st. Warszawa dysponuje prawem wystarczającym na realizację tych projektów.

Polski system prawa określa m.in. następujące formy władania nieruchomością:

 • prawo rzeczowe (np.: własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste);
 • trwały zarząd;
 • ograniczone prawo rzeczowe (np.: służebność);
 • stosunek zobowiązaniowy (np.: najem, dzierżawa, użyczenie).

Na przykład: jeżeli dany teren stanowi własność Skarbu Państwa, a m.st. Warszawa dysponuje formą władania tym terenem odpowiadającą profilowi zadania opisanemu w projekcie (i teren ten nie jest dodatkowo obciążony na rzecz osób trzecich), wymóg władania zostaje spełniony. Jeżeli natomiast teren stanowi własność m.st. Warszawy, ale został on oddany w użytkowanie wieczyste osobie trzeciej, realizacja projektu obejmującej ten teren nie jest możliwa.

Formularz zawiera pola, dzięki którym możesz dokładnie i w łatwy sposób opisać swój pomysł. Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane pola. Poniżej znajdziesz pomocne informacje, które pomogą Ci prawidłowo wypełnić formularz.

 1. Wymyśl nazwę, która będzie oddawała specyfikę pomysłu, ale też będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania to właśnie nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
 2. Wybierz poziom zgłaszanego projektu, ogólnomiejski lub dzielnicowy. W przypadku poziomu dzielnicowego wybierz dzielnicę, której dotyczy projekt.
 3. Określ jego lokalizację. Pamiętaj, że pomysły powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy.
 4. Opisz szczegółowo, na czym polega projekt i z jakich działań, elementów będzie się składał.
 5. Wpisz swoje dane kontaktowe. Koniecznie podaj swój adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu pracownicy urzędu będą mogli się z Tobą szybko skontaktować.

Pomysł możesz zgłosić samodzielnie lub w kilka osób. Projekt możesz zgłosić z maksymalnie dwiema osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie jedną osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu w sprawie danego pomysłu. 

Szczegółowe informacje o przyjętych dokumentach programujących rozwój m.st. Warszawy znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań możesz skontaktować się z koordynatorem ds. budżetu obywatelskiego (dane kontaktowe TUTAJ).

Pomysły zgłaszane do budżetu obywatelskiego muszą umożliwiać korzystanie z efektu realizacji mieszkańcom nieodpłatnie.

Dodatkowo projekt musi być dostępny w wymiarze co najmniej 25 godzin tygodniowo, pomiędzy godz. 6:00-22:00, z uwzględnieniem soboty lub niedzieli - w przypadku projektów infrastrukturalnych, remontowych lub polegających na zakupie sprzętu lub urządzeń. W przypadku projektów skierowanych do ogranicznej liczby odbiorców (tzw. miękkich) projekt musi wskazywać zasady rekrutacji, w tym sposób informowania o rekrutacji, termin jej rozpoczęcia i zakończenia oraz kryteria naboru.

Pomysły, które w wyniku oceny nie będą zgodne z kryteriami dostępności, nie będą mogły być dopuszczone do głosowania.

Etap 2 - Ocena pomysłów

Zgłoszone projekty trafiają do właściwej merytorycznie jednostki, której pracownicy szczegółowo oceniają możliwość realizacji danego pomysłu. Pracownicy urzędu sprawdzają m.in.:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa,
 • możliwość realizacji we wskazanej lokalizacji,
 • możliwość realizacji w ciągu roku,
 • zgodność z kompetencjami miasta,
 • oszacowany koszt realizacji pomysłu,
 • zgodność z dokumentami programującymi rozwój m.st. Warszawy,
 • zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla mieszkańców.

Możliwe, że po przeprowadzonej analizie okaże się, że w projekcie niezbędne jest wprowadzenie zmian, aby mógł być poddany pod głosowanie mieszkańców. W takim wypadku, pracownicy urzędu kontaktują się z autorem, przedstawiają proponowany zakres zmian i wyjaśniają, z czego wynika konieczność ich wprowadzenia. Do zaproponowanych zmian, autor pomysłu może odnieść się w ciągu sześciu dni od dnia uzyskania informacji z urzędu. Jeżeli nie uda się osiągnąć porozumienia w kwestii wprowadzenia zmian, pomysł zostanie oceniony negatywnie.

Wyniki oceny wraz z uzasadnieniem zostaną ogłoszone do 24 czerwca 2020 r. na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.plTego dnia autorzy projektów otrzymają informację o wyniku oceny zgłoszonych pomysłów.

Etap 3 - Odwołania od wyników oceny

Tak. W przypadku zastrzeżeń do wyniku oceny projektu, autor będzie mógł poprosić o jej powtórzenie, składając odwołanie.

Odwołanie (ze wskazaniem zastrzeżeń do oceny projektu oraz ich uzasadnieniem) można złożyć elektronicznie, na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl, w strefie użytkownika albo papierowo. Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej Urzedu m.st. Warszawy, ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa (dla projektów ogólnomiejskich).

Odwołanie należy złożyć pomiędzy 24 a 30 czerwca 2020 r.

Informacja o wyniku ponownej oceny zostanie przekazana projektodawcy (wraz z uzasadnieniem) najpóźniej 14 sierpnia 2020 r. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.

1. Zaloguj się na konto, z którego zgłosiłeś projekt. W tym celu wybierz w lewym górnym rogu strony symbol człowieka na niebieskim tle. Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło.

2. Przejdź do strefy użytkownika ponownie wybierając symbol człowieka na niebieskim tle.

3. Znajdź na liście zgłoszonych projektów ten, do którego chcesz złożyć odwołanie i wciśnij czarny symbol trybika, a następnie wybierz "Wyślij odwołanie".

4. Uzupełnij treść odowłania. Napisz, dlaczego Twoim zdaniem projekt powinien zostać oceniony pozytywnie. Opisz swoje zastrzeżenia do oceny projektu i uzasadnij je. W odwołaniu możesz odnieść się do punktów w karcie oceny merytorycznej lub formalnej, które nie zostały spełnione. Wybierz czerwony przycisk "Wyślij".

5. Na adres e-mail otrzymasz wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia odwołania.

 

Odwołanie możesz zgłosić wyłącznie od 24 a 30 czerwca 2020 r. i tylko dla projektów ocenionych negatywnie.

Etap 4 - Głosowanie

Głosowanie na projekty będzie trwało od 1 do 15 września 2020 roku. Możesz zagłosować na dwa sposoby:

 • Najłatwiej jest zagłosować przez Internet na stronie app.twojbudzet.um.warszawa.pl
 • Zagłosować można również papierowo – przychodząc do wybranego urzędu dzielnicy) i wrzucając do urny wypełnioną kartę do głosowania. UWAGA! Głosować papierowo można tylko osobiście, okazując przed przekazaniem karty dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Papierowe karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic oraz do wydrukowania na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl od pierwszego dnia głosowania.

Osoby, które nie mogą ze względów zdrowotnych oddać głosu osobiście i nie mają dostępu do internetu mogą skorzystać z pomocy przedstawiciela Urzędu m.st. Warszawy, który odbierze od głosującego wypełnioną kartę do w miejscu jego zamieszkania. Chęć skorzystania z takiej pomocy należy wcześniej zgłosić np. telefonicznie koordynatorowi ds. budżetu obywatelskiego w odpowiedniej dzielnicy, w terminie od 24 sierpnia do 9 września 2020 r.

Możesz wybrać do 15 projektów na poziomie dzielnicowym w wybranej dzielnicy oraz do 10 projektów na poziomie ogólnomiejskim, niezależnie od kosztu realizacji tych projektów.

Pamiętaj! Możesz zagłosować tylko w jednej dowolnie wybranej dzielnicy oraz na poziomie ogólnomiejskim.

Musisz wybrać jedną dzielnicę, w której chcesz oddać głos. Nie musi to jednak być dzielnica, w której mieszkasz. Możesz zagłosować na projekty w dzielnicy, w której pracujesz, uczysz się lub spędzasz wolny czas, ale musi być to jedna, wybrana dzielnica. 

Można więc wypełnić tylko jedną kartę do głosowania. Jeśli dana osoba wypełni kilka kart do głosowania (np. na karcie papierowej zagłosuje na projekty z dzielnicy Bemowo, a później, przez internet na projekty z Żoliborza) wszystkie jej głosy zostaną unieważnione.

Poza głosowaniem na projekty w dzielnicy możesz również zagłosować na projekty ogólnomiejskie.

Tak. Możesz zagłosować na projekty w jednej wybranej dzielnicy oraz te ogólnomiejskie.

Na papierowych kartach do głosowania dostępne będą projekty z obu poziomów - z wybranej przez Ciebie dzielnicy i z poziomu ogólnomiejskiego. Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.

Karty do głosowania będą dostępne w urzędach dzielnic od początku głosowania, czyli od 1 września 2020 r. 

Uwaga! W każdej dzielnicy karta do głosowania wygląda inaczej (na każdej są inne projekty), jeśli więc chcesz głosować np. na Mokotowie, kartę musisz wziąć z Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Kartę będzie można też pobrać (i wydrukować) ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl.

Etap 5 - Wyniki głosowania

Wygrają (a więc zostaną rekomendowane do realizacji) te projekty, które uzyskają najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danej dzielnicy lub na poziom ogólnomiejski. Może zdarzyć się tak, że wygra kilka bardzo drogich projektów lub kilkanaście tańszych, mniejszych.

Ponadto, aby pomysł mógł zostać wybrany na poziomie dzielnicowym musi na niego zagłosować co najmniej 50 osób, a na poziomie ogólnomiejskim co najmniej 100 osób. Liczą się wyłącznie głosy ważne. Nawet jeżeli miejsce na liście i koszt realizacji pozwala na realizację pomysłu, projekt nie zostanie wybrany do realizacji, jeżeli nie otrzyma odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Inne

Dzięki budżetowi obywatelskiemu mieszkańcy decydują o tym, na co przeznaczyć część budżetu Warszawy. To warszawiacy, co roku wymyślają i zgłaszają projekty, a następnie wybierają w głosowaniu te, które zostaną zrealizowane. W ten sposób wspólnie decydują o tym, co powstanie w najbliższej okolicy, w kilku dzielnicach lub w całej Warszawie. W budżecie obywatelskim każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić projekt lub zagłosować. Nie trzeba być zameldowanym, ani pełnoletnim. Uczestnictwo w budżecie obywatelskim to świetna okazja, żeby razem z innymi decydować o tym, jak zmienia się Warszawa.  

Za nami już sześć edycji budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego). Ich podsumowanie znajdziecie w zakładce POPRZEDNIE EDYCJE

Środki finansowe na realizację pomysłów mieszkańców pochodzą z budżetu miasta. Nie są to więc dodatkowe pieniądze, tylko część pieniędzy miejskich przeznaczona do rozdysponowania bezpośrednio przez warszawiaków.

Rada Miasta Stołecznego Warszawy zdecydowała, że corocznie na budżet obywatelski będzie przeznaczane 0,5% wydatków m.st. Warszawy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu finansowym. W ramach 7. edycji budżetu obywatelskiego (na rok 2021) do dyspozycji mieszkańców jest 83 111 363 zł.

Projekty wybrane przez mieszkańców są wpisywane do budżetu Miasta i zrealizowane przez Urząd. Ich realizacja odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (m.in. ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych). Wykonawcy będą więc wybierani w drodze przetargu, w ramach zapytania ofertowego bądź konkursu dla ngo. 

Zrealizowane zostaną te projekty, na które zagłosuje najwięcej osób, aż do wyczerpania kwoty, jaka jest na nie przeznaczona. Zatem nie wszystkie projekty będą mogły być zrealizowane.

Projekty niewybrane w głosowaniu nie będą automatycznie poddawane pod głosowanie w kolejnej edycji. Jeśli chcesz, aby projekt miał szansę w kolejnej edycji, musisz go zgłosić ponownie. Możesz również zastanowić się, czy projekt mógłby zostać zrealizowany w ramach inicjatywy lokalnej. 

Inicjatywa lokalna to jedna z form współpracy Miasta z mieszkańcami. W ramach inicjatywy lokalnej Urząd Miasta zakupuje np. matariały budowlane, farby lub wspiera organizacyjne, a mieszkańcy wnoszą swój wkład np. w postaci swojego czasu lub fizycznej pracy. W ten sposób można zrealizowac takie inicjatywy jak odmalowanie ławek, nasadzenia kwiatów, budowa budek dla kotów itp.

Wszystkie potrzebne informacje o tej formie działania znajdziecie na stronie inicjatywa.um.warszawa.pl.

W budżecie obywatelskim może uczestniczyć każdy mieszkaniec m.st. Warszawy. Nie musisz być zameldowany, nie musisz być pełnoletni. 

Głosować i zgłaszać projekty mogą też osoby małoletnie. Osoby powyżej 13 roku życia mogą zgłaszać projekty samodzielnie. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą zgłaszać pomysły (oraz głosować) za pośrednictwem rodzica lub opiekuna prawnego.

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdzasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie obywatelskim!

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Tak. Nawet jeśli jesteś zameldowany w innej miescowości, ale studiujesz i mieszkasz w akademiku w Warszawie, możesz zgłosić projekt oraz głosować w budżecie obywatelskim.

Jeśli jednak mieszkasz w innym mieście i dojeżdzasz do Warszawy do pracy lub na studia, nie możesz wziąć udziału w warszawskim budżecie obywatelskim.

Zgodnie z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącym podstawę prawną przeprowadzania budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie, prawo do udziału w konsultacjach społecznych, których szczególną formą jest budżet obywatelski, przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy m.st. Warszawa.

Pod pojęciem „mieszkańca m.st. Warszawy” należy rozumieć każdą osobę fizyczną, której miejscem zamieszkania jest m.st. Warszawy (art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 16 Konstytucji RP). Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru (woli) konkretnej osoby, przy czym o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty. Zameldowanie nie przesądza definitywnie i wyłącznie o miejscu zamieszkania. Posiadanie meldunku jest jedynie jednym ze sposobów wykazania zamieszkiwania na terenie określonej miejscowości.

Należy jednak pamiętać, że Urząd m.st. Warszawy może weryfikować deklarowane zamieszkiwanie na terenie m.st. Warszawy!

Jeśli mieszkasz w Warszawie i chce zgłosić projekt w budżecie obywatelskim, możesz to zrobić, ponieważ w formularzy zgłoszeniowym nie musisz podawać nr PESEL.

Niestety, PESEL jest niezbędny do wzięcia udziału w głosowaniu. Wymagamy podania nr PESEL, ponieważ tylko na tej podstawie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś nie głosował więcej niż raz. 

Rada ds. budżetu obywatelskiego pełni funkcję doradczą przy Prezydencie m.st. Warszawy. Głównym celem funkcjonowania Rady jest wspieranie procesu realizacji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Do zadań Rady należy w szczególności: 

 • konsultowanie i opiniowanie realizacji budżetu obywatelskiego
 • opiniowanie wyników ewaluacji i monitoringu budżetu obywatelskiego
 • działania zmierzające do rozwoju budżetu obywatelskiego w Warszawie;
 • wspieranie procesu wdrażania w szczególności poprzez działania konsultacyjno-doradcze oraz reprezentacyjne.

Więcej informacji nt. Rady ds. budżetu obywatelskiego: https://twojbudzet.um.warszawa.pl/rada-ds-budzetu-obywatelskiego.