Strefa użytkownika

Klauzula informacyjna

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych, jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Otrzymaliśmy je od Ciebie:

 • podczas zakładania konta w aplikacji dostępnej na stronie bo.um.warszawa.pl,
 • w momencie zgłoszenia projektu,
 • w trakcie głosowania na projekty w ramach budżetu obywatelskiego.

Otrzymaliśmy je od autora projektu jeżeli:

 • poparłeś projekt podpisując listę poparcia,
 • jesteś autorem utworu i wyraziłeś zgodę na jego wykorzystanie.

W przypadku zakładania konta w aplikacji przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody, którą wtedy wyraziłeś/aś. W pozostałych przypadkach Twoje dane przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Uchwały nr XI/218/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego.

Przetwarzane przez nas dane osobowe są niezbędne w celu realizacji budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok, w tym:

 • umożliwienia zgłoszenia projektu,
 • poparcia zgłoszenia projektu,
 • wykorzystania utworu w projekcie,
 • sprawdzenia możliwości realizacji zgłoszonego projektu,
 • zagłosowania na projekty.

Dane zebrane ww. celach będą przetwarzane do czasu zakończenia budżetu obywatelskiego w danym rok czyli do ogłoszenia wyników głosowania. Dokumenty związane z budżetem obywatelskim w m.st. Warszawie są archiwizowane zgodnie z przepisami.

Jeśli się na to zgodziłeś/aś, przetwarzamy Twoje dane osobowe również w celu informowania o:

 • nowych komentarzach pod Twoimi projektami,
 • pojawieniu się nowych komentarzy w dyskusji, w której uczestniczysz,
 • zmianach wprowadzanych w Twoich projektach przez pracowników urzędu,
 • realizacji projektów wyłonionych w ramach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie,
 • postępach w realizacji Twojego projektu, jeżeli zostanie wybrany do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok,
 • ewaluacji budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na dany rok.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając maila na adres bo@um.warszawa.pl, iod@um.warszawa.pl lub pismo na adres Urzędu m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) zawierające wniosek o wycofanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych wraz z Twoimi danymi pozwalającymi na identyfikację. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do czasu zakończenia realizacji ww. celów.

Jeżeli jedynie chcesz skorzystać z aplikacji dostępnej na stronie bo.um.warszawa.pl to wystarczy, że podasz nam adres e-mail, nazwę użytkownika i hasło.

Jeżeli chcesz złożyć projekt w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • nr telefon lub adres e-mail,
 • podpis (w przypadku zgłoszenia projektu na formularzu papierowym).

Jeżeli chcesz poprzeć zgłoszenie projektu w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • podpis.

Jeżeli chcesz wyrazić zgodę na wykorzystanie Twojego utworu w projekcie zgłoszonym w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • podpis.

Jeżeli chcesz zagłosować w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • adres e-mail (w przypadku głosowania elektronicznego),
 • podpis (w przypadku głosowania papierowego).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety, nie będziesz mógł wziąć udziału w budżecie obywatelskim w m.st. Warszawie.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do:

1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2. żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

 • Twoje dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • Nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych,
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • Twoje dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

 • zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją,
 • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Twoich danych osobowych;

7. wycofania zgody w dowolnym momencie – w stosunku do danych przetwarzanych na jej podstawie;

8. przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Twoje dane osobowe udostępniamy jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, które biorą udział w budżecie obywatelskim oraz podmiotom zapewniającym nam wsparcie dla aplikacji dostępnej na stronie bo.um.warszawa.pl.

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres email: iod@um.warszawa.pl

adres pocztowy: Urząd m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.