Budżet partycypacyjny w Warszawie


  1

  Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy: zgłaszając projekty, dyskutując nad nimi, a potem oddając na nie swój głos. W tej edycji do rozdysponowania jest prawie 59 milionów złotych.

  2

  W budżecie partycypacyjnym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy, bez względu na wiek (osoby niepełnoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego) czy kraj pochodzenia (cudzoziemcy bez nr PESEL muszą wcześniej zgłosić się do Urzędu Dzielnicy w celu rejestracji).

  3

  Udział w budżecie partycypacyjnym można wziąć poprzez:

  4

  Budżet partycypacyjny w dzielnicach różni się:

  • kwotą do dyspozycji mieszkańców (od 1% do 2% budżetu danej dzielnicy),
  • podziałem dzielnicy na mniejsze obszary, w ramach których można zgłaszać projekty i głosować,
  • podziałem dzielnicy na poziomy: lokalny i ogólnodzielnicowy,
  • wyznaczeniem i wielkością limitu kwoty na jeden projekt.

  Więcej informacji na ten temat na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl.

  5

  Aby zgłosić projekt, wystarczy do 15 stycznia zalogować się i wypełnić formularz on-line. Do każdego formularza należy załączyć skan listy z podpisami 30 osób, które popierają projekt (tu możesz pobrać pustą kartę poparcia). Każdy mieszkaniec Warszawy może zgłosić dowolną liczbę projektów w wybranych przez siebie dzielnicach!

  6

  Projekt musi spełniać kilka warunków:

  • musi być możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku (czyli w 2017 roku),
  • powinien być zlokalizowany na terenie należącym do Miasta (w niektórych dzielnicach akceptowalne są propozycje projektów dotyczące terenów nie będących we władaniu m.st. Warszawy, pod warunkiem dołączenia do formularza zgłoszeniowego zgody dysponenta terenu na wykorzystanie tego terenu do celów realizacji budżetu partycypacyjnego, sprawdź, czy tak jest w Twojej dzielnicy na jej stronie internetowej),
  • teren ten powinien być ogólnodostępny,
  • projekt musi mieścić się w zadaniach własnych m.st. Warszawy, przypisanych do realizacji dzielnicom i jednostkom (m.in. Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Oczyszczania Miasta itp.).

  Wszystkie złożone projekty zostaną poddane weryfikacji, której dokonają pracownicy urzędów. W przypadku braków w formularzu autor będzie miał 3 dni na wprowadzenie poprawek. Weryfikacja trwa do 31 maja 2016 r.

  7

  Co dalej będzie działo się ze złożonymi projektami?

  Projekty zostaną poddane pod dyskusję mieszkańców. W ich wyniku można będzie łączyć lub modyfikować projekty. Dyskusje będą trwały od 15 lutego do 6 marca 2016 r.

  Weryfikacja projektów potrwa do 31 maja 2016 r. Jeżeli projekt będzie zawierał braki lub błędy, pracownicy urzędu skontaktują się z autorem w celu uzgodnienia poprawek. Urzędnicy sprawdzą również, czy proponowany kosztorys jest prawidłowy.

  W pierwszej połowie czerwca autorzy będą mogli promować swoje projekty w trakcie imprez dzielnicowych.

  8

  Głosowanie na projekty trwa od 14 do 24 czerwca 2016 roku.

  • Zagłosować można elektronicznie lub poprzez kartę papierową. Głosując przez Internet na stronie www.twojbudzet.um.warszawa.pl należy posiadać adres e-mail.
  • Głosując można wybrać dowolną liczbę projektów, ale należy zmieścić się w kwocie wyznaczonej dla obszaru. Głosować można tylko JEDEN raz i tylko w JEDNEJ wybranej dzielnicy (nie trzeba w niej mieszkać). W przeciwnym razie głosy będą nieważne.
  • Niektóre dzielnice podzielone są na obszary - głosować można tylko w JEDNYM obszarze dzielnicy. Spośród dzielnic podzielonych na obszary, niektóre mają dodatkowo poziom ogólnodzielnicowy - w takim przypadku zagłosować można na obu poziomach: i na projekty w obszarach i na projekty ogólnodzielnicowe.
   Jeśli będziesz głosować przez Internet, system sam poprowadzi Cię przez głosowanie - wystarczy tylko wybrać dzielnicę.
  • Wyniki głosowania mieszkańców zostaną ogłoszone do 15 lipca 2016 r. Projekty, które zdobędą najwięcej głosów i zmieszczą się w kwocie przeznaczonej dla danego obszaru albo dzielnicy, zostaną zrealizowane w 2017 roku.