Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 20:57:21
Powrót do projektu

Zielona Towarowa

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Towarowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9854209423065
szerokość geograficzna: 52.2296538219564

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ulica Towarowa (cały odcinek)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Towarowa (cały odcinek)


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Towarowej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Towarowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu z infrastrukturą podziemną, poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są powszechnie stosowane. Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku. Istotne znaczenie będą miały również inwestycje planowane wzdłuż ulicy Towarowej tj. budowa drogi dla rowerów i remont chodnika (odcinek Rondo Daszyńskiego - Grzybowska), remont chodnika na Pl. Zawiszy, przebudowa ul. Grzybowskiej, odbudowa stacji Warszawa Główna, budowa przyłącza elektroenergetycznego. Inwestycje te będą musiały być uwzględnione we wstępnej koncepcji przygotowanej na potrzeby konsultacji społecznych przewidzianych w projekcie.W odniesieniu do ulicy Towarowej w zeszłym roku był realizowany projekt "Nowa Towarowa". Zaproponowane pomysły na przebudowę ulicy powinny zostać zaprezentowane podczas konsultacji społecznych.Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów.Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (np. lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (rośliny, które tolerują tolerujące zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą tworzące enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych. W ramach konsultacji należy rozważyć wprowadzenie zielonych torowisk tj. zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (trawa, tymianek, rozchodnik, mieszanka płożących bylin).Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Towarowej bardziej funkcjonalną.Warto wyremontować przystanki tramwajowe przy Placu Zawiszy oraz Rondzie Daszyńskiego - zieleń, wymiana nawierzchni, mała architektura, eleganckie płotki obrośnięte bluszczem, bardziej funkcjonalne wiaty przystankowe. W odniesieniu do ulicy Towarowej w zeszłym roku był realizowany projekt "Nowa Towarowa". Zaproponowane pomysły na przebudowę ulicy powinny zostać zaprezentowane podczas konsultacji społecznych.Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Towarowej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Towarowej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Towarowej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Towarowej - 50 000,00 zł

Przygotowanie projektu wykonawczego - 100 000,00 zł

Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie ul. Towarowej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 350 000 zł

Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. Ewentualne oszczędności w zakresie konsultacji czy projektu wykonawczego, należy przeznaczyć na kolejne nasadzenia. W żadnym wypadku nie powinno się szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Towarowej.


Całkowity koszt projektu: 500 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 100 000,00 zł

Załączniki