Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-05-04 08:39:04
Powrót do projektu

Zielona Towarowa - nowe drzewa, krzewy i ławki na wybranych fragmentach ulicy

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Towarowej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 20.9854209423065
szerokość geograficzna: 52.2296538219564

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

ulica Towarowa (cały odcinek)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Towarowa (cały odcinek)


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Towarowej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada

- wykonanie 3 wariantów koncepcji zagospodarowania zielenią wprost w gruncie wybranych fragmentów ul. Towarowej (wymienionych w kosztorysie), z wstępnymi uzgodnieniami od podmiotów planujących inwestycje (Zarząd Dróg Miejskich, ZMID, PKP, ZTM, Tramwaje Warszawskie, Innogy).

- przedstawienie ww. koncepcji do dyskusji i wyboru mieszkańców w ramach konsultacji społecznych,

- realizację wybranego przez mieszkańców wariantu nasadzeń drzew, krzewów

i lokalizacji ławek

Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku. Istotne znaczenie będą miały również inwestycje planowane wzdłuż ulicy Towarowej tj. budowa drogi dla rowerów i remont chodnika (odcinek Rondo Daszyńskiego - Grzybowska), remont chodnika na Pl. Zawiszy, przebudowa ul. Grzybowskiej, odbudowa stacji Warszawa Główna, budowa przyłącza elektroenergetycznego. Inwestycje te będą musiały być uwzględnione we wstępnej koncepcji przygotowanej na potrzeby konsultacji społecznych przewidzianych w projekcie.W odniesieniu do ulicy Towarowej w zeszłym roku był realizowany projekt "Nowa Towarowa". Zaproponowane pomysły na przebudowę ulicy powinny zostać zaprezentowane podczas konsultacji społecznych.Zgodnie z zapisami Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego istotne jest uzupełnienie szpalerów drzew. Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie. Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (rośliny, tolerujące zasolenie gleby i okresową suszę, tworzące enklawy dla zwierząt). Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych.Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Towarowej bardziej funkcjonalną.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Towarowej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających wybranie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Towarowej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Realizacja projektu podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. Ewentualne oszczędności w zakresie konsultacji czy projektu wykonawczego, zostaną przeznaczone na kolejne nasadzenia. W żadnym wypadku nie powinno się szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury.

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 50 drzew, 4000 krzewów, założenie rabat z kwiatów cebulowych o powierzchni 500 m2, ustawienie 30 ławek, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych. Koszty ustalone zostały na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz w wyniku ustaleń konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne wskażą ostateczny zakres prac do realizacji, wybrany na podstawie wstępnych koncepcji projektowych.

Części składowe kosztorysu:

- wykonanie projektu zieleni i małej architektury dla wybranych, nw. fragmentów ulicy – koszt 50 000 zł

- przeprowadzenie konsultacji społecznych – 40 000 zł

- uzupełnienie szpalerów drzew – 50 szt. drzew o obw. 35-40 cm – 3500 zł /szt. koszt 175 000 zł

- utrzymanie drzew w ostatnim kwartale 1 roku pielęgnacji – 45 zł/szt. 2250 zł

- utworzenie rabat z krzewami wzdłuż torowiska na powierzchni pow. 10 arów – koszt 115 500 zł

możliwe lokalizacje:

Łucka – Grzybowska

Grzybowska – Wolska

Kolejowa – Rondo Daszyńskiego

- utrzymanie krzewów ostatnim kwartale 1 roku pielęgnacji – 312 zł/ar 3 120 zł

Dodatkowo, ze względu na negatywny wpływ środków stosowanych do zimowego utrzymania dróg użycie mat słomianych chroniących nowoposadzone krzewy przed aerozolem solnym – koszt 35/mb – na długości około 860 mb – koszt 30 100 zł.

- ustawienie ławek – 30 szt. – koszt 1230/szt. – koszt 36 900 zł

- rabaty z roślin cebulowych – 500 m2 np. na trawnikach przy istniejących drzewach, planowanych krzewach, itp. (w miejscach nieobjętych inwestycjami) –

90 zł/ m2 – koszt 45 000 zł

oznakowanie projektu – koszt 2000 zł


Całkowity koszt projektu: 500 000499 870,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.

- koszt 1 rocznej pielęgnacji nasadzeń drzew – 50 x 180 zł = 9 000 zł

- koszt 1 rocznej pielęgnacji nasadzeń krzewów – 10 arów x 1250 zł = 12 500 zł


Całkowity koszt eksploatacji: 100 00021 500,00 zł

Załączniki