Autor projektu - zmiany z 2017-03-16 11:57:16
Powrót do projektu

Zielony Budżet Obywatelski

status: Zgłoszony


Projekt pilotażowy. Zakłada wyodrębnienie środków, w ramach których mieszkańcy Pragi mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na nasadzenia niewielkiej ilości zieleni miejskiej. Celowość ich realizacji byłaby rozpatrywana i uwzględniana przez zespół złożony z urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone oraz przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych.

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Ogólnodzielnicowy


Lokalizacja projektu

Projekt dotyczy całego obszaru dzielnicy Praga Północ.

Istotne informacje o lokalizacji

Projekt dotyczy całego obszaru dzielnicy Praga Północ.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • ochrona środowiska
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

O nasadzenia mogliby się ubiegać wszyscy mieszkańcy. O ich przeprowadzeniu decydowałoby jedynie uzasadnienie i kolejność zgłoszeń.


Pełny opis projektu

Projekt pilotażowy. Zakłada wyodrębnienie środków, w ramach których mieszkańcy Pragi mogliby zgłaszać zapotrzebowanie na nasadzenia niewielkiej ilości zieleni miejskiej (maksymalna wartość projektu - 5000,00 zł). Celowość ich realizacji Jednocześnie mieszkańcy zgłaszający propozycje nasadzeń zobowiążą się do pielęgnacji roślin. Celowość realizacji nasadzeń byłaby rozpatrywana i uwzględniana przez zespół złożony z urzędników odpowiedzialnych za tereny zielone oraz przedstawicieli mieszkańców i organizacji pozarządowych.Aby umożliwić realizację projektu w ciągu roku, zgłoszenia będą przyjmowane i weryfikowane do końca lutego. Potem zostanie zrealizowany przetarg na realizację. Nasadzenia zostaną przeprowadzone jesienią.Docelowo Zielony Budżet Obywatelski mógłby być kolejnym obok budżetu partycypacyjnego czy inicjatywy lokalnej narzędziem wpływu mieszkańców na swoje otoczenie, stając się bankiem pomysłów mieszkańców, realizowanych przez jednostki miejskie w parkach, skwerach, zieleni przyulicznej!


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Przeprowadzenie niewielkich nasadzeń nie powinno wymagać dość skomplikowanych narzędzi jakimi są budżet partycypacyjny czy inicjatywa lokalna. Zielony Budżet Obywatelski jest projektem pilotażowym mającym zachęcić do wprowadzenia uproszczonego modelu wpływania mieszkańców na urządzanie zieleni miejskiej.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Akcja informacyjno-promocyjna - 10000,00 zł

Przeprowadzenie minimum 38 nasadzeń o wartości maksymalnej 5000,00 zł - 190000,00 zł

Praca zespołu winna odbywać się w ramach pełnionych obowiązków służbowych (urzędnicy), oraz na zasadach wolontariatu (mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych).


Całkowity koszt projektu: 200 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku.


Całkowity koszt eksploatacji: 20 000,00 zł

Załączniki