Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-18 13:23:18
Powrót do projektu

Zielona Jagiellońska – nasadzenia drzew i krzewów na Nowej Pradze

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0247153043747
szerokość geograficzna: 52.2597268417347

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulica Jagiellońska (odcinek pomiędzy Al. Solidarności i Rondem Starzyńskiego)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Jagiellońska (odcinek pomiędzy Al. Solidarności i Rondem Starzyńskiego)


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Jagiellońskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektuProjekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu z infrastrukturą podziemną, poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są powszechnie stosowane. Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku. Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa, irga ‘Dammera Major’). W ramach konsultacji należy rozważyć wprowadzenie zielonych torowisk tj. zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin). Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Jagiellońskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku. Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 30 drzew, 1000 krzewów, 1000 bylin, ustawienie ławek i koszy, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych. Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań zostały na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Jagiellońskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Jagiellońskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Jagiellońskiej - 40 000,00 zł Przygotowanie projektu wykonawczego - 40 000,00 zł Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie ul. Jagiellońskiej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 220 000 zł Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Grochowskiej.

Konsultacje społeczne – 40.000zł, opracowanie projektu 40.000zł, nasadzenia drzew o obw. 35-40 cm– 30szt.*3500zł=105.000zł, nasadzenia krzewów 26.000zł, nasadzenia bylin 20.000zł, nasadzenia pnączy 13.5000zł, pielęgnacja roślin w 1. roku po posadzeniu 36.000 zł, ustawienie 4 szt. ławek 8.000zł, 5 szt. koszy wraz z eksploatacją, 10.000zł; oznakowanie projektu 1500zł; RAZEM 300.000zł


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Załączniki