Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-05-04 08:34:04
Powrót do projektu

Zielona Jagiellońska – nasadzenia drzew i krzewów na Nowej Pradze

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0247153043747
szerokość geograficzna: 52.2597268417347

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulica Jagiellońska (odcinek pomiędzy Al. Solidarności i Rondem Starzyńskiego)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Jagiellońska (odcinek pomiędzy Al. Solidarności i Rondem Starzyńskiego)


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Jagiellońskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Środki przewidziane w projekcie wystarczą na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przykładowo: posadzenie 30 drzew, 1000 krzewów, 1000 bylin, ustawienie ławek i koszy, oznakowanie efektów projektu. Niemniej zakres ten może ulec zmianie w wyniku konsultacji społecznych. Kwoty przypisane w projekcie na realizację poszczególnych zadań zostały na dzień weryfikacji projektu i mogą ulec zmianie w efekcie przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne oraz w wyniku ustaleń konsultacji społecznych. Możliwie jak największe środki powinny być przeznaczone na nasadzenie zieleni.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Jagiellońskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Jagiellońskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Konsultacje społeczne – 40.000zł, opracowanie projektu 40.000zł, nasadzenia drzew o obw. 35-40 cm– 30szt.*3500zł=105.000zł, nasadzenia krzewów 26.000zł, nasadzenia bylin 20.000zł, nasadzenia pnączy 13.5000zł500zł, pielęgnacja roślin w 1. roku po posadzeniu 36.000 zł, ustawienie 4 szt. ławek 8.000zł, 5 szt. koszy wraz z eksploatacją, 10.000zł; oznakowanie projektu 1500zł; RAZEM 300.000zł


Całkowity koszt projektu: 300 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Załączniki