Autor projektu - zmiany z 2017-03-16 05:08:16
Powrót do projektu

Zielona Jagiellońska

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.112976074218751129760742188
szerokość geograficzna: 52.208908435239852089084352398

Dzielnica

Praga-Północ


Charakter projektu

Lokalny , Praga-Północ


Lokalizacja projektu

ulica Jagiellońska (od jej początku do Al. Solidarności)

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Jagiellońska (od jej początku do Al. Solidarności)


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Jagiellońskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Cele projektu to:

• poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz jakości powietrza na ulicy Jagiellońskiej

• zwiększenie komfortu życia mieszkańców

• zniwelowanie hałasu generowanego przez coraz większy ruch ulicznyProjekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie, w miejscach, gdzie nie będzie to wymagało znacznej ingerencji w infrastrukturę podziemną ulicy. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu w tym zakresie z infrastrukturą podziemną, poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są obecnie powszechnie stosowane. Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku.Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie wywiezieniem zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy Proponujemy łączenie dotychczasowych mis drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów. Projekt proponuje stworzenie nowego skweru przy Jagiellońskiej 4, a także oplecenie latarni przyulicznych bluszczem.Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, platan klonolistny). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki tozimozielone oraz: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić stanowiąc samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki zimozielone, o właściwościach filtrowania pyłów smogowych, a także: róża okrywowa, irga ‘Dammera Major’). Dodatkowe elementyElementy małej architektury uczynią przestrzeń Jagiellońskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować zaproponujemy tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynkuodpoczynku, ustawienie ławek, psich stacji, czy latarni.Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego.
Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Jagiellońskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Jagiellońskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Jagiellońskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

Przeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Jagiellońskiej - 40 000,00 zł

Przygotowanie projektu wykonawczego - 40 000,00 zł

Realizacja projektu: zniszczenie betonu, nawiezienie ziemi, posadzenie drzew, krzewów, trawnika, kwiatów, wyposażenie ul. Jagiellońskiej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 220 260 000,00

Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie należy szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Grochowskiej.


Całkowity koszt projektu: 300 340 000,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 60 000,00 zł

Załączniki