Koordynator w Zarządzie Oczyszczania Miasta - zmiany z 2017-04-18 12:35:18
Powrót do projektu

Zielona Puławska przy Wilanowskiej

status: Zgłoszony


Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie.


Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0196352005005
szerokość geograficzna: 52.1742524486508

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

ulica Puławska ( odcinek pomiędzy Alal. Wilanowską a ulicą Rzymowskiego, analogiczne projekty dotyczące pozostałych odcinków Puławskiej zostały zgłoszone w innych rejonach) al. Lotników

Istotne informacje o lokalizacji

ulica Puławska ( odcinek pomiędzy Alal. Wilanowską a ulicą Rzymowskiego, analogiczne projekty dotyczące pozostałych odcinków Puławskiej zostały zgłoszone w innych rejonach)al. Lotników


Klasyfikacja projektu

  • ochrona środowiska
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Z dobrodziejstw posadzonej roślinności oraz elementów małej architektury wprowadzonych wzdłuż ulicy Puławskiej będą korzystać wszyscy mieszkańcy.


Pełny opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie zagospodarowania zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej, wykonanie projektu nasadzeń, a także posadzenie drzew i krzewów oraz urządzenie rabat kwiatowych wprost w gruncie. Rozwiązania pozwalające uniknąć konfliktu z infrastrukturą podziemną, poprzez ograniczenie lub kierunkowanie rozwoju bryły korzennej, są powszechnie stosowane. Zakres projektu będzie uwzględniał środki określone w kosztorysie oraz wymóg jego realizacji w ciągu roku. Nasadzenia należy poprzedzić wymianą podłoża (w tym wywiezienie zalegającego w podłożu gruzu) na tzw. podłoże strukturalne oraz ściółkowaniem. W przypadku sadzenia drzew należy zastosować detale konstrukcyjne umożliwiające ochronę przynajmniej części systemu korzeniowego, zapewniające dostęp wody i powietrza do systemu korzeniowego oraz ochronę gleby przed zagęszczeniem. Wokół drzew należy przewidzieć podłoże przepuszczalne. Tam gdzie będzie to możliwe należy łączyć dotychczasowe misy drzew poprzez rozpłytowywanie chodnika i sadzenie pomiędzy misami krzewów i kwiatów. Należy dobrać gatunki drzew odpowiednie dla obszarów o gęstej zabudowie (preferowane gatunki to: lipa warszawska, klon srebrzysty, platan klonolistny, katalpa). Krzewy byłyby sadzone samodzielnie lub w grupach np. w formie żywopłotów (preferowane gatunki to: irga błyszcząca, porzeczka alpejska, porzeczka złota, róża pomarszczona, róża rdzawa - są to gatunki, które tolerują zasolenie gleby i okresową suszę, a także tworzą enklawy dla zwierząt). Mogłyby zastąpić donice i słupki ograniczające parkowanie samochodów, a także stanowić samoistną dekorację. Rabaty kwiatowe byłyby urządzone wzdłuż ciągów pieszych, także w miejsce betonowych donic (preferowane gatunki: róża okrywowa, irga ‘Dammera Major’). W ramach konsultacji należy rozważyć wprowadzenie zielonych torowisk tj. zastąpienie kamieni, którymi obecnie są obsypane tory, zastąpienie ich podłożem organicznym oraz wysianie odpornych na trudne warunki roślin (np. trawa, tymianek, rozchodnik, ew. mieszanka płożących bylin). Dodatkowe elementy małej architektury uczynią przestrzeń Puławskiej bardziej funkcjonalną. W ramach konsultacji można zaproponować tworzenie parkletów tj. małych przyulicznych miejsc do odpoczynku. Projekt nawiązuje do naszych projektów Zielona Świętokrzyska i Zielona Targowa wybranych przez mieszkańców do realizacji w poprzednich edycjach budżetu partycypacyjnego.wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz posadzenie 16 lip i posadzenie żywopłotu wzdłuż torowiska tramwajowego.

Projekt zakłada:

- posadzenie drzew po zachodniej stronie ulicy, przy al. Wilanowskiej.

- posadzenie żywopłotu pomiędzy torowiskiem a jezdnią.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Dotychczasowy sposób urządzenia zieleni wzdłuż ulicy Puławskiej jest dla wielu mieszkańców dalece niesatysfakcjonujący. Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwiających stworzenie koncepcji zagospodarowania zielenią ulicy Puławskiej pozwoli na przeprowadzenie zmian tworzących w tym miejscu przestrzeń przyjazną mieszkańcom. Zapoczątkowanie procesu urządzania na ulicy Puławskiej zieleni z prawdziwego zdarzenia Proponowany projekt podniesie walory estetyczne ulicy oraz poprawi warunki życia mieszkańców.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychPrzeprowadzenie konsultacji społecznych (np. w formie warsztatowej) wraz z akcją promocyjną celem wypracowania kompleksowego zagospodarowania zieleni przy ul. Puławskiej - 20 000,00 zł Przygotowanie projektu wykonawczego - 20 000,00 zł Realizacja projektu: posadzenie drzew, krzewów, kwiatów, wyposażenie ul. Puławskiej w małą architekturę, np. ławki, kosze – 160 000 zł Ostateczne liczby sadzonych drzew, krzewów i kwiatów oraz małej architektury podane zostaną w projekcie i dostosowane zostaną zarówno do warunków w terenie jak i kwoty przeznaczonej na realizację. W żadnym wypadku nie szukać oszczędności kosztem jakości materiału szkółkarskiego, podłoża czy elementów małej architektury. Konsultacje społeczne mogą doprowadzić do wprowadzenia nowych elementów zagospodarowania ul. Puławskiej.

Projekt budowlano-wykonawczy 40 000 zł

Posadzenie żywopłotu 21 600 zł

Posadzenie 16 drzew o obw. 35-40 cm w gruncie 56 000 zł

pielęgnacja drzew za kwartał 720 zł

pielęgnacja krzewów za kwartał 1 250 zł

Maty zabezpieczające krzewy 9 100 zł

Oznakowanie projektu – 2 tabliczki – 1 000 zł

Razem koszt 129 670 zł


Całkowity koszt projektu: 129 670,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

Pielęgnacja zieleni, utrzymanie porządku, konserwacja malej architektury.


Całkowity koszt eksploatacji: 60 8 000,00 zł

Załączniki