Autor projektu - zmiany z 2017-03-20 14:36:20
Powrót do projektu

English is easy! Edukacyjne przedstawienia po angielsku dla dzieci

status: Zgłoszony


Projekt przewiduje zorganizowanie dla dzieci w wieku szkolnym ośmiu przedstawień edukacyjnych w języku angielskim w cztery soboty w ciągu roku tak, by mogły znaleźć praktyczne zastosowanie umiejętności językowych zdobytych w szkole, nacieszyć się atrakcyjną formą kultury, jaką jest teatr oraz wzmocnić motywację do dalszej aktywnej nauki języka obcego.

Dzielnica

Wola


Charakter projektu

Lokalny , Wola


Lokalizacja projektu

Esperanto 7a

Istotne informacje o lokalizacji


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • kultura

Potencjalni odbiorcy projektu

  • dzieci
  • młodzież
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Udział w spektaklach będzie ogólnodostępny i bezpłatny. Jednego dnia odbywać się będą dwa przedstawienia dla dzieci w wieku szkolnym. Widownia jednego spektaklu może liczyć do 160 dzieci z dzielnicy Wola z pełnoletnim opiekunem. Informacja o terminach przedstawień oraz sposobie zapisów będzie publikowana na stronie internetowej szkoły (sp222.waw.pl), na profilu FB Budżetu Partycypacyjnego i na afiszach umieszczanych przy wejściu głównym do budynku Szkoły Podstawowej nr 222. Ze strony internetowej SP222 będzie można pobrać materiały dodatkowe do utrwalenia materiału językowego przedstawień.


Pełny opis projektu

Planujemy zorganizować ogólnodostępne przedstawienia w języku angielskim dla dzieci w wieku 6-15 lat. Odbywałyby się cyklicznie raz na kwartał, w soboty tak, by jak największa liczba dzieci mogła z nich skorzystać. W wyznaczonym terminie wystawiane miałyby być dwa przedstawienia w SP222. Po przedstawieniu udostępniane będą materiały do samodzielnej pracy w domu, by zmaksymalizować wykorzystanie zdobytej na przedstawieniu wiedzy.Celem projektu jest stworzenie dzieciom w wieku szkolnym możliwości naturalnego kontaktu z językiem angielskim, innego niż lekcje zapewniane w szkole. Dzięki przedstawieniom nie tylko wzrośnie efektywność retencji przyswojonych w szkole struktur i słownictwa, ale również zwiększy się motywacja do dalszego, aktywnego uczenia się, a dzieci docenią wiedzę przekazywaną im w procesie edukacyjnym.Przedstawienia o różnym stopniu zaawansowania i tematyce będą dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Ich edukacyjny i jednocześnie interaktywny charakter pozwoli zaangażować uczniów w taki sposób, by poczuli się pewnie dzięki umiejętnościom, które już posiadają, zaś poczucie celowości i praktycznego zastosowania w nauczaniu zapewnia sukces. Treść przedstawień oprócz fabuły będzie zawierała niebezpośrednie omówienie zagadnień językowych spełniając swój edukacyjny charakter.Uwarunkowania rynkowe mogą ograniczać wielu dzieciom dostęp do takich form edukacji alternatywnej, a ogólnodostępność projektu pozwoli wyrównać szanse dzieci z naszej dzielnicy.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Znajomość języka angielskiego w dzisiejszych czasach jest nieoceniona.Umożliwiając dzieciom utrwalenie uzyskanych w szkole umiejętności poprzez bezpośredni kontakt z językiem w kontekście oderwanym od ławki szkolnej sprawimy, że język stanie się dla nich żywym, więc długofalowo wzmocnimy motywację do nauki. Zdobywanie umiejętności poprzez zabawę to najskuteczniejszy sposób na praktyczną znajomość języków. Dzieci nie mają wielu okazji, by w sposób naturalny wypróbować swoje umiejętności językowe, zatem projekt ten to doskonały sposób, by wspierać proces uczenia się. Ponadto, stwarza Rodzinom okazję do wspólnego spędzenia czasu. Dla wielu dzieci z Woli byłaby to jedyna szansa na pozaszkolny i praktyczny kontakt z angielskim.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1) 1450zł - koszt jednego spektaklu w języku angielskim dla 160-sobowej widowni x 8 (4 soboty po 2 spektakle) = 1

11600zł (koszt zawiera podatek VAT, faktura)

2) przygotowanie materiałów dydaktycznych ze spektakli dostępnych później na stronie internetowej 75zł (na jedno spotkanie) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 300zł (koszt zawiera podatek VAT, faktura)

2) Zlecenia:

a) Na dozór 4h (na każdym spotkaniu) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 16h x 20zł = 320

b) Na sprzątanie 2h (na każde spotkanie) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 8h x 20zł = 160zł

c) Na opiekę 4h (na każdym spotkaniu) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 16h x 4 osoby (ze względu na liczebność widowni - max 160 osób, na jednym spotkaniu 4 opiekunów) = 64h x 60zł = 960zł 3840zł

d) Na promocję – druk kolportaż 300zł na jedno spotkanie x 4 = 1200zł

e) Wynajem mikroportów 350 (ok. 5 mikroportów na jedno spotkanie) x 4 soboty (liczba spotkań w roku) = 1400 zł

3) Zakupy – środki czystości – 100zł na spotkanie x 4 soboty (liczba spotkań w roku = 400zł
Całkowity koszt projektu: 16 34019 220,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

NIE


Załączniki