Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 14:05:21
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA NA SIEKIERKACHna Siekierkach

status: Zgłoszony Wysprzątanie brzegów Wisły ze śmieci na terenie Siekierek w dzielnicy Mokotów i ustawienie tam


Posprzątanie terenów nad Wisłą na Siekierkach.

Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne.

Stałe utrzymywanie porządku poprzez regularne opróżnianie koszy.

Zatrudnienie przy sprzątaniu i utrzymaniu czystości osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Edukacja ekologiczna i podniesienie świadomości społecznej beneficjentów projektu.

Piknik edukacyjny dla mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0776031017303470776031017303
szerokość geograficzna: 52.217192715987842171927159878

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie Siekierek w dzielnicy Mokotów.

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Siekierek w Dzielnicy Mokotów mają ok 2 km długości szerokość od 50 m do ok 200 mi ok. 40 ha powierzchni. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu
 • ochrona środowiska
  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna
  • zieleń miejska

  Potencjalni odbiorcy projektu
 • dorośli
  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi
  • zwierzęta

  Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

  Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


  Pełny opis projektuPrzeprowadzenie gruntownego sprzątania

  Dwukrotne (wiosenne i jesienne) gruntowne sprzątanie wybrzeży Wiślanych na terenie Siekierek w Dzielnicy Mokotów. Usunięcie zarówno śmieci rozproszonych, jak i wysypisk -wieloletnich zaległości. Posprzątanie całego obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko poboczy pobocznych ścieżek, ale też wnętrza łęgówlasów łęgowych, plaż i polan, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektówefektu: wykonanie i zainstalowanie w terenie co ok. 100 m. - w , w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 20 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 cm x 50 cm, posadowionych na sześciu żywokołach- : żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie sześciu drzew. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć wyłącznie rodzimą wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Realizacja projektu powinna się odbyć w trybie konkursu dla organizacji pozarządowych ogłoszonego przed 15 listopada 2017 r. na powierzenie wykonania zadania publicznego w okresie: od 1 stycznia, do 31 grudnia 2018 r.. Do sprzątania zatrudnione powinny być osoby bezrobotne, bezdomne, zagrożone patologiami, dla których praca ta będzie również reedukacją. Organizacja realizująca zadanie powinna mieć doświadczenie w podobnych działaniach i doskonałą znajomość terenu. Nie wolno zlecać sprzątania i wykonania koszy na śmieci podwykonawcy. Odbiór odpadów musi odbywać się poprzez firmę gwarantującą zgodną z prawem ich utylizację. Koordynator projektu jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją zadania i jego promocję w postaci prowadzenia strony fb, na której umieszczać będzie relację z postępu prac. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki.

  Każdy kosz powinien być zaopatrzony w tabliczkę z treścią edukacyjną dotyczącą potrzeb i zasad utrzymywania czystości i porządku nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i czytelną informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego i imię i nazwisko osoby która kosz wykonała. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane minimum 1 raz w tygodniu latem i minimum 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem. Budowa wiklinowej altany w formie rosnącej, żywej kopuły. Edukacja ekologiczna, varsavianistyczna i społeczna beneficjentów poprzez cykl 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych.

  Organizacja pikniku edukacyjnego dla mieszkańców: spotkanie z wykonawcami zadania, warsztaty plecionkarskie, zdjęcia nad czystą Wisłą, pamiątkowe plakietki, muzyka na żywo.

  Koordynator projektu organizuje wykonanie zadania, angażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także prowadzi bloga na fb, gdzie umieszcza relacje z postępu prac.  Realizacja projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


  Uzasadnienie dla realizacji projektu

  Brzegi Wisły są popularnym miejscem rekreacji i wypoczynku warszawiaków. Potencjalnie również bardzo atrakcyjnym dla realizacji wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Niestety tereny te są nieprawdopodobnie zaśmiecone. Zalegają tam stosy butelek, puszek, plastikowych opakowań, często są to wieloletnie nielegalne wysypiska odpadów. Każde wezbranie wody przynosi również śmieci z terenu powyżej, osadzając je na brzegach. Widok ten Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i nieprzyjemnego. Podważa możliwość realizacji działań edukacyjnych. Gruntowne wysprzątanie terenu oraz zainstalowanie gęstej sieci koszy na śmieci powinno być pierwszym działaniem dla przywrócenia Wisły mieszkańcom miastaniebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


  Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowychsprzątanie terenu i wywóz odpadów: 2 000 m x 100 m x 0,1 zł = 20 000 zł wykonanie i zamontowanie

  1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 40 ha x 500 zł = 20000 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

  2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-maj):20 szt . x 300 zł x = 6000 zł koordynacja i promocja projektu: 2000

  3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (1 x na tydzień od 1 czerwca do 30 września i 1 x miesiąc od 1 października do 31 grudnia): 20 szt x 18 zł x 21 tygodni = 7560 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

  4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z ręcznie malowanym logo BP i imieniem i nazwiskiem osoby która kosz wykonała, pomalowała i zainstalowała : 150 zł x 20 szt = 3000 zł

  5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 250 zł = 12500 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trennig mindfulness,

  6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

  7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł

  8. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

  9. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 6406


  Całkowity koszt projektu: 28 00070 466,00 zł

  Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

  TAK


  Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

  opróżnianie koszy:

  styczeń – kwiecień 1 x w miesiącu,

  maj- wrzesień 4 x w miesiącu ,

  październik -grudzień: 1 x w miesiącu

  = 29 razy  20 szt x 10 18 zł x 12 mc. = 2400 zł29 razy = 10440 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)


  Całkowity koszt eksploatacji: 2 40010 440,00 zł

  Załączniki