Autor projektu - zmiany z 2017-03-21 16:57:21
Powrót do projektu

CZYSTA WISŁA na Siekierkach

status: Zgłoszony


Posprzątanie terenów nad Wisłą na Siekierkach przez bezrobotnych.

Posadowienie 20 koszy na śmieci wyplecionych z wikliny i , zaopatrzonych w tabliczki edukacyjne. Stałe utrzymywanie

Utrzymywanie porządku poprzez i regularne opróżnianie koszy.

Piknik integracyjny dla mieszkańców, zaangażowanie seniorów-wolontariuszy do monitorowania projektu.

Zatrudnienie przy sprzątaniu i utrzymaniu czystości wyplataniu koszy osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Edukacja ekologiczna i podniesienie świadomości kultury społecznej beneficjentów projektu. Piknik edukacyjny dla mieszkańców.

Lokalizacja na mapie

długość geograficzna: 21.0776031017303
szerokość geograficzna: 52.2171927159878

Dzielnica

Mokotów


Charakter projektu

Lokalny , Mokotów


Lokalizacja projektu

Wybrzeża Wisły na terenie Siekierek w dzielnicy Mokotów.

Istotne informacje o lokalizacji

Wybrzeża rzeki Wisły na terenie Siekierek w Dzielnicy Mokotów mają ok 2 km długości i ok. 40 ha powierzchni. Obszar pomiędzy brzegiem rzeki a wałem przeciwpowodziowym jest zróżnicowany pod względem dostępności. Teren ten jest własnością Skarbu Państwa w administracji Zarządu Mienia m. st. Warszawy.


Klasyfikacja projektu

  • edukacja
  • pomoc społeczna
  • przestrzeń publiczna

Potencjalni odbiorcy projektu

  • seniorzy
  • osoby z niepełnosprawnością
  • rodziny z dziećmi

Zasady korzystania z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców

Obszar realizacji jest ogólnodostępny 365 dni/24h bez żadnych ograniczeń


Pełny opis projektuDwukrotne (wiosenne i jesienne) gruntowne sprzątanie

Zatrudnienie bezrobotnych do gruntownego sprzątania wybrzeży Wiślanych na terenie Siekierek i stałego utrzymywania porządku. Posprzątanie Oczyszczenie obszaru pomiędzy rzeką, a wałem przeciwpowodziowym. Nie tylko pobocznych okolic ścieżek, ale też wnętrza lasów łęgowych, plaż i polan, w celu doprowadzenie terenu nadwiślańskiego do stanu czystości. Dla utrzymania efektu: wykonanie i zainstalowanie. Nauczenie bezrobotnych rzemiosła wikliniarskiego podczas wyplatania i instalowania, w miejscach najczęściej zaśmiecanych, 20 szt. wiklinowych koszy na śmieci o wymiarach ok: 100 x 50 cm, posadowionych na sześciu żywokołach: żywych kołkach wierzbowych wkopanych ok. 1 m w ziemię, które zakorzenią się i wyrosną w formie sześciu drzew. Kosze powinny być wykonane w oparciu o kształt będą wyplatane w formie tzw.: "wiraszek" czyli tradycyjnych wiklinowych pułapek na ryby. Do wykonania koszy należy użyć rodzimą wiklinę, sznurek konopny lub jutowy i stalowy drut wiązałkowy. Nie wolno używać plastiku! , z wikliny, sznurka konopnego lub jutowego i stalowego drutu wiązałkowego. Nie należy używać plastikowych złączek. Kosze powinny być przystosowane do umieszczenie w nich worków o pojemności ok 240 l. Kosze należy wyposażyć w "czapeczki" maskujące mocowanie worka na odpady i uniemożliwiające wyciąganie śmieci z kosza przez ptaki. Każdy kosz powinien być zaopatrzony należy zaopatrzyć w tabliczkę z treścią edukacyjną dotyczącą potrzeb i zasad utrzymywania czystości i porządku budującą poziom kultury społecznej nad Wisłą. Każdy kosz powinien posiadać swój numer i czytelną informację o możliwości zgłoszenia poprzez sms potrzeby opróżnienia go, lub posprzątania wokół. Na tabliczce edukacyjnej umieszczone będzie logo Budżetu Partycypacyjnego i imię i nazwisko osoby która kosz wykonała. Kosze powinny być kontrolowane i opróżniane minimum min. 1 raz w tygodniu latem i minimum min. 1 raz w miesiącu zimą. A także „awaryjnie” na żądanie zgłoszone esmsem . Budowa wiklinowej altany lub poprzez fb. Bezrobotni zbudują wiklinową altanę w formie rosnącej, żywej kopuły. Edukacja ekologiczna, varsavianistyczna i społeczna beneficjentów poprzez cykl Beneficjenci projektu w celu podniesienia poziomu wiedzy i kultury społecznej wezmą udział w cyklu 50 h wykładów, treningów i warsztatów resocjalizacyjnych. Organizacja pikniku edukacyjnego dla mieszkańców: spotkanie z wykonawcami zadania, warsztaty plecionkarskie, zdjęcia nad czystą Wisłą, pamiątkowe plakietki, muzyka na żywo. Koordynator projektu organizuje wykonanie zadania, angażuje

Jako sprawdzian efektu reedukacji zorganizują piknik integracyjny dla mieszkańców z warsztatami dla rodzin z dziećmi i muzyką na żywo. Projekt angażuje społeczność lokalną: do monitorowania efektów projektu zaproszeni zostaną wolontariusze, np. seniorzy, osoby często spacerujące nad Wisłą. Koordynator projektu zorganizuje wykonanie zadania, zaangażuje zespół projektowy, beneficjentów i wolontariuszy, a także prowadzi poprowadzi bloga na fb, gdzie umieszcza relacje z relacjami z postępu prac. Realizacja projektu w trybie konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.


Uzasadnienie dla realizacji projektu

Brzegi Wisły są miejscem wypoczynku warszawiaków. Są wśród nich niestety ludzie o niższym poziomie kultury i wrażliwości, wykluczeni społecznie, bezrobotni. Osoby te organizują libacje pod chmurką, pozostawiają po sobie duże ilości odpadów, przyczyniają się do degradacji walorów Wisły w Warszawie. Widok pozostawionych stosów butelek poraża użytkowników i wpływa na postrzeganie Wisły jako miejsca brudnego i niebezpiecznego. Podniesienie poziomu świadomości tych ludzi poprzez edukację historyczną i ekologiczną, warsztaty oraz aktywizację zawodową w formie nauki rzemiosła wikliniarza i zatrudnienia do sprzątania i utrzymania porządku przyczyni się do ich reedukacji społeczno-ekologicznej i przyniesie zmianę ich destrukcyjnych zachowań, a w konsekwencji porządek nad rzeką.


Wstępny kosztorys projektu wraz z wyszczególnieniem jego składowych

1. Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy sprzątaniu terenu nad Wisłą: (styczeń-kwiecień i listopad-grudzień): 40 ha x 500 zł = 20000 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

2. Nauka rzemiosła wikliniarskiego bezrobotnych poprzez samodzielne wykonanie i montaż wiklinowych koszy na śmieci: (styczeń-maj): 20 szt x 300 zł x = 6000 zł

3. Trening wytrwałości bezrobotnych poprzez zatrudnienie przy serwisowaniu koszy (1 x na tydzień od 1 czerwca do 30 września i 1 x miesiąc od 1 października do 31 grudnia): 20 szt x 18 zł x 21 tygodni = 7560 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)

4. Tabliczka edukacyjna (grawerowana w 4 x zaimpregnowanej sklejce wodoodpornej) na koszu z ręcznie malowanym logo BP i imieniem i nazwiskiem osoby która kosz wykonała, pomalowała i zainstalowała : 150 zł x 20 szt = 3000 zł

5. Zatrudnienie trenerów, wykładowców i animatorów do realizacji działań edukacyjnych z beneficjentami projektu: 50 h x 250 zł = 12500 zł, zakres tematyczny zajęć, min.: hydrologia Wisły, historia związków Warszawy z Wisłą, historia żeglugi, historia przepraw od XII w i budowa mostów w Warszawie, historia regulacji Wisły w Warszawie, przyczyny i skutki wielkich powodzi, współczesna rola Wisły dla Warszawy, stan obecny rzeki, Obszar Natura 2000 PLB 140004 Dolina Środkowej Wisły – kluczowe gatunki chronionych ptaków i siedlisk przyrodniczych, płazy, gady, ssaki, ptaki, owady spotykane nad Wisłą, roślinność nadwodna i podwodna, lasy łęgowe, historia spławu i żeglugi, współczesne wykorzystanie żeglugowe Wisły, bezpieczeństwo na wodzie, zasady udzielania pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej, RKO, locja i nawigacja, manewrowanie łodzią: cumowanie, kotwiczenie, podchodzenie do lądu, manewr: człowiek za burtą, wzywanie pomocy, pisanie opowiadań i kompozycja i estetyka fotografii portretowej, sztuka debaty, trennig trening mindfulness,

6. Budowa kopuły wiklinowej trzywarstwowej, ośmiofilarowej x 12 żywokołów, o średnicy ok. 6 m, jako przestrzeni edukacji i kontemplacji Wisły: 6000 zł

7. Włączanie społeczne beneficjentów poprzez udział w organizacji pikniku edukacyjnego Czysta Wisła: warsztaty plecionkarskie: 500 zł, warsztaty plastyczne: 500 zł, warsztaty ceramiczne: 500 zł, warsztaty kulinarne: 500 zł, plenerowy zakład fotograficzny: 1500 zł, muzyka na żywo: 1500 zł, pamiątkowe plakietki: 100 szt. x 5 zł = 500 zł, prowadzenie pikniku: 500 zł, wc i kosz na śmieci: 500 zł, produkty żywnościowe naczynia: 1500 zł, razem piknik: 8000 zł

8. Koszty księgowo-administracyjne: 1000 zł

9. Koordynacja projektu: 10% wartości projektu : 6406 zł


Całkowity koszt projektu: 70 466,00 zł

Czy projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach?

TAK


Rodzaj oraz szacunkowa wartość kosztów eksploatacji efektu realizacji projektu w kolejnych latach

opróżnianie koszy:

styczeń – kwiecień 1 x w miesiącu,

maj- wrzesień 4 x w miesiącu ,

październik -grudzień: 1 x w miesiącu

= 29 razy20 szt x 18 zł x 29 razy = 10440 zł (łącznie z kosztem wywozu odpadów)


Całkowity koszt eksploatacji: 10 440,00 zł

Załączniki